Skip to content Skip to footer

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů
– Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webové stránky https://klient.goldenpocket.cz/ mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávajícím je: GOLDEN POCKET s.r.o., IČ: 08379548,  se sídlem Zlín – nám. T.G. Masaryka 1281, PSČ 760 01, e-mail: info@goldenpocket.cz
Kupujícím je spotřebitel, tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku.

Objednávka a uzavření smlouvy
Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
Předmětem prodeje v e-shopu prodávajícího je elektronický (digitální) obsah – data vytvořená a poskytnuté v elektronické podobě nedodávané na hmotném nosiči a poskytování přístupu k takovému obsahu (dále jen “produkt”),

Ceny produktů
Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH.
Právo na využívání zakoupeného produktu má jen kupující. Bez souhlasu prodávajícího kupující nesmí poskytnout přístupové údaje k zakoupenému produktu třetí osobě. Kupující musí chránit přístupové údaje k zakoupenému produktu před ztrátou nebo zneužitím.
Zaplacením kupní ceny produktu kupující získává přístup k digitálnímu obsahu, který může prohlížet a ukládat pouze svém zařízení a nesmí jej dále zpřístupňovat na jiném zařízení přístupném ve veřejné síti (na internetu) a nesmí ho bez souhlasu prodávajícího šířit dál jakýmkoliv způsobem. Zakoupené produkty může kupující využívat pouze pro své osobní účely (tj ne na komerční využití nebo pro další prodej).

 • Platba za produkty
  Prodávající akceptuje platbu za objednaný produkt nebo službu následujícími způsoby:
  platba online
  kryptoměna – litecoin
 • Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednaný produkt.

Opakovaná platba – Platební podmínky pro produkt ČLENSTVÍ
Produkt členství je hrazen na principu tzv. opakovaných plateb. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba probíhat v měsíčních, čtvrtletních nebo půlročních intervalech (vždy k dni od provedení první platby) bez nutnosti zadávání dalších údajů z Vaší strany.

Pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat kdykoliv prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu (info@goldenpocket.cz) nebo provedením volby ve Vašem uživatelském účtu. Přijetí Vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Další platba se Vám již strhávat nebude.

Opakované platby se ukončují i v případě, že Vám vyprší platnost platební či kreditní karty.

V případě, že po ukončení opakovaných budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.

Co když vám budou peníze strhávány i nadále?

V případě, že by Vám byla strhávána platba i poté, co jste požádali o ukončení, nás o této skutečnosti neprodleně informujte. V takovém případě se s Vámi na podmínkách vrácení peněz dohodneme individuálně.

 • Dodání produktů
  Digitální produkt (elektronický obsah není přiložen na hmotném nosiči) se považuje za dodané dnem, kdy prodávající poskytne kupujícímu přístupové údaje k produktu. Prodávající poskytne tyto přístupové údaje do 24 hodin od připsání platby na účet prodávajícího.
 • Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

Reklamační řád
Prodávající odpovídá za vady, které má produkt nebo služba během používání kupujícím. Záruční doba na služby je 3 měsíce.
Pokud má produkt nebo služba vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se produkt nebo služba mohla řádně užívat jako produkt či služba bez vady, má kupující právo na výměnu produktu nebo služby za jiný produkt či službu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad produkt či službu řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu nebo služby.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla nebo na e-mailové adrese prodávajícího.
Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení opravou produktu nebo služby, výměnou produktu nebo služby za jiné, vrácením kupní ceny produktu nebo služby, vyplacením přiměřené slevy z ceny produktu nebo služby, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu produktu nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu produktu nebo služby za jiný produkt.
Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení produktu – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
Předmětem smlouvy je dodání elektronického obsahu na nehmotném nosiči, při kterém kupující nemá ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, ledaže se jeho poskytování začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a bez vyhlášení kupujícího, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
V případě, že se poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a tento neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, v takovém případě může kupující uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem),
Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14 denní lhůty.
Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas k zahájení služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, prodávající zastaví kupujícímu přístup k využívání produktu. Alternativní řešení sporů Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (například e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GOLDEN POCKET s.r.o., IČ: 08379548,  se sídlem Zlín – nám. T.G. Masaryka 1281, PSČ 760 01, (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Zlín – nám. T.G. Masaryka 1281, PSČ 760 01
email: info@goldenpocket.cz
telefon: +420 777 460 000
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)’
Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
– zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
– zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

IV. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
V. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovým programem, heslem a pravidelným zálohovaním. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03.09.2019.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika