Skip to content Skip to footer

Bank of America Corporation (BAC)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Bank of America je bankovní a finanční holdingová společnost, která se zabývá poskytováním bankovních a nebankovních finančních služeb. Mezi segmenty firmy patří Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking a Global Markets. Segment Consumer Banking nabízí řadu úvěrových, bankovních a investičních produktů a služeb pro spotřebitele a malé podniky. Segment GWIM poskytuje klientům služby prostřednictvím sítě finančních poradců zaměřených na klienty s celkovým investovatelným majetkem nad 250 000$, včetně řešení pro uspokojení potřeb klientů prostřednictvím souboru produktů pro správu investic, makléřských, bankovních a penzijních produktů. Segment Global Banking poskytuje řadu produktů a služeb souvisejících s poskytováním úvěrů, integrované řešení pro řízení pracovního kapitálu a pokladny a upisovací a poradenské služby. Segment Global Markets nabízí institucionálním klientům prodejní a obchodní služby a služby v oblasti obchodů s pevným výnosem, úvěrů, měn, komodit a akcií. Společnost sídlí v Charlotte v Severní Karolíně.

Sektor: Financial IPO: 05.06.1979
Odvětví: Banks-Diversified Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Zaměstnanci: 213 000 Burza: NYSE
CEO: Brian Moynihan Ticker: BAC
Založeno: 1784 Rating S&P: A-
Země: USA Rating Moody’s: A2
100 North Tryon Street                  Portfolio GP: NE
Charlotte, NC, 28255                  Web: bankofamerica.com
United States                  Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy Bank of America se ustálily v roce 2011 a od té doby se drží na zhruba stejné úrovni kolem 90 miliard dolarů. V roce 2021 dosáhly 89.11 miliardy dolarů, což je o 4 % více než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii se pomalu vzpamatovává z finanční krize a s menšími výkyvy roste od roku 2011. V roce 2021 dosáhl na 3.57$, což je růst o 90 % oproti předchozímu roku 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že se tyto příjmy nijak extra nezvyšují a banka pravděpodobně nezískává nové klienty a kapitál.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. I zde se banka pomalu snaží narovnat po náročném období, ale jde jí to velmi pomalu. Návratnost investovaného kapitálu byla za rok 2021 11.78 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. U Bank of America vidíme, že její aktiva velmi převyšují poskytnuté úvěry poměrem 31 % a tedy se více zaměřuje na investiční bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. I zde je znatelný pokles od roku 2008/09, kde se poměr v roce 2021 pohyboval na 47%. Banka tedy půjčila v roce 2021 pouze 47 % svých vkladů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 1.25 bilionu dolarů, což je nárůst o 11.50 % oproti předchozímu roku.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 přes 811 miliard dolarů, což je nárůst o 21 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. Bank of America je v současnosti na hodnotě 1.14.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr na svém dlouhodobém průměru za posledních 15 let, 1.60 / 1.63.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Bank of America se dostala pod tento poměr až v 2020 a v roce 2021 byl na úrovni 8.24 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Bank of America mají za rok 2021 0.50 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend vypadá, tak jak vypadá. Do roku 2007 byla Bank of America miláček všech, kdo investoval do dividend. To ale rok 2008/09 úplně změnil a banky, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv, výplaty dividend v tomto období velmi omezil. V roce 2022 banka vyplatila 0.86$ na akcii a dorovnala tak teprve rok 1999.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se do roku 2008 držel velmi stabilně, ale v roce 2009 už byla banka nucena vydat nové akcie, aby získala kapitál na své přežití. V roce 2012/13 se tento růst ustálil a od té doby pomalu klesá. V roce 2021 měla banka v oběhu necelých 8.50 miliardy akcií.

Růst dividend %

Graf znázorňující každoroční procentuální navyšování dividend s výhledem do roku 2026. Můžeme vidět, že by se každoroční navyšování od roku 2020 mělo ustálit na 8 – 10% ročně, což si myslím, že je docela rozumné.

Výplatní poměr

Výplatní poměr se dlouhodobě pohybuje kolem 20 – 30%, takže bance zbývá dostatek kapitálu a má velké rezervy. Opakem byla finanční krize, kde nebylo možné ani vyplácení udržet, jelikož se v roce 2008 dostali na poměr 287 %, takže zde nezbylo nic jiného, než dividendy velmi omezit, popřípadě na nějakou dobu úplně přestat vyplácet. 

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla M&T Bank kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.42 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Bank of America velmi zredukovala svůj počet zaměstnanců, který ještě v roce 2010 činil 288 000 zaměstnanců. K 31. prosinci 2021 byl tento počet na 208 000 zaměstnanců na plný úvazek, což je pokles za 12 let o 28 %.

Počet poboček

JPMorgan Chase byla v září 2022 vedoucí bankou ve Spojených státech podle počtu poboček. Tato banka měla 5 023 poboček, následovala banka Wells Fargo s 4 765 pobočkami a Bank of America na třetím místě s 4 088 pobočkami.

Hodnota klientských aktiv

V roce 2021 činila hodnota makléřských aktiv klientů Bank of America 1.65 bilionu dolarů. Ve stejném roce činila hodnota spravovaných aktiv banky přibližně 1.64 bilionu amerických dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je růst do konce roku 2024 a to zhruba v průměru o 5 % ročně a poté v roce 2025 menší pokles a následný růst. Příjmy by měly vzrůst z 89.11 miliardy dolarů na 108 miliard dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst od roku 2023 do 2025 a to v průměru o 11 % ročně. Zisk na akci by se tak díky očekávanému poklesu v roce 2022 a následnému růstu měl dostat na hodnotu z roku 2021, tedy 3.58$.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.45, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.95 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.62%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 72.18$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Bank of America 40.46$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 56.32$. (výpočty jsou ke dni 11.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Bank of America je bankovní a finanční holdingová společnost, která se zabývá poskytováním bankovních a nebankovních finančních služeb. Mezi segmenty firmy patří Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking a Global Markets. Segment Consumer Banking nabízí řadu úvěrových, bankovních a investičních produktů a služeb pro spotřebitele a malé podniky. Segment GWIM poskytuje klientům služby prostřednictvím sítě finančních poradců zaměřených na klienty s celkovým investovatelným majetkem nad 250 000$, včetně řešení pro uspokojení potřeb klientů prostřednictvím souboru produktů pro správu investic, makléřských, bankovních a penzijních produktů. Segment Global Banking poskytuje řadu produktů a služeb souvisejících s poskytováním úvěrů, integrované řešení pro řízení pracovního kapitálu a pokladny a upisovací a poradenské služby. Segment Global Markets nabízí institucionálním klientům prodejní a obchodní služby a služby v oblasti obchodů s pevným výnosem, úvěrů, měn, komodit a akcií. Společnost sídlí v Charlotte v Severní Karolíně.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Diversified
Zaměstnanci: 213 000
CEO: Brian Moynihan
Založeno: 1784
Země: USA
IPO: 05.06.1979
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: BAC
Rating S&P: A-
Rating Moody’s: A2
100 North Tryon Street  
Charlotte, NC, 28255  
United States  
 
Portfolio GP: NE  
Web: bankofamerica.com  
Dokumenty: Tiskové zprávy

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy Bank of America se ustálily v roce 2011 a od té doby se drží na zhruba stejné úrovni kolem 90 miliard dolarů. V roce 2021 dosáhly 89.11 miliardy dolarů, což je o 4 % více než v předchozím roce 2020.

Zisk na akcii

Zisk na akcii se pomalu vzpamatovává z finanční krize a s menšími výkyvy roste od roku 2011. V roce 2021 dosáhl na 3.57$, což je růst o 90 % oproti předchozímu roku 2020.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že se tyto příjmy nijak extra nezvyšují a banka pravděpodobně nezískává nové klienty a kapitál.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. I zde se banka pomalu snaží narovnat po náročném období, ale jde jí to velmi pomalu. Návratnost investovaného kapitálu byla za rok 2021 11.78 %.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. U Bank of America vidíme, že její aktiva velmi převyšují poskytnuté úvěry poměrem 31 % a tedy se více zaměřuje na investiční bankovnictví.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. I zde je znatelný pokles od roku 2008/09, kde se poměr v roce 2021 pohyboval na 47%. Banka tedy půjčila v roce 2021 pouze 47 % svých vkladů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2021 dosáhly tyto vklady přes 1.25 bilionu dolarů, což je nárůst o 11.50 % oproti předchozímu roku.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2021 přes 811 miliard dolarů, což je nárůst o 21 % oproti předchozímu roku.

Poměr ceny k účetní hodnotě

Tento poměr se využívá k porovnání tržní kapitalizace firmy s její účetní hodnotou. Vzhledem k účetním postupům je tržní hodnota vlastního kapitálu obvykle vyšší než účetní hodnota cenného papíru, což má za následek poměr P/B vyšší než 1.0. Pokud tento poměr klesne pod hodnotu 1.0, může to znamenat podhodnocenou společnost. Bank of America je v současnosti na hodnotě 1.14.

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě

Poměr ceny k hmotné účetní hodnotě měří tržní hodnotu společnosti v poměru k jejím hmotným aktivům, snížené o hodnotu všech nehmotných aktiv, jako jsou patenty, duševní vlastnictví, goodwill atd. Zde můžeme vidět, že je tento poměr na svém dlouhodobém průměru za posledních 15 let, 1.60 / 1.63.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. Bank of America se dostala pod tento poměr až v 2020 a v roce 2021 byl na úrovni 8.24 %.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Bank of America mají za rok 2021 0.50 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend vypadá, tak jak vypadá. Do roku 2007 byla Bank of America miláček všech, kdo investoval do dividend. To ale rok 2008/09 úplně změnil a banky, které jsou závislé na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv, výplaty dividend v tomto období velmi omezil. V roce 2022 banka vyplatila 0.86$ na akcii a dorovnala tak teprve rok 1999.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu se do roku 2008 držel velmi stabilně, ale v roce 2009 už byla banka nucena vydat nové akcie, aby získala kapitál na své přežití. V roce 2012/13 se tento růst ustálil a od té doby pomalu klesá. V roce 2021 měla banka v oběhu necelých 8.50 miliardy akcií.

Růst dividend %

Graf znázorňující každoroční procentuální navyšování dividend s výhledem do roku 2026. Můžeme vidět, že by se každoroční navyšování od roku 2020 mělo ustálit na 8 – 10% ročně, což si myslím, že je docela rozumné.

Výplatní poměr

Výplatní poměr se dlouhodobě pohybuje kolem 20 – 30%, takže bance zbývá dostatek kapitálu a má velké rezervy. Opakem byla finanční krize, kde nebylo možné ani vyplácení udržet, jelikož se v roce 2008 dostali na poměr 287 %, takže zde nezbylo nic jiného, než dividendy velmi omezit, popřípadě na nějakou dobu úplně přestat vyplácet.

Kapitál tier 1 (CET1)

V roce 2021 měla M&T Bank kapitálový poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET1) ve výši 11.42 %, což bylo nad požadovanou úrovní 4.50 %. Tato opatření byla vypracována v reakci na finanční krizi v letech 2007 až 2009, kdy všechny banky a další finanční instituce musí vyčlenit dostatečné množství kapitálu, aby pokryly neočekávané ztráty a zůstaly v případě krize solventní.

Počet zaměstnanců

Bank of America velmi zredukovala svůj počet zaměstnanců, který ještě v roce 2010 činil 288 000 zaměstnanců. K 31. prosinci 2021 byl tento počet na 208 000 zaměstnanců na plný úvazek, což je pokles za 12 let o 28 %.

Počet poboček

JPMorgan Chase byla v září 2022 vedoucí bankou ve Spojených státech podle počtu poboček. Tato banka měla 5 023 poboček, následovala banka Wells Fargo s 4 765 pobočkami a Bank of America na třetím místě s 4 088 pobočkami.

Hodnota klientských aktiv

V roce 2021 činila hodnota makléřských aktiv klientů Bank of America 1.65 bilionu dolarů. Ve stejném roce činila hodnota spravovaných aktiv banky přibližně 1.64 bilionu amerických dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je růst do konce roku 2024 a to zhruba v průměru o 5 % ročně a poté v roce 2025 menší pokles a následný růst. Příjmy by měly vzrůst z 89.11 miliardy dolarů na 108 miliard dolarů v roce 2026.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je růst od roku 2023 do 2025 a to v průměru o 11 % ročně. Zisk na akci by se tak díky očekávanému poklesu v roce 2022 a následnému růstu měl dostat na hodnotu z roku 2021, tedy 3.58$.

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr P/B v roce 2021 byl 1.45, kde dlouhodobý průměr společnosti je kolem 0.95 a median sektoru kolem 1.25.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.62%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 72.18$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla. A to je u společnosti Bank of America 40.46$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 56.32$(výpočty jsou ke dni 11.01.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika