Skip to content Skip to footer

Microsoft Corporation (MSFT)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Microsoft se zabývá vývojem a podporou softwaru, služeb, zařízení a řešení. Firma vyvíjí a podporuje řadu softwarových produktů, služeb, zařízení a řešení. Mezi segmenty firmy patří Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, a More Personal Computing. Mezi produkty firmy patří operační systémy, aplikace pro produktivitu napříč zařízeními, serverové aplikace, aplikace pro podniková řešení, nástroje pro správu stolních počítačů a serverů, nástroje pro vývoj softwaru a videohry. Společnost také navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů, herních a zábavních konzolí, inteligentních zařízení a souvisejícího příslušenství. Společnost nabízí řadu služeb, včetně cloudových řešení, která zákazníkům poskytují software, služby, platformy, obsah a také poskytuje podporu řešení a poradenské služby. Společnost sídlí v Redmondu ve státě Washington.

Sektor:

Odvětví:

Zaměstnanci:

CEO:

Založeno:

Země:

Web:

Dokumenty:

Technology

Software

221 000

Satya Nadella

1975

USA

IPO:

Dividenda:

Burza:

Ticker:

Rating S&P:

Moody’s:

Portfolio GP:

13.03.1986

Ano (čtvrtletně)

NASDAQ

MSFT

AAA

Aaa

Ano

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1986 rostou a k menšímu poklesu došlo pouze v letech 2009 a 2016, trend vývoje je dostatečný a Microsoft je stále velmi silná značka. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Microsoft končí v měsíci září, činily tržby 211.9 miliardy dolarů, což znamenalo růst o necelých 7 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 13.6 miliardy dolarů méně.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby, ale je o něco více volatilní. Společnost nebyla za 37 let ve ztrátě a její zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 14.1 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 9.70$, což znamenalo zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 68.9 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že tato marže znovu od roku 2017 roste a v posledních 10 letech se pohybuje v průměru kolem 66.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 28.8 %, což představuje zhruba o něco nižší než průměrné číslo za celé sledované období od roku 1986, kdy se tento průměr pohybuje kolem hodnoty 32.8 %. Ale u většiny firem tato návratnost postupem času klesá.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Microsoft 37.7 %, což představuje v průměru nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Microsoft 28 miliard dolarů a na grafu je patrné, že tyto výdaje s růstem společnosti stále rostou.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2003, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, což je z velké části dáno příležitostmi, které společnost má na alokaci svého generovaného kapitálu. I přesto se snaží tyto dividendy pravidelně navyšovat a v roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 2.54$ na akcii, což představovalo o enormních 960 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2003.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 10.4 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 14.7 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 26 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Microsoft byl tento výnos za rok 2022 1.06 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2003 se pohybuje lehce nad 1.8 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 9.3 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 7.47 miliardy kusů, což představuje za posledních 20 let pokles o více než 31 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když se v roce 2023 tento počet nezměnil, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Microsoft dosáhl na hranici 221 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 170 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Ve svém finančním roce 2023 Microsoft vygeneroval 69 miliard dolarů ze svého segmentu produktivity a podnikových procesů a dalších 88 miliard prostřednictvím svého segmentu inteligentního cloudu. Částečně díky rychlému růstu v těchto dvou oblastech se rok 2023 ukázal jako vůbec nejúspěšnější rok společnosti z hlediska ročních příjmů, přičemž celková částka dosáhla více než 211 miliard dolarů.

Tržby: externí zákazníci

Ve fiskálním roce 2023 vydělal Microsoft od externích zákazníků téměř 212 miliard dolarů, z čehož téměř 49 miliard dolarů připadá na jeho produkty Office a cloudové služby. Největší podíl na těchto příjmech měly serverové produkty a cloudové služby, které ve fiskálním roce 2023 dosáhly přibližně 78 miliard dolarů. Na třetím místě pak byl operační systém Windows, který společnosti vygeneroval přes 21 miliard dolarů.

Výzkum a vývoj

Výdaje společnosti Microsoft na výzkum a vývoj dosáhly ve fiskálním roce 2023 přibližně 27 miliard dolarů, což je rekordní částka. Společnost Microsoft je z hlediska výdajů na výzkum a vývoj celosvětově na druhém místě mezi společnostmi poskytujícími software a počítačové služby, a to hned za mateřskou společností Google (Alphabet).

Prodej a marketing

Ve fiskálním roce 2023 utratila společnost Microsoft za prodej a marketing 22.8 miliardy dolarů, což jsou dosud nejvyšší roční výdaje společnosti. V uplynulém desetiletí společnost pomalu zvyšovala tyto výdaje, přičemž roční částka se za tu dobu zvýšila o více než šest miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 14 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 211 miliard dolarů na 405 miliard dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to o v průměru 15 % ročně. Podle odhadů zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 19.4$ oproti 9.68$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 133 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 8 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 4.02$ na akcii oproti 3.00$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Microsoft za rok 2023 zhruba 35.82. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 29.13. Median sektoru do kterého je společnost zařazena je lehce nad hodnotou 25. Forward P/E se odhaduje na 33.06.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.79%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.56%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 252.99$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Microsoft 290.94$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 271.97$. (výpočty jsou ke dni 19.11.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Microsoft se zabývá vývojem a podporou softwaru, služeb, zařízení a řešení. Firma vyvíjí a podporuje řadu softwarových produktů, služeb, zařízení a řešení. Mezi segmenty firmy patří Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, a More Personal Computing. Mezi produkty firmy patří operační systémy, aplikace pro produktivitu napříč zařízeními, serverové aplikace, aplikace pro podniková řešení, nástroje pro správu stolních počítačů a serverů, nástroje pro vývoj softwaru a videohry. Společnost také navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů, herních a zábavních konzolí, inteligentních zařízení a souvisejícího příslušenství. Společnost nabízí řadu služeb, včetně cloudových řešení, která zákazníkům poskytují software, služby, platformy, obsah a také poskytuje podporu řešení a poradenské služby. Společnost sídlí v Redmondu ve státě Washington.

Sektor:Technology
Odvětví:Software
Zaměstnanci:221 000
CEO:Satya Nadella
Založeno:1975
Země:USA
IPO:13.03.1986
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:MSFT
Rating S&P:AAA
Rating Moody’s:Aaa
  
Portfolio GP: ANO 
Web: microsoft.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1986 rostou a k menšímu poklesu došlo pouze v letech 2009 a 2016, trend vývoje je dostatečný a Microsoft je stále velmi silná značka. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Microsoft končí v měsíci září, činily tržby 211.9 miliardy dolarů, což znamenalo růst o necelých 7 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 13.6 miliardy dolarů méně.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby, ale je o něco více volatilní. Společnost nebyla za 37 let ve ztrátě a její zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 14.1 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 9.70$, což znamenalo zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 68.9 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že tato marže znovu od roku 2017 roste a v posledních 10 letech se pohybuje v průměru kolem 66.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 28.8 %, což představuje zhruba o něco nižší než průměrné číslo za celé sledované období od roku 1986, kdy se tento průměr pohybuje kolem hodnoty 32.8 %. Ale u většiny firem tato návratnost postupem času klesá.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Microsoft 37.7 %, což představuje v průměru nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Microsoft 28 miliard dolarů a na grafu je patrné, že tyto výdaje s růstem společnosti stále rostou.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2003, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, což je z velké části dáno příležitostmi, které společnost má na alokaci svého generovaného kapitálu. I přesto se snaží tyto dividendy pravidelně navyšovat a v roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 2.54$ na akcii, což představovalo o enormních 960 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2003.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 10.4 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 14.7 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 26 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Microsoft byl tento výnos za rok 2022 1.06 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2003 se pohybuje lehce nad 1.8 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 9.3 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 7.47 miliardy kusů, což představuje za posledních 20 let pokles o více než 31 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když se v roce 2023 tento počet nezměnil, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Microsoft dosáhl na hranici 221 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 170 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Ve svém finančním roce 2023 Microsoft vygeneroval 69 miliard dolarů ze svého segmentu produktivity a podnikových procesů a dalších 88 miliard prostřednictvím svého segmentu inteligentního cloudu. Částečně díky rychlému růstu v těchto dvou oblastech se rok 2023 ukázal jako vůbec nejúspěšnější rok společnosti z hlediska ročních příjmů, přičemž celková částka dosáhla více než 211 miliard dolarů.

Tržby: externí zákazníci

Ve fiskálním roce 2023 vydělal Microsoft od externích zákazníků téměř 212 miliard dolarů, z čehož téměř 49 miliard dolarů připadá na jeho produkty Office a cloudové služby. Největší podíl na těchto příjmech měly serverové produkty a cloudové služby, které ve fiskálním roce 2023 dosáhly přibližně 78 miliard dolarů. Na třetím místě pak byl operační systém Windows, který společnosti vygeneroval přes 21 miliard dolarů.

Výzkum a vývoj

Výdaje společnosti Microsoft na výzkum a vývoj dosáhly ve fiskálním roce 2023 přibližně 27 miliard dolarů, což je rekordní částka. Společnost Microsoft je z hlediska výdajů na výzkum a vývoj celosvětově na druhém místě mezi společnostmi poskytujícími software a počítačové služby, a to hned za mateřskou společností Google (Alphabet).

Prodej a marketing

Ve fiskálním roce 2023 utratila společnost Microsoft za prodej a marketing 22.8 miliardy dolarů, což jsou dosud nejvyšší roční výdaje společnosti. V uplynulém desetiletí společnost pomalu zvyšovala tyto výdaje, přičemž roční částka se za tu dobu zvýšila o více než šest miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 14 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 211 miliard dolarů na 405 miliard dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to o v průměru 15 % ročně. Podle odhadů zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 19.4$ oproti 9.68$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 133 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 8 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 4.02$ na akcii oproti 3.00$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Microsoft za rok 2023 zhruba 35.82. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 29.13. Median sektoru do kterého je společnost zařazena je lehce nad hodnotou 25. Forward P/E se odhaduje na 33.06.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.79%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.56%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 252.99$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Microsoft 290.94$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 271.97$. (výpočty jsou ke dni 19.11.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika