Skip to content Skip to footer

INVESTIČNÍ SLOVNÍK

INVESTIČNÍ SLOVNÍK

(kliknutím zobrazíš popis)

#
10-K

10-K je komplexní zpráva, kterou každoročně předkládá veřejně obchodovaná společnost o své finanční výkonnosti a je vyžadována americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Některé z informací, které je společnost povinna dokumentovat v 10-K, zahrnují její historii, organizační strukturu, finanční výkazy, zisk na akcii, dceřiné společnosti, odměny vedoucích pracovníků a jakékoli další relevantní údaje.

10-Q Form SEC

SEC Form 10-Q je komplexní zpráva o finanční výkonnosti, kterou musí čtvrtletně předkládat všechny veřejné společnosti Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). V 10-Q jsou firmy povinny zveřejnit relevantní informace týkající se jejich financí v důsledku jejich obchodních operací.

10-Year Treasury Note

10letý státní pokladniční doklad je dluhový závazek vydaný vládou Spojených států se splatností 10 let od prvního vydání. Desetiletý státní pokladniční poukázka úročí pevnou sazbou jednou za šest měsíců a při splatnosti vyplácí držiteli nominální hodnotu.

30-Year Treasury Note

30letý státní pokladniční doklad je dluhová obligace státní pokladny USA, která má splatnost 30 let. 30leté státní obligace bývaly hlavním americkým dluhopisem, ale nyní většina považuje za benchmark 10leté.

401(k) Plan

Plán 401(k) je plán penzijního spoření nabízený mnoha americkými zaměstnavateli, který má pro střadatele daňové výhody. Zaměstnanec, který se zaregistruje do 401 (k), souhlasí s tím, že procento z každé výplaty bude vyplaceno přímo na investiční účet a může si vybrat z řady investičních možností, obvykle podílových fondů.

52-Week High/Low

52týdenní maximum/minimum je nejvyšší a nejnižší cena, za kterou se akcie, obchodovala během časového období, které se rovná jednomu roku.

80-20 Rule

Pravidlo 80-20, také známé jako Paretův princip je známé rčení, které tvrdí, že 80 % výsledků vyplývá z 20 % všech příčin pro danou událost. V podnikání je cílem pravidla 80-20 identifikovat vstupy, které jsou potenciálně nejproduktivnější, a učinit z nich prioritu. Jakmile například manažeři identifikují faktory, které jsou rozhodující pro úspěch jejich společnosti, měli by těmto faktorům věnovat největší pozornost.

8-K Form

8-K je zpráva o neplánovaných významných událostech nebo podnikových změnách ve společnosti, které by mohly být důležité pro akcionáře nebo Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). Zpráva informuje veřejnost o událostech, včetně akvizic, bankrotu, rezignace ředitelů nebo změn ve fiskálním roce.

90/10 Strategy

Investiční strategie 90/10 kterou vynalezl Warren Buffett pro penzijní spoření zahrnuje alokaci 90 % vlastního investičního kapitálu do nízkonákladových indexových fondů S&P 500 a zbývajících 10 % do krátkodobých státních dluhopisů. Investiční pravidlo 90/10 je doporučený benchmark, který mohou investoři snadno upravit tak, aby odrážel jejich toleranci vůči investičnímu riziku.

A
Absolute Return

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Accepting Risk

Akceptování rizika také známé jako udržování rizik, je aspekt řízení rizik, který se běžně vyskytuje v oblasti podnikání nebo investic. Přijetí rizika předpokládá, že málo častá a malá rizika, taková, která nemají schopnost být katastrofická nebo jinak příliš drahá, stojí za to přijmout s vědomím, že jakékoli problémy budou řešeny, pokud nebo když nastanou. Takový kompromis je cenným nástrojem v procesu stanovování priorit.

Accredited Investor

Akreditovaný investor je fyzická nebo právnická osoba, která smí obchodovat s cennými papíry, které nejsou registrovány u finančních úřadů. V USA termín akreditovaný investor používá Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podle nařízení D k označení investorů, kteří jsou finančně sofistikovaní a mají sníženou potřebu ochrany poskytované regulačními oznámeními. Mezi akreditované investory patří osoby s vysokým čistým jměním, banky, pojišťovny, makléři a trusty.

Acquisition

Akvizice je, když jedna společnost koupí většinu nebo všechny akcie jiné společnosti, aby získala kontrolu nad touto společností. Nákup více než 50 % akcií a jiných aktiv cílové firmy umožňuje nabyvateli rozhodovat o nově nabytých aktivech bez souhlasu ostatních akcionářů společnosti. K akvizicím může dojít se souhlasem cílové společnosti nebo i přes její nesouhlas.

Activist Investor

Aktivistický investor je jednotlivec nebo skupina, která kupuje významný podíl ve veřejné společnosti, aby ovlivnila, jak je společnost řízena, například získáním míst v její správní radě. Jedná se o společnosti, které jsou špatně řízeny, mají nadměrné náklady nebo jiné problémy, o nichž se aktivistický investor domnívá, že je pomůže vyřešit. Známí aktivističtí investoři jsou Carl Icahn nebo Bill Ackman.

Adjusted EBITDA

Upravená EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) je míra vypočtená pro společnost, která odstraňuje neopakující se, nepravidelné a jednorázové položky, které mohou zkreslovat EBITDA. Upravená EBITDA se používá k posouzení a porovnání podobných společností pro účely analýzy ocenění. Používá se k normalizaci jejích příjmů a výdajů, protože různé společnosti mohou mít několik typů položek nákladů, které jsou pro ně jedinečné.

Adjusted Funds From Operations (AFFO)

AFFO představují ukazatel finanční výkonnosti, který se primárně používá při analýze realitních investičních fondů (REIT). Výpočet zahrnuje úpravu podle GAAP rovnoměrného nájemného, ​​nákladů na leasing a dalších významných faktorů. AFFO zohledňuje náklady a tak přesněji odhaduje současné hodnoty REIT a schopnost vyplácet dividendy. Vzorec AFFO je AFFO = FFO + rent increases – capital expenditures – routine maintenance amounts.

After-Hours Trading

Obchodování mimo pracovní dobu začíná v 16:00h v USA nebo chcete-li ve 22:00h našeho času po uzavření hlavních burz v USA. Obchodování po pracovní době se provádí prostřednictvím elektronických komunikačních sítí (ECN). Obchodování po pracovní době je něco, co mohou obchodníci nebo investoři využít, pokud se po uzavření burzy objeví nějaké významné zprávy. V některých případech se mohou určití investoři nebo instituce rozhodnout neúčastnit se obchodování mimo pracovní dobu, bez ohledu na zprávy nebo události a na základě toho může cena akcie prudce klesnout nebo naopak vystřelit nahoru.

American Depositary Receipt (ADR)

Americký depozitní certifikát (ADR) je obchodovatelný certifikát vydaný americkou depozitní bankou, který představuje určitý počet akcií zahraniční společnosti. ADR nabízejí americkým investorům způsob nákupu akcií v zámořských společnostech, které by jinak nebyly dostupné.

American Stock Exchange (AMEX)

Americká burza (AMEX) byla kdysi třetí největší burzou ve Spojených státech (objemem obchodů). Burza na svém vrcholu spravovala asi 10 % všech cenných papírů obchodovaných v USA. Dnes je AMEX známý jako americký NYSE.

Amsterdam Stock Exchange (AEX)

Amsterdamská burza byla založena v roce 1602 spolu s vytvořením Nizozemské východoindické společnosti (VOC) a je považována za nejstarší, stále fungující burzu na světě.

Arbitrage

Arbitráž je současný nákup a prodej stejného aktiva na různých trzích za účelem zisku z nepatrných rozdílů v ceně aktiva. Využívá krátkodobých změn v ceně stejných nebo podobných finančních nástrojů na různých trzích nebo v různých formách.

Asset

Aktiva (Assets) jsou klasifikovány jako běžné, fixní, finanční a nehmotné. Jsou nakupovány nebo vytvářeny za účelem zvýšení hodnoty firmy. Aktivum lze považovat za něco, co v budoucnu může generovat peněžní toky, snižovat výdaje nebo zlepšovat tržby bez ohledu na to, zda se jedná o výrobní zařízení nebo patent.

Australian Securities Exchange (ASX)

Australská burza cenných papírů sídlí v Sydney v Austrálii. Burza ve své současné podobě vznikla sloučením australské burzy a Sydney Futures Exchange v roce 2006.

Average Annual Growth Rate (AAGR)

Průměrná roční míra růstu (AAGR) uvádí průměrné zvýšení hodnoty jednotlivé investice, portfolia, aktiva nebo peněžního toku na roční bázi a nebere v úvahu skládání (compouding).

Average Return

Průměrný výnos je jednoduchý matematický průměr řady výnosů generovaných za určité časové období. Průměrná návratnost se vypočítá stejným způsobem, jako se vypočítá jednoduchý průměr pro jakoukoli sadu čísel. Čísla se sečtou do jednoho součtu, pak se součet vydělí počtem čísel v sadě.

Average Annual Return (AAR)

Průměrný roční výnos (AAR) měří peníze vydělané nebo ztracené podílovým fondem za dané období. Investoři, kteří uvažují o investici do podílových fondů, často v rámci své investiční strategie přezkoumávají AAR a porovnávají je s jinými podobnými podílovými fondy.

B
Balance Sheet

Rozvaha (Balance Sheet) je finanční výkaz, který poskytuje přehled o tom, co společnost vlastní, dluží a také o částce investované akcionáři. Rozvahy lze použít s jinými důležitými účetními výkazy k provedení fundamentální analýzy nebo výpočtu finančních ukazatelů.

Baltic Dry Index (BDI)

Baltic Dry Index (BDI) je index lodní dopravy a obchodu vytvořený londýnskou Baltic Exchange. Měří změny v nákladech na přepravu různých surovin, jako je uhlí a ocel. BDI je složený ze čtyř dílčích indexů, které měří různé velikosti lodí na přepravu nákladu nebo obchodních lodí: Capesize, Panamax, Supramax a Handysize.

Bank Run

K runu na banku dochází, když velký počet zákazníků banky nebo jiné finanční instituce vybírá své vklady současně kvůli obavám o platební schopnost banky. V extrémních případech nemusí být rezervy banky dostatečné na pokrytí výběrů.

Bank Stress Test

Zátěžový test banky je analýza prováděná podle hypotetických scénářů, jejichž cílem je zjistit, zda má banka dostatek kapitálu, aby odolala negativnímu ekonomickému šoku. Tyto scénáře zahrnují nepříznivé situace, jako je hluboká recese nebo krach finančního trhu. Ve Spojených státech musí banky s aktivy ve výši 50 miliard USD nebo více podstoupit interní zátěžové testy prováděné jejich vlastními týmy pro řízení rizik a Federální rezervní bankou. Banky musí svou solventnost pravidelně zjišťovat a dokumentovat.

Bankruptcy

Konkurs je soudní řízení zahájené, když osoba nebo podnik není schopen splatit nesplacené dluhy nebo závazky.

Basic Materials
Odvětví:
Chemicals
Construction Materials
Containers & Packaging
Metals & Mining
Paper & Forest Products

Sektor základních materiálů je průmyslová kategorie složená z podniků zabývajících se objevem, vývojem a zpracováním surovin. Sektor materiálů zahrnuje těžební, rafinérské, chemické, lesnické a související společnosti, které se zaměřují na objevování a vývoj surovin. Jelikož jsou tyto společnosti na začátku dodavatelského řetězce, je přirozené, že se jejich aktivity pohybují společně s ekonomickými cykly.

Bear Market

Medvědí trh nastává, když trh zažívá dlouhodobý pokles cen. Typicky popisuje stav, kdy ceny cenných papírů klesnou o 20 % nebo více z nedávných maxim.

Benchmark

Benchmark je standard, podle kterého lze měřit výkonnost cenného papíru, podílového fondu nebo investičního manažera. Obecně se pro tento účel používají akciové a dluhopisové indexy.

Beta

Beta (β) je měřítkem volatility nebo systematického rizika cenného papíru nebo portfolia ve srovnání s trhem jako celkem. Akcie s beta vyšším než 1.0 lze interpretovat jako volatilnější než benchmark (například S&P 500). Beta se také používá v modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který popisuje vztah mezi systematickým rizikem a očekávaným výnosem aktiv.

Bid and Ask

Termín „nabídka a poptávka“ se týká dvoucestné cenové nabídky, která označuje nejlepší potenciální cenu, za kterou lze cenný papír prodat a koupit v daném časovém okamžiku. Rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, neboli spread, je klíčovým ukazatelem likvidity aktiva. Obecně platí, že čím menší spread, tím lepší likvidita.

Bid/Ask Spread

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je částka, o kterou poptávková cena převyšuje nabídkovou cenu aktiva na trhu. V podstatě je to rozdíl mezi nejvyšší cenou, kterou je kupující ochoten zaplatit za aktivum a nejnižší cenou, kterou je prodávající ochoten akceptovat.

Black Swan

Černá labuť je nepředvídatelná událost nebo zpráva, která přesahuje to, co se od dané situace běžně očekává a má potenciálně vážné důsledky.

Blue Chip

Blue chip je uznávaná, dobře zavedená a finančně zdravá společnost. Blue chips obecně prodávají vysoce kvalitní, široce přijímané produkty a služby. Je známo, že blue-chip společnosti zvládají poklesy a působí ziskově v nepříznivých ekonomických podmínkách, což přispívá k jejich dlouhé historii stabilního a spolehlivého růstu.

Bond

Dluhopis je nástroj s pevným výnosem, který představuje půjčku poskytnutou investorem dlužníkovi. Podrobnosti dluhopisu zahrnují konečné datum, kdy má být jistina úvěru splatná vlastníkovi dluhopisu a obvykle zahrnují podmínky pro variabilní nebo fixní úrokové platby provedené dlužníkem.

Book Value

Účetní hodnotu lze považovat za čistou hodnotu aktiv (NAV) společnosti, vypočítanou jako její celková aktiva mínus nehmotná aktiva (patenty, goodwill) a závazky. Vzorec pro výpočet účetní hodnoty na akcii je celkový vlastní kapitál akcionářů mínus prioritní akcie, dělený počtem kmenových akcií společnosti.

Bull Market

Býčí trh je stav finančního trhu, na kterém ceny rostou nebo se očekává, že porostou. Protože ceny cenných papírů během obchodování rostou a klesají v podstatě nepřetržitě, je termín „býčí trh“ obvykle vyhrazen pro delší období, kdy velká část cen cenných papírů roste.

Buy and Hold

Buy and hold je pasivní investiční strategie, ve které investor nakupuje akcie nebo jiné typy cenných papírů a drží je po dlouhou dobu bez ohledu na výkyvy na trhu. Investor, který používá strategii nákupu a držení, aktivně vybírá investice, ale nezajímá se o krátkodobé pohyby cen a technické ukazatele. Přístup typu buy and hold je ideální pro jednotlivce, kteří hledají zdravé dlouhodobé výnosy.

Buyback

Zpětný odkup je, když společnost koupí své vlastní akcie v oběhu, aby snížila počet akcií dostupných na otevřeném trhu. Společnosti odkupují akcie zpět z řady důvodů jako je zvýšení hodnoty zbývajících dostupných akcií snížením nabídky nebo zabránění jiným akcionářům získat kontrolní podíl.

Buy The Dips

Nákup propadů znamená nákup aktiva poté, co jeho cena klesla. Domníváme se, že nová nižší cena představuje výhodnou nabídku, protože „propad“ je pouze krátkodobý výkyv a aktivum se časem pravděpodobně vrátí zpět a zvýší hodnotu. Nákup dipů může být ziskový při dlouhodobých vzestupných trendech, ale nerentabilní a tvrdší při sekulárních sestupných trendech. Dip nákup může snížit průměrné náklady na vlastnictví pozice, ale riziko a odměna z dip nákupu by měly být neustále vyhodnocovány.

C
CAPE Ratio

Ukazatel CAPE je měřítkem ocenění, které využívá reálný zisk na akcii (EPS) za období 10 let k vyrovnání výkyvů firemních zisků, ke kterým dochází v různých obdobích hospodářského cyklu. Je také známý jako Shiller P/E Ratio. Poměr se obecně používá pro široké akciové indexy k posouzení, zda je trh podhodnocený nebo nadhodnocený.

Capital Assets

Kapitálové aktiva jsou významné části majetku, jako jsou domy, auta, investiční nemovitosti, akcie, dluhopisy a dokonce sběratelské předměty nebo umění. Investičním majetkem se pro podnikatele rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není určen k prodeji v rámci běžného provozu podniku.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) popisuje vztah mezi systematickým rizikem a očekávaným výnosem aktiv, zejména akcií. CAPM je široce používán ve financích pro oceňování rizikových cenných papírů a generování očekávaných výnosů z aktiv vzhledem k riziku těchto aktiv a nákladům na kapitál.

Capital Expenditures

Kapitálové výdaje (CapEx) jsou prostředky, které společnost používá k získání, modernizaci a údržbě fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti, závody, budovy, technologie nebo vybavení. Tento typ finančních výdajů vynakládají společnosti za účelem zvýšení rozsahu svých operací nebo přidání nějakého ekonomického přínosu k provozu.

Cash Flow

FCF je hotovost generovaná společností z jejích běžných obchodních operací po odečtení všech peněz vynaložených na kapitálové výdaje (CapEx).

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Opční burza CBOE byla založena v roce 1973 a je největší světovou opční burzou s kontrakty zaměřenými na jednotlivé akcie, indexy a úrokové sazby. CBOE je také původcem indexu volatility CBOE (VIX), nejpoužívanějšího a nejuznávanějšího zástupce volatility trhu.

Chicago Mercantile Exchange (CME)

Chicago Mercantile Exchange (CME) je organizovaná burza pro obchodování s futures a opcemi. CME obchoduje futures a ve většině případů opce v sektorech zemědělství, energetiky, akciových indexů, deviz, úrokových sazeb, kovů, nemovitostí a dokonce počasí.

Common Stock

Kmenová akcie je cenný papír, který představuje vlastnictví v korporaci. Držitelé kmenových akcií volí představenstvo a hlasují o firemní politice.

Communication Services

Odvětví:
Diversified Telecommunication Services
Entertainment
Interactive Media & Services
MediaWireless Telecommunication Services

V sektoru telekomunikačních služeb jsou kabelové společnosti, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé bezdrátových sítí, satelitní společnosti a mnoho dalších. Investice do jednotlivých telekomunikačních akcií mohou představovat vyšší volatilitu, ale telekomunikační sektor celkově vykazuje přiměřený dlouhodobý růst.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)

Složená roční míra růstu (CAGR) je jedním z nejpřesnějších způsobů, jak vypočítat a určit výnosy všeho, co může v průběhu času stoupat nebo klesat. CAGR je tak dobrý způsob, jak vyhodnotit, jak si různé investice vedly v průběhu času nebo ve srovnání s benchmarkem.

Compound Interest

Složený úrok je úrok z úvěru nebo vkladu vypočítaný na základě počáteční jistiny a kumulovaného úroku z předchozích období. Lze jej považovat za „úrok z úroku“ a způsobí, že částka poroste rychleji než úrok, který se počítá pouze z částky jistiny.

Consumer Cyclical
Odvětví:
Auto Components
Automobiles
Distributors
Diversified Consumer Services
Hotels, Restaurants & Leisure
Household Durables
Internet & Direct Marketing Retail
Leisure Products
Multiline Retail
Specialty Retail
Textiles, Apparel & Luxury Goods

Spotřebitelské cyklické výrobky jsou kategorií akcií, které do značné míry závisí na hospodářském cyklu a ekonomických podmínkách. Mezi spotřebitelské cykly patří průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, bydlení, zábava a maloobchod.

Consumer Defensive
Odvětví:
Beverages
Food & Staples Retailing
Food Products
Household Products
Personal Products
Tobacco

Sektor zboží běžné spotřeby zahrnuje společnosti, které vyrábějí potraviny, nápoje, výrobky pro domácnost a osobní péči, obaly nebo tabák. Obecně platí, že tyto společnosti jsou defenzivní a jsou schopny udržet stabilní růst bez ohledu na stav ekonomiky.

Consumer Price Index (CPI)

Index spotřebitelských cen (CPI) měří měsíční změnu cen placených spotřebiteli v USA. CPI je jedním z nejpopulárnějších ukazatelů inflace a deflace. Zpráva CPI používá jinou metodiku průzkumu, cenový vzorek a indexové váhy než index výrobních cen (PPI), který měří změnu cen, které obdrží výrobci zboží a služeb v USA.

Correlation

Korelace ve finančních a investičních odvětvích je statistika, která měří míru, do jaké se dva cenné papíry ve vzájemném vztahu pohybují.

Cost of Equity

Náklady na vlastní kapitál jsou výnosy, které společnost vyžaduje, aby se rozhodla, zda investice splňuje požadavky na návratnost kapitálu. Tradiční vzorec pro náklady vlastního kapitálu je model kapitalizace dividend (DDM) a model oceňování kapitálových aktiv (CAPM).

Coupon Rate

Kupónová sazba je nominální výnos vyplácený cenným papírem s pevným výnosem. Jedná se o roční kupónové platby placené emitentem v poměru k nominální hodnotě dluhopisu.

Current Assets

Oběžná aktiva představují všechna aktiva společnosti, u kterých se očekává, že budou během jednoho roku pohodlně prodána, spotřebována, použita nebo vyčerpána standardními obchodními operacemi.

Current Liabilities

Krátkodobé závazky jsou finanční závazky společnosti, které jsou splatné do jednoho roku nebo v rámci běžného provozního cyklu. Provozní cyklus je doba, kterou společnost potřebuje k nákupu zásob a jejich přeměně na hotovost z prodeje.

Current Ratio

Current Ratio je ukazatel likvidity, který měří schopnost společnosti splácet krátkodobé závazky nebo závazky splatné do jednoho roku. Všeobecně se dá říci, že společnost s aktuálním poměrem menším než 1 nemá po ruce kapitál ke splnění svých krátkodobých závazků, pokud by byly splatné všechny najednou. Aktuální poměr vyšší 1 naznačuje, že společnost má finanční zdroje, aby zůstala v krátkodobém horizontu solventní.

Cyclical Stock

Cyklická akcie je akcie, jejíž cena je ovlivněna makroekonomickými nebo systematickými změnami v celkové ekonomice. Většina cyklických akcií zahrnuje společnosti, které prodávají spotřební zboží, které spotřebitelé nakupují více během prosperující ekonomiky, ale utrácejí za ně méně během recese.

D
DAX Stock Index

DAX známý jako Deutscher Aktien Index nebo GER40 je akciový index, který představuje 40 největších a nejlikvidnějších německých společností obchodujících na frankfurtské burze. Index byl vytvořen v roce 1988 s počáteční úrovní 1 163 bodů.

Dead Cat Bounce

Odraz mrtvé kočky je dočasné, krátkodobé zotavení cen aktiv z dlouhodobého poklesu nebo medvědího trhu, po kterém následuje pokračování sestupného trendu.

Debt to EBTDA Ratio

Dluh/EBITDA – zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací je poměr měřící množství generovaného příjmu a dostupného pro splacení dluhu před pokrytím úroků, daní, odpisů a amortizací. Dluh/EBITDA měří schopnost společnosti splatit vzniklý dluh.

Debt to Equity Ratio

D/E je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu a ukazuje celkovou míru zadlužení. Využívání dluhu je spojeno s pákovým efektem. Společnost využívá páky/dluhu, za účelem zvýšení potenciální návratnosti investice. Vysoké D/E nemusí hned znamenat špatnou zprávu. Snahou společností je většinou využít zapůjčené finance ke zvýšení své schopnosti generovat příjmy. Pro některá odvětví jsou vysoké hodnoty D/E běžné jako například bankovní sektor, který využívá zapůjčené peníze na poskytování půjček. Rozumné je vyhledávat společnosti s D/E menší 1. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu se vypočítá vydělením celkového závazku celkovým vlastním kapitálem.

Defensive Stock

Defenzivní akcie je akcie, která poskytuje konzistentní dividendy a stabilní zisky bez ohledu na stav celkového akciového trhu. Po jejich produktech je neustálá poptávka, takže defenzivní akcie bývají v různých fázích hospodářského cyklu stabilnější.

Deflation

Deflace je obecný pokles cen zboží a služeb, typicky spojený se snížením nabídky peněz a úvěrů v ekonomice. Během deflace kupní síla měny v čase roste.

Delisting

Delistování je odstranění kótovaného cenného papíru z burzy. Vyřazení cenného papíru může být dobrovolné nebo nedobrovolné a obvykle k němu dochází, když společnost ukončí činnost, vyhlásí bankrot, fúzi, nesplňuje požadavky na kotování nebo se snaží stát se soukromou.

Direct Public Offering (DPO)

Přímá veřejná nabídka (DPO) je druh nabídky, při které společnost nabízí své cenné papíry přímo veřejnosti za účelem získání kapitálu a eliminuje tak zprostředkovatele jako jsou investiční banky, makléře-dealery a upisovatele. Vyloučení zprostředkovatelů z veřejné nabídky podstatně snižuje náklady na kapitál DPO.

Discounted Cash Flow (DCF)

Diskontovaný peněžní tok (DCF) je oceňovací metoda používaná k odhadu hodnoty investice na základě jejích očekávaných budoucích peněžních toků. Analýza DCF se pokouší zjistit hodnotu investice dnes na základě projekcí, kolik peněz bude generovat v budoucnu.

Diversification

Diverzifikace je strategie, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. Držení portfolia lze diverzifikovat napříč třídami aktiv a v rámci tříd a také geograficky – investicemi na domácích i zahraničních trzích. Diverzifikace omezuje riziko portfolia, ale může také zmírnit výkonnost, alespoň krátkodobě.

Dividend

Dividenda je rozdělení zisku společnosti jejím akcionářům a určuje ji představenstvo společnosti. Akcionáři společností vyplácejících dividendy mají nárok na výplatu dividend, pokud vlastní akcie alespoň 2 dny před datem ex-dividend.

Vyhlášení: Dividendy vyhlašuje vedení společnosti a před výplatou je musí schválit akcionáři

Ex-dividend: Den, kdy vyprší nárok na dividendu (je dobré vlastnit akcie alespoň 2 dny před ex-dividend)

Rozhodné datum: Rozhodné datum je konečné datum stanovené společností za účelem určení, kteří akcionáři mají nárok na dividendu

Výplatní den: Společnost vyplácí dividendu a peníze jsou připsány na účty investorů

Dividend Aristocrat

Dividendový aristokrat je společnost v indexu S&P 500, která nejen důsledně vyplácí dividendy akcionářům, ale každoročně zvyšuje výši své výplaty. Společnost bude považována za dividendového aristokrata, pokud své dividendy zvyšuje soustavně po dobu alespoň 25 let.

Dividend Discount Model (DDM)

Dividendový diskontní model (DDM) je kvantitativní metoda používaná k predikci ceny akcií společnosti na základě teorie, že její současná cena má hodnotu součtu všech jejích budoucích výplat dividend, když se diskontuje zpět na jejich současnou hodnotu. Pokouší se vypočítat reálnou hodnotu akcie bez ohledu na převládající tržní podmínky a bere v úvahu faktory vyplácení dividend a očekávané výnosy trhu.

Dividend Growth Rate

Míra růstu dividendy je anualizovaná procentní míra růstu, kterou dividenda konkrétní akcie podstupuje za určité časové období. Mnoho vyspělých společností se snaží pravidelně zvyšovat dividendy vyplácené svým investorům.

Dividend Payout Ratio

Výplatní poměr dividend je poměr celkové částky dividend vyplacených akcionářům v poměru k čistému příjmu společnosti a je klíčovou finanční metrikou používanou k určení udržitelnosti výplaty dividend společnosti. Pokud je výplatní poměr společnosti vyšší než 100 %, vrací akcionářům více peněz, než vydělává a pravděpodobně bude nucena dividendu snížit nebo ji úplně přestat vyplácet.

Dividend Reinvestment Plan (DRIP)

Plán reinvestice dividend (DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své hotovostní dividendy do dalších akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividendy.

Dividend Yield

Dividendový výnos je poměr (dividenda/cena), který ukazuje, kolik společnost každý rok vyplácí na dividendách v poměru k ceně akcií. Pokud má společnost cenu akcií 20$ a vyplácí dividendu 1$ ročně, její dividendový výnos je 5 %.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average (DJIA), také známý jako Dow 30, je index akciového trhu, který sleduje 30 velkých veřejně vlastněných blue-chip společností obchodujících na NYSE a Nasdaq.

E
E-mini

Termín E-mini se vztahuje na elektronicky obchodované futures kontrakty, které jsou zlomkem velikosti standardního kontraktu. E-mini se používají k obchodování s různými aktivy, jako jsou komodity a měny, ale nejčastěji obchodovanými aktivy pomocí E-mini jsou indexy.

Earnings

Zisk společnosti je její čistý příjem po zdanění. To je výsledek společnosti nebo její zisky. Výdělky jsou možná nejdůležitějším a nejpodrobněji studovaným číslem ve finančních výkazech společnosti. Ukazuje skutečnou ziskovost společnosti ve srovnání s odhady analytiků, její vlastní historickou výkonnost a zisky jejích konkurentů a protějšků v oboru.

Earnings Announcement

Oznámení o zisku je oficiální veřejné prohlášení o ziskovosti společnosti za určité období, obvykle za čtvrtletí nebo rok. Oznámení o zisku se objeví k určitému datu během výsledkové sezóny a předcházejí mu odhady zisků vydané akciovými analytiky.

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) je ukazatelem ziskovosti společnosti. EBIT lze vypočítat jako výnos minus náklady bez daně a úroků. EBIT je také označován jako provozní zisk.

Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization ( EBIDA)

Zisk před úroky, odpisy a amortizací (EBIDA) je měřítkem zisku společnosti, který k číslu čistého příjmu připočítává náklady na úroky, odpisy a amortizaci. Zahrnuje však daňové výdaje.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

EBITDA neboli zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací je měřítkem celkové finanční výkonnosti společnosti a za určitých okolností se používá jako alternativa k čistému příjmu. EBITDA však může být zavádějící, protože neodráží náklady na kapitálové investice, jako jsou nemovitosti, budovy a vybavení.

Earnings Estimate

Odhad zisku je odhadem analytika pro budoucí čtvrtletní nebo roční zisk na akcii (EPS) společnosti. Odhady budoucích zisků jsou pravděpodobně nejdůležitějším vstupem při pokusu o ocenění firmy.

Earnings per Share

Zisk na akcii (EPS) je měřítkem ziskovosti. Investoři jej využívají k pochopení hodnoty společnosti. Při nákupu akcií se podílíte na budoucích výdělcích společnosti. EPS se vypočítává vydělením čistého zisku počtem kmenových akcií v oběhu.

Economic Moat

Ekonomický příkop je výraznou výhodou, kterou má společnost oproti svým konkurentům, což jí umožňuje chránit svůj podíl na trhu a ziskovost. Často se jedná o výhodu, kterou je obtížné napodobit nebo duplikovat.

Energy
Odvětví:
Energy Equipment & Services
Oil, Gas & Consumable Fuels

Energetický sektor je kategorie společností působících v oblasti výroby a dodávek energie. Energetický sektor se skládá ze společností zabývajících se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, rafinériemi a integrovanými energetickými společnostmi, jako jsou obnovitelné zdroje energie. Obecně tyto společnosti generují příjmy spojené s cenou ropy, zemního plynu a dalších komodit.

Enterprise Value

Hodnota společnosti (EV) zahrnuje do svého výpočtu tržní kapitalizaci společnosti, ale také krátkodobé a dlouhodobé dluhy a také hotovost v rozvaze společnosti.

Enterprise Value to Revenue Multiple (EV/R)

Násobek podnikové hodnoty k výnosu (EV/R) je měřítkem hodnoty akcie, která porovnává podnikovou hodnotu společnosti s jejími příjmy. EV/R je jedním z několika základních ukazatelů, které investoři používají k určení, zda je cena akcií spravedlivá.

Enterprise Value to Sales (EV/Sales)

Enterprise value to sales (EV/sales) je míra finančního ocenění, která porovnává hodnotu společnosti (EV) s jejími ročními tržbami. Násobek EV/sales dává investorům kvantifikovatelnou metriku toho, jak ocenit společnost na základě jejích tržeb, přičemž bere v úvahu jak vlastní kapitál, tak dluh společnosti.

Equity

Vlastní kapitál představuje množství peněz, které by se vrátilo akcionářům společnosti, pokud by všechna aktiva byla zlikvidována a veškerý dluh společnosti byl splacen v případě likvidace.

Ex-Dividend

Ex-dividend day je pro akcie 1-2 pracovní dny před rozhodným dnem, což znamená, že investor, který koupí akcie v den ex-dividend nebo později, nebude mít nárok na deklarovanou dividendu. Dividenda bude vyplacena investorovi, který koupil akcie aspoň dva dny před ex-dividend day.

Exchange Traded Fund (ETF)

Burzovně obchodovaný fond (ETF) je typ sdruženého investičního cenného papíru, který funguje podobně jako podílový fond. Typicky budou ETF sledovat konkrétní index, sektor, komoditu nebo jiné aktivum, ale na rozdíl od podílových fondů lze ETF nakupovat nebo prodávat na burze stejným způsobem jako běžné akcie.

F
Fear and Greed Index

Index strachu a chamtivosti byl vyvinut společností CNNMoney k měření dvou primárních emocí, které ovlivňují, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za akcie. Index strachu a chamtivosti se měří denně, týdně, měsíčně a ročně.

Federal Funds Rate

Termín sazba federálních fondů odkazuje na cílovou úrokovou sazbu stanovenou Federálním výborem pro volný trh (FOMC). Tento cíl je sazba, za kterou Fed navrhuje, aby si komerční banky půjčovaly. Fed stanovuje cílovou sazbu, ale samotná sazba se určuje na trhu jednodenních půjček na základě nabídky a poptávky po krátkodobých rezervách držených komerčními bankami.

Federal Open Market Committee (FOMC)

Federal Open Market Committee (FOMC) označuje pobočku Federálního rezervního systému, která určuje směr měnové politiky ve Spojených státech řízením operací na volném trhu. Výbor se skládá z 12 členů.

Financial
Odvětví:
Banks
Capital Markets
Consumer Finance
Diversified Financial Services
Insurance
Mortgage REITs
Thrifts & Mortgage Finance

Finanční sektor je tvořen firmami a institucemi, které poskytují finanční služby jak korporátním, tak individuálním zákazníkům. Tento sektor se mimo jiné skládá z bank, investičních fondů a pojišťoven. Obecně platí, že většina příjmů generovaných sektorem pochází z hypoték a půjček. Takový výnos se tedy zvyšuje se zvyšováním úrokových sazeb. Celkové zdraví ekonomiky závisí na síle jejího finančního sektoru.

First In, First Out (FIFO)

First In, First Out, běžně známé jako FIFO, je metoda správy aktiv a oceňování, při které jsou aktiva vyrobená nebo získaná jako první prodána, použita nebo vyřazena. Pro daňové účely FIFO předpokládá, že aktiva s nejstaršími náklady jsou zahrnuta do nákladů na prodané zboží (COGS) ve výsledovce.

Food and Drug Administration (FDA)

Food and Drug Administration (FDA) je vládní agentura založená v roce 1906 schválením federálního zákona o potravinách a léčivech. Agentura je rozdělena do divizí, které dohlížejí na většinu závazků organizace zahrnujících potraviny, léky, kosmetiku, krmivo pro zvířata, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, biologické zboží a krevní produkty.

Forward Dividend Yield

Forwardový dividendový výnos je odhad roční dividendy vyjádřený jako procento aktuální ceny akcií. Roční projektovaná dividenda se měří tak, že se vezme poslední skutečná výplata dividendy z akcie a anualizuje se. Forwardový dividendový výnos se vypočítá vydělením roční hodnoty budoucích výplat dividend aktuální cenou akcie.

Fractional Share

Méně než jeden celý podíl vlastního kapitálu se nazývá zlomkový podíl. Tyto akcie mohou být výsledkem rozdělení akcií, plánů reinvestice dividend (DRIP) nebo podobných firemních akcí.

Franchise

Franšíza je typ licence, která poskytuje nabyvateli přístup k vlastnickým obchodním znalostem, procesům a ochranným známkám franšízy a umožňuje tak nabyvateli prodávat produkt nebo službu pod obchodním jménem poskytovatele. Výměnou obvykle zaplatí počáteční startovací poplatek a roční licenční poplatky.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok (FCF) představuje hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních toků na podporu operací a udržení svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku nebo čistého příjmu je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, která nezahrnuje nepeněžní náklady ve výsledovce a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva a také změny pracovního kapitálu z rozvahy.

Free Cash Flow to Equity (FCFE)

Volný peněžní tok do vlastního kapitálu je měřítkem toho, kolik hotovosti je k dispozici akcionářům společnosti po zaplacení všech výdajů, reinvestic a dluhů. FCFE je měřítkem využití vlastního kapitálu.

Funds From Operations (FFO)

Finanční prostředky z operací (FFO) se vztahují k hodnotě používané realitními investičními fondy (REIT) k definování peněžních toků z jejich operací. Realitní společnosti používají FFO jako měřítko provozní výkonnosti. FFO se vypočítává přičtením odpisů, amortizace a ztrát z prodeje aktiv k zisku a poté odečtením jakýchkoli zisků z prodeje aktiv a jakýchkoli úrokových výnosů. Někdy je kotován na základě ceny za akcii. Poměr FFO na akcii by se měl při hodnocení REIT a jiných podobných investičních fondů použít namísto zisku na akcii (EPS).

Futures

Futures jsou finanční deriváty, které zavazují strany k nákupu nebo prodeji aktiva k předem určenému budoucímu datu a ceně. Kupující musí koupit nebo prodávající prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu, bez ohledu na aktuální tržní cenu k datu vypršení platnosti.

G
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

Obecně uznávané účetní zásady (GAAP) odkazují na společný soubor účetních pravidel, standardů a postupů vydaných Radou pro finanční účetní standardy (FASB). Veřejné společnosti v USA se musí řídit GAAP, když jejich účetní sestavují účetní závěrku.

Golden Rule

Zlaté pravidlo, které se týká fiskální politiky, stanoví, že vláda si musí pouze půjčovat, aby mohla investovat, a nikoli financovat stávající výdaje. Jinými slovy, vláda by si měla půjčovat peníze pouze na financování investic, které budou přínosem pro budoucí generace, zatímco současné výdaje musí být pokryty a financovány ze stávajících nebo nových daní.

Goodwill

Goodwill je nehmotné aktivum (hodnota značky společnosti, pevná zákaznická základna, dobré vztahy se zákazníky, dobré vztahy se zaměstnanci, atd..), které je spojeno s nákupem jedné společnosti druhou. Goodwill je konkrétně ta část kupní ceny, která je vyšší než součet čisté reálné hodnoty všech aktiv zakoupených při akvizici a závazků převzatých v tomto procesu.

Good ‚Til Canceled (GTC)

Good ’til canceled (GTC) popisuje typ příkazu, který může investor zadat k nákupu nebo prodeji cenného papíru, který zůstává aktivní, dokud není příkaz vyplněn nebo jej investor nezruší. Makléři obvykle omezí maximální dobu, po kterou můžete nechat příkaz GTC otevřený (aktivní) na 90 dní.

Graham Number

Grahamovo číslo měří fundamentální hodnotu akcie tím, že bere v úvahu zisk společnosti na akcii (EPS) a účetní hodnotu na akcii (BVPS). Grahamovo číslo je horní hranicí cenového rozpětí, které by měl defenzivní investor za akcii zaplatit. Podle teorie je jakákoli cena akcií pod Grahamovým číslem považována za podhodnocenou, a proto se vyplatí do ní investovat.

Gross Domestic Product

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní nebo tržní hodnota všech hotových výrobků a služeb vyrobených v rámci hranic země v určitém časovém období. Ačkoli se HDP obvykle počítá na roční bázi, někdy se počítá také na čtvrtletní bázi. Například v USA vláda zveřejňuje anualizovaný odhad HDP za každé fiskální čtvrtletí a také za kalendářní rok.

Gross Income

U společností je hrubý příjem zaměnitelný s hrubou marží nebo hrubým ziskem. Hrubý příjem společnosti, který se nachází ve výsledovce, je příjem ze všech zdrojů mínus náklady firmy na prodané zboží.

Gross Margin

Hrubá marže je čistý prodej snížený o náklady na prodané zboží. Jinými slovy, je to množství peněz, které si společnost ponechá po vynaložení přímých nákladů spojených s výrobou zboží, které prodává a službami, které poskytuje. Čím vyšší je hrubá marže, tím více kapitálu si společnost ponechá.

H
Hang Seng Index (HSI)

Hang Seng Index neboli HSI je volně pohyblivý index vážený tržní kapitalizací šedesáti největších společností, které se obchodují na hongkongské burze (HKEx). HKEx patří mezi největší burzy na světě s celkovou tržní kapitalizací více než 38 bilionů dolarů (2022).

Healthcare
Odvětví:
Biotechnology
Health Care Equipment & Supplies
Health Care Providers & Services
Health Care Technology
Life Sciences Tools & Services
Pharmaceuticals

Sektor zdravotní péče se skládá z podniků, které poskytují lékařské služby, vyrábějí lékařské vybavení nebo léky, poskytují zdravotní pojištění nebo jinak usnadňují poskytování zdravotní péče pacientům. Když investujete do tohoto sektoru, investujete skutečně do široké škály průmyslových odvětví. Obecně je toto odvětví považováno za příležitost k růstu i defenzivní hru, protože lidé budou potřebovat lékařskou pomoc v dobrých i špatných dobách. Jelikož je to druhé největší odvětví, je téměř nemožné mít diverzifikované portfolio bez akcií zdravotní péče

Helicopter Money

Helicopter Money odkazuje na termín jako rétorický prostředek určený k abstrahování účinků jakýchkoli transmisních mechanismů měnové politiky v myšlenkovém experimentu týkajícím se přidávání hotovosti na bankovní účty všech občanů – jako by vypadly z vrtulníku přes noc. Je to typ strategie monetární stimulace, která zvyšuje množství peněžní zásoby a přímo rozděluje hotovost veřejnosti s cílem podnítit inflaci nebo rostoucí ceny a hospodářský růst.

Home Mortgage

Hypotéka na bydlení je půjčka poskytnutá bankou, hypoteční společností nebo jinou finanční institucí. U hypotéky na bydlení převádí vlastník nemovitosti (dlužník) vlastnické právo na věřitele pod podmínkou, že vlastnické právo bude převedeno zpět na vlastníka, jakmile bude provedena poslední splátka úvěru a budou splněny ostatní podmínky hypotéky.

Hong Kong Stock Exchange (HKG)

Hongkongská burza cenných papírů (HKG) je členem skupiny HKEX Group a předním místem pro získávání kapitálu pro emitenty z Hongkongu a Číny.

Hyperinflation

Hyperinflace je termín pro popis rychlého, nadměrného a nekontrolovatelného obecného růstu cen v ekonomice. Zatímco inflace je měřítkem tempa růstu cen zboží a služeb, hyperinflace je rychle rostoucí inflace, která obvykle měří více než 50 % za měsíc.

I
Income From Operations

Income from operations (IFO) je také známý jako provozní příjem nebo EBIT. Provozní výnos je zisk realizovaný z vlastní činnosti podniku. Provozní příjmy jsou vytvářeny provozováním primárního podnikání a nezahrnují příjmy z jiných zdrojů. To například vyloučí příjem generovaný prodejem majetku společnosti.

Income Statement

Výkaz zisku a ztráty (Income Statement) je jednou ze tří důležitých účetních závěrek používaných pro vykazování finanční výkonnosti společnosti za určité účetní období, přičemž další dva klíčové výkazy jsou rozvaha (Balance Sheet) a výkaz peněžních toků (Cashflow).

Index

Index je metoda ke sledování výkonnosti skupiny aktiv standardizovaným způsobem. Mohou to být široce založené indexy, které zachycují celý trh jako je S&P500 Index nebo Dow Jones Industrial Average (DJIA) a nebo více specializované indexy, které sledují určité odvětví nebo segment.

Industrial
Odvětví:
Aerospace & Defense
Air Freight & Logistics
Airlines
Building Products
Commercial Services & Supplies
Construction & Engineering
Electrical Equipment
Industrial Conglomerates
Machinery
Marine
Professional Services
Road & Rail
Trading Companies & Distributors
Transportation Infrastructure

Průmyslový sektor zahrnuje společnosti, které poskytují průmyslová a obchodní zařízení a služby, dopravu a distribuci, od stavebních a zemědělských strojů po letecké společnosti, železnice a nakládání s odpady. Výkon těchto společností v tomto sektoru se často pohybuje spolu s ekonomickými cykly.

Inflation

Inflace je pokles kupní síly dané měny v čase. Kvantitativní odhad rychlosti poklesu kupní síly se může promítnout do nárůstu průměrné cenové hladiny vybraného zboží a služeb v ekonomice za určité období. Růst cen, který se často vyjadřuje v procentech znamená, že za jednotku měny se kupuje méně než v předchozích obdobích.

Initial Public Offering (IPO)

Prvotní veřejná nabídka (IPO) se týká procesu, kdy se poprvé nabízejí akcie soukromé společnosti veřejnosti v rámci nové emise akcií. IPO umožňuje společnosti získat základní kapitál od veřejných investorů.

Institutional Investor

Institucionální investor je společnost nebo organizace, která investuje peníze jménem jiných lidí. Příkladem jsou podílové fondy, penzijní fondy a pojišťovny. Institucionální investoři často nakupují a prodávají značné množství akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů a z tohoto důvodu jsou považováni za velryby na Wall Street.

Interest Rate

Úroková sazba je částka, kterou věřitel účtuje dlužníkovi a je to procento z jistiny půjčené částky. Úroková sazba z úvěru se obvykle uvádí na roční bázi známé jako roční procentní sazba (RPSN).

Intrinsic Value

Vnitřní hodnota je měřítkem toho, jakou hodnotu má aktivum. K tomu se dospívá pomocí objektivního výpočtu nebo složitého finančního modelu.

Inverted Yield Curve

Inverzní výnosová křivka popisuje neobvyklý pokles výnosů z dlouhodobějšího dluhu pod výnosy z krátkodobého dluhu stejné úvěrové kvality. Inverzní křivka se v minulosti ukázala jako relativně spolehlivý předstihový indikátor recese.

ISM Manufacturing Index

Výrobní index ISM, známý také pod zkratkou PMI je měsíčním ukazatelem ekonomické aktivity v USA na základě průzkumu nákupních manažerů ve více než 300 výrobních firmách. ISM je považován za klíčový ukazatel stavu ekonomiky USA.

Investor

Investorem je jakákoliv osoba nebo jiný subjekt (firma, podílový fond,…), který investuje kapitál s očekáváním finančních výnosů. Investoři spoléhají na různé finanční nástroje, aby dosáhli požadované míry návratnosti.

Investor Relations

Oddělení vztahů s investory je obchodní divize, obvykle veřejná společnost, jejímž úkolem je poskytovat investorům přesný přehled o záležitostech společnosti. To pomáhá soukromým a institucionálním investorům činit informovaná rozhodnutí o tom, zda do společnosti investovat.

J
Jobless Claims

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou statistikou vykazovanou každý týden ministerstvem práce USA, která počítá lidi žádající o podporu v nezaměstnanosti. Existují dvě kategorie žádostí o podporu v nezaměstnanosti – počáteční, která zahrnuje osoby podávající žádost poprvé, a pokračující, kterou tvoří nezaměstnaní lidé, kteří již pobírali podporu v nezaměstnanosti.

Junk Bond

Podřadné dluhopisy jsou dluhopisy, které nesou vyšší riziko nesplácení než většina dluhopisů vydaných společnostmi a vládami. Dluhopis je dluh nebo slib zaplatit investorům úrokové platby spolu s návratem investované jistiny výměnou za nákup dluhopisu.

K
Know Your Client (KYC)

KYC je standard v investičním odvětví, který zajišťuje, že investiční poradci budou znát podrobné informace o toleranci vůči riziku svých klientů, znalostech investic a finanční situaci. KYC chrání klienty i investiční poradce. Klienti jsou chráněni tím, že jejich investiční poradce ví, jaké investice nejlépe vyhovují jejich osobní situaci. Investiční poradci jsou chráněni tím, že vědí, co mohou a nemohou zahrnout do portfolia svého klienta.

Korea Stock Exchange (KRX)

Korea Stock Exchange je divizí mnohem větší Korea Exchange (KRX). Dříve byl korejský akciový trh samostatným subjektem. V roce 2005 se Korea Stock Exchange sloučila s Korea Futures Exchange a elektronickým trhem KOSDAQ a vytvořila Korea Exchange. Centrála KRX je v Busanu a má kancelář pro hotovostní trhy a dohled v Soulu.

Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)

Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) je dřívější název malajské burzy se sídlem v hlavním městě Kuala Lumpur. KLSE se datuje do roku 1930 a byl speciálně vytvořen, aby umožnil obchodování s malajskými cennými papíry. Výměna prošla v průběhu let několika změnami názvu, ale nyní je známá jako Bursa Malaysia.

L
Large Cap

Large-cap označuje společnost s tržní kapitalizací vyšší než 10 miliard USD. Tržní kapitalizace se vypočítá vynásobením počtu akcií společnosti v oběhu cenou za jednu akcii.

Last Twelve Months (LTM)

Posledních dvanáct měsíců (LTM) označuje časový rámec bezprostředně předcházejících 12 měsíců. Běžně se také označuje jako trailing twelve months (TTM).

Lehman Brothers

Lehman Brothers byla globální společnost poskytující finanční služby, jejíž bankrot v roce 2008 byl z velké části způsoben a urychlen krizí rizikových hypoték. Firma byla v té době čtvrtou největší investiční bankou ve Spojených státech jejíž bankrot je dosud největší. V době, kdy 15. září 2008 vyhlásila bankrot, Lehman Brothers fungovala 158 let.

Lehman Formula

Lehmanův vzorec je kompenzační vzorec vyvinutý společností Lehman Brothers pro stanovení provize za investiční bankovnictví nebo jiné služby zprostředkování obchodu. Lehman Brothers vyvinula Lehmanův vzorec, také známý jako Lehman Scale Formula, v 60. letech při získávání kapitálu pro firemní klientelu.

Leverage

Pákový efekt vyplývá z použití vypůjčeného kapitálu jako zdroje financování při investování za účelem rozšíření základny aktiv firmy a generování návratnosti rizikového kapitálu.

Liabilities

Závazky (Liabilities) jsou všechny kombinované dluhy a obligace, které společnost dluží vnějším stranám. V rozvaze se celková aktiva mínus celková pasiva rovná vlastnímu kapitálu.

Limit Order

Limitní příkaz zaručuje, že příkaz bude vyřízen na lepší než konkrétní cenové hladině. Není však zaručeno vyplnění limitní objednávky. Limitní příkaz je obvykle platný buď konkrétní počet dní (tj. 30 dní) do vyplnění příkazu nebo do zrušení příkazu obchodníkem.

Limited Partnership (LP)

Limited Partnership (nezaměňovat se společností s ručením omezeným/limited liability partnership (LLP) je partnerství tvořené dvěma nebo více společníky. Majitel společnosti dohlíží a řídí podnikání, zatímco společníci se na řízení podniku nepodílejí. Majitel společnosti však ručí za dluh neomezeně a případní společníci ručí pouze omezeně do výše svého vkladu.

Liquidation

Likvidace ve financích a ekonomice je proces ukončení podnikání a rozdělení jeho aktiv žadatelům. Je to událost, ke které obvykle dochází, když je společnost insolventní, což znamená, že nemůže platit své závazky v době jejich splatnosti. Po ukončení činnosti společnosti se zbývající aktiva použijí k výplatě věřitelů a akcionářů na základě priority jejich pohledávek.

Loan Credit Default Swap (LCDS)

Swap úvěrového selhání (LCDS) je typ úvěrového derivátu, ve kterém si dvě strany vyměňují úvěrovou expozici podkladového úvěru.

Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX)

Loan Credit Default Swap Index (Markit LCDX) je specializovaný index úvěrových swapů úvěrového selhání, který zahrnuje 100 severoamerických společností s obchodováním nezajištěných dluhů na sekundárních trzích. LCDX spravuje několik velkých investičních bank, poskytuje likviditu a pomáhá při oceňování jednotlivých swapů úvěrového selhání. Minimální částky nákupu pro LCDX mohou dosahovat milionů dolarů, takže většinu investorů tvoří velké institucionální firmy, jako jsou správci aktiv, banky, hedgeové fondy a pojišťovací společnosti.

London Metal Exchange (LME)

London Metal Exchange (LME) je komoditní burza, která obchoduje s futures a opcemi na kovy. Jedná se o největší burzu opcí a futures na obecné kovy, které zahrnují hliník, zinek, olovo, měď a nikl. Burza také usnadňuje obchodování s drahými kovy, jako je zlato a stříbro. Ceny na LME jsou považovány za standardní světové ceny kovů.

London Stock Exchange (LSE)

London Stock Exchange (LSE) je primární burza cenných papírů ve Spojeném království a největší v Evropě. Regionální burzy, které vznikly před více než 300 lety, byly sloučeny v roce 1973 a vytvořily Burzu cenných papírů Velké Británie a Irska, později přejmenovanou na London Stock Exchange (LSE). V roce 2007 se Londýnská burza sloučila s Milánskou burzou cenných papírů Borsa Italiana a vytvořila London Stock Exchange Group.

Long Term

Long Term se týká prodlouženého období, po které je aktivum drženo. V závislosti na typu cenného papíru může být dlouhodobé aktivum drženo po dobu jednoho roku až po 30 a více let. Obecně lze říci, že dlouhodobé investování pro jednotlivce je často považováno za období alespoň 7 až 10 let držení, ačkoli neexistuje žádné absolutní pravidlo.

Long-Term Debt

Dlouhodobý dluh je dluh, který je splatný za více než jeden rok a často se s ním zachází jinak než s krátkodobým dluhem. Pro emitenta je dlouhodobý dluh závazkem, který musí být splacen, zatímco pro vlastníky dluhu (např. dluhopisů) je to aktivum. Dlouhodobé dluhové závazky jsou klíčovou složkou ukazatelů solventnosti podniků, které jsou analyzovány zúčastněnými stranami a ratingovými agenturami při hodnocení rizika solventnosti.

Long-Term Debt to Capitalization Ratio

Poměr dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, variace tradičního poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (D/E), ukazuje finanční páku firmy. Vypočítá se vydělením dlouhodobého dluhu celkovým dostupným kapitálem (dlouhodobý dluh, prioritní akcie a kmenové akcie). Investoři porovnávají finanční páku firem, aby analyzovali související investiční riziko. Vysoké ukazatele ukazují na rizikovější investice, protože dluh je primárním zdrojem financování a přináší větší riziko platební neschopnosti.

Long-Term Debt to Total Assets Ratio

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel představující procento aktiv společnosti financovaných dlouhodobým dluhem, který zahrnuje půjčky nebo jiné dluhové závazky trvající déle než jeden rok. Tento ukazatel poskytuje obecné měřítko dlouhodobé finanční pozice společnosti, včetně její schopnosti dostát svým finančním závazkům z nesplacených úvěrů.

Long-Term Investments

Dlouhodobá investice je investice, kterou společnost plánuje držet po dobu alespoň jednoho roku, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost. Investice je uvedena straně aktiv v rozvaze společnosti.

Long-Term Liabilities

Dlouhodobé závazky jsou finanční závazky společnosti, které jsou splatné po více než jednom roce. Současná část dlouhodobého dluhu je uvedena samostatně, aby byl poskytnut přesnější přehled o aktuální likviditě společnosti a schopnosti platit krátkodobé závazky v okamžiku jejich splatnosti.

Ltd. (Limited)

Ltd. je standardní zkratka pro „limited“. Termín se objevuje jako přípona, která následuje za názvem společnosti, což znamená, že se jedná o společnost s ručením omezeným. Ve společnosti s ručením omezeným je odpovědnost akcionářů omezena na kapitál, který původně investovali. Pokud se taková společnost dostane do platební neschopnosti, osobní majetek akcionářů zůstává chráněn.

Lump-Sum

Paušální platba je často velká částka, která je placena v jedné platbě namísto rozdělení na splátky.

M
Macroeconomics

Makroekonomie je odvětví ekonomie, které studuje, jak se chová celková ekonomika – trh nebo jiné systémy, které fungují ve velkém měřítku. Makroekonomie studuje jevy v celé ekonomice, jako je inflace, cenová hladina, míra ekonomického růstu, národní důchod, hrubý domácí produkt (HDP) a změny v nezaměstnanosti.

Magic Formula Investing

Magic formula investing se týká disciplinované investiční strategie založené na pravidlech, která učí lidi relativně jednoduchou a snadno pochopitelnou metodu hodnotového investování. Vzorec, který vyvinul Joel Greenblatt – investor, manažer hedgeových fondů a profesor obchodu platí pro akcie s velkou kapitalizací a je navržen tak, aby překonal průměrné roční výnosy akciového trhu pomocí indexu S&P 500. Namísto provádění fundamentální analýzy společností a akcií investoři používají online nástroj Greenblatt pro třídění akcií k výběru 20 až 30 nejlépe hodnocených společností, do kterých investují. Následující body popisují, jak vzorec funguje:

1) Nastavte minimální tržní kapitalizaci pro vaše portfoliové společnosti. To by mělo být obvykle vyšší než 100 milionů dolarů.

2) Ujistěte se, že jste při výběru svých společností vyloučili veškeré finanční nebo veřejné akcie.

3) Vyloučit americké depozitní certifikáty (ADR). Jedná se o akcie zahraničních společností.

4) Vypočítejte výnosy každé společnosti (EBIT ÷ Enterprise Value).

5) Vypočítejte návratnost kapitálu každé společnosti [EBIT ÷ (Net Fixed Assets + Working Capital)].

6) Seřaďte vybrané společnosti podle nejvyšších výnosů a nejvyšší návratnosti kapitálu.

7) Kupte si každý měsíc dvě až tři pozice v top 20 až 30 společnostech v průběhu roku.

8) Každý rok znovu vyvažte portfolio prodejem poražených jeden týden před koncem ročního období. Prodeje vítězů týden po skončení roku.

9) Proces opakujte každý rok po dobu minimálně pěti až 10 let nebo déle.

Margin Call

Výzva k marži nastane, když hodnota maržového účtu investora klesne pod požadovanou částku makléře. Maržový účet investora obsahuje cenné papíry zakoupené za vypůjčené peníze. Výzva k dodatkové úhradě se týká konkrétně požadavku makléře, aby investor vložil na účet další peníze nebo cenné papíry tak, aby byly navýšeny na minimální hodnotu – udržovací marže.

Margin of Safety

Bezpečnostní marže je princip investování, při kterém investor nakupuje cenné papíry pouze tehdy, když je jejich tržní cena výrazně nižší než jejich vnitřní hodnota. Jinými slovy, když je tržní cena cenného papíru výrazně pod vaším odhadem jeho vnitřní hodnoty, rozdíl je míra bezpečnosti.

Market Cap

Tržní kapitalizace je souhrnná tržní hodnota společnosti vyjádřená v dolarech. Vypočítává se na základě aktuální tržní ceny akcií a celkového počtu akcií v oběhu.

Stock Market Capitalization to GDP Ratio

Poměr kapitalizace akciového trhu k HDP je poměr používaný k určení, zda je celkový trh podhodnocen nebo nadhodnocen ve srovnání s historickým průměrem. Poměr lze použít k zaměření na konkrétní trhy, jako je trh v USA, nebo jej lze použít na globální trh v závislosti na tom, jaké hodnoty jsou použity při výpočtu. Vypočítá se vydělením kapitálového trhu hrubým domácím produktem (HDP). Poměr kapitalizace akciového trhu k HDP je také známý jako Buffettův indikátor.

Market Cycles

Tržní cykly, také známé jako cykly akciového trhu, je široký pojem označující trendy nebo vzorce, které se objevují během různých trhů nebo obchodních prostředí. Během cyklu některé cenné papíry nebo třídy aktiv překonávají ostatní, protože jejich obchodní modely jsou v souladu s podmínkami růstu.

Market Maker

Termín tvůrce trhu se vztahuje na firmu nebo jednotlivce, kteří aktivně kotují oboustranné trhy s konkrétním cenným papírem a poskytují nabídky a poptávky spolu s velikostí trhu každého z nich. Tvůrci trhu poskytují trhům likviditu a profitují z rozdílu v rozpětí mezi nabídkou a poptávkou.

Market Timing

Časování trhu je akt přesunu investičních peněz na finanční trh nebo z něj na základě prediktivních metod. Pokud investoři dokážou předpovědět, kdy bude trh stoupat a klesat, mohou obchodovat, aby na těchto pohybech trhu vydělali. Mnoho investorů, akademiků a finančních odborníků se domnívá, že je nemožné trh načasovat. Ostatní investoři – zejména aktivní obchodníci – silně věří v načasování trhu. Zda je možné úspěšné načasování trhu, je předmětem diskuse, i když téměř všichni odborníci se shodují, že dělat tak po delší dobu je velmi obtížný úkol.

Maturity Date

Datum splatnosti je datum, kdy se stane splatná jistina směnky, dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje. K tomuto datu, které je obvykle vytištěno na certifikátu příslušného nástroje, je investorovi splacena investice jistiny, zatímco úrokové platby, které byly pravidelně vypláceny během životnosti dluhopisu, přestávají platit.

Merton Model

Mertonův model je analytický model používaný k posouzení úvěrového rizika dluhu společnosti. Analytici a investoři využívají Mertonův model, aby pochopili, jak je společnost schopná plnit finanční závazky, splácet svůj dluh a zvážit obecnou možnost, že se dostane do úvěrového selhání.

Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI)

Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) je měsíční průzkum úrovně spotřebitelské důvěry ve Spojených státech, který provádí University of Michigan. Průzkum je založen na telefonických rozhovorech, které shromažďují informace o očekáváních spotřebitelů od ekonomiky. Bere v úvahu pocity lidí ohledně jejich současného finančního zdraví, zdraví ekonomiky v krátkodobém horizontu a vyhlídky na dlouhodobý ekonomický růst a je široce považován za užitečný ekonomický ukazatel.

Micro Cap

Micro-cap je veřejně obchodovaná společnost v USA, která má tržní kapitalizaci mezi přibližně 50 miliony a 300 miliony $.

Mid Cap

Mid-cap je termín, který se používá k označení společností s tržní kapitalizací mezi 2 a 10 miliardami $.

Minimum Wage

Minimální mzda je zákonem nařízená základní mzda. Federální minimální mzda ve Spojených státech od roku 2022 je 7,25 $ za hodinu. Státy a místní samosprávy si mohou stanovit vlastní minimální mzdové sazby, ale aby vstoupily v platnost, musí být vyšší než federální sazba.

Money Management

Řízení peněz se týká procesů sestavování rozpočtu, spoření, investování, utrácení nebo jiného dohledu nad využitím kapitálu jednotlivce nebo skupiny. Termín může také úžeji odkazovat na správu investic a správu portfolia.

Monetary Policy

Měnová politika je soubor akcí, které může národní centrální banka provádět za účelem kontroly celkové peněžní zásoby a dosažení udržitelného hospodářského růstu. Monetární politiku lze obecně klasifikovat buď jako expanzivní nebo kontrakční. Některé z dostupných nástrojů zahrnují revizi úrokových sazeb, přímé půjčování hotovosti bankám a změnu požadavků na bankovní rezervy.

Mortgage

Hypotéky jsou půjčky, které se používají na nákup domů a jiných typů nemovitostí. Samotná nemovitost slouží jako zajištění úvěru. Hypotéky jsou k dispozici v různých typech, včetně fixní a nastavitelné sazby. Cena hypotéky bude záviset na typu půjčky, době splatnosti (například 30 let) a úrokové sazbě, kterou si věřitel účtuje.

Mortgage-Backed Security (MBS)

Cenný papír zajištěný hypotékou (MBS) je investice podobná dluhopisu, který se skládá z balíku úvěrů na bydlení zakoupených od bank, které je vydaly. Investoři do MBS dostávají pravidelné platby podobné kuponovým platbám dluhopisů.

MSCI All Country World Index

MSCI All Country World Index (ACWI) je akciový index navržený tak, aby sledoval širokou výkonnost globálního akciového trhu. Index spravovaný Morgan Stanley Capital International (MSCI) zahrnuje akcie téměř 3 000 společností z 23 rozvinutých zemí a 25 rozvíjejících se trhů.

MSCI Inc.

MSCI je zkratka pro Morgan Stanley Capital International. Jedná se o investiční výzkumnou společnost, která poskytuje institucionálním investorům a hedgeovým fondům akciové indexy, analýzu rizik portfolia, výkonnosti a nástroje pro správu a řízení.

Mutual Fund

Podílový fond je typ investičního nástroje skládajícího se z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů. Podílové fondy umožňují malým nebo individuálním investorům přístup k diverzifikovaným, profesionálně spravovaným portfoliím.

N
Nasdaq

Nasdaq je první elektronická burza na světě pro nákup a obchodování cenných papírů. Provozuje 29 trhů, jedno clearingové středisko a pět centrálních depozitářů cenných papírů ve Spojených státech a v Evropě. Většina světových technologických gigantů je kotována na Nasdaq.

Nasdaq 100 Index

Index Nasdaq 100 je 100 největších a nejaktivněji obchodovaných amerických společností kotovaných na burze Nasdaq. Index zahrnuje společnosti z různých odvětví kromě finančního, jako jsou komerční a investiční banky.

Nasdaq Capital Market

Kapitálový trh Nasdaq (Nasdaq-CM) je jednou ze tří úrovní kotace na burze Nasdaq, konkrétně pro společnosti, které potřebují získat kapitál. Společnosti, které se nekvalifikují pro národní trh Nasdaq se obchodují na Nasdaq-CM. Společnosti musí splňovat standard čistého příjmu alespoň 750 000 USD, minimální veřejný obchod 1 000 000 akcií, alespoň 300 akcionářů a nabídkovou cenu akcií alespoň 4 USD.

Nasdaq Composite Index

Nasdaq Composite Index je tržní kapitalizací vážený index více než 3 700 akcií kotovaných na burze Nasdaq. Technologický sektor představuje něco málo přes polovinu indexu, což je více než trojnásobek váhy indexu jakéhokoli jiného tržního sektoru v čele s Apple Inc. (AAPL) s 12,25 % k 31. březnu 2022.

Net Asset Value (NAV)

Čistá hodnota aktiv je čistá hodnota aktiv investičního fondu snížená o jeho závazky, dělená počtem akcií v oběhu. NAV se běžně používá jako hodnota na akcii vypočítaná pro podílový fond nebo ETF. NAV se vypočítává na konci každého obchodního dne na základě závěrečných tržních cen cenných papírů v portfoliu.

Net Income

Čistý příjem společnosti je výsledkem řady výpočtů, počínaje příjmy a zahrnujícími všechny náklady a toky příjmů za dané období. Součet příjmů po odečtení všech výdajů je čistý příjem. Nezaměňovat s profitem. Profit není čistý příjem. Profit jednoduše znamená příjem (revenue), který zůstane po výdajích a záleží na tom, jaké druhy nákladů se odečítají od výnosů (revenue).

New Paradigm

Nové paradigma je nový způsob myšlení nebo dělání věcí, který nahrazuje starý způsob. Nová paradigmata ve světě akcií mohou znamenat velký ziskový potenciál, protože investoři hromadí nové revoluční nápady.

New York Board of Trade (NYBOT)

New York Board of Trade (NYBOT) je komoditní futures burza, která dnes tvoří od roku 2006 součást ICE. NYBOT se dříve specializoval na fyzické komodity, jako je cukr a káva, ale od začlenění do ICE se stal plně elektronickým. NYBOT je jednou z nejstarších burz v USA, jejíž historie sahá až do roku 1870.

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

NYMEX je burza pro obchodování s komoditami, která začala v roce 1872 a v roce 2008 ji získala skupina CME. Burza nabízí futures a opce na různé kovy, energie a zemědělské komodity.

New York Stock Exchange (NYSE)

Newyorská burza cenných papírů (NYSE), jejíž historie sahá až do roku 1792, je největší burzou na světě podle celkové tržní kapitalizace jejích kótovaných cenných papírů.

Nifty Fifty

Nifty Fifty byla skupina 50 akcií s velkou kapitalizací na newyorské burze v 60. a 70. letech 20. století, vyznačovaly se konzistentním růstem zisků a vysokým poměrem P/E. Příklady akcií Nifty Fifty zahrnovaly názvy jako General Electric, Coca-Cola a IBM. Dnešní blue-chip akcie v několika ohledech připomínají akcie Nifty Fifty z předchozích desetiletí.

Nikkei

Nikkei je přední japonský akciový index, který se skládá z 225 nejlepších akcií v zemi a je to cenově vážený index, což znamená, že index je průměrem cen akcií všech kótovaných společností. Některé z nejznámějších společností uvedených v Nikkei jsou Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Co. a Honda Motor Co.

Nominal Gross Domestic Product

Nominální HDP je hodnocení ekonomické produkce v ekonomice, ale do svého výpočtu zahrnuje aktuální ceny zboží a služeb. HDP se obvykle měří jako peněžní hodnota vyrobeného zboží a služeb. Vzhledem k tomu, že nominální HDP neodstraňuje tempo růstu cen při srovnávání jednoho období s druhým, může být toto číslo růstu nafouknuté.

Nominal Interest Rate

Nominální úroková sazba se týká úrokové sazby před zohledněním inflace. Sazba federálních fondů, úroková sazba stanovená Federálním rezervním systémem, je krátkodobá nominální úroková sazba, která je základem pro ostatní úrokové sazby účtované bankami a finančními institucemi. Aby se investoři vyhnuli erozi kupní síly v důsledku inflace, uvažují spíše o reálné úrokové míře než o nominální úrokové míře.

Nominal Rate of Return

Nominální míra návratnosti je množství peněz generovaných investicí před započtením výdajů jako jsou daně, investiční poplatky a inflace. Nominální míra návratnosti pomáhá investorům změřit výkonnost jejich portfolia tím a zjistit, jak v průběhu času spravují své investice.

Nonfarm Payrolls

Nezemědělské mzdy jsou měřítkem počtu zaměstnanců v USA s výjimkou zemědělských pracovníků. Klasifikace nefarmářských mezd nezahrnuje zemědělské pracovníky a také některé vládní pracovníky, soukromé domácnosti a neziskové zaměstnance. Údaje o mzdách mimo zemědělství shromažďuje Úřad pro statistiku práce (BLS) a zveřejňuje je ve své měsíční zprávě.

Non-GAAP Earnings

Non-GAAP zisky jsou alternativní účetní metodou používanou k měření zisků společnosti. Mnoho společností vykazuje non-GAAP zisky navíc ke svým příjmům na základě obecně uznávaných účetních zásad (GAAP). Tyto údaje, které vylučují „jednorázové“ transakce, mohou někdy poskytnout přesnější měřítko finanční výkonnosti společnosti z přímých obchodních operací.

Normalized Earnings

Normalizované příjmy jsou upraveny tak, aby byly odstraněny vlivy sezónnosti, výnosů a výdajů, které jsou neobvyklé nebo jednorázové. Tyto údaje pomáhají majitelům podniků, finančním analytikům a dalším zainteresovaným stranám porozumět skutečným příjmům společnosti z jejích běžných operací.

NYSE Arca

NYSE Arca vznikla v roce 2006 sloučením New York Stock Exchange (NYSE) a Archipelago (Arca) a může se pochlubit největším objemem obchodování ETF mezi všemi ostatními burzami na světě.

NYSE Composite Index

NYSE Composite Index odráží výkonnost všech akcií kotovaných na newyorské burze. Na NYSE je zalistováno více než 2 400 společností, z nichž mezinárodní společnosti tvoří asi jednu třetinu celkové tržní kapitalizace.

O
One Percent Rule

Účtované nájemné by mělo být stejné nebo vyšší než investorova hypoteční splátka. Vynásobte kupní cenu nemovitosti plus případné nutné opravy 1 %, abyste určili základní výši měsíčního nájemného. Například pokud investor hledá hypoteční úvěr na pronájem nemovitosti s celkovou návratnou hodnotou 200 000 $, tak pomocí pravidla jednoho procenta vypočítá měsíční splátku nájemného ve výši 2 000 $. V tomto případě by investor hledal hypoteční úvěr s měsíčními splátkami nižšími než 2 000 $.

One-Third Rule

Pravidlo jedné třetiny je orientační pravidlo, které odhaduje změnu produktivity práce na základě změn kapitálu za hodinu práce. Pravidlo se používá k určení dopadu, který mají změny v technologii nebo kapitálu na výrobu, tedy čím více zboží a služeb může dělník vyrobit za hodinu práce, tím vyšší je životní úroveň v této ekonomice.

Ontario Securities Commission (OSC)

Ontario Securities Commission (OSC) je největší regulátor cenných papírů v Kanadě, který prosazuje zákony o cenných papírech v provincii Ontario.

Operating Activities

Provozní činnosti jsou funkce podniku přímo související s poskytováním jeho zboží a/nebo služeb na trh. Jedná se o hlavní obchodní aktivity společnosti, jako je výroba, distribuce, marketing a prodej produktu nebo služby. Provozní činnosti obecně poskytují většinu peněžních toků a do značné míry určují, zda je společnost zisková.

Operating Cash Flow (OCF)

Provozní peněžní tok (OCF) je měřítkem množství hotovosti generované běžnými obchodními operacemi společnosti. Provozní peněžní tok ukazuje, zda společnost může generovat dostatečný kladný peněžní tok k udržení a růstu svých operací.

Operating Earnings

Provozní zisk je měřítkem výše zisku realizovaného z hlavních operací podniku. Provozní zisk je užitečný údaj, protože nezahrnuje daně a další jednorázové položky, které by mohly zkreslit čistý příjem v konkrétním účetním období. Běžně používanou variantou provozního zisku je provozní marže, procentní údaj, který představuje provozní zisk dělený celkovým výnosem.

Operating Income

Provozní příjem uvádí výši zisku realizovaného z probíhajících operací podniku. Provozní příjem se vypočítá odečtením provozních nákladů od hrubého příjmu společnosti. Analýza provozních výnosů je užitečná, protože nezahrnuje jednorázové položky, jako jsou daně, které mohou zkreslit zisk společnosti v daném roce.

Operating Margin

Provozní marže představuje, jak efektivně je společnost schopna generovat zisk prostřednictvím svých hlavních operací. Vyjadřuje se na základě prodeje po započtení variabilních nákladů, ale před zaplacením jakýchkoli úroků nebo daní (EBIT). Pro výpočet provozní marže se vydělí provozní příjem (earnings) tržbami (revenues).

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

OPEC je organizace skládající se z 13 hlavních světových zemí vyvážejících ropu a klade si za cíl regulovat nabídku ropy za účelem stanovení ceny na světovém trhu. Organizace byla založena v roce 1960 jejími zakládajícími členy Íránem, Irákem, Kuvajtem, Saúdskou Arábií a Venezuelou. OPEC sice zajišťuje stálou nabídku ropy na globálním trhu, ale dostal se pod palbu kvůli tomu, že má v tomto odvětví značnou moc, což mu umožňuje držet ceny co nejvyšší.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. je největší americký trh pro OTC cenné papíry s více než 11 500 cennými papíry kótovanými k roku 2022. OTC cenné papíry jsou kótovány ve třech úrovních: OTCQX, který má nejpřísnější požadavky na kotaci, OTCQB, což je rizikový trh, a Pink Open Market, který zahrnuje společnosti ve finanční tísni nebo bankrotu.

OTC Pink

OTC Pink je nejspekulativnější z platforem OTC Markets Group. Společnosti na OTC Pink nepodléhají zvláštním požadavkům na zveřejnění nebo vysokým finančním standardům, které se vyskytují u akcií kotovaných na hlavních burzách.

OTCQB

OTCQB je OTC akciový trh střední úrovně, který uvádí především začínající a rozvíjející se společnosti v USA a na mezinárodních trzích. Společnosti OTCQB musí splňovat určité minimální standardy výkaznictví, projít testem nabídky a podstoupit každoroční ověřování.

OTCQX

OTCQX je nejkvalitnější úrovní OTC trhů a nabízí obchodování ve společnostech, které nejsou kotovány na tradičních burzách. Společnosti kotované na trzích OTCQX musí dodržovat určitá pravidla a kritéria a podléhají regulaci SEC. Musí například dodržovat transparentnost správy a nesmí se jednat o tzv. penny stocks.

Other Current Liabilities

Ostatní krátkodobé závazky jsou ve finančním účetnictví kategoriemi krátkodobých dluhů, které jsou soustředěny na straně pasiv rozvahy. Termín „běžné závazky“ se vztahuje na položky krátkodobého dluhu, které musí firma zaplatit do 12 měsíců. Společnosti k tomu přidávají slovo „ostatní“ pro popis těch krátkodobých závazků, které nejsou dostatečně významné, aby je bylo možné samostatně identifikovat na vlastních řádcích v účetní závěrce.

Other Long-Term Liabilities

Ostatní dlouhodobé závazky jsou řádkovou položkou v rozvaze, která spojuje závazky, které nejsou splatné do 12 měsíců. Tyto dluhy, jejichž splacení je méně naléhavé, jsou součástí jejich celkových závazků, ale jsou kategorizovány jako „ostatní“, pokud je společnost nepovažuje za dostatečně důležité, aby zaručovaly individuální identifikaci.

Outstanding Shares

Akcie (Outstanding Shares), které jsou vydány nebo prodány investorům z dostupného počtu autorizovaných akcií, se označují jako akcie v oběhu. Počet akcií v oběhu je stanoven investiční bankou, která provádí primární veřejnou nabídku společnosti (IPO), ale počet se může časem změnit. Nezaměňovat akcie v oběhu s autorizovanými akciemi. Autorizované akcie (Authorized Shares) jsou definovány jako maximální počet akcií, které může společnost ze zákona vydat investorům, podle svých vlastních rozhodnutí. Maximální počet je stanoven v dokumentech o založení společnosti.

P
Payout Ratio

Výplatní poměr ukazuje procento zisku společnosti vyplácené jako dividendy akcionářům. Nízký výplatní poměr může signalizovat, že společnost reinvestuje většinu svých zisků do rozšiřujících se operací. Naopak poměr vyšší než 100 % naznačuje, že společnost vyplácí na dividendách více, než může její výdělek unést.

Penny Stock

Penny stock typicky odkazuje na akcie malé společnosti, která se obchoduje za méně než 5 USD za akcii. I když se některé centové akcie obchodují na velkých burzách, jako je New York Stock Exchange (NYSE), většina se obchoduje prostřednictvím mimoburzovních (OTC) transakcí prostřednictvím elektronické OTC Bulletin Board (OTCBB) nebo prostřednictvím soukromě vlastněné skupiny OTC Markets Group.

Petrodollars

Petrodolary jsou americké dolary placené zemi vyvážející ropu a jsou primárním zdrojem příjmů pro mnoho členů OPEC a dalších vývozců ropy. Vývozci ropy vypořádávají tržby v amerických dolarech, protože dolar je nejpoužívanější měnou, což jim usnadňuje investování výnosů z vývozu.

Phantom Stock Plan

Plán fiktivních akcií neboli „stínová akcie“ je formou kompenzace nabízené vyššímu managementu, která poskytuje výhody vlastnictví akcií společnosti bez skutečného vlastnictví nebo převodu jakýchkoli akcií. Simulací vlastnictví akcií, aniž by je ve skutečnosti poskytoval, management zajišťuje, že se vlastní kapitál pro ostatní akcionáře nezředí.

Pink Sheets

Pink Sheets jsou seznamy akcií, které se obchodují mimo burzu (OTC) a nejsou kótovány na velké burze v USA. Většina těchto akcií je považována za centové akcie, které se obchodují za méně než 5 $ za akcii a jsou bez většího regulačního dohledu, tedy jsou velmi rizikové.

Piotroski Score

Piotroskiho skóre je hodnocení mezi nulou a devítkou, které zahrnuje devět faktorů, které hovoří o finanční síle firmy. Byl pojmenován po Josephu Piotroskim, chicagském účetním profesorovi, který vytvořil stupnici na základě určitých aspektů finančních výkazů společnosti. Těchto devět aspektů je založeno na účetních výsledcích za řadu let; bod je udělen pokaždé, když je splněna norma, což vede k celkovému skóre. Piotroskiho skóre je oblíbená metrika používaná k posuzování cenných papírů. Čím vyšší hodnota, tím lépe ohodnocená společnost.

Ponzi Scheme

Podobně jako pyramidová hra, Ponziho schéma generuje výnosy pro starší investory získáváním nových investorů, kterým je slíben velký zisk s malým nebo žádným rizikem. Obě podvodná ujednání jsou založena na použití prostředků nových investorů k zaplacení dřívějších podporovatelů. Společnosti, které se zapojí do Ponziho schématu, soustředí veškerou svou energii na přilákání nových klientů k investicím.

Pre-IPO Placement

Pre-IPO je prodej velkého množství akcií společnosti před jejím uvedením na veřejnou burzu. Kupující získá akcie se slevou z ceny IPO. Pro společnost je to způsob, jak získat finanční prostředky a kompenzovat riziko, že IPO nebude tak úspěšné, jak se očekávalo.

Pre-Market

Pre-Market je období obchodní aktivity, ke kterému dochází před běžnou tržní seancí. Tato obchodní seance je obvykle mezi 14:00h a 15:30h každý obchodní den. Tvůrci trhu (Market makers) nesmějí provádět příkazy až do zahájení obchodování v 15:30h.

Preference Shares

Preferenční akcie jsou akcie společnosti s dividendami, které jsou vypláceny akcionářům před výplatou dividend z kmenových akcií. Existují čtyři typy preferovaných akcií – kumulativní (garantované), nekumulativní, účastnické a konvertibilní. Preferenční akcie jsou ideální pro investory averzní k riziku.

Preferred Dividend

Preferované dividendy se týkají peněžních dividend, které společnost vyplácí svým preferovaným akcionářům. Jednou z výhod preferovaných akcií je, že obvykle vyplácejí vyšší dividendové sazby než kmenové akcie stejné společnosti. Společnost předem deklaruje všechny své budoucí preferované dividendové závazky, a proto musí pro tento účel vyčlenit finanční prostředky. Preferované dividendy musí být vyplaceny z čistého příjmu předtím, než se zvažuje jakákoli dividenda z kmenových akcií.

Preferred Stock

Termín akcie se týká vlastnictví nebo vlastního kapitálu ve firmě. Existují dva typy akcií – kmenové akcie a preferované akcie. Preferovaní akcionáři mají vyšší nárok na dividendy nebo rozdělení aktiv než kmenoví akcionáři. Preferovaní akcionáři obvykle nemají žádná nebo omezená hlasovací práva ve správě společnosti. V případě likvidace je přednostní nárok akcionářů na aktiva větší než u běžných akcionářů, ale menší než akcionářů do dluhopisů.

Premium

Prémie může ve financích znamenat řadu věcí – včetně nákladů na nákup pojistky nebo opce. Prémie je také cena dluhopisu nebo jiného cenného papíru nad jeho emisní cenou nebo vnitřní hodnotou. Dluhopis se může obchodovat s prémií, protože jeho úroková sazba je vyšší než aktuální tržní úrokové sazby.

Price/Earnings to Growth Ratio (PEG)

Poměr cena/zisk k růstu (PEG ratio) je poměr ceny k zisku (P/E) akcie dělený tempem růstu jejích zisků za určité časové období. Poměr PEG se používá k určení hodnoty akcie a zároveň zohledňuje očekávaný růst zisku společnosti a předpokládá se, že poskytuje úplnější obrázek než standardnější poměr P/E. PEG pro danou společnost se může výrazně lišit od jednoho zdroje k druhému v závislosti na tom, který odhad růstu je použit ve výpočtu, jako je jednoletý nebo tříletý předpokládaný růst.

Present Value

Současná hodnota je hodnota budoucí sumy peněz nebo peněžních toků při určité míře návratnosti. Budoucí peněžní toky jsou diskontovány diskontní sazbou a čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucích peněžních toků.

Price to Book Ratio (P/B)

P/B je poměr ceny akcie k účetní hodnotě akcie a vypovídá o tom, jaký násobek vlastního kapitálu společnosti platí investor v ceně její akcie. Respektive, co jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu čistých aktiv společnosti. Účetní hodnota společnosti se většinou liší od tržní hodnoty. Pokud si představíme společnost, které prodá všechna svá aktiva a splatí veškeré finanční závazky, zůstane nám účetní hodnota společnosti, tedy to, co by zbylo majitelům a akcionářům společnosti. Představte si, že takovou společnost koupíte pod její účetní hodnotou. Tzn. že jen prodejem jejich aktiv můžete vydělat. P/B se využívá hlavně u ohodnocování bank, protože zisky bank hodně kolísají. Ale P/B je jejich vlastní kapitál, který není tak volatilní. Za ideální se považuje hodnota menší 1.

Price to Cashflow Ratio (P/CF)

P/C je poměr tržní ceny akcie a cashflow na akcii za posledních 12 měsíců a ukazuje výkonnost společnosti. Poměr nám ukazuje, kolik peněz společnost generuje ve vztahu k ceně své akcie. Lépe poukáže na volné prostředky, které mohou být vyhrazeny na vyplacení dividendy, další rozvoj, apod. P/C se doporučuje používat na místo P/E například u farmaceutických společností. Tyto společnosti mají vysoké náklady na výzkum a proto mohou v určitém období vykazovat nízké zisky nebo dokonce ztráty. Poměr například 5 znamená, že investoři společnosti jsou ochotni zaplatit 5$ za každý dolar peněžního toku nebo že tržní hodnota firmy pokryje 5x její celkové cashflow. Neexistuje údaj, který by ukazoval na optimální poměr P/C. Obecně platí, že poměr v nízkých jednociferných číslech může znamenat, že akcie jsou podhodnocené, zatímco vyšší poměr může naznačovat potenciální nadhodnocení.

Price to Earnings Ratio (P/E)

P/E používají investoři k určení růstového potenciálu akcie. Odráží, kolik by zaplatili, aby dostali 1 dolar výdělku. Často se používá k porovnání potenciální hodnoty vybraných akcií. P/E se vypočítá vydělením aktuální ceny akcií ziskem na akcii (EPS). Pokud má společnost nulový nebo záporný zisk, poměr P/E přestane dávat smysl a nelze použít.

Price to Sales Ratio (P/S)

P/S je poměr tržní ceny akcie a tržeb společnosti za posledních 12 měsíců. Ukazuje, kolik investor zaplatí za $1 tržeb společnosti. Výhodou P/S poměru je jeho využití u tzv. cyklických byznysů. Některé společnosti neprodukují zisk každý rok (bývají to často společnosti podnikající v průmyslu nebo třeba v polovodičích). V tomto případě je výhodnější použít místo P/E (společnost negeneruje pravidelný zisk, tedy nemá P/E)  ukazatel P/S, který nám dá obrázek o tom, jak jsou akcie společnosti ohodnoceny. Další využití může být u mladých společností nebo startupů, které ještě neprodukují zisky. Generují tržby, ale v zisku budou až za několik let. Za rozumný poměr se dá považovat hodnota menší 2, ale někdo může vyžadovat hodnotu menší 1, tedy čím nižší je poměr, tím levnější akcie je.

Producer Price Index (PPI)

Index výrobních cen (PPI) měří průměrnou změnu cen, které domácí výrobci dostávají za svou produkci v čase. Jako takový měří inflaci na velkoobchodní úrovni ekonomiky sestavenou z tisíců indexů měřících ceny výrobců podle odvětví a kategorií produktů. PPI se liší od indexu spotřebitelských cen (CPI), který měří prodejní cenu zboží a služeb placenou spotřebiteli.

Profit Margin

Zisková marže měří míru, jak společnost nebo obchodní činnost vydělává peníze, vydělením příjmů výnosy. Hodnota v procentech udává, kolik centů zisku bylo vytvořeno za každý dolar prodeje. I když existuje několik typů ziskové marže, nejvýznamnější a nejběžněji používanou je čistá zisková marže, což je konečný výsledek společnosti poté, co byly z příjmů odstraněny všechny ostatní výdaje, včetně daní.

Property, Plant, and Equipment (PP&E)

Pozemky, budovy a zařízení (PP&E) jsou dlouhodobá aktiva životně důležitá pro obchodní operace a dlouhodobé finanční zdraví společnosti. Zařízení, stroje, budovy a vozidla jsou všechny typy aktiv PP&E. Nákupy PP&E jsou signálem, že management věří v dlouhodobý výhled a ziskovost své společnosti. Investiční analytici a účetní používají PP&E společnosti ke zjištění, zda je na zdravém finančním základě a zda využívá prostředky nejefektivnějším způsobem.

Q
Quadruple Witching

Termín quadruple witching se vztahuje k datu, kdy současně vyprší platnost určitých derivátových kontraktů. To se děje u čtyř různých typů smluv, včetně futures na akciový index, opcí na akciové indexy, akciových opcí a futures na jednotlivé akcie. Aktivita trhu v těchto dnech je obvykle nejvyšší během poslední obchodní hodiny, protože se obchodníci snaží tyto kontrakty posunout.

Quantitative Easing

Kvantitativní uvolňování (QE) je forma nekonvenční měnové politiky, ve které centrální banka nakupuje dlouhodobější cenné papíry na volném trhu, aby zvýšila nabídku peněz a podpořila poskytování úvěrů a investic. Nákup těchto cenných papírů přidává nové peníze do ekonomiky a také slouží ke snížení úrokových sazeb tím, že nabízí cenné papíry s pevným výnosem. Kvantitativní uvolňování zvyšuje peněžní zásobu nákupem aktiv s nově vytvořenými bankovními rezervami s cílem poskytnout bankám více likvidity.

Quarter (Q1, Q2, Q3, Q4)

Čtvrtletí je tříměsíční období ve finančním kalendáři společnosti, které slouží jako základ pro pravidelné finanční zprávy a výplatu dividend.

Quick Ratio

Quick Ratio je měřítkem likvidity. Představuje schopnost společnosti platit krátkodobé závazky aktivy, která lze rychle přeměnit na hotovost. Poměr vyšší 1 znamená, že společnost má dost peněz na to, aby zaplatila své účty a pokračovala ve své činnosti. Menší než 1 může znamenat, že nemá dostatek likvidních aktiv k úhradě krátkodobých závazků. Může se ale jednat o dočasný stav.

R
Rate of Return (RoR)

Míra návratnosti (RoR) se používá k měření zisku nebo ztráty investice v průběhu času. Metriku RoR lze použít u různých aktiv od akcií po dluhopisy, nemovitosti a umění. RoR neberu v úvahu efekt inflace při prostém výpočtu míry návratnosti, ale při výpočtu reálné míry návratnosti. Vnitřní míra návratnosti (IRR) bere v úvahu časovou hodnotu peněz.

Rating

Rating je hodnotící nástroj přidělený analytikem nebo ratingovou agenturou akciím nebo dluhopisům. Tři hlavní ratingové agentury pro dluhopisy jsou Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service a Fitch Ratings. Pokud jde o akcie, analytici provedou průzkum a poté napíší názor a hodnocení, které obsahuje rating „BUY“ „HOLD“, „SELL“.

Real Estate
Odvětví:
Equity Real Estate Investment Trusts
Real Estate Management & Development

Sektor nemovitostí se skládá ze společností investovaných do rezidenčních, průmyslových a maloobchodních nemovitostí. Proto hlavní zdroj příjmů pro tyto společnosti pochází z příjmů z pronájmu a zhodnocení kapitálového majetku. Investoři milují toto odvětví kvůli jeho schopnosti generovat zdravé dividendy spolu s kapitálovým zhodnocením.

Real Estate Investment Trust (REIT)

Realitní investiční trust (REIT) je společnost, která vlastní, provozuje nebo financuje nemovitosti produkující příjem. REIT generují stálý tok příjmů pro investory, ale nabízejí jen málo ve způsobu zhodnocení kapitálu. REIT investují do většiny typů nemovitostí, včetně bytových domů, mobilních věží, datových center, hotelů, zdravotnických zařízení, kanceláří, maloobchodních center a skladů.

Real Gross Domestic Product (GDP)

Reálný hrubý domácí produkt (reálné HDP) je míra očištěná o inflaci, která odráží hodnotu veškerého zboží a služeb vyprodukovaných ekonomikou v daném roce a je často označována jako HDP ve stálých cenách.

Real Interest Rate

Reálná úroková sazba se rovná tržní úrokové sazbě upravené o vliv inflace a odráží hodnotu kupní síly úroků placených z investice nebo půjčky. Prospektivní reálné úrokové sazby se spoléhají na odhady budoucí inflace v průběhu doby do splatnosti půjčky nebo investice. Investoři by mohli získat zápornou míru návratnosti, pokud je míra inflace vyšší než nominální míra návratnosti jejich investic.

Real Rate of Return

Reálná míra návratnosti upravuje zisk o dopady inflace. Je to přesnější měřítko investiční výkonnosti než nominální míra návratnosti. Nominální míra návratnosti je vyšší než reálná míra návratnosti kromě období nulové inflace nebo deflace.

Recession

Recese je významný, rozšířený a dlouhodobý pokles ekonomické aktivity. Vzhledem k tomu, že recese často trvají šest měsíců nebo déle, jedním z populárních pravidel je, že dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu (HDP) země představují recesi. Ekonomové včetně těch z Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER), který datuje obchodní cykly v USA, definují recesi jako ekonomickou kontrakci začínající na vrcholu expanze, která jí předcházela a končící na nejnižším bodě následného poklesu.

Reinvestment Rate

Míra reinvestice je výnos, který investor očekává, že dosáhne po reinvestování peněžních toků získaných z předchozí investice, je vyjádřena v procentech a představuje výši úroku, který lze získat na investici s pevným výnosem. Míra reinvestice může být negativně ovlivněna úrokovým rizikem, což je potenciál investičních ztrát v důsledku změn úrokových sazeb.

Relative Strength Index (RSI)

Index relativní síly (RSI) je indikátor hybnosti používaný v technické analýze, který měří velikost nedávných změn cen za účelem vyhodnocení podmínek překoupenosti nebo přeprodanosti v ceně akcie nebo jiného aktiva. Tradiční interpretace a použití RSI je, že hodnoty 70 nebo vyšší znamenají, že se cenný papír stává překoupeným nebo nadhodnoceným a může být připraven na zvrácení trendu nebo korektivní stažení ceny. Hodnota RSI 30 nebo nižší znamená přeprodaný nebo podhodnocený stav.

Required Rate of Return (RRR)

Požadovaná míra návratnosti je minimální výnos, který investor přijme za vlastnictví akcií společnosti, aby jim kompenzoval danou úroveň rizika. Aby bylo možné přesně vypočítat RRR a zlepšit jeho užitečnost, musí investor také zvážit své náklady na kapitál, výnos z jiných konkurenčních investic a inflaci. RRR je subjektivní minimální míra návratnosti, to znamená, že každý má jinou toleranci k riziku.

Retail Investor

Retailoví investoři jsou neprofesionální účastníci trhu, kteří obecně investují menší částky než větší institucionální investoři.
Vzhledem k menším obchodům mohou drobní investoři platit vyšší poplatky a provize, ačkoli někteří online brokeři nabízejí obchodování bez poplatků.

Return of Capital (ROC)

Návratnost kapitálu (ROC) je platba nebo výnos z investice, který není považován za zdanitelnou událost a není zdaněn jako příjem. Investice se skládají z jistiny, která by měla generovat výnos a tato částka je základem nákladů. Návratnost kapitálu je návratem pouze jistiny a není to žádný zisk nebo ztráta v důsledku investice.

Return on Assets (ROA)

Návratnost aktiv (ROA) je finanční poměr, který udává, jak zisková je společnost ve vztahu k jejím celkovým aktivům. Tedy jak efektivně společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku. Na příklad máme společnosti X a Y. Společnost X utratí za svůj byznys 1 500$ a společnost Y 15 000$. Pokud byznys X za určité období vydělá 150$ a Y 1 200$, tak byznys X, ač se to nezdá, je efektivnější. ROA je 150$/1 500$= 10 %, zatímco 1 200$/15 000$= 8 %.

Return on Capital Employed (ROCE)

Návratnost vloženého kapitálu (ROCE) je finanční poměr, který měří ziskovost společnosti z hlediska veškerého jejího kapitálu. ROCE může být zvláště užitečné při porovnávání výkonnosti společností v kapitálově náročných sektorech jako jsou veřejné služby a telekomunikace. Důvodem je to, že na rozdíl od jiných základů, ROCE zvažuje dluh a vlastní kapitál. To může pomoci neutralizovat analýzu finanční výkonnosti u společností s významným zadlužením. Výpočet ROCE říká, kolik zisku společnost generuje na 1 dolar použitého kapitálu. Čím větší zisk za 1 dolar může společnost vygenerovat, tím lépe. Vyšší ROCE tedy naznačuje vyšší ziskovost ve srovnání s podobnými společnostmi.

Return on Equity (ROE)

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je míra finanční výkonnosti a je považováno za měřítko ziskovosti korporace a její účinnosti při vytváření zisků. Čím vyšší ROE, tím efektivnější je management společnosti při generování příjmů a růstu z vlastního financování. Pozor ale, vysoké hodnoty nemusí být vždy pozitivní a můžou ukazovat na problémy, jako jsou nekonzistentní zisky nebo nadměrné zadlužení.

Return on Investment (ROI)

Návratnost investic (ROI) je měřítko používané k hodnocení efektivity nebo ziskovosti investice. ROI se snaží přímo měřit výši návratnosti konkrétní investice v poměru k nákladům investice. Pokud nakoupíme akcie za 1 000$ a o rok později tyto akcie prodáme za 1 200$, návratnost této investice (1 200$–1 000$=200$, 200$/1000$=20%) je 20 %.

Return on Invested Capital (ROIC)

Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) je výpočet používaný k posouzení efektivity společnosti při alokaci kapitálu. Pokud porovnáme ROIC společnosti s WACC společnosti, dostaneme obrázek, zda je investovaný kapitál využíván efektivně.

Revenue

Tržby (Revenue) jsou celkové množství peněz, které společnost vydělala za prodej svého zboží a služeb před odečtením nákladů.

Reverse Stock Split

Reverzní rozdělení akcií konsoliduje počet existujících akcií držených akcionáři na méně akcií. Reverzní rozdělení akcií nemá přímý vliv na hodnotu společnosti (pouze její cenu akcií) a může signalizovat společnost v nouzi, protože zvyšuje hodnotu jinak levných akcií. Zůstat relevantní a vyhýbat se vyřazení jsou nejčastějšími důvody, proč korporace uplatňují tuto strategii.

Risk Tolerance

Tolerance k riziku je měřítkem míry ztráty, kterou je investor ochoten snést v rámci svého portfolia. Volatilita akcií, výkyvy na trhu, ekonomické nebo politické události a změny regulačních nebo úrokových sazeb ovlivňují toleranci investora vůči riziku. Věk, investiční cíle a příjem přispívají k toleranci investora k riziku. Agresivní investor má obvykle vyšší toleranci k riziku a je ochoten riskovat více peněz pro možnost lepších, ale neznámých výnosů. Konzervativní investor má obvykle nižší toleranci k riziku a vyhledává investice s garantovaným výnosem.

Risk/Reward Ratio

Poměr rizika a odměny používají obchodníci a investoři k řízení svého kapitálu a rizika ztráty. Poměr pomáhá posoudit očekávaný výnos a riziko daného obchodu. Vhodný poměr rizika a odměny má tendenci být cokoli větší než 1:3. Investice s poměrem rizika a odměny 1:7 naznačuje, že investor je ochoten riskovat 1 $ za vyhlídku, že vydělá 7 $.

Rule of 72

Pravidlo 72 je zjednodušený vzorec, který na základě míry návratnosti počítá, jak dlouho bude trvat, než se hodnota investice zdvojnásobí. Pokud například investice slibuje 8% roční složenou míru návratnosti, bude trvat přibližně devět let (72 / 8 = 9), než se investované peníze zdvojnásobí. Pokud zdvojnásobení investice 1 000 $ trvá devět let, pak investice vzroste na 2 000 $ v 9. roce, 4 000 $ v 18. roce, 8 000 $ v roce 27 a tak dále.

S
SEC

US Securities and Exchange Commission (SEC) je nezávislá federální vládní regulační agentura odpovědná za ochranu investorů, udržování spravedlivého a řádného fungování trhů s cennými papíry a usnadňování tvorby kapitálu. SEC prosazuje úplné zveřejnění, chrání investory před podvodnými a manipulativními praktikami na trhu a monitoruje akvizice korporací ve Spojených státech.

Spread

Obecně se spread vztahuje k rozdílu mezi dvěma cenami, sazbami nebo výnosy. V jedné z nejběžnějších definic je spread mezera mezi nabídkovou a poptávkovou cenou cenného papíru nebo aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity.

T
Technology
Odvětví:
Communications Equipment
Electronic Equipment, Instruments & Components
IT Services
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Software
Technology Hardware, Storage & Peripherals

Technologický sektor je kategorií vztahující se k výzkumu, vývoji nebo distribuci technologicky založeného zboží a služeb. Toto odvětví obsahuje podniky, které se točí kolem výroby elektroniky, tvorby softwaru, počítačů nebo produktů a služeb souvisejících s informačními technologiemi. Obecně jsou tyto podniky poháněny cykly modernizace a obecným zdravím ekonomiky. Technologický sektor je na akciovém trhu často považován za jedno z nejatraktivnějších míst k nalezení růstových akcií.

U
Utility
Odvětví:
Electric Utilities
Gas Utilities
Independent Power and Renewable Electricity Producers
Multi-Utilities
Water Utilities

Sektor veřejných služeb se týká kategorie společností, které poskytují základní vybavení jako je voda, kanalizace, elektřina, přehrady a zemní plyn. Energetický sektor se skládá z elektrických, plynárenských a vodárenských společností a integrovaných poskytovatelů. Obecně platí, že mnozí investoři považují veřejné služby za akcie pro dlouhodobé držení a investují do sektoru, aby generovali stálý příjem pro svá portfolia. Je to pravděpodobně nejvíce defenzivní hra, kterou najdete na akciovém trhu, když dojde k hospodářskému poklesu.

V
Valuation

Oceňování je analytický proces určování současné hodnoty aktiva nebo společnosti. Pro oceňování se používá mnoho technik. Analytik, který oceňuje společnost, se mimo jiné dívá na management podniku, složení jeho kapitálové struktury, vyhlídky na budoucí zisky a tržní hodnotu jeho aktiv. Při oceňování se často používá fundamentální analýza, ačkoli lze použít několik dalších metod, jako je model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) nebo model diskontování dividend (DDM).

Value Investing

Hodnotové investování je investiční strategie, která zahrnuje výběr akcií, které se zdají být obchodovány za nižší cenu, než je jejich vnitřní nebo účetní hodnota. Hodnotoví investoři aktivně vyhledávají akcie, o kterých si myslí, že je akciový trh podceňuje.

Volatility

Volatilita je statistická míra rozptylu výnosů pro daný cenný papír nebo tržní index. Ve většině případů platí, že čím vyšší volatilita, tím rizikovější cenný papír. Volatilita se často měří buď jako standardní odchylka nebo rozptyl mezi výnosy ze stejného cenného papíru nebo tržního indexu.

W
W-8 Forms

Formuláře W-8 jsou formuláře Internal Revenue Service (IRS), které musí zahraniční jednotlivci a firmy podat, aby si ověřili svou zemi pobytu pro daňové účely a potvrzují, že mají nárok na nižší sazbu srážkové daně. Neodeslání formuláře může mít za následek srážku v plné 30% sazbě, která platí pro zahraniční subjekty.

WACC

Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) představují průměrné náklady firmy na kapitál ze všech zdrojů, včetně kmenových akcií, prioritních akcií, dluhopisů a dalších forem dluhu. WACC jsou běžným způsobem, jak určit požadovanou míru výnosnosti, protože v jediném čísle vyjadřuje výnos, který požadují jak držitelé dluhopisů, tak akcionáři.

Warrant

Warranty jsou derivátem, který dává právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat cenný papír – nejčastěji akcie – za určitou cenu před vypršením platnosti. Cena, za kterou lze podkladový cenný papír koupit nebo prodat, se označuje jako realizační cena.

X
Y
Yield on Cost

Výnos z nákladů (YOC) je míra dividendového výnosu vypočtená vydělením aktuální dividendy akcie cenou původně zaplacenou za tuto akcii.

Z
#
10-K

10-K je komplexní zpráva, kterou každoročně předkládá veřejně obchodovaná společnost o své finanční výkonnosti a je vyžadována americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Některé z informací, které je společnost povinna dokumentovat v 10-K, zahrnují její historii, organizační strukturu, finanční výkazy, zisk na akcii, dceřiné společnosti, odměny vedoucích pracovníků a jakékoli další relevantní údaje.

10-Q Form SEC

SEC Form 10-Q je komplexní zpráva o finanční výkonnosti, kterou musí čtvrtletně předkládat všechny veřejné společnosti Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). V 10-Q jsou firmy povinny zveřejnit relevantní informace týkající se jejich financí v důsledku jejich obchodních operací.

10-Year Treasury Note

10letý státní pokladniční doklad je dluhový závazek vydaný vládou Spojených států se splatností 10 let od prvního vydání. Desetiletý státní pokladniční poukázka úročí pevnou sazbou jednou za šest měsíců a při splatnosti vyplácí držiteli nominální hodnotu.

30-Year Treasury Note

30letý státní pokladniční doklad je dluhová obligace státní pokladny USA, která má splatnost 30 let. 30leté státní obligace bývaly hlavním americkým dluhopisem, ale nyní většina považuje za benchmark 10leté.

401(k) Plan

Plán 401(k) je plán penzijního spoření nabízený mnoha americkými zaměstnavateli, který má pro střadatele daňové výhody. Zaměstnanec, který se zaregistruje do 401 (k), souhlasí s tím, že procento z každé výplaty bude vyplaceno přímo na investiční účet a může si vybrat z řady investičních možností, obvykle podílových fondů.

52-Week High/Low

52týdenní maximum/minimum je nejvyšší a nejnižší cena, za kterou se akcie, obchodovala během časového období, které se rovná jednomu roku.

80-20 Rule

Pravidlo 80-20, také známé jako Paretův princip je známé rčení, které tvrdí, že 80 % výsledků vyplývá z 20 % všech příčin pro danou událost. V podnikání je cílem pravidla 80-20 identifikovat vstupy, které jsou potenciálně nejproduktivnější, a učinit z nich prioritu. Jakmile například manažeři identifikují faktory, které jsou rozhodující pro úspěch jejich společnosti, měli by těmto faktorům věnovat největší pozornost.

8-K Form

8-K je zpráva o neplánovaných významných událostech nebo podnikových změnách ve společnosti, které by mohly být důležité pro akcionáře nebo Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). Zpráva informuje veřejnost o událostech, včetně akvizic, bankrotu, rezignace ředitelů nebo změn ve fiskálním roce.

90/10 Strategy

Investiční strategie 90/10 kterou vynalezl Warren Buffett pro penzijní spoření zahrnuje alokaci 90 % vlastního investičního kapitálu do nízkonákladových indexových fondů S&P 500 a zbývajících 10 % do krátkodobých státních dluhopisů. Investiční pravidlo 90/10 je doporučený benchmark, který mohou investoři snadno upravit tak, aby odrážel jejich toleranci vůči investičnímu riziku.

A
Absolute Return

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Accepting Risk

Akceptování rizika také známé jako udržování rizik, je aspekt řízení rizik, který se běžně vyskytuje v oblasti podnikání nebo investic. Přijetí rizika předpokládá, že málo častá a malá rizika, taková, která nemají schopnost být katastrofická nebo jinak příliš drahá, stojí za to přijmout s vědomím, že jakékoli problémy budou řešeny, pokud nebo když nastanou. Takový kompromis je cenným nástrojem v procesu stanovování priorit.

Accredited Investor

Akreditovaný investor je fyzická nebo právnická osoba, která smí obchodovat s cennými papíry, které nejsou registrovány u finančních úřadů. V USA termín akreditovaný investor používá Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podle nařízení D k označení investorů, kteří jsou finančně sofistikovaní a mají sníženou potřebu ochrany poskytované regulačními oznámeními. Mezi akreditované investory patří osoby s vysokým čistým jměním, banky, pojišťovny, makléři a trusty.

Acquisition

Akvizice je, když jedna společnost koupí většinu nebo všechny akcie jiné společnosti, aby získala kontrolu nad touto společností. Nákup více než 50 % akcií a jiných aktiv cílové firmy umožňuje nabyvateli rozhodovat o nově nabytých aktivech bez souhlasu ostatních akcionářů společnosti. K akvizicím může dojít se souhlasem cílové společnosti nebo i přes její nesouhlas.

Activist Investor

Aktivistický investor je jednotlivec nebo skupina, která kupuje významný podíl ve veřejné společnosti, aby ovlivnila, jak je společnost řízena, například získáním míst v její správní radě. Jedná se o společnosti, které jsou špatně řízeny, mají nadměrné náklady nebo jiné problémy, o nichž se aktivistický investor domnívá, že je pomůže vyřešit. Známí aktivističtí investoři jsou Carl Icahn nebo Bill Ackman.

Adjusted EBITDA

Upravená EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) je míra vypočtená pro společnost, která odstraňuje neopakující se, nepravidelné a jednorázové položky, které mohou zkreslovat EBITDA. Upravená EBITDA se používá k posouzení a porovnání podobných společností pro účely analýzy ocenění. Používá se k normalizaci jejích příjmů a výdajů, protože různé společnosti mohou mít několik typů položek nákladů, které jsou pro ně jedinečné.

Adjusted Funds From Operations (AFFO)

AFFO představují ukazatel finanční výkonnosti, který se primárně používá při analýze realitních investičních fondů (REIT). Výpočet zahrnuje úpravu podle GAAP rovnoměrného nájemného, ​​nákladů na leasing a dalších významných faktorů. AFFO zohledňuje náklady a tak přesněji odhaduje současné hodnoty REIT a schopnost vyplácet dividendy. Vzorec AFFO je AFFO = FFO + rent increases – capital expenditures – routine maintenance amounts.

After-Hours Trading

Obchodování mimo pracovní dobu začíná v 16:00h v USA nebo chcete-li ve 22:00h našeho času po uzavření hlavních burz v USA. Obchodování po pracovní době se provádí prostřednictvím elektronických komunikačních sítí (ECN). Obchodování po pracovní době je něco, co mohou obchodníci nebo investoři využít, pokud se po uzavření burzy objeví nějaké významné zprávy. V některých případech se mohou určití investoři nebo instituce rozhodnout neúčastnit se obchodování mimo pracovní dobu, bez ohledu na zprávy nebo události a na základě toho může cena akcie prudce klesnout nebo naopak vystřelit nahoru.

American Depositary Receipt (ADR)

Americký depozitní certifikát (ADR) je obchodovatelný certifikát vydaný americkou depozitní bankou, který představuje určitý počet akcií zahraniční společnosti. ADR nabízejí americkým investorům způsob nákupu akcií v zámořských společnostech, které by jinak nebyly dostupné.

American Stock Exchange (AMEX)

Americká burza (AMEX) byla kdysi třetí největší burzou ve Spojených státech (objemem obchodů). Burza na svém vrcholu spravovala asi 10 % všech cenných papírů obchodovaných v USA. Dnes je AMEX známý jako americký NYSE.

Amsterdam Stock Exchange (AEX)

Amsterdamská burza byla založena v roce 1602 spolu s vytvořením Nizozemské východoindické společnosti (VOC) a je považována za nejstarší, stále fungující burzu na světě.

Arbitrage

Arbitráž je současný nákup a prodej stejného aktiva na různých trzích za účelem zisku z nepatrných rozdílů v ceně aktiva. Využívá krátkodobých změn v ceně stejných nebo podobných finančních nástrojů na různých trzích nebo v různých formách.

Asset

Aktiva (Assets) jsou klasifikovány jako běžné, fixní, finanční a nehmotné. Jsou nakupovány nebo vytvářeny za účelem zvýšení hodnoty firmy. Aktivum lze považovat za něco, co v budoucnu může generovat peněžní toky, snižovat výdaje nebo zlepšovat tržby bez ohledu na to, zda se jedná o výrobní zařízení nebo patent.

Australian Securities Exchange (ASX)

Australská burza cenných papírů sídlí v Sydney v Austrálii. Burza ve své současné podobě vznikla sloučením australské burzy a Sydney Futures Exchange v roce 2006.

Average Annual Growth Rate (AAGR)

Průměrná roční míra růstu (AAGR) uvádí průměrné zvýšení hodnoty jednotlivé investice, portfolia, aktiva nebo peněžního toku na roční bázi a nebere v úvahu skládání (compouding).

Average Return

Průměrný výnos je jednoduchý matematický průměr řady výnosů generovaných za určité časové období. Průměrná návratnost se vypočítá stejným způsobem, jako se vypočítá jednoduchý průměr pro jakoukoli sadu čísel. Čísla se sečtou do jednoho součtu, pak se součet vydělí počtem čísel v sadě.

Average Annual Return (AAR)

Průměrný roční výnos (AAR) měří peníze vydělané nebo ztracené podílovým fondem za dané období. Investoři, kteří uvažují o investici do podílových fondů, často v rámci své investiční strategie přezkoumávají AAR a porovnávají je s jinými podobnými podílovými fondy.

B
Balance Sheet

Rozvaha (Balance Sheet) je finanční výkaz, který poskytuje přehled o tom, co společnost vlastní, dluží a také o částce investované akcionáři. Rozvahy lze použít s jinými důležitými účetními výkazy k provedení fundamentální analýzy nebo výpočtu finančních ukazatelů.

Baltic Dry Index (BDI)

Baltic Dry Index (BDI) je index lodní dopravy a obchodu vytvořený londýnskou Baltic Exchange. Měří změny v nákladech na přepravu různých surovin, jako je uhlí a ocel. BDI je složený ze čtyř dílčích indexů, které měří různé velikosti lodí na přepravu nákladu nebo obchodních lodí: Capesize, Panamax, Supramax a Handysize.

Bank Run

K runu na banku dochází, když velký počet zákazníků banky nebo jiné finanční instituce vybírá své vklady současně kvůli obavám o platební schopnost banky. V extrémních případech nemusí být rezervy banky dostatečné na pokrytí výběrů.

Bank Stress Test

Zátěžový test banky je analýza prováděná podle hypotetických scénářů, jejichž cílem je zjistit, zda má banka dostatek kapitálu, aby odolala negativnímu ekonomickému šoku. Tyto scénáře zahrnují nepříznivé situace, jako je hluboká recese nebo krach finančního trhu. Ve Spojených státech musí banky s aktivy ve výši 50 miliard USD nebo více podstoupit interní zátěžové testy prováděné jejich vlastními týmy pro řízení rizik a Federální rezervní bankou. Banky musí svou solventnost pravidelně zjišťovat a dokumentovat.

Bankruptcy

Konkurs je soudní řízení zahájené, když osoba nebo podnik není schopen splatit nesplacené dluhy nebo závazky.

Bear Market

Medvědí trh nastává, když trh zažívá dlouhodobý pokles cen. Typicky popisuje stav, kdy ceny cenných papírů klesnou o 20 % nebo více z nedávných maxim.

Benchmark

Benchmark je standard, podle kterého lze měřit výkonnost cenného papíru, podílového fondu nebo investičního manažera. Obecně se pro tento účel používají akciové a dluhopisové indexy.

Beta

Beta (β) je měřítkem volatility nebo systematického rizika cenného papíru nebo portfolia ve srovnání s trhem jako celkem. Akcie s beta vyšším než 1.0 lze interpretovat jako volatilnější než benchmark (například S&P 500). Beta se také používá v modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který popisuje vztah mezi systematickým rizikem a očekávaným výnosem aktiv.

Bid and Ask

Termín „nabídka a poptávka“ se týká dvoucestné cenové nabídky, která označuje nejlepší potenciální cenu, za kterou lze cenný papír prodat a koupit v daném časovém okamžiku. Rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou, neboli spread, je klíčovým ukazatelem likvidity aktiva. Obecně platí, že čím menší spread, tím lepší likvidita.

Bid/Ask Spread

Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je částka, o kterou poptávková cena převyšuje nabídkovou cenu aktiva na trhu. V podstatě je to rozdíl mezi nejvyšší cenou, kterou je kupující ochoten zaplatit za aktivum a nejnižší cenou, kterou je prodávající ochoten akceptovat.

Black Swan

Černá labuť je nepředvídatelná událost nebo zpráva, která přesahuje to, co se od dané situace běžně očekává a má potenciálně vážné důsledky.

Blue Chip

Blue chip je uznávaná, dobře zavedená a finančně zdravá společnost. Blue chips obecně prodávají vysoce kvalitní, široce přijímané produkty a služby. Je známo, že blue-chip společnosti zvládají poklesy a působí ziskově v nepříznivých ekonomických podmínkách, což přispívá k jejich dlouhé historii stabilního a spolehlivého růstu.

Bond

Dluhopis je nástroj s pevným výnosem, který představuje půjčku poskytnutou investorem dlužníkovi. Podrobnosti dluhopisu zahrnují konečné datum, kdy má být jistina úvěru splatná vlastníkovi dluhopisu a obvykle zahrnují podmínky pro variabilní nebo fixní úrokové platby provedené dlužníkem.

Book Value

Účetní hodnotu lze považovat za čistou hodnotu aktiv (NAV) společnosti, vypočítanou jako její celková aktiva mínus nehmotná aktiva (patenty, goodwill) a závazky. Vzorec pro výpočet účetní hodnoty na akcii je celkový vlastní kapitál akcionářů mínus prioritní akcie, dělený počtem kmenových akcií společnosti.

Bull Market

Býčí trh je stav finančního trhu, na kterém ceny rostou nebo se očekává, že porostou. Protože ceny cenných papírů během obchodování rostou a klesají v podstatě nepřetržitě, je termín „býčí trh“ obvykle vyhrazen pro delší období, kdy velká část cen cenných papírů roste.

Buy and Hold

Buy and hold je pasivní investiční strategie, ve které investor nakupuje akcie nebo jiné typy cenných papírů a drží je po dlouhou dobu bez ohledu na výkyvy na trhu. Investor, který používá strategii nákupu a držení, aktivně vybírá investice, ale nezajímá se o krátkodobé pohyby cen a technické ukazatele. Přístup typu buy and hold je ideální pro jednotlivce, kteří hledají zdravé dlouhodobé výnosy.

Buyback

Zpětný odkup je, když společnost koupí své vlastní akcie v oběhu, aby snížila počet akcií dostupných na otevřeném trhu. Společnosti odkupují akcie zpět z řady důvodů jako je zvýšení hodnoty zbývajících dostupných akcií snížením nabídky nebo zabránění jiným akcionářům získat kontrolní podíl.

Buy The Dips

Nákup propadů znamená nákup aktiva poté, co jeho cena klesla. Domníváme se, že nová nižší cena představuje výhodnou nabídku, protože „propad“ je pouze krátkodobý výkyv a aktivum se časem pravděpodobně vrátí zpět a zvýší hodnotu. Nákup dipů může být ziskový při dlouhodobých vzestupných trendech, ale nerentabilní a tvrdší při sekulárních sestupných trendech. Dip nákup může snížit průměrné náklady na vlastnictví pozice, ale riziko a odměna z dip nákupu by měly být neustále vyhodnocovány.

C
CAPE Ratio

Ukazatel CAPE je měřítkem ocenění, které využívá reálný zisk na akcii (EPS) za období 10 let k vyrovnání výkyvů firemních zisků, ke kterým dochází v různých obdobích hospodářského cyklu. Je také známý jako Shiller P/E Ratio. Poměr se obecně používá pro široké akciové indexy k posouzení, zda je trh podhodnocený nebo nadhodnocený.

Capital Assets

Kapitálové aktiva jsou významné části majetku, jako jsou domy, auta, investiční nemovitosti, akcie, dluhopisy a dokonce sběratelské předměty nebo umění. Investičním majetkem se pro podnikatele rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který není určen k prodeji v rámci běžného provozu podniku.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) popisuje vztah mezi systematickým rizikem a očekávaným výnosem aktiv, zejména akcií. CAPM je široce používán ve financích pro oceňování rizikových cenných papírů a generování očekávaných výnosů z aktiv vzhledem k riziku těchto aktiv a nákladům na kapitál.

Capital Expenditures

Kapitálové výdaje (CapEx) jsou prostředky, které společnost používá k získání, modernizaci a údržbě fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti, závody, budovy, technologie nebo vybavení. Tento typ finančních výdajů vynakládají společnosti za účelem zvýšení rozsahu svých operací nebo přidání nějakého ekonomického přínosu k provozu.

Cash Flow

FCF je hotovost generovaná společností z jejích běžných obchodních operací po odečtení všech peněz vynaložených na kapitálové výdaje (CapEx).

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Opční burza CBOE byla založena v roce 1973 a je největší světovou opční burzou s kontrakty zaměřenými na jednotlivé akcie, indexy a úrokové sazby. CBOE je také původcem indexu volatility CBOE (VIX), nejpoužívanějšího a nejuznávanějšího zástupce volatility trhu.

Chicago Mercantile Exchange (CME)

Chicago Mercantile Exchange (CME) je organizovaná burza pro obchodování s futures a opcemi. CME obchoduje futures a ve většině případů opce v sektorech zemědělství, energetiky, akciových indexů, deviz, úrokových sazeb, kovů, nemovitostí a dokonce počasí.

Common Stock

Kmenová akcie je cenný papír, který představuje vlastnictví v korporaci. Držitelé kmenových akcií volí představenstvo a hlasují o firemní politice.

Compound Annual Growth Rate (CAGR)

Složená roční míra růstu (CAGR) je jedním z nejpřesnějších způsobů, jak vypočítat a určit výnosy všeho, co může v průběhu času stoupat nebo klesat. CAGR je tak dobrý způsob, jak vyhodnotit, jak si různé investice vedly v průběhu času nebo ve srovnání s benchmarkem.

Compound Interest

Složený úrok je úrok z úvěru nebo vkladu vypočítaný na základě počáteční jistiny a kumulovaného úroku z předchozích období. Lze jej považovat za „úrok z úroku“ a způsobí, že částka poroste rychleji než úrok, který se počítá pouze z částky jistiny.

Consumer Price Index (CPI)

Index spotřebitelských cen (CPI) měří měsíční změnu cen placených spotřebiteli v USA. CPI je jedním z nejpopulárnějších ukazatelů inflace a deflace. Zpráva CPI používá jinou metodiku průzkumu, cenový vzorek a indexové váhy než index výrobních cen (PPI), který měří změnu cen, které obdrží výrobci zboží a služeb v USA.

Correlation

Korelace ve finančních a investičních odvětvích je statistika, která měří míru, do jaké se dva cenné papíry ve vzájemném vztahu pohybují.

Cost of Equity

Náklady na vlastní kapitál jsou výnosy, které společnost vyžaduje, aby se rozhodla, zda investice splňuje požadavky na návratnost kapitálu. Tradiční vzorec pro náklady vlastního kapitálu je model kapitalizace dividend (DDM) a model oceňování kapitálových aktiv (CAPM).

Coupon Rate

Kupónová sazba je nominální výnos vyplácený cenným papírem s pevným výnosem. Jedná se o roční kupónové platby placené emitentem v poměru k nominální hodnotě dluhopisu.

Current Assets

Oběžná aktiva představují všechna aktiva společnosti, u kterých se očekává, že budou během jednoho roku pohodlně prodána, spotřebována, použita nebo vyčerpána standardními obchodními operacemi.

Current Liabilities

Krátkodobé závazky jsou finanční závazky společnosti, které jsou splatné do jednoho roku nebo v rámci běžného provozního cyklu. Provozní cyklus je doba, kterou společnost potřebuje k nákupu zásob a jejich přeměně na hotovost z prodeje.

Current Ratio

Current Ratio je ukazatel likvidity, který měří schopnost společnosti splácet krátkodobé závazky nebo závazky splatné do jednoho roku. Všeobecně se dá říci, že společnost s aktuálním poměrem menším než 1 nemá po ruce kapitál ke splnění svých krátkodobých závazků, pokud by byly splatné všechny najednou. Aktuální poměr vyšší 1 naznačuje, že společnost má finanční zdroje, aby zůstala v krátkodobém horizontu solventní.

Cyclical Stock

Cyklická akcie je akcie, jejíž cena je ovlivněna makroekonomickými nebo systematickými změnami v celkové ekonomice. Většina cyklických akcií zahrnuje společnosti, které prodávají spotřební zboží, které spotřebitelé nakupují více během prosperující ekonomiky, ale utrácejí za ně méně během recese.

D
DAX Stock Index

DAX známý jako Deutscher Aktien Index nebo GER40 je akciový index, který představuje 40 největších a nejlikvidnějších německých společností obchodujících na frankfurtské burze. Index byl vytvořen v roce 1988 s počáteční úrovní 1 163 bodů.

Dead Cat Bounce

Odraz mrtvé kočky je dočasné, krátkodobé zotavení cen aktiv z dlouhodobého poklesu nebo medvědího trhu, po kterém následuje pokračování sestupného trendu.

Debt to EBTDA Ratio

Dluh/EBITDA – zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací je poměr měřící množství generovaného příjmu a dostupného pro splacení dluhu před pokrytím úroků, daní, odpisů a amortizací. Dluh/EBITDA měří schopnost společnosti splatit vzniklý dluh.

Debt to Equity Ratio

D/E je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu a ukazuje celkovou míru zadlužení. Využívání dluhu je spojeno s pákovým efektem. Společnost využívá páky/dluhu, za účelem zvýšení potenciální návratnosti investice. Vysoké D/E nemusí hned znamenat špatnou zprávu. Snahou společností je většinou využít zapůjčené finance ke zvýšení své schopnosti generovat příjmy. Pro některá odvětví jsou vysoké hodnoty D/E běžné jako například bankovní sektor, který využívá zapůjčené peníze na poskytování půjček. Rozumné je vyhledávat společnosti s D/E menší 1. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu se vypočítá vydělením celkového závazku celkovým vlastním kapitálem.

Defensive Stock

Defenzivní akcie je akcie, která poskytuje konzistentní dividendy a stabilní zisky bez ohledu na stav celkového akciového trhu. Po jejich produktech je neustálá poptávka, takže defenzivní akcie bývají v různých fázích hospodářského cyklu stabilnější.

Deflation

Deflace je obecný pokles cen zboží a služeb, typicky spojený se snížením nabídky peněz a úvěrů v ekonomice. Během deflace kupní síla měny v čase roste.

Delisting

Delistování je odstranění kótovaného cenného papíru z burzy. Vyřazení cenného papíru může být dobrovolné nebo nedobrovolné a obvykle k němu dochází, když společnost ukončí činnost, vyhlásí bankrot, fúzi, nesplňuje požadavky na kotování nebo se snaží stát se soukromou.

Direct Public Offering (DPO)

Přímá veřejná nabídka (DPO) je druh nabídky, při které společnost nabízí své cenné papíry přímo veřejnosti za účelem získání kapitálu a eliminuje tak zprostředkovatele jako jsou investiční banky, makléře-dealery a upisovatele. Vyloučení zprostředkovatelů z veřejné nabídky podstatně snižuje náklady na kapitál DPO.

Discounted Cash Flow (DCF)

Diskontovaný peněžní tok (DCF) je oceňovací metoda používaná k odhadu hodnoty investice na základě jejích očekávaných budoucích peněžních toků. Analýza DCF se pokouší zjistit hodnotu investice dnes na základě projekcí, kolik peněz bude generovat v budoucnu.

Diversification

Diverzifikace je strategie řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. Diverzifikované portfolio obsahuje kombinaci různých typů aktiv a investičních nástrojů ve snaze omezit expozici vůči jakémukoli jednotlivému aktivu nebo riziku.

Dividend

Dividenda je rozdělení zisku společnosti jejím akcionářům a určuje ji představenstvo společnosti. Akcionáři společností vyplácejících dividendy mají nárok na výplatu dividend, pokud vlastní akcie alespoň 2 dny před datem ex-dividend.

Vyhlášení: Dividendy vyhlašuje vedení společnosti a před výplatou je musí schválit akcionáři

Ex-dividend: Den, kdy vyprší nárok na dividendu (je dobré vlastnit akcie alespoň 2 dny před ex-dividend)

Rozhodné datum: Rozhodné datum je konečné datum stanovené společností za účelem určení, kteří akcionáři mají nárok na dividendu

Výplatní den: Společnost vyplácí dividendu a peníze jsou připsány na účty investorů

Dividend Aristocrat

Dividendový aristokrat je společnost v indexu S&P 500, která nejen důsledně vyplácí dividendy akcionářům, ale každoročně zvyšuje výši své výplaty. Společnost bude považována za dividendového aristokrata, pokud své dividendy zvyšuje soustavně po dobu alespoň 25 let.

Dividend Discount Model (DDM)

Dividendový diskontní model (DDM) je kvantitativní metoda používaná k predikci ceny akcií společnosti na základě teorie, že její současná cena má hodnotu součtu všech jejích budoucích výplat dividend, když se diskontuje zpět na jejich současnou hodnotu. Pokouší se vypočítat reálnou hodnotu akcie bez ohledu na převládající tržní podmínky a bere v úvahu faktory vyplácení dividend a očekávané výnosy trhu.

Dividend Growth Rate

Míra růstu dividendy je anualizovaná procentní míra růstu, kterou dividenda konkrétní akcie podstupuje za určité časové období. Mnoho vyspělých společností se snaží pravidelně zvyšovat dividendy vyplácené svým investorům.

Dividend Payout Ratio

Výplatní poměr dividend je poměr celkové částky dividend vyplacených akcionářům v poměru k čistému příjmu společnosti a je klíčovou finanční metrikou používanou k určení udržitelnosti výplaty dividend společnosti. Pokud je výplatní poměr společnosti vyšší než 100 %, vrací akcionářům více peněz, než vydělává a pravděpodobně bude nucena dividendu snížit nebo ji úplně přestat vyplácet.

Dividend Reinvestment Plan (DRIP)

Plán reinvestice dividend (DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své hotovostní dividendy do dalších akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividendy.

Dividend Yield

Dividendový výnos je poměr (dividenda/cena), který ukazuje, kolik společnost každý rok vyplácí na dividendách v poměru k ceně akcií. Pokud má společnost cenu akcií 20$ a vyplácí dividendu 1$ ročně, její dividendový výnos je 5 %.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Dow Jones Industrial Average (DJIA), také známý jako Dow 30, je index akciového trhu, který sleduje 30 velkých veřejně vlastněných blue-chip společností obchodujících na NYSE a Nasdaq.

E
E-mini

Termín E-mini se vztahuje na elektronicky obchodované futures kontrakty, které jsou zlomkem velikosti standardního kontraktu. E-mini se používají k obchodování s různými aktivy, jako jsou komodity a měny, ale nejčastěji obchodovanými aktivy pomocí E-mini jsou indexy.

Earnings

Zisk společnosti je její čistý příjem po zdanění. To je výsledek společnosti nebo její zisky. Výdělky jsou možná nejdůležitějším a nejpodrobněji studovaným číslem ve finančních výkazech společnosti. Ukazuje skutečnou ziskovost společnosti ve srovnání s odhady analytiků, její vlastní historickou výkonnost a zisky jejích konkurentů a protějšků v oboru.

Earnings Announcement

Oznámení o zisku je oficiální veřejné prohlášení o ziskovosti společnosti za určité období, obvykle za čtvrtletí nebo rok. Oznámení o zisku se objeví k určitému datu během výsledkové sezóny a předcházejí mu odhady zisků vydané akciovými analytiky.

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) je ukazatelem ziskovosti společnosti. EBIT lze vypočítat jako výnos minus náklady bez daně a úroků. EBIT je také označován jako provozní zisk.

Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization ( EBIDA)

Zisk před úroky, odpisy a amortizací (EBIDA) je měřítkem zisku společnosti, který k číslu čistého příjmu připočítává náklady na úroky, odpisy a amortizaci. Zahrnuje však daňové výdaje.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA)

EBITDA neboli zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací je měřítkem celkové finanční výkonnosti společnosti a za určitých okolností se používá jako alternativa k čistému příjmu. EBITDA však může být zavádějící, protože neodráží náklady na kapitálové investice, jako jsou nemovitosti, budovy a vybavení.

Earnings Estimate

Odhad zisku je odhadem analytika pro budoucí čtvrtletní nebo roční zisk na akcii (EPS) společnosti. Odhady budoucích zisků jsou pravděpodobně nejdůležitějším vstupem při pokusu o ocenění firmy.

Earnings per Share

Zisk na akcii (EPS) je měřítkem ziskovosti. Investoři jej využívají k pochopení hodnoty společnosti. Při nákupu akcií se podílíte na budoucích výdělcích společnosti. EPS se vypočítává vydělením čistého zisku počtem kmenových akcií v oběhu.

Economic Moat

Ekonomický příkop je výraznou výhodou, kterou má společnost oproti svým konkurentům, což jí umožňuje chránit svůj podíl na trhu a ziskovost. Často se jedná o výhodu, kterou je obtížné napodobit nebo duplikovat.

Enterprise Value

Hodnota společnosti (EV) zahrnuje do svého výpočtu tržní kapitalizaci společnosti, ale také krátkodobé a dlouhodobé dluhy a také hotovost v rozvaze společnosti.

Enterprise Value to Revenue Multiple (EV/R)

Násobek podnikové hodnoty k výnosu (EV/R) je měřítkem hodnoty akcie, která porovnává podnikovou hodnotu společnosti s jejími příjmy. EV/R je jedním z několika základních ukazatelů, které investoři používají k určení, zda je cena akcií spravedlivá.

Enterprise Value to Sales (EV/Sales)

Enterprise value to sales (EV/sales) je míra finančního ocenění, která porovnává hodnotu společnosti (EV) s jejími ročními tržbami. Násobek EV/sales dává investorům kvantifikovatelnou metriku toho, jak ocenit společnost na základě jejích tržeb, přičemž bere v úvahu jak vlastní kapitál, tak dluh společnosti.

Equity

Vlastní kapitál představuje množství peněz, které by se vrátilo akcionářům společnosti, pokud by všechna aktiva byla zlikvidována a veškerý dluh společnosti byl splacen v případě likvidace.

Ex-Dividend

Ex-dividend day je pro akcie 1-2 pracovní dny před rozhodným dnem, což znamená, že investor, který koupí akcie v den ex-dividend nebo později, nebude mít nárok na deklarovanou dividendu. Dividenda bude vyplacena investorovi, který koupil akcie aspoň dva dny před ex-dividend day.

Exchange Traded Fund (ETF)

Burzovně obchodovaný fond (ETF) je typ sdruženého investičního cenného papíru, který funguje podobně jako podílový fond. Typicky budou ETF sledovat konkrétní index, sektor, komoditu nebo jiné aktivum, ale na rozdíl od podílových fondů lze ETF nakupovat nebo prodávat na burze stejným způsobem jako běžné akcie.

F
Fear and Greed Index

Index strachu a chamtivosti byl vyvinut společností CNNMoney k měření dvou primárních emocí, které ovlivňují, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za akcie. Index strachu a chamtivosti se měří denně, týdně, měsíčně a ročně.

Federal Funds Rate

Termín sazba federálních fondů odkazuje na cílovou úrokovou sazbu stanovenou Federálním výborem pro volný trh (FOMC). Tento cíl je sazba, za kterou Fed navrhuje, aby si komerční banky půjčovaly. Fed stanovuje cílovou sazbu, ale samotná sazba se určuje na trhu jednodenních půjček na základě nabídky a poptávky po krátkodobých rezervách držených komerčními bankami.

Federal Open Market Committee (FOMC)

Federal Open Market Committee (FOMC) označuje pobočku Federálního rezervního systému, která určuje směr měnové politiky ve Spojených státech řízením operací na volném trhu. Výbor se skládá z 12 členů.

First In, First Out (FIFO)

First In, First Out, běžně známé jako FIFO, je metoda správy aktiv a oceňování, při které jsou aktiva vyrobená nebo získaná jako první prodána, použita nebo vyřazena. Pro daňové účely FIFO předpokládá, že aktiva s nejstaršími náklady jsou zahrnuta do nákladů na prodané zboží (COGS) ve výsledovce.

Food and Drug Administration (FDA)

Food and Drug Administration (FDA) je vládní agentura založená v roce 1906 schválením federálního zákona o potravinách a léčivech. Agentura je rozdělena do divizí, které dohlížejí na většinu závazků organizace zahrnujících potraviny, léky, kosmetiku, krmivo pro zvířata, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, biologické zboží a krevní produkty.

Forward Dividend Yield

Forwardový dividendový výnos je odhad roční dividendy vyjádřený jako procento aktuální ceny akcií. Roční projektovaná dividenda se měří tak, že se vezme poslední skutečná výplata dividendy z akcie a anualizuje se. Forwardový dividendový výnos se vypočítá vydělením roční hodnoty budoucích výplat dividend aktuální cenou akcie.

Fractional Share

Méně než jeden celý podíl vlastního kapitálu se nazývá zlomkový podíl. Tyto akcie mohou být výsledkem rozdělení akcií, plánů reinvestice dividend (DRIP) nebo podobných firemních akcí.

Franchise

Franšíza je typ licence, která poskytuje nabyvateli přístup k vlastnickým obchodním znalostem, procesům a ochranným známkám franšízy a umožňuje tak nabyvateli prodávat produkt nebo službu pod obchodním jménem poskytovatele. Výměnou obvykle zaplatí počáteční startovací poplatek a roční licenční poplatky.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok (FCF) představuje hotovost, kterou společnost generuje po zaúčtování peněžních toků na podporu operací a udržení svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od zisku nebo čistého příjmu je volný peněžní tok měřítkem ziskovosti, která nezahrnuje nepeněžní náklady ve výsledovce a zahrnuje výdaje na vybavení a aktiva a také změny pracovního kapitálu z rozvahy.

Free Cash Flow to Equity (FCFE)

Volný peněžní tok do vlastního kapitálu je měřítkem toho, kolik hotovosti je k dispozici akcionářům společnosti po zaplacení všech výdajů, reinvestic a dluhů. FCFE je měřítkem využití vlastního kapitálu.

Funds From Operations (FFO)

Finanční prostředky z operací (FFO) se vztahují k hodnotě používané realitními investičními fondy (REIT) k definování peněžních toků z jejich operací. Realitní společnosti používají FFO jako měřítko provozní výkonnosti. FFO se vypočítává přičtením odpisů, amortizace a ztrát z prodeje aktiv k zisku a poté odečtením jakýchkoli zisků z prodeje aktiv a jakýchkoli úrokových výnosů. Někdy je kotován na základě ceny za akcii. Poměr FFO na akcii by se měl při hodnocení REIT a jiných podobných investičních fondů použít namísto zisku na akcii (EPS).

Futures

Futures jsou finanční deriváty, které zavazují strany k nákupu nebo prodeji aktiva k předem určenému budoucímu datu a ceně. Kupující musí koupit nebo prodávající prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu, bez ohledu na aktuální tržní cenu k datu vypršení platnosti.

G
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

Obecně uznávané účetní zásady (GAAP) odkazují na společný soubor účetních pravidel, standardů a postupů vydaných Radou pro finanční účetní standardy (FASB). Veřejné společnosti v USA se musí řídit GAAP, když jejich účetní sestavují účetní závěrku.

Golden Rule

Zlaté pravidlo, které se týká fiskální politiky, stanoví, že vláda si musí pouze půjčovat, aby mohla investovat, a nikoli financovat stávající výdaje. Jinými slovy, vláda by si měla půjčovat peníze pouze na financování investic, které budou přínosem pro budoucí generace, zatímco současné výdaje musí být pokryty a financovány ze stávajících nebo nových daní.

Goodwill

Goodwill je nehmotné aktivum (hodnota značky společnosti, pevná zákaznická základna, dobré vztahy se zákazníky, dobré vztahy se zaměstnanci, atd..), které je spojeno s nákupem jedné společnosti druhou. Goodwill je konkrétně ta část kupní ceny, která je vyšší než součet čisté reálné hodnoty všech aktiv zakoupených při akvizici a závazků převzatých v tomto procesu.

Good ‚Til Canceled (GTC)

Good ’til canceled (GTC) popisuje typ příkazu, který může investor zadat k nákupu nebo prodeji cenného papíru, který zůstává aktivní, dokud není příkaz vyplněn nebo jej investor nezruší. Makléři obvykle omezí maximální dobu, po kterou můžete nechat příkaz GTC otevřený (aktivní) na 90 dní.

Graham Number

Grahamovo číslo měří fundamentální hodnotu akcie tím, že bere v úvahu zisk společnosti na akcii (EPS) a účetní hodnotu na akcii (BVPS). Grahamovo číslo je horní hranicí cenového rozpětí, které by měl defenzivní investor za akcii zaplatit. Podle teorie je jakákoli cena akcií pod Grahamovým číslem považována za podhodnocenou, a proto se vyplatí do ní investovat.

Gross Domestic Product

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní nebo tržní hodnota všech hotových výrobků a služeb vyrobených v rámci hranic země v určitém časovém období. Ačkoli se HDP obvykle počítá na roční bázi, někdy se počítá také na čtvrtletní bázi. Například v USA vláda zveřejňuje anualizovaný odhad HDP za každé fiskální čtvrtletí a také za kalendářní rok.

Gross Income

U společností je hrubý příjem zaměnitelný s hrubou marží nebo hrubým ziskem. Hrubý příjem společnosti, který se nachází ve výsledovce, je příjem ze všech zdrojů mínus náklady firmy na prodané zboží.

Gross Margin

Hrubá marže je čistý prodej snížený o náklady na prodané zboží. Jinými slovy, je to množství peněz, které si společnost ponechá po vynaložení přímých nákladů spojených s výrobou zboží, které prodává a službami, které poskytuje. Čím vyšší je hrubá marže, tím více kapitálu si společnost ponechá.

H
Hang Seng Index (HSI)

Hang Seng Index neboli HSI je volně pohyblivý index vážený tržní kapitalizací šedesáti největších společností, které se obchodují na hongkongské burze (HKEx). HKEx patří mezi největší burzy na světě s celkovou tržní kapitalizací více než 38 bilionů dolarů (2022).

Helicopter Money

Helicopter Money odkazuje na termín jako rétorický prostředek určený k abstrahování účinků jakýchkoli transmisních mechanismů měnové politiky v myšlenkovém experimentu týkajícím se přidávání hotovosti na bankovní účty všech občanů – jako by vypadly z vrtulníku přes noc. Je to typ strategie monetární stimulace, která zvyšuje množství peněžní zásoby a přímo rozděluje hotovost veřejnosti s cílem podnítit inflaci nebo rostoucí ceny a hospodářský růst.

Home Mortgage

Hypotéka na bydlení je půjčka poskytnutá bankou, hypoteční společností nebo jinou finanční institucí. U hypotéky na bydlení převádí vlastník nemovitosti (dlužník) vlastnické právo na věřitele pod podmínkou, že vlastnické právo bude převedeno zpět na vlastníka, jakmile bude provedena poslední splátka úvěru a budou splněny ostatní podmínky hypotéky.

Hong Kong Stock Exchange (HKG)

Hongkongská burza cenných papírů (HKG) je členem skupiny HKEX Group a předním místem pro získávání kapitálu pro emitenty z Hongkongu a Číny.

Hyperinflation

Hyperinflace je termín pro popis rychlého, nadměrného a nekontrolovatelného obecného růstu cen v ekonomice. Zatímco inflace je měřítkem tempa růstu cen zboží a služeb, hyperinflace je rychle rostoucí inflace, která obvykle měří více než 50 % za měsíc.

I
Income From Operations

Income from operations (IFO) je také známý jako provozní příjem nebo EBIT. Provozní výnos je zisk realizovaný z vlastní činnosti podniku. Provozní příjmy jsou vytvářeny provozováním primárního podnikání a nezahrnují příjmy z jiných zdrojů. To například vyloučí příjem generovaný prodejem majetku společnosti.

Income Statement

Výkaz zisku a ztráty (Income Statement) je jednou ze tří důležitých účetních závěrek používaných pro vykazování finanční výkonnosti společnosti za určité účetní období, přičemž další dva klíčové výkazy jsou rozvaha (Balance Sheet) a výkaz peněžních toků (Cashflow).

Index

Index je metoda ke sledování výkonnosti skupiny aktiv standardizovaným způsobem. Mohou to být široce založené indexy, které zachycují celý trh jako je S&P500 Index nebo Dow Jones Industrial Average (DJIA) a nebo více specializované indexy, které sledují určité odvětví nebo segment.

Inflation

Inflace je pokles kupní síly dané měny v čase. Kvantitativní odhad rychlosti poklesu kupní síly se může promítnout do nárůstu průměrné cenové hladiny vybraného zboží a služeb v ekonomice za určité období. Růst cen, který se často vyjadřuje v procentech znamená, že za jednotku měny se kupuje méně než v předchozích obdobích.

Initial Public Offering (IPO)

Prvotní veřejná nabídka (IPO) se týká procesu, kdy se poprvé nabízejí akcie soukromé společnosti veřejnosti v rámci nové emise akcií. IPO umožňuje společnosti získat základní kapitál od veřejných investorů.

Institutional Investor

Institucionální investor je společnost nebo organizace, která investuje peníze jménem jiných lidí. Příkladem jsou podílové fondy, penzijní fondy a pojišťovny. Institucionální investoři často nakupují a prodávají značné množství akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů a z tohoto důvodu jsou považováni za velryby na Wall Street.

Interest Rate

Úroková sazba je částka, kterou věřitel účtuje dlužníkovi a je to procento z jistiny půjčené částky. Úroková sazba z úvěru se obvykle uvádí na roční bázi známé jako roční procentní sazba (RPSN).

Intrinsic Value

Vnitřní hodnota je měřítkem toho, jakou hodnotu má aktivum. K tomu se dospívá pomocí objektivního výpočtu nebo složitého finančního modelu.

Inverted Yield Curve

Inverzní výnosová křivka popisuje neobvyklý pokles výnosů z dlouhodobějšího dluhu pod výnosy z krátkodobého dluhu stejné úvěrové kvality. Inverzní křivka se v minulosti ukázala jako relativně spolehlivý předstihový indikátor recese.

Investor

Investorem je jakákoliv osoba nebo jiný subjekt (firma, podílový fond,…), který investuje kapitál s očekáváním finančních výnosů. Investoři spoléhají na různé finanční nástroje, aby dosáhli požadované míry návratnosti.

Investor Relations

Oddělení vztahů s investory je obchodní divize, obvykle veřejná společnost, jejímž úkolem je poskytovat investorům přesný přehled o záležitostech společnosti. To pomáhá soukromým a institucionálním investorům činit informovaná rozhodnutí o tom, zda do společnosti investovat.

ISM Manufacturing Index

Výrobní index ISM, známý také pod zkratkou PMI je měsíčním ukazatelem ekonomické aktivity v USA na základě průzkumu nákupních manažerů ve více než 300 výrobních firmách. ISM je považován za klíčový ukazatel stavu ekonomiky USA.

J
Jobless Claims

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou statistikou vykazovanou každý týden ministerstvem práce USA, která počítá lidi žádající o podporu v nezaměstnanosti. Existují dvě kategorie žádostí o podporu v nezaměstnanosti – počáteční, která zahrnuje osoby podávající žádost poprvé, a pokračující, kterou tvoří nezaměstnaní lidé, kteří již pobírali podporu v nezaměstnanosti.

Junk Bond

Podřadné dluhopisy jsou dluhopisy, které nesou vyšší riziko nesplácení než většina dluhopisů vydaných společnostmi a vládami. Dluhopis je dluh nebo slib zaplatit investorům úrokové platby spolu s návratem investované jistiny výměnou za nákup dluhopisu.

K
Know Your Client (KYC)

KYC je standard v investičním odvětví, který zajišťuje, že investiční poradci budou znát podrobné informace o toleranci vůči riziku svých klientů, znalostech investic a finanční situaci. KYC chrání klienty i investiční poradce. Klienti jsou chráněni tím, že jejich investiční poradce ví, jaké investice nejlépe vyhovují jejich osobní situaci. Investiční poradci jsou chráněni tím, že vědí, co mohou a nemohou zahrnout do portfolia svého klienta.

L
Leverage

Pákový efekt vyplývá z použití vypůjčeného kapitálu jako zdroje financování při investování za účelem rozšíření základny aktiv firmy a generování návratnosti rizikového kapitálu.

Liabilities

Závazky (Liabilities) jsou všechny kombinované dluhy a obligace, které společnost dluží vnějším stranám. V rozvaze se celková aktiva mínus celková pasiva rovná vlastnímu kapitálu.

Liquidation

Likvidace ve financích a ekonomice je proces ukončení podnikání a rozdělení jeho aktiv žadatelům. Je to událost, ke které obvykle dochází, když je společnost insolventní, což znamená, že nemůže platit své závazky v době jejich splatnosti. Po ukončení činnosti společnosti se zbývající aktiva použijí k výplatě věřitelů a akcionářů na základě priority jejich pohledávek.

Ltd. (Limited)

Ltd. je standardní zkratka pro „limited“. Termín se objevuje jako přípona, která následuje za názvem společnosti, což znamená, že se jedná o společnost s ručením omezeným. Ve společnosti s ručením omezeným je odpovědnost akcionářů omezena na kapitál, který původně investovali. Pokud se taková společnost dostane do platební neschopnosti, osobní majetek akcionářů zůstává chráněn.

M
Margin Call

Výzva k marži nastane, když hodnota maržového účtu investora klesne pod požadovanou částku makléře. Maržový účet investora obsahuje cenné papíry zakoupené za vypůjčené peníze. Výzva k dodatkové úhradě se týká konkrétně požadavku makléře, aby investor vložil na účet další peníze nebo cenné papíry tak, aby byly navýšeny na minimální hodnotu – udržovací marže.

Market Cap

Tržní kapitalizace je souhrnná tržní hodnota společnosti vyjádřená v dolarech. Vypočítává se na základě aktuální tržní ceny akcií a celkového počtu akcií v oběhu.

N
Net Income

Čistý příjem společnosti je výsledkem řady výpočtů, počínaje příjmy a zahrnujícími všechny náklady a toky příjmů za dané období. Součet příjmů po odečtení všech výdajů je čistý příjem. Nezaměňovat s profitem. Profit není čistý příjem. Profit jednoduše znamená příjem (revenue), který zůstane po výdajích a záleží na tom, jaké druhy nákladů se odečítají od výnosů (revenue).

O
Operating Income

Provozní příjem je účetní údaj, který měří výši zisku realizovaného z obchodních operací po odečtení provozních nákladů, jako jsou mzdy, odpisy a náklady na prodané zboží.

Outstanding Shares

Akcie (Outstanding Shares), které jsou vydány nebo prodány investorům z dostupného počtu autorizovaných akcií, se označují jako akcie v oběhu. Počet akcií v oběhu je stanoven investiční bankou, která provádí primární veřejnou nabídku společnosti (IPO), ale počet se může časem změnit. Nezaměňovat akcie v oběhu s autorizovanými akciemi. Autorizované akcie (Authorized Shares) jsou definovány jako maximální počet akcií, které může společnost ze zákona vydat investorům, podle svých vlastních rozhodnutí. Maximální počet je stanoven v dokumentech o založení společnosti.

P
Pe-Market

Pre-Market je období obchodní aktivity, ke kterému dochází před běžnou tržní seancí. Tato obchodní seance je obvykle mezi 14:00h a 15:30h každý obchodní den. Tvůrci trhu (Market makers) nesmějí provádět příkazy až do zahájení obchodování v 15:30h.

Present Value

Současná hodnota je hodnota budoucí sumy peněz nebo peněžních toků při určité míře návratnosti. Budoucí peněžní toky jsou diskontovány diskontní sazbou a čím vyšší je diskontní sazba, tím nižší je současná hodnota budoucích peněžních toků.

Price to Book Ratio

P/B je poměr ceny akcie k účetní hodnotě akcie a vypovídá o tom, jaký násobek vlastního kapitálu společnosti platí investor v ceně její akcie. Respektive, co jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu čistých aktiv společnosti. Účetní hodnota společnosti se většinou liší od tržní hodnoty. Pokud si představíme společnost, které prodá všechna svá aktiva a splatí veškeré finanční závazky, zůstane nám účetní hodnota společnosti, tedy to, co by zbylo majitelům a akcionářům společnosti. Představte si, že takovou společnost koupíte pod její účetní hodnotou. Tzn. že jen prodejem jejich aktiv můžete vydělat. P/B se využívá hlavně u ohodnocování bank, protože zisky bank hodně kolísají. Ale P/B je jejich vlastní kapitál, který není tak volatilní. Za ideální se považuje hodnota menší 1.

Price to Cashflow Ratio

P/C je poměr tržní ceny akcie a cashflow na akcii za posledních 12 měsíců a ukazuje výkonnost společnosti. Poměr nám ukazuje, kolik peněz společnost generuje ve vztahu k ceně své akcie. Lépe poukáže na volné prostředky, které mohou být vyhrazeny na vyplacení dividendy, další rozvoj, apod. P/C se doporučuje používat na místo P/E například u farmaceutických společností. Tyto společnosti mají vysoké náklady na výzkum a proto mohou v určitém období vykazovat nízké zisky nebo dokonce ztráty. Poměr například 5 znamená, že investoři společnosti jsou ochotni zaplatit 5$ za každý dolar peněžního toku nebo že tržní hodnota firmy pokryje 5x její celkové cashflow. Neexistuje údaj, který by ukazoval na optimální poměr P/C. Obecně platí, že poměr v nízkých jednociferných číslech může znamenat, že akcie jsou podhodnocené, zatímco vyšší poměr může naznačovat potenciální nadhodnocení.

Price to Earnings Ratio

P/E používají investoři k určení růstového potenciálu akcie. Odráží, kolik by zaplatili, aby dostali 1 dolar výdělku. Často se používá k porovnání potenciální hodnoty vybraných akcií. P/E se vypočítá vydělením aktuální ceny akcií ziskem na akcii (EPS). Pokud má společnost nulový nebo záporný zisk, poměr P/E přestane dávat smysl a nelze použít.

Price to Sales Ratio

P/S je poměr tržní ceny akcie a tržeb společnosti za posledních 12 měsíců. Ukazuje, kolik investor zaplatí za $1 tržeb společnosti. Výhodou P/S poměru je jeho využití u tzv. cyklických byznysů. Některé společnosti neprodukují zisk každý rok (bývají to často společnosti podnikající v průmyslu nebo třeba v polovodičích). V tomto případě je výhodnější použít místo P/E (společnost negeneruje pravidelný zisk, tedy nemá P/E)  ukazatel P/S, který nám dá obrázek o tom, jak jsou akcie společnosti ohodnoceny. Další využití může být u mladých společností nebo startupů, které ještě neprodukují zisky. Generují tržby, ale v zisku budou až za několik let. Za rozumný poměr se dá považovat hodnota menší 2, ale někdo může vyžadovat hodnotu menší 1, tedy čím nižší je poměr, tím levnější akcie je.

Producer Price Index

Index výrobních cen (PPI) měří průměrnou změnu cen, které domácí výrobci dostávají za svou produkci v čase. Jako takový měří inflaci na velkoobchodní úrovni ekonomiky sestavenou z tisíců indexů měřících ceny výrobců podle odvětví a kategorií produktů. PPI se liší od indexu spotřebitelských cen (CPI), který měří prodejní cenu zboží a služeb placenou spotřebiteli.

Q
Quadruple Witching

Termín quadruple witching se vztahuje k datu, kdy současně vyprší platnost určitých derivátových kontraktů. To se děje u čtyř různých typů smluv, včetně futures na akciový index, opcí na akciové indexy, akciových opcí a futures na jednotlivé akcie. Aktivita trhu v těchto dnech je obvykle nejvyšší během poslední obchodní hodiny, protože se obchodníci snaží tyto kontrakty posunout.

Quantitative Easing

Kvantitativní uvolňování (QE) je forma nekonvenční měnové politiky, ve které centrální banka nakupuje dlouhodobější cenné papíry na volném trhu, aby zvýšila nabídku peněz a podpořila poskytování úvěrů a investic. Nákup těchto cenných papírů přidává nové peníze do ekonomiky a také slouží ke snížení úrokových sazeb tím, že nabízí cenné papíry s pevným výnosem. Kvantitativní uvolňování zvyšuje peněžní zásobu nákupem aktiv s nově vytvořenými bankovními rezervami s cílem poskytnout bankám více likvidity.

Quick Ratio

Quick Ratio je měřítkem likvidity. Představuje schopnost společnosti platit krátkodobé závazky aktivy, která lze rychle přeměnit na hotovost. Poměr vyšší 1 znamená, že společnost má dost peněz na to, aby zaplatila své účty a pokračovala ve své činnosti. Menší než 1 může znamenat, že nemá dostatek likvidních aktiv k úhradě krátkodobých závazků. Může se ale jednat o dočasný stav.

R
Real Gross Domestic Product

Reálný hrubý domácí produkt (reálné HDP) je míra očištěná o inflaci, která odráží hodnotu veškerého zboží a služeb vyprodukovaných ekonomikou v daném roce a je často označována jako HDP ve stálých cenách.

Relative Strength Index

Index relativní síly (RSI) je indikátor hybnosti používaný v technické analýze, který měří velikost nedávných změn cen za účelem vyhodnocení podmínek překoupenosti nebo přeprodanosti v ceně akcie nebo jiného aktiva. Tradiční interpretace a použití RSI je, že hodnoty 70 nebo vyšší znamenají, že se cenný papír stává překoupeným nebo nadhodnoceným a může být připraven na zvrácení trendu nebo korektivní stažení ceny. Hodnota RSI 30 nebo nižší znamená přeprodaný nebo podhodnocený stav.

Return on Assets

Návratnost aktiv (ROA) je finanční poměr, který udává, jak zisková je společnost ve vztahu k jejím celkovým aktivům. Tedy jak efektivně společnost využívá svá aktiva k vytváření zisku. Na příklad máme společnosti X a Y. Společnost X utratí za svůj byznys 1 500$ a společnost Y 15 000$. Pokud byznys X za určité období vydělá 150$ a Y 1 200$, tak byznys X, ač se to nezdá, je efektivnější. ROA je 150$/1 500$= 10 %, zatímco 1 200$/15 000$= 8 %.

Return on Equity

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je míra finanční výkonnosti a je považováno za měřítko ziskovosti korporace a její účinnosti při vytváření zisků. Čím vyšší ROE, tím efektivnější je management společnosti při generování příjmů a růstu z vlastního financování. Pozor ale, vysoké hodnoty nemusí být vždy pozitivní a můžou ukazovat na problémy, jako jsou nekonzistentní zisky nebo nadměrné zadlužení.

Return on Investment

Návratnost investic (ROI) je měřítko používané k hodnocení efektivity nebo ziskovosti investice. ROI se snaží přímo měřit výši návratnosti konkrétní investice v poměru k nákladům investice. Pokud nakoupíme akcie za 1 000$ a o rok později tyto akcie prodáme za 1 200$, návratnost této investice (1 200$–1 000$=200$, 200$/1000$=20%) je 20 %.

Return on Invested Capital

Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) je výpočet používaný k posouzení efektivity společnosti při alokaci kapitálu. Pokud porovnáme ROIC společnosti s WACC společnosti, dostaneme obrázek, zda je investovaný kapitál využíván efektivně.

Revenue

Tržby (Revenue) jsou celkové množství peněz, které společnost vydělala za prodej svého zboží a služeb před odečtením nákladů.

S
SEC

US Securities and Exchange Commission (SEC) je nezávislá federální vládní regulační agentura odpovědná za ochranu investorů, udržování spravedlivého a řádného fungování trhů s cennými papíry a usnadňování tvorby kapitálu. SEC prosazuje úplné zveřejnění, chrání investory před podvodnými a manipulativními praktikami na trhu a monitoruje akvizice korporací ve Spojených státech.

Spread

Obecně se spread vztahuje k rozdílu mezi dvěma cenami, sazbami nebo výnosy. V jedné z nejběžnějších definic je spread mezera mezi nabídkovou a poptávkovou cenou cenného papíru nebo aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity.

T
U
V
Valuation

Oceňování je analytický proces určování současné hodnoty aktiva nebo společnosti. Pro oceňování se používá mnoho technik. Analytik, který oceňuje společnost, se mimo jiné dívá na management podniku, složení jeho kapitálové struktury, vyhlídky na budoucí zisky a tržní hodnotu jeho aktiv. Při oceňování se často používá fundamentální analýza, ačkoli lze použít několik dalších metod, jako je model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) nebo model diskontování dividend (DDM).

Value Investing

Hodnotové investování je investiční strategie, která zahrnuje výběr akcií, které se zdají být obchodovány za nižší cenu, než je jejich vnitřní nebo účetní hodnota. Hodnotoví investoři aktivně vyhledávají akcie, o kterých si myslí, že je akciový trh podceňuje.

Volatility

Volatilita je statistická míra rozptylu výnosů pro daný cenný papír nebo tržní index. Ve většině případů platí, že čím vyšší volatilita, tím rizikovější cenný papír. Volatilita se často měří buď jako standardní odchylka nebo rozptyl mezi výnosy ze stejného cenného papíru nebo tržního indexu.

W
W-8 Forms

Formuláře W-8 jsou formuláře Internal Revenue Service (IRS), které musí zahraniční jednotlivci a firmy podat, aby si ověřili svou zemi pobytu pro daňové účely a potvrzují, že mají nárok na nižší sazbu srážkové daně. Neodeslání formuláře může mít za následek srážku v plné 30% sazbě, která platí pro zahraniční subjekty.

WACC

Vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) představují průměrné náklady firmy na kapitál ze všech zdrojů, včetně kmenových akcií, prioritních akcií, dluhopisů a dalších forem dluhu. WACC jsou běžným způsobem, jak určit požadovanou míru výnosnosti, protože v jediném čísle vyjadřuje výnos, který požadují jak držitelé dluhopisů, tak akcionáři.

Warrant

Warranty jsou derivátem, který dává právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat cenný papír – nejčastěji akcie – za určitou cenu před vypršením platnosti. Cena, za kterou lze podkladový cenný papír koupit nebo prodat, se označuje jako realizační cena.

X
Y
Yield on Cost

Výnos z nákladů (YOC) je míra dividendového výnosu vypočtená vydělením aktuální dividendy akcie cenou původně zaplacenou za tuto akcii.

Z

Investiční slovník

A

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

Absolutní výnos je výnos, kterého aktivum dosáhne za určité období. Toto měřítko se zaměřuje na zhodnocení nebo znehodnocení, vyjádřené v procentech, kterého aktivum, jako je akcie nebo podílový fond, dosáhne za dané období. Absolutní návratnost se liší od relativní návratnosti, protože se týká návratnosti konkrétního aktiva a nesrovnává ji s žádným jiným měřítkem nebo benchmarkem.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika