Skip to content Skip to footer

J.P.Morgan Chase & Co (JPM)

PROFIL SPOLEČNOSTI

JPMorgan Chase je finanční holdingová společnost působící ve čtyřech segmentech a také v korporátním segmentu. Segmenty jsou Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking a Asset Management. Consumer & Community Banking nabízí služby spotřebitelům a podnikům prostřednictvím bankovních poboček, bankomatů, online, mobilního a telefonního bankovnictví. Corporate & Investment Bank, zahrnující segment Banking and Markets a segment Investor Services, nabízí investiční bankovnictví, tvorbu trhu, prime brokerage a produkty a služby v oblasti dluhopisů a cenných papírů pro podniky, investory, finanční instituce a státní a municipální subjekty. Segment Commercial Banking poskytuje finanční řešení, včetně úvěrů, pokladních služeb, investičního bankovnictví a správy aktiv. Segment Asset Management zahrnuje správu investic a majetku. Společnost sídlí v New Yorku.

Sektor: Financial IPO: 05.03.1969
Odvětví: Banks-Diversified Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 288 474 Burza: NYSE
CEO: James Dimon Ticker: JPM
Založeno: 1799 Rating S&P: A-
Země: USA Rating Moody’s: A1
383 Madison Avenue                  Portfolio GP: ANO
New York, NY, 10179                  Web: jpmorganchase.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti JPMorgan v dlouhodobém horizontu rostou, samozřejmě na grafu je zpomalení po finanční krizi, ale od roku 2016 už zase pravidelně rostou. V roce 2021 dosáhly 129.7 miliardy dolarů, což je nárůst o necelé 2 % oproti předchozímu roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend, i když více volatilní v porovnání s tržbami, které jsou více stabilní. Růst zisku na akcii v roce 2018 zrychlil a v roce 2021 dosáhl 15.36$ na akcii, což je nárůst o extrémních 73 %, oproti předchozímu roku.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, tedy banka vydělává více a více peněz.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE JPMorgan se pohybuje od 10% výš. Nižší rentabilita byla pouze kolem Dot-com bubliny a finanční krize.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 30 % aktiv banky JPMorgan tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví, pravděpodobně cenné papíry.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u JPMorgan vidíme pokles a hodnotu kolem 45 %, což zde znamená, že banka poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 1.7 bilionu dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 665 miliard dolarů, což je o 60 % více, než v roce 2019.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. JPMorgan je v současnosti na hodnotě 1.55.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr lehce nad průměrem 1.96 / 1.73.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu JPMorgan vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě kolem 7-9%.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj začne stoupat. JPMorgan mají za rok 2021 0.69% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 4.00$ na akcii při výplatním poměru necelých 34 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se dlouhodobě pohybuje kolem 3%, což se dá považovat za průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde o něco vyšší, ale to je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. JPMorgan navyšuje v průměru svoji dividendu o 10 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií každé čtyři roky. V roce 2010 svoji politiku změnila a naopak začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 4 miliard kusů na dnešních lehce přes 3 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti JPMorgan drží Vanguard Group Inc. 9.04 %, Blackrock Inc. 6.63 % a State Street 4.37 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ken Fisher, Edgar Wachenheim III a Chris Davis.

Čisté příjmy: sektory

Společnost většinu svých celosvětových čistých příjmů generovala ze sektoru Spotřebitelského a komunitního bankovnictví. V roce 2021 však sektor Korporátního a investičního bankovnictví dosáhl čistých příjmů ve výši 51.75 miliardy dolarů a dostal se tak do čela před sektor Spotřebitelského a komunitního bankovnictví.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla JPMorgan kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 13.10 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Klientská aktiva: regiony

V letech 2013 až 2021 se hodnota klientských aktiv JPMorgan zvýšila v každém z posuzovaných regionů. V roce 2021 činila aktiva klientů v Severní Americe více než 3 biliony dolarů. V Evropě, Středním východě a Africe činila tato aktiva ve stejném roce 687 miliardy dolarů.

Klientská aktiva: segmenty

V letech 2013 až 2021 se hodnota klientských aktiv v JPMorgan celkově zvýšila v každém ze segmentů. Například aktiva privátního bankovnictví vzrostla z 977 miliard dolarů v roce 2013 na 1.9 bilionu dolarů v roce 2021.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců JPMorgan po celém světě se v letech 2003 až 2021 celkově zvýšil a to i přes určité výkyvy. V roce 2021 měla banka něco málo přes 271 tisíc zaměstnanců a spolu s Wells Fargo je jedním z největších amerických zaměstnavatelů v bankovním sektoru.

Zaměstnanci: rozdělení

V roce 2021 tvořily ženy 49 % všech zaměstnanců JPMorgan a muži 51 %. V představenstvu činil podíl žen ve vedení 40 % a v provozním výboru 37 %. Nejvýraznější rozdíl mezi pohlavími byl na vyšších pozicích.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 3.50 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to ze 121.1 miliardy dolarů na 145.2 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 8.50 %, ale pouze do roku 2024, kde by poté v letech 2025 a 2026 měl přijít lehčí pokles.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.5, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.93 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.96%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 234.30$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti JPMorgan Chase 140.47$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 187.38$. (výpočty jsou ke dni 05.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

JPMorgan Chase je finanční holdingová společnost působící ve čtyřech segmentech a také v korporátním segmentu. Segmenty jsou Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking a Asset Management. Consumer & Community Banking nabízí služby spotřebitelům a podnikům prostřednictvím bankovních poboček, bankomatů, online, mobilního a telefonního bankovnictví. Corporate & Investment Bank, zahrnující segment Banking and Markets a segment Investor Services, nabízí investiční bankovnictví, tvorbu trhu, prime brokerage a produkty a služby v oblasti dluhopisů a cenných papírů pro podniky, investory, finanční instituce a státní a municipální subjekty. Segment Commercial Banking poskytuje finanční řešení, včetně úvěrů, pokladních služeb, investičního bankovnictví a správy aktiv. Segment Asset Management zahrnuje správu investic a majetku. Společnost sídlí v New Yorku.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Diversified
Zaměstnanci: 288 474
CEO: James Dimon
Založeno: 1799
Země: USA
IPO: 05.03.1969
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: JPM
Rating S&P: A-
Rating Moody’s: A1
383 Madison Avenue  
New York, NY, 10179  
United States  
 
Portfolio GP: ANO  
Web: jpmorganchase.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti JPMorgan v dlouhodobém horizontu rostou, samozřejmě na grafu je zpomalení po finanční krizi, ale od roku 2016 už zase pravidelně rostou. V roce 2021 dosáhly 129.7 miliardy dolarů, což je nárůst o necelé 2 % oproti předchozímu roku 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend, i když více volatilní v porovnání s tržbami, které jsou více stabilní. Růst zisku na akcii v roce 2018 zrychlil a v roce 2021 dosáhl 15.36$ na akcii, což je nárůst o extrémních 73 %, oproti předchozímu roku.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, tedy banka vydělává více a více peněz.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE JPMorgan se pohybuje od 10% výš. Nižší rentabilita byla pouze kolem Dot-com bubliny a finanční krize.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu aktiva vs. úvěry vidíme, že zhruba 30 % aktiv banky JPMorgan tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví, pravděpodobně cenné papíry.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u JPMorgan vidíme pokles a hodnotu kolem 45 %, což zde znamená, že banka poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 1.7 bilionu dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 zhruba 665 miliard dolarů, což je o 60 % více, než v roce 2019.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. JPMorgan je v současnosti na hodnotě 1.55.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr lehce nad průměrem 1.96 / 1.73.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Na Grafu JPMorgan vidíme, že se tento poměr pohybuje dlouhodobě kolem 7-9%.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj začne stoupat. JPMorgan mají za rok 2021 0.69% nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2022 banka vyplatila 4.00$ na akcii při výplatním poměru necelých 34 %.

Dividendový výnos

Dividendový výnos se dlouhodobě pohybuje kolem 3%, což se dá považovat za průměr. Průměrné roční navyšování vyplácené částky je zde o něco vyšší, ale to je způsobeno právě omezováním distribuce, jeho opětovného zavedení a pokračování ve výplatách. JPMorgan navyšuje v průměru svoji dividendu o 10 % ročně.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií každé čtyři roky. V roce 2010 svoji politiku změnila a naopak začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 4 miliard kusů na dnešních lehce přes 3 miliardy.

Akcionáři

Největší podíl z institucí a fondů ve společnosti JPMorgan drží Vanguard Group Inc. 9.04 %, Blackrock Inc. 6.63 % a State Street 4.37 %. Ze superinvestorů má největší podíl akcií Ken Fisher, Edgar Wachenheim III a Chris Davis.

Čisté příjmy: sektory

Společnost většinu svých celosvětových čistých příjmů generovala ze sektoru Spotřebitelského a komunitního bankovnictví. V roce 2021 však sektor Korporátního a investičního bankovnictví dosáhl čistých příjmů ve výši 51.75 miliardy dolarů a dostal se tak do čela před sektor Spotřebitelského a komunitního bankovnictví.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla JPMorgan kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 13.10 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Klientská aktiva: regiony

V letech 2013 až 2021 se hodnota klientských aktiv JPMorgan zvýšila v každém z posuzovaných regionů. V roce 2021 činila aktiva klientů v Severní Americe více než 3 biliony dolarů. V Evropě, Středním východě a Africe činila tato aktiva ve stejném roce 687 miliardy dolarů.

Klientská aktiva: segmenty

V letech 2013 až 2021 se hodnota klientských aktiv v JPMorgan celkově zvýšila v každém ze segmentů. Například aktiva privátního bankovnictví vzrostla z 977 miliard dolarů v roce 2013 na 1.9 bilionu dolarů v roce 2021.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců JPMorgan po celém světě se v letech 2003 až 2021 celkově zvýšil a to i přes určité výkyvy. V roce 2021 měla banka něco málo přes 271 tisíc zaměstnanců a spolu s Wells Fargo je jedním z největších amerických zaměstnavatelů v bankovním sektoru.

Zaměstnanci: rozdělení

V roce 2021 tvořily ženy 49 % všech zaměstnanců JPMorgan a muži 51 %. V představenstvu činil podíl žen ve vedení 40 % a v provozním výboru 37 %. Nejvýraznější rozdíl mezi pohlavími byl na vyšších pozicích.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je průměrný meziroční růst o 3.50 %. Odhaduje se, že by měly nadále růst a to ze 121.1 miliardy dolarů na 145.2 miliardy dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst v průměru o 8.50 %, ale pouze do roku 2024, kde by poté v letech 2025 a 2026 měl přijít lehčí pokles.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.5, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.93 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.96%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 234.30$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti JPMorgan Chase 140.47$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 187.38$(výpočty jsou ke dni 05.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika