Skip to content Skip to footer

Microsoft Corporation (MSFT)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Microsoft se zabývá vývojem a podporou softwaru, služeb, zařízení a řešení. Společnost sídlí v Redmondu ve státě Washington a v současné době zaměstnává 221 000 zaměstnanců na plný úvazek. Firma vyvíjí a podporuje řadu softwarových produktů, služeb a zařízení. Mezi segmenty firmy patří Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, a More Personal Computing. Mezi produkty firmy patří operační systémy, aplikace pro produktivitu napříč zařízeními, serverové aplikace, aplikace pro podniková řešení, nástroje pro správu stolních počítačů a serverů, nástroje pro vývoj softwaru a videohry. Společnost také navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů, herních a zábavních konzolí, inteligentních zařízení a souvisejícího příslušenství. Společnost nabízí řadu služeb, včetně cloudových řešení, která zákazníkům poskytují software, služby, platformy, obsah a také poskytuje podporu řešení a poradenské služby.

Sektor
Technology

Odvětví

Software

CEO

Satya Nadella

Zaměstnanci

221 000

Založeno

1975

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

13.03.1986

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NASDAQ

Ticker

MSFT

Rating S&P

AAA

Rating Moody’s

Aaa

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1986 rostou a k menšímu poklesu došlo pouze v letech 2009 a 2016, trend vývoje je dostatečný a Microsoft je stále velmi silná značka. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Microsoft končí v měsíci září, činily tržby 211.9 miliardy dolarů, což znamenalo růst o necelých 7 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 13.6 miliardy dolarů méně.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby, ale je o něco více volatilní. Společnost nebyla za 37 let ve ztrátě a její zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 14.1 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 9.70$, což znamenalo zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 68.9 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že tato marže znovu od roku 2017 roste a v posledních 10 letech se pohybuje v průměru kolem 66.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 28.8 %, což představuje zhruba o něco nižší než průměrné číslo za celé sledované období od roku 1986, kdy se tento průměr pohybuje kolem hodnoty 32.8 %. Ale u většiny firem tato návratnost postupem času klesá.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Microsoft 37.7 %, což představuje v průměru nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Microsoft 28 miliard dolarů a na grafu je patrné, že tyto výdaje s růstem společnosti stále rostou.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2003, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, což je z velké části dáno příležitostmi, které společnost má na alokaci svého generovaného kapitálu. I přesto se snaží tyto dividendy pravidelně navyšovat a v roce 2023 vyplatilo vedení společnosti 2.72$ na akcii, což představovalo o enormních 1 000 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2003.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 7.1 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 13.8 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 27 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Microsoft byl tento výnos za rok 2023 zhruba 0.68 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2003 se pohybuje lehce nad 2.2 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 9.3 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 7.47 miliardy kusů, což představuje za posledních 20 let pokles o více než 31 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když se v roce 2023 tento počet nezměnil, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Microsoft dosáhl na hranici 221 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 170 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Ve svém finančním roce 2023 Microsoft vygeneroval 69 miliard dolarů ze svého segmentu produktivity a podnikových procesů a dalších 88 miliard prostřednictvím svého segmentu inteligentního cloudu. Částečně díky rychlému růstu v těchto dvou oblastech se rok 2023 ukázal jako vůbec nejúspěšnější rok společnosti z hlediska ročních příjmů, přičemž celková částka dosáhla více než 211 miliard dolarů.

Tržby: externí zákazníci

Ve fiskálním roce 2023 vydělal Microsoft od externích zákazníků téměř 212 miliard dolarů, z čehož téměř 49 miliard dolarů připadá na jeho produkty Office a cloudové služby. Největší podíl na těchto příjmech měly serverové produkty a cloudové služby, které ve fiskálním roce 2023 dosáhly přibližně 78 miliard dolarů. Na třetím místě pak byl operační systém Windows, který společnosti vygeneroval přes 21 miliard dolarů.

Výzkum a vývoj

Výdaje společnosti Microsoft na výzkum a vývoj dosáhly ve fiskálním roce 2023 přibližně 27 miliard dolarů, což je rekordní částka. Společnost Microsoft je z hlediska výdajů na výzkum a vývoj celosvětově na druhém místě mezi společnostmi poskytujícími software a počítačové služby, a to hned za mateřskou společností Google (Alphabet).

Prodej a marketing

Ve fiskálním roce 2023 utratila společnost Microsoft za prodej a marketing 22.8 miliardy dolarů, což jsou dosud nejvyšší roční výdaje společnosti. V uplynulém desetiletí společnost pomalu zvyšovala tyto výdaje, přičemž roční částka se za tu dobu zvýšila o více než šest miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o vysokých 19 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 211 miliard dolarů na 417 miliard dolarů v roce 2028. Podle odhadů by se tak měly v příštích 5 letech zdvojnásobit.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to v průměru o 22 % ročně. Podle odhadů, zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 20.5$ oproti 9.68$ v roce 2023. I zde by tedy mělo dojít k více než zdvojnásobení tohoto zisku.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to na 146 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále také růst, a to v průměru o zhruba 9.6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 4.03$ na akcii oproti 2.72$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Microsoft za rok 2023 zhruba 35.82. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 29.13. Toto vyšší číslo je také způsobeno očekávaným růstem, který zatím společnost stále plní. Median sektoru do kterého je Microsoft zařazen je na hodnotě zhruba 27.90.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Microsoft a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 27.dubna 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 33.20. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Microsoft valuačně lehce nadhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentů, kteří mají kladné P/E.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Microsoft by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 126 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní je cena akcie velmi vysoko nad svojí vnitřní hodnotou a nezbývá než čekat. HOLD.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.19%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
9.08%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 268.13$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Microsoft 316.24$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 292.19$. (výpočty jsou ke dni 27.04.2024)

ZPRÁVY

Microsoft stock climbs higher on Q3 earnings, cloud revenue

Yahoo Finance

Microsoft (MSFT) reported third quarter earnings that topped Wall Street estimates on both the top and bottom lines, with its intelligent cloud revenue revenue posting surprising strength. As a result, shares of the tech giant are higher Thursday after the market close.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Satya Nadella

President & Vice Chairman

Mr. Bradford L. Smith LCA

Executive VP & CFO

Ms. Amy E. Hood

Executive VP & Chief Commercial Officer

Mr. Judson B. Althoff

Corporate VP & Chief Accounting Officer

Ms. Alice L. Jolla

Executive VP of AI & CTO

Mr. James Kevin Scott

Vice President of Investor Relations

Mr. Brett Iversen

Chief Legal Officer

Mr. Hossein Nowbar

Chief Communications Officer

Mr. Frank X. Shaw

Earnings Call Transcript 2024-Q3

Operator

Zdravím a vítám vás u konferenčního hovoru k výsledkům společnosti Microsoft za třetí čtvrtletí roku 2024. Připomínám, že tato konference je nahrávána. Nyní bych rád předal slovo moderátorovi, Brettu Iversenovi, viceprezidentovi pro vztahy s investory.

Brett Iversen (executive)

Dobré odpoledne a děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Spolu se mnou se hovoru účastní Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel, Amy Hood, finanční ředitelka, Alice Jolla, hlavní účetní, a Keith Dolliver, tajemník společnosti a zástupce generálního právního zástupce. Na webových stránkách společnosti Microsoft pro vztahy s investory naleznete naši tiskovou zprávu o výsledcích hospodaření a finanční shrnutí, které má doplnit naše připravené poznámky během dnešního hovoru a poskytuje odsouhlasení rozdílů mezi finančními ukazateli podle GAAP a ukazateli, které nejsou podle GAAP. Podrobnější slajdy s výhledem budou k dispozici na webových stránkách Microsoft Investor Relations, až během dnešního hovoru poskytneme komentář k výhledu.

V rámci tohoto hovoru se budeme zabývat některými položkami, které nejsou v souladu s principy GAAP. Uvedené non-GAAP finanční ukazatele by neměly být považovány za náhradu nebo nadřazené ukazatelům finanční výkonnosti připraveným v souladu s GAAP. Jsou uvedeny jako dodatečné objasňující položky, které mají investorům pomoci lépe pochopit výsledky společnosti za třetí čtvrtletí kromě dopadu těchto položek a událostí na finanční výsledky.

Všechna srovnání růstu, která dnes v hovoru uvádíme, se vztahují k odpovídajícímu období loňského roku, pokud není uvedeno jinak. Pokud budou k dispozici, uvedeme také míry růstu v konstantní měně jako rámec pro posouzení toho, jak se dařilo našim základním podnikům, s vyloučením vlivu kolísání měnových kurzů. Tam, kde jsou míry růstu ve stálé měně stejné, budeme uvádět pouze míru růstu.

Připravené poznámky zveřejníme na našich internetových stránkách bezprostředně po skončení hovoru, dokud nebude k dispozici úplný přepis. Dnešní hovor je živě přenášen a nahráván na internetu. Pokud položíte otázku, bude zahrnuta do našeho živého přenosu, do přepisu a do případného dalšího použití záznamu. Přehrání hovoru a přepis si můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti Microsoft pro vztahy s investory.

Během tohoto hovoru zazní výhledová prohlášení, což jsou předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit v důsledku faktorů uvedených v dnešní tiskové zprávě o výsledcích, v komentářích pronesených během tohoto konferenčního hovoru a v části Rizikové faktory v našich formulářích 10-K, 10-Q a dalších zprávách a dokumentech podávaných Komisi pro cenné papíry a burzy. Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení.

A s tímto předávám hovor Satyovi.

Satya Nadella (executive)

Děkuji, Brette. Třetí čtvrtletí bylo rekordní, a to díky pokračujícímu růstu výnosů z Microsoft Cloud, které přesáhly 35 miliard dolarů, což představuje nárůst o 23 %. Microsoft Copilot a Copilot stack zahrnující každodenní produktivitu, podnikové procesy a vývojářské služby až po modely, data a infrastrukturu organizují novou éru transformace umělé inteligence, která vede k lepším obchodním výsledkům v každé roli a odvětví.

Nyní zdůrazním příklady jdoucí nahoru po stacku počínaje infrastrukturou AI. Azure opět převzal podíl, protože zákazníci využívají naše platformy a nástroje k budování vlastních řešení AI. Nabízíme nejrozmanitější výběr akcelerátorů AI, včetně nejnovějších od společností NVIDIA, AMD i našeho vlastního křemíku první strany. Naše inovace v oblasti AI nadále staví na strategickém partnerství s OpenAI. Více než 65 % společností z žebříčku Fortune 500 nyní využívá službu Azure OpenAI.

Pokračujeme také v inovacích a širokém partnerství, abychom zákazníkům přinášeli nejlepší výběr hraničních modelů a modelů s otevřeným zdrojovým kódem, LLM a SLM. S modelem Phi-3, který jsme oznámili na začátku tohoto týdne, nabízíme nejschopnější a cenově nejvýhodnější SLM. Již jej testují společnosti jako CallMiner, LTIMindtree, PwC a TCS. Naše nabídka modelů jako služby usnadňuje vývojářům používání LLM a SLM, aniž by museli spravovat jakoukoli základní infrastrukturu. Využívají ji stovky placených zákazníků od společností Accenture a EY až po Schneider Electric, kteří využívají přístup API k modelům třetích stran, včetně - od tohoto čtvrtletí - nejnovějších modelů společností Cohere, Meta a Mistral.

A v rámci partnerství oznámeného minulý týden bude společnost G42 provozovat své aplikace a služby AI v našem cloudu. Celkově počet zákazníků Azure AI stále roste a průměrné výdaje se stále zvyšují. Zaznamenali jsme také zrychlení příjmů z migrací na Azure. Azure Arc nadále pomáhá zákazníkům, jako je DICK'S Sporting Goods a Světová banka, zefektivnit jejich migrace do cloudu. Arc má nyní 33 000 zákazníků, což je více než dvojnásobný meziroční nárůst, a jsme hyperskalární platformou pro pracovní zátěže SAP a Oracle, přičemž společnosti Conduent a Medline přesunuly své lokální systémy Oracle do Azure a společnosti Kyndryl a L'Oreal migrovaly své pracovní zátěže SAP do Azure.

Celkově zaznamenáváme nárůst počtu velkých transakcí na platformě Azure od předních společností z různých odvětví, včetně víceletých závazků v hodnotě přesahující miliardu dolarů, které tento měsíc oznámily společnosti Cloud Software Group a The Coca-Cola Company. Počet smluv na Azure v hodnotě nad 100 milionů dolarů se meziročně zvýšil o více než 80 %, zatímco počet smluv v hodnotě nad 10 milionů dolarů se více než zdvojnásobil.

Nyní k datům a analytice. Naše platforma Microsoft Intelligent Data Platform poskytuje zákazníkům nejširší možnosti zahrnující databáze, analytiku, business intelligence, správu a umělou inteligenci. Více než polovina našich zákazníků využívajících Azure AI využívá také naše datové a analytické nástroje. Zákazníci vytvářejí inteligentní aplikace běžící na Azure, PostgreSQL a Cosmos DB s hlubokou integrací s Azure AI.

Skvělým příkladem je společnost TomTom. Ta použila Cosmos DB spolu se službou Azure OpenAI k vytvoření vlastního pohlcujícího informačního a zábavního systému v automobilu. Povzbuzením je pro nás také dynamika naší analytické platformy nové generace, Microsoft Fabric. Fabric má nyní více než 11 000 placených zákazníků, mezi nimiž jsou lídři ve všech odvětvích od ABB, EDP, Energy Transfer až po Equinor, Foot Locker, ITOCHU a Lumen; a zaznamenáváme rostoucí intenzitu využívání. Fabric je bezproblémově integrován s Azure AI Studio, což znamená, že zákazníci mohou spouštět modely proti podnikovým datům, která jsou konsolidována v multicloudovém datovém jezeře Fabric, OneLake. A Power BI, který je také nativně integrován s Fabricem, poskytuje podnikovým uživatelům poznatky založené na AI. Nyní máme více než 350 000 placených zákazníků.

Nyní k vývojářům. GitHub Copilot ohýbá křivku produktivity vývojářů. Nyní máme 1,8 milionu placených předplatitelů, přičemž růst se mezičtvrtletně zrychlil na více než 35 %, a nadále zaznamenáváme rostoucí přijetí ze strany podniků ze všech odvětví, včetně společností Itau, Lufthansa Systems, Nokia, Pinterest a Volvo Cars. Copilot je hnací silou růstu i v rámci širší platformy GitHub. Společnosti AT&T, Citigroup a Honeywell zvýšily celkové využívání platformy GitHub poté, co zaznamenaly zvýšení produktivity a kvality kódu díky systému Copilot. Celkově je nyní zákazníky GitHubu více než 90 % firem z žebříčku Fortune 100 a tržby se meziročně zrychlily o více než 45 %.

Vývojářem se může stát kdokoli díky novým funkcím poháněným umělou inteligencí v našich nástrojích s nízkým počtem kódů a bez kódu, které usnadňují vytváření aplikací, automatizaci pracovních postupů nebo vytváření systému Copilot pomocí přirozeného jazyka. 30 000 organizací napříč všemi odvětvími využilo Copilot Studio k přizpůsobení Copilota pro Microsoft 365 nebo k vytvoření vlastního, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 175 %. Například společnost Cineplex vytvořila Copilot pro agenty zákaznického servisu, čímž zkrátila dobu vyřizování dotazů až z 15 minut na 30 sekund. Celkově již více než 330 000 organizací, včetně více než poloviny z Fortune 100, využilo funkce Power Platform využívající umělou inteligenci a Power Apps má nyní více než 25 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což je meziroční nárůst o více než 40 %.

Nyní k budoucnosti práce. Jsme svědky toho, jak AI demokratizuje odborné znalosti napříč pracovními silami. To, co jsou obraty zásob pro efektivitu dodavatelských řetězců, jsou obraty znalostí tvorba a šíření a znalosti pro produktivitu organizace. A Copilot pro Microsoft 365 pomáhá zvyšovat obrat znalostí. To má kaskádový efekt, mění práci, pracovní artefakty a pracovní postupy a vede k lepšímu rozhodování, spolupráci a efektivitě.

V tomto čtvrtletí jsme zpřístupnili Copilot organizacím všech typů a velikostí od podniků až po malé firmy. Téměř 60 % společností z žebříčku Fortune 500 nyní používá systém Copilot a zaznamenali jsme zrychlené přijetí napříč odvětvími a geografickými oblastmi - společnosti jako Amgen, BP, Cognizant, Koch Industries, Moody's, Novo Nordisk, NVIDIA a Tech Mahindra zakoupily více než 10 000 míst. Zaznamenáváme také zvýšenou intenzitu používání ze strany prvních uživatelů, včetně téměř 50% nárůstu počtu interakcí s asistencí Copilota na uživatele v Teams, což propojuje skupinovou činnost s pracovními postupy obchodních procesů a podnikovými znalostmi.

A nezůstáváme jen u toho. Zrychlujeme naše inovace a od začátku roku jsme přidali více než 150 funkcí systému Copilot. S Copilotem a Dynamics 365 pomáháme podnikům transformovat každou roli a podnikovou funkci, protože přebíráme podíl s našimi aplikacemi poháněnými umělou inteligencí ve všech kategoriích. V tomto čtvrtletí jsme široce zpřístupnili naše aplikace Copilot for Service a Copilot for Sales, které pomáhají agentům zákaznického servisu a prodejcům ve společnostech, jako jsou Land O'Lakes, Northern Trust, Rockwell Automation a Toyota Group, generovat poznatky a doporučení pro jednotlivé role napříč Dynamics 365 a Microsoft 365 i platformami třetích stran, jako jsou Salesforce, ServiceNow a Zendesk.

A s naším Copilotem pro finance čerpáme kontext z Dynamics i systémů ERP, jako je SAP, abychom snížili pracnost procesů, jako je vymáhání pohledávek a zachycování smluv a faktur pro společnosti, jako jsou Dentsu a IDC. ISV také vytvářejí vlastní integrace Copilotu. Například nové integrace mezi Adobe Experience Cloud a Copilotem pomohou markeťákům získat přístup k informacím o kampaních v průběhu jejich práce. Pokud jde o zařízení, Copilot ve Windows je nyní k dispozici na téměř 225 milionech počítačů s Windows 10 a Windows 11, což je 2× více než v předchozím čtvrtletí. Díky systému Copilot máme příležitost vytvořit zcela novou kategorii zařízení speciálně vytvořenou pro tuto novou generaci umělé inteligence.

Všichni naši největší OEM partneři v posledních měsících oznámili počítače s umělou inteligencí. A v tomto čtvrtletí jsme představili nová zařízení Surface, která obsahují integrované NPU, jež pohánějí zážitky s AI v zařízeních, jako je automatické rámování a živé titulky. A čeká nás toho ještě mnohem více. Již za několik týdnů uspořádáme speciální akci, na které budeme hovořit o naší vizi AI ve Windows a zařízeních.

Co se týče týmu Teams, opět jsme zaznamenali meziroční nárůst používání. Novou verzi, která je až 2× rychlejší a zároveň využívá o 50 % méně paměti, zavádíme pro všechny zákazníky. Poprvé jsme překročili hranici 1 milionu místností Teams Rooms, protože pokračujeme ve vylepšování hybridních schůzek pomocí nových funkcí poháněných AI, jako je automatické přepínání kamer a rozpoznávání řečníků. A Teams Phone je i nadále lídrem na trhu cloudových hovorů, nyní s více než 20 miliony uživatelů PSTN, což je meziroční nárůst o téměř 30 %. Všechny tyto inovace jsou hnací silou růstu napříč společnostmi Microsoft 365 v soukromém i veřejném sektoru, včetně společností Amadeus, BlackRock, Chevron, Ecolab, Kimberly-Clark. Všechny si v tomto čtvrtletí vybraly naše prémiové nabídky E5 pro pokročilé zabezpečení, dodržování předpisů, hlasové služby a analytiku.

Nyní k oborovým a mezioborovým cloudům. Do každého odvětví také přinášíme transformaci poháněnou umělou inteligencí. Ve zdravotnictví využívá DAX Copilot více než 200 zdravotnických organizací, včetně Providence, Stanford Health care a WellSpan Health. A ve výrobě se tento týden na veletrhu Hannover Messe zákazníci jako BMW, Siemens a Volvo Penta podělili o to, jak využívají naše cloudová řešení a řešení AI k transformaci továrních provozů.

Nyní k bezpečnosti. Bezpečnost je základem každé vrstvy technologického stacku a je naší prioritou číslo 1. Z tohoto důvodu jsme loni na podzim spustili naši iniciativu Bezpečná budoucnost, která spojila všechny složky společnosti, aby posunuly ochranu kybernetické bezpečnosti, a nyní tuto velmi důležitou práci zdvojnásobujeme a stavíme bezpečnost nade vše, před všechny ostatní funkce a investice. Zaměřujeme se na neustálý pokrok v šesti pilířích této iniciativy, kdy chráníme nájemce a izolujeme produkční systémy, chráníme identity a tajemství, chráníme sítě, chráníme technické systémy, monitorujeme a odhalujeme hrozby a urychlujeme reakce a nápravu.

Jsme i nadále odhodláni sdílet naše poznatky, nástroje a inovace se zákazníky. Skvělým příkladem je nástroj Copilot for Security, který jsme začátkem tohoto měsíce obecně zpřístupnili a který spojuje nástroje LLM s dovednostmi specifickými pro danou oblast, jež jsou informovány o našich informacích o hrozbách a 78 bilionech denních bezpečnostních signálů, a poskytuje tak bezpečnostním týmům užitečné poznatky.

Nyní mi dovolte hovořit o našich spotřebitelských firmách, počínaje společností LinkedIn. Pokračujeme v kombinaci našich jedinečných dat s touto novou generací umělé inteligence, abychom změnili způsob, jakým se členové učí, prodávají a najímají. Funkce, jako jsou zprávy LinkedIn s podporou AI, zaznamenávají o 40 % vyšší míru přijetí a jsou přijímány o více než 10 % rychleji uchazeči o zaměstnání, což nájemcům šetří čas a usnadňuje jim propojení s kandidáty. Naše kolaborativní články s podporou AI, které dosáhly více než 12 milionů příspěvků, pomáhají zvyšovat angažovanost na platformě, která v tomto čtvrtletí dosáhla nového rekordu. Nové funkce AI také pomáhají urychlit růst služby LinkedIn Premium, jejíž příjmy meziročně vzrostly o 29 %. A sílu zaznamenáváme i v dalších oblastech našeho podnikání, kde již sedmé čtvrtletí po sobě získáváme podíl na náboru zaměstnanců.

Nyní přejděme k vyhledávání, reklamě a zpravodajství. Opět jsme získali podíl ve službách Bing a Edge, protože pokračujeme v aplikaci nové generace umělé inteligence, která mění způsob, jakým lidé vyhledávají a prohlížejí. Bing dosáhl více než 140 milionů denně aktivních uživatelů a obzvláště nás těší naše dynamika v mobilní oblasti. Naše bezplatné aplikace Copilot pro systémy iOS a Android zaznamenaly po naší reklamě na Super Bowl prudký nárůst počtu stažení a patří k nejlépe hodnoceným v této kategorii. V tomto čtvrtletí jsme také zavedli službu Copilot do naší reklamní platformy, která pomáhá marketérům využívat umělou inteligenci k vytváření doporučení pro obrázky, titulky a popisy produktů.

Nyní přejděme k hrám. Snažíme se vyjít vstříc hráčům tam, kde jsou, a přinášet skvělé hry více lidem na více zařízeních. Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli rekordů v počtu hodin streamování her, využívání konzolí a měsíčních aktivních zařízení. A minulý měsíc jsme do naší služby Game Pass přidali první titul Diablo IV od Activision Blizzard. Předplatitelé odehráli během prvních deseti dnů více než 10 milionů hodin, což z něj dělá jedno z našich největších uvedení služby Game Pass první strany v historii. Povzbudil nás také pokračující úspěch hry Call of Duty: Modern Warfare 3, která přitahuje nové hráče a udržuje si věrné hráče této série.

V neposlední řadě rozšiřujeme naše hry na nové platformy a poprvé přinášíme 4 naše fanoušky oblíbené tituly na Nintendo Switch a Sony PlayStation. Na začátku tohoto měsíce jsme měli 7 her mezi 25 nejprodávanějšími v obchodě PlayStation, což je více než kterýkoli jiný vydavatel.

Závěrem chci říct, že jsem plný energie z našich nadcházejících příležitostí, protože inovujeme, abychom pomohli lidem a firmám prosperovat v této nové éře.

S tímto mi dovolte předat slovo Amy.

Amy Hood (executive)

Děkuji vám, Satyo, a všem přeji dobré odpoledne. Naše tržby za třetí čtvrtletí činily 61,9 miliardy dolarů, což je o 17 % více, a zisk na akcii byl 2,94 dolaru, což je o 20 % více. Výsledky předčily očekávání a my jsme dosáhli dalšího dvouciferného růstu horní i dolní linie a pokračovali jsme v růstu podílu v mnoha našich oborech.

V našem komerčním podnikání vzrostly rezervace o 29 % a o 31 % v konstantní měně, což výrazně překonalo očekávání, a to díky závazkům Azure s nárůstem průměrné velikosti a délky smlouvy a také díky silnému výkonu v našich hlavních anuitních prodejních motivech. V oblasti Microsoft 365 přispěla síla balíčku k růstu ARPU v naší komerční divizi Office, ačkoli růst nových obchodů u samostatných produktů prodávaných mimo balíček Microsoft 365 byl nadále mírný.

Zbývající výkonnostní závazek Commercial se zvýšil o 20 % a o 21 % v konstantní měně na 235 miliard USD. Zhruba 45 % bude uznáno jako výnos v příštích 12 měsících, což je meziročně o 20 % více. Zbývající část uznaná po uplynutí příštích 12 měsíců vzrostla o 21 %. A v tomto čtvrtletí se náš anuitní mix zvýšil na 97 %.

V oblasti spotřebitelských produktů byla poptávka na trhu osobních počítačů o něco lepší, než jsme očekávali, což prospělo OEM systému Windows, zatímco výdaje na reklamu dopadly relativně v souladu s naším očekáváním. V oblasti her jsme také zaznamenali lepší než očekávaný výkon titulů Activision, což prospělo obsahu a službám pro Xbox.

Na úrovni společnosti Activision přispěla společnost Activision k čistému dopadu na růst tržeb přibližně 4 body, byla brzdou růstu provozního zisku o 2 body a měla záporný dopad na zisk na akcii ve výši 0,04 USD. Připomínáme, že tento čistý dopad zahrnuje úpravu o přesun obsahu společnosti Activision z našeho předchozího vztahu jako partnera třetí strany do vztahu první strany a zahrnuje také 935 milionů USD z úprav nákupního účetnictví, integrace a nákladů souvisejících s transakcí.

FX neměly na naše výsledky významný dopad a byly zhruba v souladu s naším očekáváním na celkové tržby společnosti, tržby na úrovni segmentů, růst COGS a provozních nákladů. Tržby společnosti Microsoft Cloud dosáhly 35,1 miliardy USD a vzrostly o 23 %, což předčilo očekávání. Procento hrubé marže Microsoft Cloud se meziročně mírně snížilo na 72 %, což je o něco lepší výsledek, než jsme očekávali. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu životnosti se procento hrubé marže mírně zvýšilo, a to díky zlepšení v Azure a Office 365 i s dopadem škálování naší infrastruktury AI, což bylo částečně kompenzováno posunem prodejního mixu směrem k Azure.

Hrubá marže společnosti v dolarech vzrostla o 18 % a procento hrubé marže se meziročně mírně zvýšilo na 70 %. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se procento hrubé marže zvýšilo zhruba o 1 bod i s dopadem úprav účetnictví nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí z akvizice společnosti Activision. K růstu přispělo právě zmíněné zlepšení v oblasti Azure a Office 365 a také posun prodejního mixu směrem k obchodům s vyšší marží. Provozní náklady vzrostly o 10 %, přičemž akvizice společnosti Activision způsobila nárůst o 9 bodů.

Na celkové úrovni společnosti byl počet zaměstnanců na konci března o 1 % nižší než před rokem. Provozní zisk se zvýšil o 23 % a provozní marže se meziročně zvýšila zhruba o 2 body na 45 %. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se provozní marže zvýšily zhruba o 3 body, a to díky vyšší hrubé marži, která byla zmíněna dříve, a lepšímu provoznímu pákovému efektu díky pokračující nákladové disciplíně.

Nyní k výsledkům našich segmentů. Tržby z produktivity a podnikových procesů dosáhly 19,6 miliardy USD a vzrostly o 12 % a o 11 % v konstantní měně, což je v souladu s očekáváním. Tržby v segmentu Office Commercial vzrostly o 13 % a o 12 % v konstantní měně. Příjmy z komerčních služeb Office 365 vzrostly o 15 % v souladu s očekáváním, a to díky zdravému provádění obnovení, růstu ARPU díky pokračujícímu rozmachu E5 a pokroku v oblasti časného Copilotu pro Microsoft 365. Počet placených míst Office 365 Commercial meziročně vzrostl o 8 % díky rozšíření instalované základny ve všech zákaznických segmentech. Růst počtu míst byl opět tažen našimi nabídkami pro malé a střední podniky a pracovníky v první linii, ačkoli v oblasti SMB se růst nadále mírnil.

Počet licencí Office Commercial poklesl o 20 % a o 18 % v konstantní měně, přičemž pokračoval přesun zákazníků ke cloudovým nabídkám. Tržby z Office Consumer vzrostly o 4 %, což je mírně pod očekáváním. Předplatné Microsoft 365 vzrostlo o 14 % na 80,8 milionu USD. Tržby společnosti LinkedIn vzrostly o 10 % a 9 % v konstantní měně, což předčilo očekávání, a to díky mírně lepším než očekávaným výsledkům v oblasti prémiového předplatného a Talent Solutions.

V oblasti Talent Solutions je však růst počtu rezervací nadále ovlivňován slabším prostředím pro nábor zaměstnanců v klíčových vertikálách. Tržby v oblasti Dynamics vzrostly o 19 % a o 17 % v konstantní měně, což předčilo očekávání. Růst byl tažen systémem Dynamics 365, který vzrostl o 23 % a 22 % ve stálé měně díky pokračujícímu růstu ve všech pracovních zátěžích a lepšímu než očekávanému růstu nových zakázek, ačkoli růst rezervací zůstává mírný.

Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 11 % a procento hrubé marže se meziročně mírně snížilo. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se procento hrubé marže mírně zvýšilo díky zlepšení v oblasti Office 365. Provozní náklady se zvýšily o 1 % a provozní výnosy o 17 % a 16 % v konstantní měně.

Dále segment Intelligent Cloud. Tržby dosáhly 26,7 miliardy USD a vzrostly o 21 %, což předčilo očekávání díky lepším než očekávaným výsledkům ve všech oblastech podnikání. Celkově tržby ze serverových produktů a cloudových služeb vzrostly o 24 %. Příjmy z Azure a dalších cloudových služeb vzrostly o 31 % nad očekávání, zatímco naše služby v oblasti umělé inteligence přispěly k růstu podle očekávání 7 procentními body.

V části našich spotřebitelských aktivit, která se netýká AI, jsme zaznamenali větší než očekávanou poptávku, a to široce napříč odvětvími a zákaznickými segmenty, a také určitý přínos z většího než očekávaného mixu smluv s vyšším uznáním v daném období. V oblasti mobilních a bezpečnostních služeb na uživatele vzrostla instalovaná základna o 10 % na více než 274 milionů míst, přičemž pokračoval vliv růstových trendů v oblasti nových samostatných služeb, které byly zmíněny výše. V oblasti lokálních serverů vzrostly příjmy o 6 %, což předčilo očekávání, a to díky lepšímu než očekávanému prodloužení smluv, zejména u smluv s vyššími příjmy v daném období.

Tržby z podnikových a partnerských služeb se snížily o 9 % v důsledku silných srovnatelných výsledků předchozího roku u služeb podnikové podpory. Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 20 % a procento hrubé marže se meziročně mírně snížilo. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu [nespecifikovatelné] procento mírně vzrostlo, a to především díky již zmíněnému zlepšení v oblasti Azure, a to i s dopadem škálování naší infrastruktury umělé inteligence, což bylo částečně kompenzováno posunem prodejního mixu směrem k Azure. Provozní náklady se zvýšily o 1 % a provozní výnosy vzrostly o 32 %.

Nyní k Osobnějším počítačům. Tržby dosáhly 15,6 miliardy USD a vzrostly o 17 % s 15bodovým čistým dopadem akvizice společnosti Activision. Výsledky předčily očekávání díky lepším než očekávaným výsledkům v oblasti her a Windows OEM. Tržby z prodeje OEM systému Windows se meziročně zvýšily o 11 %, což předčilo očekávání, a to především díky mírně lepšímu vývoji na trhu osobních počítačů, který byl zmíněn dříve, a také díky posunu sortimentu na trhy s vyššími příjmy.

Tržby z komerčních produktů a cloudových služeb pro Windows vzrostly o 13 % a 12 % v konstantní měně, což bylo pod očekáváním, a to vlivem růstových trendů v nových samostatných obchodech, které byly zmíněny dříve, a také nižším uznáním tržeb v daném období v důsledku kombinace smluv. Příjmy z prodeje zařízení se snížily o 17 % a 16 % v konstantní měně, protože se nadále zaměřujeme na naše prémiové produkty s vyšší marží. Celkově byla poptávka po zařízeních Surface o něco nižší, než se očekávalo. Příjmy z reklamy ve vyhledávání a zpravodajství bez TAC vzrostly o 12 %, což předčilo očekávání díky pokračujícímu růstu objemu a zvýšenému zapojení v aplikacích Bing a Edge.

A v oblasti her vzrostly příjmy o 51 % a 50 % v konstantní měně s 55 body čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Výsledky předčily očekávání především díky hře Call of Duty. Příjmy z obsahu a služeb pro Xbox vzrostly o 62 % a 61 % v konstantní měně s 61 body čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Tržby z prodeje hardwaru pro Xbox se snížily o 31 % a o 30 % v konstantní měně. Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 27 % a 26 % v konstantní měně, přičemž čistý dopad akvizice společnosti Activision činil 13 bodů. Procento hrubé marže se meziročně zvýšilo zhruba o 4 body, a to především díky posunu prodejního mixu směrem k obchodům s vyšší marží. Provozní náklady se zvýšily o 41 %, přičemž akvizice společnosti Activision měla vliv na 43 bodů. Provozní výnosy vzrostly o 16 % a o 15 % v konstantní měně.

Nyní zpět k celkovým výsledkům společnosti. Kapitálové výdaje, včetně finančního leasingu, činily 14 miliard USD na podporu naší poptávky po cloudu, včetně potřeby škálovat naši infrastrukturu umělé inteligence. Hotovost zaplacená za dlouhodobý hmotný majetek činila 11 miliard USD. Peněžní tok z provozní činnosti činil 31,9 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 31 %, a to díky silným fakturám za cloudové služby a inkasu. Volný peněžní tok činil 21 miliard USD, což je meziroční nárůst o 18 %, a odráží vyšší kapitálové výdaje na podporu naší nabídky cloudu a umělé inteligence. Ostatní výnosy a náklady byly v tomto čtvrtletí záporné, 854 milionů dolarů, tedy nižší, než se očekávalo, a to v důsledku ztrát z investic účtovaných ekvivalenční metodou. Naše efektivní daňová sazba činila přibližně 18 %. A konečně jsme akcionářům vrátili 8,4 miliardy dolarů prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

Nyní přejdeme k našemu výhledu na 4. čtvrtletí, který, pokud není výslovně uvedeno jinak, je v amerických dolarech. Nejprve k měnovým kurzům. Na základě současných kurzů, které odrážejí nedávné posílení amerického dolaru, nyní očekáváme, že FX sníží celkové tržby a růst tržeb na úrovni segmentů o méně než 1 bod. Ve srovnání s naším lednovým průvodcem pro 4. čtvrtletí FX to znamená pokles celkových tržeb o zhruba 700 milionů dolarů. Kč, přičemž očekáváme, že FX sníží růst COGS přibližně o 1 bod a růst provozních nákladů o méně než 1 bod.

V oblasti komerčních rezervací očekáváme solidní růst na relativně rovné základně expirace díky pokračující silné realizaci komerčních prodejů. Připomínáme, že větší dlouhodobé smlouvy Azure, jejichž načasování je nepředvídatelnější, mohou způsobit zvýšenou čtvrtletní volatilitu v tempu růstu našich rezervací.

Procento hrubé marže Microsoft Cloud by se mělo meziročně snížit zhruba o 2 body. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu bude procento hrubé marže v cloudu ve 4. čtvrtletí mírně nižší, protože zlepšení v Azure, včetně škálování naší infrastruktury umělé inteligence, bude kompenzováno posunem prodejního mixu do Azure.

Očekáváme, že kapitálové výdaje se na sekvenční bázi podstatně zvýší díky investicím do cloudové a AI infrastruktury. Připomínáme, že v načasování budování naší cloudové infrastruktury a načasování finančního leasingu může docházet k běžné čtvrtletní variabilitě výdajů. Pokračujeme v uvádění kapacit do provozu, protože s rostoucí poptávkou rozšiřujeme naše investice do umělé inteligence. V současné době je krátkodobá poptávka po AI o něco vyšší než naše dostupná kapacita.

Dále k pokynům pro jednotlivé segmenty. V segmentu Produktivita a podnikové procesy očekáváme růst tržeb o 9 až 11 % při konstantní měně, tj. 19,9 až 20,2 miliardy USD. V oblasti Office Commercial bude růst tržeb opět tažen Office 365 s růstem počtu míst napříč zákaznickými segmenty a růstem ARPU především díky E5. Očekáváme, že růst příjmů z Office 365 bude činit přibližně 14 % při konstantní měně. Nadále pokračujeme v zavádění systému Copilot pro Microsoft 365 a nadále se těšíme na příležitost k dlouhodobému růstu.

V našem on-premises byznysu očekáváme pokles tržeb ve středních až vysokých desítkách procent. V oblasti Office Consumer očekáváme růst tržeb v nízkých až středních jednociferných číslech, a to díky předplatnému Microsoft 365. V případě společnosti LinkedIn očekáváme růst tržeb ve středních až vysokých jednociferných číslech díky pokračujícímu růstu ve všech oblastech podnikání. V oblasti Dynamics očekáváme růst tržeb v řádu nízkých až středních desítek, a to díky Dynamics 365. Jak u LinkedIn, tak u Dynamics je pokračující zmírnění růstu rezervací, o kterém jsme se zmínili dříve, protivětrem pro růst tržeb ve 4. čtvrtletí.

V případě Intelligent Cloud očekáváme růst tržeb v rozmezí 19 % až 20 % při konstantní měně, tj. 28,4 až 28,7 miliardy USD. Tržby budou i nadále taženy službou Azure, která, jak připomínáme, může mít čtvrtletní variabilitu především z našeho obchodu na uživatele a z uznání tržeb v období v závislosti na skladbě smluv.

V oblasti Azure očekáváme ve 4. čtvrtletí růst tržeb o 30 % až 31 % v konstantní měně, neboli podobně jako v případě silnějších než očekávaných výsledků za 3. čtvrtletí. Růst bude tažen naším podnikáním v oblasti spotřeby Azure a pokračujícím příspěvkem AI s určitým dopadem dříve zmíněné dostupnosti kapacity AI. Náš byznys v přepočtu na uživatele by měl těžit z dynamiky balíčku Microsoft 365. I když vzhledem k velikosti instalované základny očekáváme pokračující zmírnění tempa růstu počtu míst.

V našem podnikání v oblasti lokálních serverů očekáváme růst tržeb v nízkých až středních jednociferných číslech s pokračující poptávkou po hybridních řešeních, včetně licencí provozovaných ve vícecloudových prostředích. A v oblasti podnikových a partnerských služeb by měly tržby klesnout ve středních až vysokých jednociferných číslech na základě vysokých srovnatelných hodnot z předchozího roku u podpůrných služeb pro podniky.

V oblasti More Personal Computing očekáváme růst tržeb v rozmezí 10 % až 13 % při konstantní měně, tj. 15,2 až 15,6 miliardy USD. Růst tržeb OEM výrobců Windows by se měl pohybovat v nízkých až středních jednociferných číslech, protože objemy jednotek na trhu osobních počítačů budou i nadále na předpandemické úrovni. V oblasti komerčních produktů Windows a cloudových služeb by poptávka zákazníků po službě Microsoft 365 a našich pokročilých bezpečnostních řešeních měla podpořit růst tržeb ve středních jednociferných číslech.

Připomínáme, že náš čtvrtletní růst tržeb může být proměnlivý především v důsledku uznání tržeb v daném období v závislosti na skladbě smluv. V případě zařízení by měly tržby klesat v řádu středních desítek, protože se nadále soustředíme na naše prémiové produkty s vyšší marží. Růst příjmů z vyhledávání a zpravodajské reklamy bez TAC by se měl pohybovat v rozmezí od nízkých do středních desítek, a to díky pokračujícímu posilování objemu. To bude vyšší než celkový růst příjmů z vyhledávání a zpravodajské reklamy, který očekáváme relativně stabilní.

A v oblasti her očekáváme růst tržeb v rozmezí od nízkých do středních 40 %, včetně přibližně 50 bodů čistého dopadu akvizice společnosti Activision. U obsahu a služeb pro Xbox očekáváme růst tržeb na úrovni 50 %, k čemuž přispěje přibližně 60 bodů čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Tržby z hardwaru budou meziročně opět klesat.

Nyní zpět k výhledům společnosti. Očekáváme náklady na provozní náklady v rozmezí 19,6 až 19,8 miliardy USD, včetně přibližně 700 milionů USD z účetnictví nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí v důsledku akvizice společnosti Activision. Provozní náklady očekáváme ve výši 17,15 až 17,25 miliardy USD, včetně přibližně 300 milionů USD z titulu účtování nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí po akvizici společnosti Activision.

Proto nyní očekáváme, že celoroční provozní marže za rok 24 vzrostou meziročně o více než 2 procentní body, a to i s ohledem na naše investice do cloudu a umělé inteligence, dopad akvizice společnosti Activision a nepříznivý vliv změny životnosti v minulém roce. Toto rozšíření provozní marže odráží tvrdou práci všech týmů na zvyšování efektivity a udržování disciplinovaného řízení nákladů s vědomím, že v příštím roce budeme pokračovat v růstu našich investic do cloudu a AI. Ostatní výnosy a náklady by měly být zhruba záporné ve výši 850 milionů USD, protože úrokové výnosy budou více než kompenzovány úrokovými náklady a ztrátami z investic účtovaných ekvivalenční metodou.

Připomínáme, že jsme povinni vykazovat zisky nebo ztráty z našich investic do vlastního kapitálu, což může zvýšit čtvrtletní volatilitu. Očekáváme, že naše efektivní daňová sazba za 4. čtvrtletí bude přibližně 18 %.

Nyní bych se s vámi rád podělil o několik závěrečných myšlenek při pohledu na příští fiskální rok. Nadále se soustředíme na budování podniků, které vytvářejí smysluplnou hodnotu pro naše zákazníky, a tedy i významné příležitosti k růstu v příštích letech. Ve finančním roce 25 by toto zaměření na realizaci mělo opět vést k dvoucifernému růstu tržeb a provozního zisku. Abychom mohli škálovat a uspokojit rostoucí signál poptávky po našich produktech v oblasti cloudu a umělé inteligence, očekáváme, že kapitálové výdaje v roce 25 budou vyšší než v roce 24. Tyto výdaje v průběhu příštího roku závisí na signálech poptávky a přijetí našich služeb, takže tento signál budeme v průběhu roku řídit.

Budeme také nadále upřednostňovat provozní pákový efekt. A proto očekáváme, že provozní marže v roce 25 budou meziročně nižší jen asi o 1 bod, a to i s ohledem na naše významné investice do cloudu a umělé inteligence a také celoroční dopad akvizice společnosti Activision. Vedeme vlnu platforem AI a jsme odhodláni přinášet tuto hodnotu našim globálním zákazníkům i v posledním čtvrtletí našeho fiskálního roku.

Nyní přejděme k otázkám a odpovědím, Brette.

Brett Iversen (executive)

Díky, Amy. Nyní přejdeme k otázkám a odpovědím.

Operator

První otázku pokládá Keith Weiss ze společnosti Morgan Stanley.

Keith Weiss (analyst)

Gratulujeme k fantastickému čtvrtletí. Na trhu panuje velké vzrušení kolem generativní umělé inteligence a potenciálu těchto technologií, ale také se za nimi skrývá spousta investic. Vypadá to, že Microsoft je na dobré cestě zvýšit letos kapitálové výdaje meziročně o více než 50 % na více než 50 miliard dolarů. A v médiích se spekuluje o dalších výdajích, které nás čekají, přičemž některé zprávy hovoří o datových centrech v hodnotě například 100 miliard dolarů. Je tedy zřejmé, že investice přicházejí s velkým předstihem před přínosem příjmů, ale doufal jsem, že byste nám mohl přiblížit, jak se jako manažerský tým snažíte vyčíslit potenciální příležitosti, které jsou základem těchto investic, protože ty začínají být velmi velké. A možná kdybyste nám mohl naznačit, zda je něco pravdy na potenciálu datových center v hodnotě 100 miliard dolarů.

Satya Nadella (executive)

Děkuji ti, Keithe, za otázku. Dovolte mi začít a Amy, vy můžete přidat. Na vysoké úrovni o tom jako manažerský tým mluvíme tak, že to má dvě strany, že? Je tu školení a je tu odvozování. Co - vzhledem k tomu, že chceme být lídrem v této velké generační změně a změně paradigmatu v oblasti technologií, je to na straně školení. Chceme být schopni alokovat kapitál potřebný k tomu, abychom v podstatě školili tyto velké nadační modely a udrželi si zde vedoucí pozici. A to se nám dnes úspěšně daří po celou dobu a vidíte, jak to plyne do našeho hospodářského výsledku, a můžete to vidět i nadále.

Amy pak zmínila to, co děláme také na straně inference, což je zaprvé, že nejprve inovujeme a vytváříme produkty. A samozřejmě máme infrastrukturní byznys, který je také závislý na mnoha ISV, kteří vytvářejí produkty běžící na naší infrastruktuře. A to vše se bude řídit poptávkou. Jinými slovy, velmi pečlivě sledujeme, co se děje s poptávkou po inferencích, a to je něco, co budeme řídit, jak řekla Amy ve svých poznámkách, velmi, velmi pečlivě.

Takže máme pocit, že - a samozřejmě to děláme, upřímně řečeno, Keithe, už několik let. Takže tohle není čtvrtletí. Uvědomuji si, že ve zprávách je to dnes mnohem více ve čtvrtletí. Ale když se na to podíváte, děláme to, co je v podstatě alokace kapitálu, abychom byli lídrem v oblasti umělé inteligence již několik let, a plánujeme to tak nějak v podstatě dále rozvíjet.

Amy Hood (executive)

A Keithe, myslím si, že je důležité skutečně přemýšlet o našich plánovacích cyklech, a my mluvíme o postupném zvyšování výdajů. A těšíme se, že budeme moci pokračovat v budování infrastruktury potřebné k uspokojení poptávky. Další věc, na kterou jste se na začátku opravdu ptal, byla příležitost a její velikost. A myslím, že v určitém ohledu je důležité přemýšlet o každém obchodním procesu, který může být ovlivněn, a o příležitosti, kterou představuje každý obchodní proces.

A tak když o tom přemýšlíte tímto způsobem, myslím, že příležitost je významná. Příležitost pohánět tuto další vlnu „cloudové infrastruktury“ je důležitá. Je důležitá, protože jsme byli lídrem tohoto desetiletí přechodu na cloud a je pro nás důležité, abychom sebevědomě investovali do této druhé vlny a navázali tak na náš úspěch v té první. A myslím, že to je opravdu nejlepší způsob, jak přemýšlet o tom, jak budeme utrácet, je stejný způsob, jakým jsme k tomu přistupovali po celé desetiletí. Sledujte signál. Investovat, abychom se stali lídrem v oblasti technického základu, a pak důsledně realizovat přidanou hodnotu pro zákazníky. Příležitost představuje množství hodnoty, kterou přidáváme. A já se těším, že ji budeme moci i nadále poskytovat.

Operator

Další otázku pokládá Brent Thill z Jefferies.

Brent Thill (analyst)

Satyo, jak byste charakterizoval poptávkové prostředí? Na jedné straně máte rezervace v Azure, které se v tomto čtvrtletí meziročně zrychlily, ale vidíme mnoho obav z budoucnosti a váhání ze strany ostatních dodavatelů, které všichni pokrýváme. Takže si myslím, že by každý rád získal váš pocit z letošního stavu rozpočtu zákazníků.

Satya Nadella (executive)

Skvělá otázka, Brente. Řekl bych několik věcí. Pokud jde o Azure, na který jste se myslím konkrétně ptal, máme z něj velmi, velmi dobrý pocit - v zásadě jsme podílníkem, protože pokud se na to podíváte z našeho pohledu, Azure se v tomto okamžiku stal přístavem pro téměř každého, kdo dělá projekt v oblasti umělé inteligence.

A to nám tak nějak významně pomáhá při získávání i nových zákazníků. Některá loga, na která jsem dokonce odkazoval ve svých poznámkách, jsou novými zákazníky Azure. Takže to je jeden z nich. Druhá věc, kterou také vidíme, je, že AI prostě nesedí sama o sobě. Takže projekty AI samozřejmě začínají voláním modelů AI, ale používají také vektorovou databázi. Ve skutečnosti je Azure Search, který skutečně využívá i ChatGPT, pro nás jednou z nejrychleji rostoucích služeb.

Máme integraci Fabric do Azure AI a tak -- integraci Cosmos DB. Takže datová vrstva, nástroje pro vývojáře jsou dalším místem, kde vidíme velkou trakci. Takže vidíme přilehlé služby v Azure, které se připojují k AI.

A nakonec bych řekl, že také migrace do Azure. Takže to není jen příběh AI. Díváme se také na zákazníky - chci říct, že to je něco, o čem jsme mluvili v minulosti, a to, že vždy existuje optimalizační cyklus. Ale je tu také -- jak lidé optimalizují, utrácejí peníze za nové projekty, které se rozrostou, a pak budou optimalizovat. Takže je to kontinuální stránka věci. To jsou tedy tři trendy, které se odehrávají na Azure, pokud jde o to, co alespoň vidíme na straně poptávky.

Operator

Další otázku pokládá Mark Moerdler ze společnosti Bernstein Research.

Mark Moerdler (analyst)

Gratuluji k výsledkům za 3. čtvrtletí. Chci se samozřejmě vrátit k umělé inteligenci. Jsme svědky toho, že společnosti přesouvají své výdaje na IT, aby investovaly do AI a učily se o ní, spíše než aby dostávaly další rozpočty na AI. V určitém okamžiku, aby se AI stala transformativní, jak všichni očekávají, musí být akreční ve výdajích. Satyo, kdy podle vás AI dosáhne úrovně vyspělosti? Bude to čistý nárůst výdajů na IT nebo mimo IT? A jaké budou hlavní ukazatele této vyspělosti? A Amy, charakterizuji to správně, pokud jde o Azure? Některé projekty se odkládají, takže by se výdaje mohly přesunout z jádra Azure na Azure AI?

Satya Nadella (executive)

Ano. Skvělá sada otázek, Marku. Dovolte mi, abych začal tím, že dobré místo pro začátek je sledovat, co se děje v oblasti standardních otázek pro softwarové týmy, že? Když se nad tím zamyslíte, v minulosti se nakupovaly nástroje. Nyní se v podstatě kupují nástroje plus Copilot, že? Takže byste dokonce mohli říci, že je to charakterizováno jako možná přesun toho, co jsou OpEx dolary, do efektivního utrácení nástrojů, protože to dává provozní páku všem OpEx dolarům, které dnes utrácíte, že?

To je opravdu dobrý příklad toho, co se podle mého názoru bude dít napříč celým systémem. Vidíme to v oblasti služeb zákazníkům. Vidíme to v prodeji. Vidíme to v marketingu, všude tam, kde je provoz. Proto jsem to popsal jako obrat znalostí. Můžete o tom dokonce přemýšlet jako o štíhlé [ znalostní ] práci, správně, protože to prostě snižuje plýtvání, zvyšuje rychlost a hodnotu pro zákazníka.

A tak jedním ze zajímavých omezovačů rychlosti je změna kultury uvnitř organizací. Když říkám změna kultury, znamená to změnu procesů. A Amy na to odkazovala i ve své odpovědi na první otázku, protože nakonec budou muset společnosti vzít proces, zjednodušit proces, automatizovat proces a aplikovat tato řešení.

A to tedy vyžaduje nejen technologii, ale ve skutečnosti společnosti musí jít udělat tvrdou práci na kulturní změně způsobu, jakým přijímají technologii, aby dosáhly tohoto provozního pákového efektu. A právě zde uvidíme rozdíly ve výkonnosti na úrovni firem. Takže jedna z věcí, kterou vidíme, je nasazení jakéhokoli zákazníka, který s námi úzce spolupracuje. Interně ve společnosti Microsoft to vidíme, že? Také my si bereme vlastní lék, abychom to aplikovali napříč všemi procesy. A víme, že to není jen o technologii. Jde o to, abychom byli schopni mít metodiku, která s tím souvisí.

A tak to vidíme ve vývoji softwaru. Vidíme to v zákaznickém servisu. Vidíme to dnes dokonce i v horizontálním využití systému Copilot, kde lidé každý den objevují nové pracovní postupy, které mohou optimalizovat. A tak je to jako s PC, když se stalo standardní záležitostí na začátku 90. let. To je nejbližší analogie, která mě napadá.

A tak ano, bude trvat nějakou dobu, než... než to pronikne do ekonomiky. Ale toto je rychlejší šíření, rychlejší míra přijetí než cokoli, co jsme viděli v minulosti. Jak dokazuje i Copilot, je to rychlejší než jakýkoli balík, který jsme v minulosti prodávali. A - i když bude vyžadovat změnu pracovních postupů a procesů.

Amy Hood (executive)

A Marku, možná bychom mohli odpovědět na vaši otázku, zda vidíme, že se projekty začínají měnit z něčeho, co bylo možná hlavní spotřebou, na projekt umělé inteligence. V našich výsledcích jsme to nezaznamenali. Viděli jsme spíše to, o čem předtím mluvil Satya, tedy že možná opět vidíte nárůst migrací. Opět vidíte práci v oblasti dat a vidíte zahájení projektů AI.

A myslím si, že proto možná vidíte náš růst jinak, než vidíte výdaje na IT rozpočet. Je to proto, že je to podíl, myslím, zlepšení plus také opravdu zaměření na to, co řekl Satya. Jde o výdaje možná v jiných oblastech, o kterých tradičně neuvažujeme jako o výdajích v rámci rozpočtu IT pod vedením CIO. Jsou to výdaje, které má na starosti vedoucí oddělení služeb zákazníkům. Jsou to výdaje, které vynakládá vedoucí marketingu. A myslím si, že to bude důležité, když budeme přemýšlet o budoucích příležitostech.

Operator

Další otázku pokládá Karl Keirstead ze společnosti UBS.

Karl Keirstead (analyst)

Satyo a Amy, blahopřejeme k těmto vynikajícím výsledkům Azure. Rád bych se trochu zaměřil na zvýšení růstu Azure o 7 bodů z AI, což je vynikající číslo, ale trochu se vyrovnává z prosincových 6 bodů. Zajímalo by mě, zda byste to mohl trochu rozvést. Do jaké míry ovlivnily toto číslo problémy s kapacitou, na které jste Amy upozorňoval během hovoru. Existuje nějaká sezónnost? To bych si nemyslel. Nebo nějaký jiný faktor, který může ovlivnit toto číslo a který byste nám doporučil mít na paměti?

Amy Hood (executive)

Díky, Karle. Čísla nemají sezónní charakter. Takže máš naprostou pravdu, když začínáš tam, a je to dobrá otázka. Způsob, jak o tom přemýšlet, je trochu více podle... jde o to, kolik kapacity máme ve hře a kolik kapacity musíme prodat zejména na straně inferencí. A to je částečně důvod, proč vidíte kapitálové investice v takové podobě, v jaké jsou, protože právě v tuto chvíli máme poptávku, která trochu převyšuje naši nabídku. Takže je spravedlivé říci, že to mohlo mít vliv na číslo za čtvrtletí a trochu to ovlivňuje číslo ve čtvrtém čtvrtletí.

Operator

Další otázku pokládá Raimo Lenschow ze společnosti Barclays.

Raimo Lenschow (analyst)

Mám na Satyu koncepčnější otázku. Když se zamyslíte nad kopiloty a tím, co tam děláte, máte tak trochu vliv na mnoho z toho ve firmách a příležitosti se zdají být velmi široké. Jak si myslíte, že se to projeví v průmyslu mezi vámi, kteří nabízíte určité kopiloty, a jakoby zbytkem průmyslu, který je následuje, a zdá se, že každý teď má kopilota a zdá se, že o tom mluví? Jak to ovlivní to, co chcete dělat, vaši partnerskou strategii do budoucna?

Satya Nadella (executive)

Ano, to je skvělá otázka. Když se nad tím zamyslíte, tak způsob, jakým byl Office široce používán pro práci se znalostmi, byl v kontextu obchodních procesů, že? Takže to není jako - když lidé dělají znalostní práci, nedělají znalostní práci. Dělají znalostní práci na podporu pokroku v kontextu podpory prodeje, zákaznického servisu příjmů, dodavatelského řetězce nebo čehokoli jiného, že? Takže to je první věc, kterou je třeba si uvědomit. A dělají to v rámci e-mailu. Dělají to v rámci Teams. Dělají to v Excelu, PowerPointu, Wordu a podobně.

Nyní máme možnost v podstatě propojit práci a pracovní artefakty uvnitř těchto nástrojů pro znalostní pracovníky s pracovními postupy a podnikovými procesy a daty podnikových procesů. Takže když přemýšlíme o našem Copilotu, náš Copilot má tuto schopnost integrace, ať už se ServiceNow. Má schopnost integrace se SAP, se Salesforce, samozřejmě s Dynamics. To je to, co vidíme.

Ve skutečnosti nás o tom hodně uslyšíte mluvit na naší vývojářské konferenci, což je rozšiřitelnost - a Copilot Studio je opravdu na startu, pokud jde o produkt, ze kterého je většina lidí nadšená, protože jednou z věcí v podniku je, že chcete uzemnit svůj copilot s podnikovými daty, která jsou ve všech těchto aplikacích SaaS, a Copilot Studio je nástroj, který tam lze použít, aby se to stalo.

A to je to, co vidíme, tedy že vytváříme kopilota, který je také orchestrátorem všech těchto dalších kopilotů, které se nám jeví jako rozšíření. A net-net se stane, že některé z těchto nástrojů pro znalostní pracovníky, které lidé celou dobu používali, že ano, protože když se zamyslíte nad Teams, když máte schůzku, neděláte náhodnou schůzku. Schůzka probíhá v kontextu nějakého obchodního procesu. Může to být schůzka dodavatelského řetězce, kde se snažíte pochopit, na které dodavatele vsadit nebo jaké podmínky udělat. A tak nyní máte přístup ke všem těmto datům přímo v kontextu týmu.

Takže to je, myslím, to, co je pro nás vzrušující, že jsme vytvořili všechny tyto horizontální nástroje, které bych řekl, že jsme nedoceněni pro množství práce - jak... lidé používají tyto nástroje, aby pokročili v obchodních procesech, ale nyní máme možnost propojit to mezi obchodními aplikacemi a nástroji pro znalostní pracovníky více horizontálně.

Operator

Další otázku pokládá Michael Turrin ze společnosti Wells Fargo.

Michael Turrin (analyst)

Oceňuji, že jste se na otázku zeptal. Chtěl jsem se vrátit k Azure. V posledních několika čtvrtletích jste naznačovali stabilizaci, ale stále je velmi dobré vidět rovnováhu. Možná byste mohl rozšířit právě to číslo komerčních rezervací, ocenit variabilitu, kterou tam dělá z hlediska viditelnosti. A jakákoli charakteristika, kterou nám můžete poskytnout v souvislosti s tím, co vidíte v oblastech, jako je optimalizace nákladů a návrat k růstu základního pracovního zatížení, je pro nás užitečným kontextem při rozbalování těchto čísel.

Amy Hood (executive)

Díky, Michaele. Možná... Možná je vezmu trochu obráceně. Je trochu snazší se jimi zabývat. Když se zamyslíte nad... mluvili jsme o jakési stabilizaci a co jste viděli v tomto čtvrtletí, když rozdělíte číslo Azure, jak jste viděli, o kterém jsem myslím trochu mluvil s Karlem, bylo 7 bodů příspěvku z AI a mohli byste je nazvat rozdílem [ 24 ] od našeho hlavního opravdu Azure byznysu. A v rámci toho aktivita, kterou jsme viděli na straně spotřeby, byla opravdu taková rovnováha, na kterou jsme byli docela zvyklí a kterou jsme viděli po celou dobu přechodu na cloud. Viděli jsme spouštění nových pracovních zátěží a viděli jsme optimalizace.

A tyto optimalizace pak vytvářejí nový rozpočet a vy jej použijete. A tento cyklus, který je vlastně zcela normální, jsme v tomto čtvrtletí opět viděli ve vyvážené míře. A myslím, že když mluvíme o stabilizaci, nebo dokonce o tom, co jsme viděli mezi druhým a třetím čtvrtletím, což je určité zrychlení v tomto jádru, bylo mnoho novějších zahájení projektů týkajících se nejen zahájení AI, ale spousty dalších pracovních postupů. Společnosti stále přecházejí z on-prem na cloud. Proto Satya zmínil migrace. A některé z nich, které, jak vím, nejsou tak vzrušující, jako když mluvíme o všech projektech AI, jsou stále skutečně základními pracemi, které umožňují společnostem využívat úspory nákladů. A celkové TCO je stále opravdu dobré.

A tak si myslím, že tato rovnováha je opravdu to, co jste viděli v tomto čtvrtletí, a mám pocit, že opravdu nebyl velký rozdíl, Michaele, napříč odvětvími nebo napříč geografickými oblastmi. Takže bych řekl, že to bylo vlastně docela konzistentní, to je další možná textura, kterou bych ti mohl dát na tuto otázku.

A pak tedy, když říkáš, jestli stále tak nějak poukazujeme na stabilizaci, opravdu se dívám tak nějak na pracovní vytížení, co vidíme, kde to začíná. A tahle mi přišla vlastně docela vyrovnaná a optimalizace vypadají tak, jak by normálně vypadaly, což je mimochodem super důležité. Je to něco, k čemu zákazníky vybízíme. Chcete provozovat své pracovní zátěže co nejefektivněji. Je to zásadní pro to, aby zákazníci mohli růst a získávat z toho hodnotu. Takže si někdy myslím, že my - všichni možná kladete otázku spíše jako negativní, a pro nás je to jen o zdravém cyklu na úrovni zákaznického účtu.

Michael Turrin (analyst)

Stálý růst jádra cloudu je pro nás také stále docela vzrušující.

Operator

Další otázku pokládá Kirk Materne ze společnosti Evercore ISI.

S. Kirk Materne (analyst)

Přidám své gratulace za 3. čtvrtletí. Satyo, zajímalo by mě, jestli by ses mohl vyjádřit k diskusi, která se často objevuje mezi investory, a sice jestli je na trhu nějaký problém s kvalitou dat, pokud jde o schopnost využít všechny tyto nové možnosti GenAI? A zajímalo by mě, jestli byste se mohl vyjádřit k tomu, zda vidíte, že společnosti dělají pokroky v řešení tohoto problému. A vnímáte to v tuto chvíli jako určitou brzdu růstu AI?

Satya Nadella (executive)

Ano, to je skvělá otázka, protože pro úspěšné nasazení těchto nových schopností umělé inteligence existují dvě skupiny věcí. Myslím tím, že když se řekne, co je to ta umělá inteligence, tak dělá dvě věci, že? Je to nová uživatelská zkušenost. Je to rozhraní přirozeného jazyka a druhá věc je, že je to argumentační engine. A ten argumentační motor vyžaduje dobrá data a to je dobré... vyžaduje dobrá data pro uzemnění, že?

Takže lidé mluví o něčem, čemu se říká vyhledávání rozšířené generování. A v tomto kontextu si myslím, že je užitečné mít dobrá podkladová data, která pak pomáhají s uvažováním. A pak se samozřejmě lidé také snaží o jakési doladění nebo RLHF nebo v podstatě o to, aby vzali velký model a dále ho podložili.

Takže všechny tyto nástroje jsou nyní k dispozici, sofistikovanost toho, jak lidé mohou nasadit tyto modely v různých podnikových procesech, kde jsou data a kde je ladění těchto modelů, se také stále více rozšiřuje, a to i u systémových integrátorů a dalších vývojářů, kteří jsou tu proto, aby podnikům pomohli.

Takže to všechno dozrává. Takže máme dobrý pocit. A to je to, co si myslím, na komerční straně. Jsou to jedny z těžších problémů, které se řeší široce spotřebitelsky, že? Myslím, že to je několik řádů zlepšení, nazvu to, našich modelů, než budeme moci mít tak nějak sofistikovanější otevřené spotřebitelské scénáře. Zatímco v podnikové sféře jsou to všechno věci, které můžeme začít řešit. Opět bych poukázal na GitHub. Když se zamyslíte nad tím, jak má celý systém, správně, není to prostě model umělé inteligence. Je to AI - nebo uživatelské prostředí, scaffolding, editor, chat, interpret a debugger, pracují spolu s pokračováním modelu, aby v podstatě pomohly vytvořit tyto rozumové stopy, které pomáhají celé věci fungovat.

A efektivně to, co děláme s Copilotem, Copilot Studiem a konektory ke všem těmto podnikovým systémům, berte tak, že vytváříme scénáře podobné GitHub Copilotu pro každý podnikový systém. To je to, co si myslím, že bude mít jak to, co Amy odkazovala jako obchodní hodnotu, tak lepší uzemnění. Ale máte naprostou pravdu v tom, že spousta práce, kterou děláme s Fabricem nebo Cosmosem nebo PostgreS nebo SQL, se týká přípravy těchto dat tak, aby je bylo možné integrovat s těmito projekty umělé inteligence.

Operator

Poslední otázku nám položí Alex Zukin ze společnosti Wolfe Research.

Aleksandr Zukin (analyst)

Chtěl jsem se zeptat na umělou inteligenci, ale z pohledu Microsoft 365 Copilot. Myslím, že jste trochu mluvil o tom, že v tomto čtvrtletí začínáte pozitivně vnímat některé z těchto dopadů na oblast Office. Chtěl jsem se zeptat šířeji na to kapacitní omezení, na které jste narážela ve svých připravených poznámkách, Amy. A jak se projevuje zmírnění - jak jsme na tom s investicemi do investičních výdajů a s uvedením dalších kapacit do provozu? Jak moc to uvolní nebo uvolní schopnost poskytovat vyšší počet Azure AI i vyšší počet Microsoft 365 Copilot?

Amy Hood (executive)

Děkuji za otázku. Je to dobrá příležitost k objasnění. My - a já bych neřekl, že je kapacita kopilotů omezená. Je pro nás skutečnou prioritou zajistit, abychom optimalizovali přidělování naší kapacity a zajistili, že tyto podniky na uživatele budou moci nadále růst. A tak o tom uvažujte jako o naší prioritě 1. A to znamená, že kapacitní omezení, pokud je máme, jsou vidět spíše na straně infrastruktury Azure. Lepší je o tom přemýšlet na straně spotřeby.

Brett Iversen (executive)

Díky, Alexi. Tím jsme ukončili dnešní hovor s otázkami a odpověďmi. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, a těšíme se na brzký rozhovor s vámi všemi.

Satya Nadella (executive)

Děkuji všem.

Amy Hood (analyst)

Děkuji

Operator

Tím dnešní konference končí. Nyní se můžete odpojit. Užijte si zbytek dne.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Microsoft se zabývá vývojem a podporou softwaru, služeb, zařízení a řešení. Firma vyvíjí a podporuje řadu softwarových produktů, služeb a zařízení. Mezi segmenty firmy patří Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, a More Personal Computing. Mezi produkty firmy patří operační systémy, aplikace pro produktivitu napříč zařízeními, serverové aplikace, aplikace pro podniková řešení, nástroje pro správu stolních počítačů a serverů, nástroje pro vývoj softwaru a videohry. Společnost také navrhuje, vyrábí a prodává zařízení, včetně osobních počítačů, tabletů, herních a zábavních konzolí, inteligentních zařízení a souvisejícího příslušenství. Společnost nabízí řadu služeb, včetně cloudových řešení, která zákazníkům poskytují software, služby, platformy, obsah a také poskytuje podporu řešení a poradenské služby. Společnost sídlí v Redmondu ve státě Washington.

Sektor:Technology
Odvětví:Software
Zaměstnanci:221 000
CEO:Satya Nadella
Založeno:1975
Země:USA
IPO:13.03.1986
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:MSFT
Rating S&P:AAA
Rating Moody’s:Aaa
  
Portfolio GP: ANO 
Web: microsoft.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1986 rostou a k menšímu poklesu došlo pouze v letech 2009 a 2016, trend vývoje je dostatečný a Microsoft je stále velmi silná značka. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Microsoft končí v měsíci září, činily tržby 211.9 miliardy dolarů, což znamenalo růst o necelých 7 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 13.6 miliardy dolarů méně.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby, ale je o něco více volatilní. Společnost nebyla za 37 let ve ztrátě a její zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 14.1 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 9.70$, což znamenalo zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 68.9 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že tato marže znovu od roku 2017 roste a v posledních 10 letech se pohybuje v průměru kolem 66.9 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 28.8 %, což představuje zhruba o něco nižší než průměrné číslo za celé sledované období od roku 1986, kdy se tento průměr pohybuje kolem hodnoty 32.8 %. Ale u většiny firem tato návratnost postupem času klesá.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Microsoft 37.7 %, což představuje v průměru nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Microsoft 28 miliard dolarů a na grafu je patrné, že tyto výdaje s růstem společnosti stále rostou.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2003, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, což je z velké části dáno příležitostmi, které společnost má na alokaci svého generovaného kapitálu. I přesto se snaží tyto dividendy pravidelně navyšovat a v roce 2023 vyplatilo vedení společnosti 2.72$ na akcii, což představovalo o enormních 1 000 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2003.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 7.1 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 13.8 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 27 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Microsoft byl tento výnos za rok 2023 zhruba 0.68 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2003 se pohybuje lehce nad 2.2 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2003 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 9.3 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 7.47 miliardy kusů, což představuje za posledních 20 let pokles o více než 31 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když se v roce 2023 tento počet nezměnil, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Microsoft dosáhl na hranici 221 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 170 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Ve svém finančním roce 2023 Microsoft vygeneroval 69 miliard dolarů ze svého segmentu produktivity a podnikových procesů a dalších 88 miliard prostřednictvím svého segmentu inteligentního cloudu. Částečně díky rychlému růstu v těchto dvou oblastech se rok 2023 ukázal jako vůbec nejúspěšnější rok společnosti z hlediska ročních příjmů, přičemž celková částka dosáhla více než 211 miliard dolarů.

Tržby: externí zákazníci

Ve fiskálním roce 2023 vydělal Microsoft od externích zákazníků téměř 212 miliard dolarů, z čehož téměř 49 miliard dolarů připadá na jeho produkty Office a cloudové služby. Největší podíl na těchto příjmech měly serverové produkty a cloudové služby, které ve fiskálním roce 2023 dosáhly přibližně 78 miliard dolarů. Na třetím místě pak byl operační systém Windows, který společnosti vygeneroval přes 21 miliard dolarů.

Výzkum a vývoj

Výdaje společnosti Microsoft na výzkum a vývoj dosáhly ve fiskálním roce 2023 přibližně 27 miliard dolarů, což je rekordní částka. Společnost Microsoft je z hlediska výdajů na výzkum a vývoj celosvětově na druhém místě mezi společnostmi poskytujícími software a počítačové služby, a to hned za mateřskou společností Google (Alphabet).

Prodej a marketing

Ve fiskálním roce 2023 utratila společnost Microsoft za prodej a marketing 22.8 miliardy dolarů, což jsou dosud nejvyšší roční výdaje společnosti. V uplynulém desetiletí společnost pomalu zvyšovala tyto výdaje, přičemž roční částka se za tu dobu zvýšila o více než šest miliard dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o vysokých 19 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst z 211 miliard dolarů na 417 miliard dolarů v roce 2028. Podle odhadů by se tak měly v příštích 5 letech zdvojnásobit.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to v průměru o 22 % ročně. Podle odhadů, zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 20.5$ oproti 9.68$ v roce 2023. I zde by tedy mělo dojít k více než zdvojnásobení tohoto zisku.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to na 146 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále také růst, a to v průměru o zhruba 9.6 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 4.03$ na akcii oproti 2.72$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Microsoft za rok 2023 zhruba 35.82. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 29.13. Median sektoru do kterého je společnost zařazena je lehce nad hodnotou 25. Forward P/E se odhaduje na 33.06.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Microsoft a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 27.dubna 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 33.20. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Microsoft valuačně lehce nadhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentů, kteří mají kladné P/E.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Microsoft by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 126 % za poslední 4 roky. Pokud se podíváme na graf, tak nyní je cena akcie velmi vysoko nad svojí vnitřní hodnotou a nezbývá než čekat. HOLD.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.71%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.60%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 268.13$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Microsoft 316.24$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 292.19$. (výpočty jsou ke dni 27.04.2024)

ZPRÁVY

Microsoft stock climbs higher on Q3 earnings, cloud revenue

 Yahoo Finance

Microsoft (MSFT) reported third quarter earnings that topped Wall Street estimates on both the top and bottom lines, with its intelligent cloud revenue revenue posting surprising strength. As a result, shares of the tech giant are higher Thursday after the market close.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. Satya Nadella

President & Vice Chairman

Mr. Bradford L. Smith LCA

Executive VP & CFO

Ms. Amy E. Hood

Executive VP & Chief Commercial Officer

Mr. Judson B. Althoff

Corporate VP & Chief Accounting Officer

Ms. Alice L. Jolla

Executive VP of AI & CTO

Mr. James Kevin Scott

Vice President of Investor Relations

Mr. Brett Iversen

Chief Legal Officer

Mr. Hossein Nowbar

Chief Communications Officer

Mr. Frank X. Shaw

Earnings Call

(Transcript 2024-Q3)

Operator

Zdravím a vítám vás u konferenčního hovoru k výsledkům společnosti Microsoft za třetí čtvrtletí roku 2024. Připomínám, že tato konference je nahrávána. Nyní bych rád předal slovo moderátorovi, Brettu Iversenovi, viceprezidentovi pro vztahy s investory.

Brett Iversen (executive)

Dobré odpoledne a děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Spolu se mnou se hovoru účastní Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel, Amy Hood, finanční ředitelka, Alice Jolla, hlavní účetní, a Keith Dolliver, tajemník společnosti a zástupce generálního právního zástupce. Na webových stránkách společnosti Microsoft pro vztahy s investory naleznete naši tiskovou zprávu o výsledcích hospodaření a finanční shrnutí, které má doplnit naše připravené poznámky během dnešního hovoru a poskytuje odsouhlasení rozdílů mezi finančními ukazateli podle GAAP a ukazateli, které nejsou podle GAAP. Podrobnější slajdy s výhledem budou k dispozici na webových stránkách Microsoft Investor Relations, až během dnešního hovoru poskytneme komentář k výhledu.

V rámci tohoto hovoru se budeme zabývat některými položkami, které nejsou v souladu s principy GAAP. Uvedené non-GAAP finanční ukazatele by neměly být považovány za náhradu nebo nadřazené ukazatelům finanční výkonnosti připraveným v souladu s GAAP. Jsou uvedeny jako dodatečné objasňující položky, které mají investorům pomoci lépe pochopit výsledky společnosti za třetí čtvrtletí kromě dopadu těchto položek a událostí na finanční výsledky.

Všechna srovnání růstu, která dnes v hovoru uvádíme, se vztahují k odpovídajícímu období loňského roku, pokud není uvedeno jinak. Pokud budou k dispozici, uvedeme také míry růstu v konstantní měně jako rámec pro posouzení toho, jak se dařilo našim základním podnikům, s vyloučením vlivu kolísání měnových kurzů. Tam, kde jsou míry růstu ve stálé měně stejné, budeme uvádět pouze míru růstu.

Připravené poznámky zveřejníme na našich internetových stránkách bezprostředně po skončení hovoru, dokud nebude k dispozici úplný přepis. Dnešní hovor je živě přenášen a nahráván na internetu. Pokud položíte otázku, bude zahrnuta do našeho živého přenosu, do přepisu a do případného dalšího použití záznamu. Přehrání hovoru a přepis si můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti Microsoft pro vztahy s investory.

Během tohoto hovoru zazní výhledová prohlášení, což jsou předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit v důsledku faktorů uvedených v dnešní tiskové zprávě o výsledcích, v komentářích pronesených během tohoto konferenčního hovoru a v části Rizikové faktory v našich formulářích 10-K, 10-Q a dalších zprávách a dokumentech podávaných Komisi pro cenné papíry a burzy. Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení.

A s tímto předávám hovor Satyovi.

Satya Nadella (executive)

Děkuji, Brette. Třetí čtvrtletí bylo rekordní, a to díky pokračujícímu růstu výnosů z Microsoft Cloud, které přesáhly 35 miliard dolarů, což představuje nárůst o 23 %. Microsoft Copilot a Copilot stack zahrnující každodenní produktivitu, podnikové procesy a vývojářské služby až po modely, data a infrastrukturu organizují novou éru transformace umělé inteligence, která vede k lepším obchodním výsledkům v každé roli a odvětví.

Nyní zdůrazním příklady jdoucí nahoru po stacku počínaje infrastrukturou AI. Azure opět převzal podíl, protože zákazníci využívají naše platformy a nástroje k budování vlastních řešení AI. Nabízíme nejrozmanitější výběr akcelerátorů AI, včetně nejnovějších od společností NVIDIA, AMD i našeho vlastního křemíku první strany. Naše inovace v oblasti AI nadále staví na strategickém partnerství s OpenAI. Více než 65 % společností z žebříčku Fortune 500 nyní využívá službu Azure OpenAI.

Pokračujeme také v inovacích a širokém partnerství, abychom zákazníkům přinášeli nejlepší výběr hraničních modelů a modelů s otevřeným zdrojovým kódem, LLM a SLM. S modelem Phi-3, který jsme oznámili na začátku tohoto týdne, nabízíme nejschopnější a cenově nejvýhodnější SLM. Již jej testují společnosti jako CallMiner, LTIMindtree, PwC a TCS. Naše nabídka modelů jako služby usnadňuje vývojářům používání LLM a SLM, aniž by museli spravovat jakoukoli základní infrastrukturu. Využívají ji stovky placených zákazníků od společností Accenture a EY až po Schneider Electric, kteří využívají přístup API k modelům třetích stran, včetně - od tohoto čtvrtletí - nejnovějších modelů společností Cohere, Meta a Mistral.

A v rámci partnerství oznámeného minulý týden bude společnost G42 provozovat své aplikace a služby AI v našem cloudu. Celkově počet zákazníků Azure AI stále roste a průměrné výdaje se stále zvyšují. Zaznamenali jsme také zrychlení příjmů z migrací na Azure. Azure Arc nadále pomáhá zákazníkům, jako je DICK'S Sporting Goods a Světová banka, zefektivnit jejich migrace do cloudu. Arc má nyní 33 000 zákazníků, což je více než dvojnásobný meziroční nárůst, a jsme hyperskalární platformou pro pracovní zátěže SAP a Oracle, přičemž společnosti Conduent a Medline přesunuly své lokální systémy Oracle do Azure a společnosti Kyndryl a L'Oreal migrovaly své pracovní zátěže SAP do Azure.

Celkově zaznamenáváme nárůst počtu velkých transakcí na platformě Azure od předních společností z různých odvětví, včetně víceletých závazků v hodnotě přesahující miliardu dolarů, které tento měsíc oznámily společnosti Cloud Software Group a The Coca-Cola Company. Počet smluv na Azure v hodnotě nad 100 milionů dolarů se meziročně zvýšil o více než 80 %, zatímco počet smluv v hodnotě nad 10 milionů dolarů se více než zdvojnásobil.

Nyní k datům a analytice. Naše platforma Microsoft Intelligent Data Platform poskytuje zákazníkům nejširší možnosti zahrnující databáze, analytiku, business intelligence, správu a umělou inteligenci. Více než polovina našich zákazníků využívajících Azure AI využívá také naše datové a analytické nástroje. Zákazníci vytvářejí inteligentní aplikace běžící na Azure, PostgreSQL a Cosmos DB s hlubokou integrací s Azure AI.

Skvělým příkladem je společnost TomTom. Ta použila Cosmos DB spolu se službou Azure OpenAI k vytvoření vlastního pohlcujícího informačního a zábavního systému v automobilu. Povzbuzením je pro nás také dynamika naší analytické platformy nové generace, Microsoft Fabric. Fabric má nyní více než 11 000 placených zákazníků, mezi nimiž jsou lídři ve všech odvětvích od ABB, EDP, Energy Transfer až po Equinor, Foot Locker, ITOCHU a Lumen; a zaznamenáváme rostoucí intenzitu využívání. Fabric je bezproblémově integrován s Azure AI Studio, což znamená, že zákazníci mohou spouštět modely proti podnikovým datům, která jsou konsolidována v multicloudovém datovém jezeře Fabric, OneLake. A Power BI, který je také nativně integrován s Fabricem, poskytuje podnikovým uživatelům poznatky založené na AI. Nyní máme více než 350 000 placených zákazníků.

Nyní k vývojářům. GitHub Copilot ohýbá křivku produktivity vývojářů. Nyní máme 1,8 milionu placených předplatitelů, přičemž růst se mezičtvrtletně zrychlil na více než 35 %, a nadále zaznamenáváme rostoucí přijetí ze strany podniků ze všech odvětví, včetně společností Itau, Lufthansa Systems, Nokia, Pinterest a Volvo Cars. Copilot je hnací silou růstu i v rámci širší platformy GitHub. Společnosti AT&T, Citigroup a Honeywell zvýšily celkové využívání platformy GitHub poté, co zaznamenaly zvýšení produktivity a kvality kódu díky systému Copilot. Celkově je nyní zákazníky GitHubu více než 90 % firem z žebříčku Fortune 100 a tržby se meziročně zrychlily o více než 45 %.

Vývojářem se může stát kdokoli díky novým funkcím poháněným umělou inteligencí v našich nástrojích s nízkým počtem kódů a bez kódu, které usnadňují vytváření aplikací, automatizaci pracovních postupů nebo vytváření systému Copilot pomocí přirozeného jazyka. 30 000 organizací napříč všemi odvětvími využilo Copilot Studio k přizpůsobení Copilota pro Microsoft 365 nebo k vytvoření vlastního, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 175 %. Například společnost Cineplex vytvořila Copilot pro agenty zákaznického servisu, čímž zkrátila dobu vyřizování dotazů až z 15 minut na 30 sekund. Celkově již více než 330 000 organizací, včetně více než poloviny z Fortune 100, využilo funkce Power Platform využívající umělou inteligenci a Power Apps má nyní více než 25 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což je meziroční nárůst o více než 40 %.

Nyní k budoucnosti práce. Jsme svědky toho, jak AI demokratizuje odborné znalosti napříč pracovními silami. To, co jsou obraty zásob pro efektivitu dodavatelských řetězců, jsou obraty znalostí tvorba a šíření a znalosti pro produktivitu organizace. A Copilot pro Microsoft 365 pomáhá zvyšovat obrat znalostí. To má kaskádový efekt, mění práci, pracovní artefakty a pracovní postupy a vede k lepšímu rozhodování, spolupráci a efektivitě.

V tomto čtvrtletí jsme zpřístupnili Copilot organizacím všech typů a velikostí od podniků až po malé firmy. Téměř 60 % společností z žebříčku Fortune 500 nyní používá systém Copilot a zaznamenali jsme zrychlené přijetí napříč odvětvími a geografickými oblastmi - společnosti jako Amgen, BP, Cognizant, Koch Industries, Moody's, Novo Nordisk, NVIDIA a Tech Mahindra zakoupily více než 10 000 míst. Zaznamenáváme také zvýšenou intenzitu používání ze strany prvních uživatelů, včetně téměř 50% nárůstu počtu interakcí s asistencí Copilota na uživatele v Teams, což propojuje skupinovou činnost s pracovními postupy obchodních procesů a podnikovými znalostmi.

A nezůstáváme jen u toho. Zrychlujeme naše inovace a od začátku roku jsme přidali více než 150 funkcí systému Copilot. S Copilotem a Dynamics 365 pomáháme podnikům transformovat každou roli a podnikovou funkci, protože přebíráme podíl s našimi aplikacemi poháněnými umělou inteligencí ve všech kategoriích. V tomto čtvrtletí jsme široce zpřístupnili naše aplikace Copilot for Service a Copilot for Sales, které pomáhají agentům zákaznického servisu a prodejcům ve společnostech, jako jsou Land O'Lakes, Northern Trust, Rockwell Automation a Toyota Group, generovat poznatky a doporučení pro jednotlivé role napříč Dynamics 365 a Microsoft 365 i platformami třetích stran, jako jsou Salesforce, ServiceNow a Zendesk.

A s naším Copilotem pro finance čerpáme kontext z Dynamics i systémů ERP, jako je SAP, abychom snížili pracnost procesů, jako je vymáhání pohledávek a zachycování smluv a faktur pro společnosti, jako jsou Dentsu a IDC. ISV také vytvářejí vlastní integrace Copilotu. Například nové integrace mezi Adobe Experience Cloud a Copilotem pomohou markeťákům získat přístup k informacím o kampaních v průběhu jejich práce. Pokud jde o zařízení, Copilot ve Windows je nyní k dispozici na téměř 225 milionech počítačů s Windows 10 a Windows 11, což je 2× více než v předchozím čtvrtletí. Díky systému Copilot máme příležitost vytvořit zcela novou kategorii zařízení speciálně vytvořenou pro tuto novou generaci umělé inteligence.

Všichni naši největší OEM partneři v posledních měsících oznámili počítače s umělou inteligencí. A v tomto čtvrtletí jsme představili nová zařízení Surface, která obsahují integrované NPU, jež pohánějí zážitky s AI v zařízeních, jako je automatické rámování a živé titulky. A čeká nás toho ještě mnohem více. Již za několik týdnů uspořádáme speciální akci, na které budeme hovořit o naší vizi AI ve Windows a zařízeních.

Co se týče týmu Teams, opět jsme zaznamenali meziroční nárůst používání. Novou verzi, která je až 2× rychlejší a zároveň využívá o 50 % méně paměti, zavádíme pro všechny zákazníky. Poprvé jsme překročili hranici 1 milionu místností Teams Rooms, protože pokračujeme ve vylepšování hybridních schůzek pomocí nových funkcí poháněných AI, jako je automatické přepínání kamer a rozpoznávání řečníků. A Teams Phone je i nadále lídrem na trhu cloudových hovorů, nyní s více než 20 miliony uživatelů PSTN, což je meziroční nárůst o téměř 30 %. Všechny tyto inovace jsou hnací silou růstu napříč společnostmi Microsoft 365 v soukromém i veřejném sektoru, včetně společností Amadeus, BlackRock, Chevron, Ecolab, Kimberly-Clark. Všechny si v tomto čtvrtletí vybraly naše prémiové nabídky E5 pro pokročilé zabezpečení, dodržování předpisů, hlasové služby a analytiku.

Nyní k oborovým a mezioborovým cloudům. Do každého odvětví také přinášíme transformaci poháněnou umělou inteligencí. Ve zdravotnictví využívá DAX Copilot více než 200 zdravotnických organizací, včetně Providence, Stanford Health care a WellSpan Health. A ve výrobě se tento týden na veletrhu Hannover Messe zákazníci jako BMW, Siemens a Volvo Penta podělili o to, jak využívají naše cloudová řešení a řešení AI k transformaci továrních provozů.

Nyní k bezpečnosti. Bezpečnost je základem každé vrstvy technologického stacku a je naší prioritou číslo 1. Z tohoto důvodu jsme loni na podzim spustili naši iniciativu Bezpečná budoucnost, která spojila všechny složky společnosti, aby posunuly ochranu kybernetické bezpečnosti, a nyní tuto velmi důležitou práci zdvojnásobujeme a stavíme bezpečnost nade vše, před všechny ostatní funkce a investice. Zaměřujeme se na neustálý pokrok v šesti pilířích této iniciativy, kdy chráníme nájemce a izolujeme produkční systémy, chráníme identity a tajemství, chráníme sítě, chráníme technické systémy, monitorujeme a odhalujeme hrozby a urychlujeme reakce a nápravu.

Jsme i nadále odhodláni sdílet naše poznatky, nástroje a inovace se zákazníky. Skvělým příkladem je nástroj Copilot for Security, který jsme začátkem tohoto měsíce obecně zpřístupnili a který spojuje nástroje LLM s dovednostmi specifickými pro danou oblast, jež jsou informovány o našich informacích o hrozbách a 78 bilionech denních bezpečnostních signálů, a poskytuje tak bezpečnostním týmům užitečné poznatky.

Nyní mi dovolte hovořit o našich spotřebitelských firmách, počínaje společností LinkedIn. Pokračujeme v kombinaci našich jedinečných dat s touto novou generací umělé inteligence, abychom změnili způsob, jakým se členové učí, prodávají a najímají. Funkce, jako jsou zprávy LinkedIn s podporou AI, zaznamenávají o 40 % vyšší míru přijetí a jsou přijímány o více než 10 % rychleji uchazeči o zaměstnání, což nájemcům šetří čas a usnadňuje jim propojení s kandidáty. Naše kolaborativní články s podporou AI, které dosáhly více než 12 milionů příspěvků, pomáhají zvyšovat angažovanost na platformě, která v tomto čtvrtletí dosáhla nového rekordu. Nové funkce AI také pomáhají urychlit růst služby LinkedIn Premium, jejíž příjmy meziročně vzrostly o 29 %. A sílu zaznamenáváme i v dalších oblastech našeho podnikání, kde již sedmé čtvrtletí po sobě získáváme podíl na náboru zaměstnanců.

Nyní přejděme k vyhledávání, reklamě a zpravodajství. Opět jsme získali podíl ve službách Bing a Edge, protože pokračujeme v aplikaci nové generace umělé inteligence, která mění způsob, jakým lidé vyhledávají a prohlížejí. Bing dosáhl více než 140 milionů denně aktivních uživatelů a obzvláště nás těší naše dynamika v mobilní oblasti. Naše bezplatné aplikace Copilot pro systémy iOS a Android zaznamenaly po naší reklamě na Super Bowl prudký nárůst počtu stažení a patří k nejlépe hodnoceným v této kategorii. V tomto čtvrtletí jsme také zavedli službu Copilot do naší reklamní platformy, která pomáhá marketérům využívat umělou inteligenci k vytváření doporučení pro obrázky, titulky a popisy produktů.

Nyní přejděme k hrám. Snažíme se vyjít vstříc hráčům tam, kde jsou, a přinášet skvělé hry více lidem na více zařízeních. Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli rekordů v počtu hodin streamování her, využívání konzolí a měsíčních aktivních zařízení. A minulý měsíc jsme do naší služby Game Pass přidali první titul Diablo IV od Activision Blizzard. Předplatitelé odehráli během prvních deseti dnů více než 10 milionů hodin, což z něj dělá jedno z našich největších uvedení služby Game Pass první strany v historii. Povzbudil nás také pokračující úspěch hry Call of Duty: Modern Warfare 3, která přitahuje nové hráče a udržuje si věrné hráče této série.

V neposlední řadě rozšiřujeme naše hry na nové platformy a poprvé přinášíme 4 naše fanoušky oblíbené tituly na Nintendo Switch a Sony PlayStation. Na začátku tohoto měsíce jsme měli 7 her mezi 25 nejprodávanějšími v obchodě PlayStation, což je více než kterýkoli jiný vydavatel.

Závěrem chci říct, že jsem plný energie z našich nadcházejících příležitostí, protože inovujeme, abychom pomohli lidem a firmám prosperovat v této nové éře.

S tímto mi dovolte předat slovo Amy.

Amy Hood (executive)

Děkuji vám, Satyo, a všem přeji dobré odpoledne. Naše tržby za třetí čtvrtletí činily 61,9 miliardy dolarů, což je o 17 % více, a zisk na akcii byl 2,94 dolaru, což je o 20 % více. Výsledky předčily očekávání a my jsme dosáhli dalšího dvouciferného růstu horní i dolní linie a pokračovali jsme v růstu podílu v mnoha našich oborech.

V našem komerčním podnikání vzrostly rezervace o 29 % a o 31 % v konstantní měně, což výrazně překonalo očekávání, a to díky závazkům Azure s nárůstem průměrné velikosti a délky smlouvy a také díky silnému výkonu v našich hlavních anuitních prodejních motivech. V oblasti Microsoft 365 přispěla síla balíčku k růstu ARPU v naší komerční divizi Office, ačkoli růst nových obchodů u samostatných produktů prodávaných mimo balíček Microsoft 365 byl nadále mírný.

Zbývající výkonnostní závazek Commercial se zvýšil o 20 % a o 21 % v konstantní měně na 235 miliard USD. Zhruba 45 % bude uznáno jako výnos v příštích 12 měsících, což je meziročně o 20 % více. Zbývající část uznaná po uplynutí příštích 12 měsíců vzrostla o 21 %. A v tomto čtvrtletí se náš anuitní mix zvýšil na 97 %.

V oblasti spotřebitelských produktů byla poptávka na trhu osobních počítačů o něco lepší, než jsme očekávali, což prospělo OEM systému Windows, zatímco výdaje na reklamu dopadly relativně v souladu s naším očekáváním. V oblasti her jsme také zaznamenali lepší než očekávaný výkon titulů Activision, což prospělo obsahu a službám pro Xbox.

Na úrovni společnosti Activision přispěla společnost Activision k čistému dopadu na růst tržeb přibližně 4 body, byla brzdou růstu provozního zisku o 2 body a měla záporný dopad na zisk na akcii ve výši 0,04 USD. Připomínáme, že tento čistý dopad zahrnuje úpravu o přesun obsahu společnosti Activision z našeho předchozího vztahu jako partnera třetí strany do vztahu první strany a zahrnuje také 935 milionů USD z úprav nákupního účetnictví, integrace a nákladů souvisejících s transakcí.

FX neměly na naše výsledky významný dopad a byly zhruba v souladu s naším očekáváním na celkové tržby společnosti, tržby na úrovni segmentů, růst COGS a provozních nákladů. Tržby společnosti Microsoft Cloud dosáhly 35,1 miliardy USD a vzrostly o 23 %, což předčilo očekávání. Procento hrubé marže Microsoft Cloud se meziročně mírně snížilo na 72 %, což je o něco lepší výsledek, než jsme očekávali. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu životnosti se procento hrubé marže mírně zvýšilo, a to díky zlepšení v Azure a Office 365 i s dopadem škálování naší infrastruktury AI, což bylo částečně kompenzováno posunem prodejního mixu směrem k Azure.

Hrubá marže společnosti v dolarech vzrostla o 18 % a procento hrubé marže se meziročně mírně zvýšilo na 70 %. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se procento hrubé marže zvýšilo zhruba o 1 bod i s dopadem úprav účetnictví nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí z akvizice společnosti Activision. K růstu přispělo právě zmíněné zlepšení v oblasti Azure a Office 365 a také posun prodejního mixu směrem k obchodům s vyšší marží. Provozní náklady vzrostly o 10 %, přičemž akvizice společnosti Activision způsobila nárůst o 9 bodů.

Na celkové úrovni společnosti byl počet zaměstnanců na konci března o 1 % nižší než před rokem. Provozní zisk se zvýšil o 23 % a provozní marže se meziročně zvýšila zhruba o 2 body na 45 %. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se provozní marže zvýšily zhruba o 3 body, a to díky vyšší hrubé marži, která byla zmíněna dříve, a lepšímu provoznímu pákovému efektu díky pokračující nákladové disciplíně.

Nyní k výsledkům našich segmentů. Tržby z produktivity a podnikových procesů dosáhly 19,6 miliardy USD a vzrostly o 12 % a o 11 % v konstantní měně, což je v souladu s očekáváním. Tržby v segmentu Office Commercial vzrostly o 13 % a o 12 % v konstantní měně. Příjmy z komerčních služeb Office 365 vzrostly o 15 % v souladu s očekáváním, a to díky zdravému provádění obnovení, růstu ARPU díky pokračujícímu rozmachu E5 a pokroku v oblasti časného Copilotu pro Microsoft 365. Počet placených míst Office 365 Commercial meziročně vzrostl o 8 % díky rozšíření instalované základny ve všech zákaznických segmentech. Růst počtu míst byl opět tažen našimi nabídkami pro malé a střední podniky a pracovníky v první linii, ačkoli v oblasti SMB se růst nadále mírnil.

Počet licencí Office Commercial poklesl o 20 % a o 18 % v konstantní měně, přičemž pokračoval přesun zákazníků ke cloudovým nabídkám. Tržby z Office Consumer vzrostly o 4 %, což je mírně pod očekáváním. Předplatné Microsoft 365 vzrostlo o 14 % na 80,8 milionu USD. Tržby společnosti LinkedIn vzrostly o 10 % a 9 % v konstantní měně, což předčilo očekávání, a to díky mírně lepším než očekávaným výsledkům v oblasti prémiového předplatného a Talent Solutions.

V oblasti Talent Solutions je však růst počtu rezervací nadále ovlivňován slabším prostředím pro nábor zaměstnanců v klíčových vertikálách. Tržby v oblasti Dynamics vzrostly o 19 % a o 17 % v konstantní měně, což předčilo očekávání. Růst byl tažen systémem Dynamics 365, který vzrostl o 23 % a 22 % ve stálé měně díky pokračujícímu růstu ve všech pracovních zátěžích a lepšímu než očekávanému růstu nových zakázek, ačkoli růst rezervací zůstává mírný.

Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 11 % a procento hrubé marže se meziročně mírně snížilo. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu se procento hrubé marže mírně zvýšilo díky zlepšení v oblasti Office 365. Provozní náklady se zvýšily o 1 % a provozní výnosy o 17 % a 16 % v konstantní měně.

Dále segment Intelligent Cloud. Tržby dosáhly 26,7 miliardy USD a vzrostly o 21 %, což předčilo očekávání díky lepším než očekávaným výsledkům ve všech oblastech podnikání. Celkově tržby ze serverových produktů a cloudových služeb vzrostly o 24 %. Příjmy z Azure a dalších cloudových služeb vzrostly o 31 % nad očekávání, zatímco naše služby v oblasti umělé inteligence přispěly k růstu podle očekávání 7 procentními body.

V části našich spotřebitelských aktivit, která se netýká AI, jsme zaznamenali větší než očekávanou poptávku, a to široce napříč odvětvími a zákaznickými segmenty, a také určitý přínos z většího než očekávaného mixu smluv s vyšším uznáním v daném období. V oblasti mobilních a bezpečnostních služeb na uživatele vzrostla instalovaná základna o 10 % na více než 274 milionů míst, přičemž pokračoval vliv růstových trendů v oblasti nových samostatných služeb, které byly zmíněny výše. V oblasti lokálních serverů vzrostly příjmy o 6 %, což předčilo očekávání, a to díky lepšímu než očekávanému prodloužení smluv, zejména u smluv s vyššími příjmy v daném období.

Tržby z podnikových a partnerských služeb se snížily o 9 % v důsledku silných srovnatelných výsledků předchozího roku u služeb podnikové podpory. Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 20 % a procento hrubé marže se meziročně mírně snížilo. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu [nespecifikovatelné] procento mírně vzrostlo, a to především díky již zmíněnému zlepšení v oblasti Azure, a to i s dopadem škálování naší infrastruktury umělé inteligence, což bylo částečně kompenzováno posunem prodejního mixu směrem k Azure. Provozní náklady se zvýšily o 1 % a provozní výnosy vzrostly o 32 %.

Nyní k Osobnějším počítačům. Tržby dosáhly 15,6 miliardy USD a vzrostly o 17 % s 15bodovým čistým dopadem akvizice společnosti Activision. Výsledky předčily očekávání díky lepším než očekávaným výsledkům v oblasti her a Windows OEM. Tržby z prodeje OEM systému Windows se meziročně zvýšily o 11 %, což předčilo očekávání, a to především díky mírně lepšímu vývoji na trhu osobních počítačů, který byl zmíněn dříve, a také díky posunu sortimentu na trhy s vyššími příjmy.

Tržby z komerčních produktů a cloudových služeb pro Windows vzrostly o 13 % a 12 % v konstantní měně, což bylo pod očekáváním, a to vlivem růstových trendů v nových samostatných obchodech, které byly zmíněny dříve, a také nižším uznáním tržeb v daném období v důsledku kombinace smluv. Příjmy z prodeje zařízení se snížily o 17 % a 16 % v konstantní měně, protože se nadále zaměřujeme na naše prémiové produkty s vyšší marží. Celkově byla poptávka po zařízeních Surface o něco nižší, než se očekávalo. Příjmy z reklamy ve vyhledávání a zpravodajství bez TAC vzrostly o 12 %, což předčilo očekávání díky pokračujícímu růstu objemu a zvýšenému zapojení v aplikacích Bing a Edge.

A v oblasti her vzrostly příjmy o 51 % a 50 % v konstantní měně s 55 body čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Výsledky předčily očekávání především díky hře Call of Duty. Příjmy z obsahu a služeb pro Xbox vzrostly o 62 % a 61 % v konstantní měně s 61 body čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Tržby z prodeje hardwaru pro Xbox se snížily o 31 % a o 30 % v konstantní měně. Hrubá marže segmentu v dolarech vzrostla o 27 % a 26 % v konstantní měně, přičemž čistý dopad akvizice společnosti Activision činil 13 bodů. Procento hrubé marže se meziročně zvýšilo zhruba o 4 body, a to především díky posunu prodejního mixu směrem k obchodům s vyšší marží. Provozní náklady se zvýšily o 41 %, přičemž akvizice společnosti Activision měla vliv na 43 bodů. Provozní výnosy vzrostly o 16 % a o 15 % v konstantní měně.

Nyní zpět k celkovým výsledkům společnosti. Kapitálové výdaje, včetně finančního leasingu, činily 14 miliard USD na podporu naší poptávky po cloudu, včetně potřeby škálovat naši infrastrukturu umělé inteligence. Hotovost zaplacená za dlouhodobý hmotný majetek činila 11 miliard USD. Peněžní tok z provozní činnosti činil 31,9 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 31 %, a to díky silným fakturám za cloudové služby a inkasu. Volný peněžní tok činil 21 miliard USD, což je meziroční nárůst o 18 %, a odráží vyšší kapitálové výdaje na podporu naší nabídky cloudu a umělé inteligence. Ostatní výnosy a náklady byly v tomto čtvrtletí záporné, 854 milionů dolarů, tedy nižší, než se očekávalo, a to v důsledku ztrát z investic účtovaných ekvivalenční metodou. Naše efektivní daňová sazba činila přibližně 18 %. A konečně jsme akcionářům vrátili 8,4 miliardy dolarů prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií.

Nyní přejdeme k našemu výhledu na 4. čtvrtletí, který, pokud není výslovně uvedeno jinak, je v amerických dolarech. Nejprve k měnovým kurzům. Na základě současných kurzů, které odrážejí nedávné posílení amerického dolaru, nyní očekáváme, že FX sníží celkové tržby a růst tržeb na úrovni segmentů o méně než 1 bod. Ve srovnání s naším lednovým průvodcem pro 4. čtvrtletí FX to znamená pokles celkových tržeb o zhruba 700 milionů dolarů. Kč, přičemž očekáváme, že FX sníží růst COGS přibližně o 1 bod a růst provozních nákladů o méně než 1 bod.

V oblasti komerčních rezervací očekáváme solidní růst na relativně rovné základně expirace díky pokračující silné realizaci komerčních prodejů. Připomínáme, že větší dlouhodobé smlouvy Azure, jejichž načasování je nepředvídatelnější, mohou způsobit zvýšenou čtvrtletní volatilitu v tempu růstu našich rezervací.

Procento hrubé marže Microsoft Cloud by se mělo meziročně snížit zhruba o 2 body. Bez zahrnutí dopadu změny účetního odhadu bude procento hrubé marže v cloudu ve 4. čtvrtletí mírně nižší, protože zlepšení v Azure, včetně škálování naší infrastruktury umělé inteligence, bude kompenzováno posunem prodejního mixu do Azure.

Očekáváme, že kapitálové výdaje se na sekvenční bázi podstatně zvýší díky investicím do cloudové a AI infrastruktury. Připomínáme, že v načasování budování naší cloudové infrastruktury a načasování finančního leasingu může docházet k běžné čtvrtletní variabilitě výdajů. Pokračujeme v uvádění kapacit do provozu, protože s rostoucí poptávkou rozšiřujeme naše investice do umělé inteligence. V současné době je krátkodobá poptávka po AI o něco vyšší než naše dostupná kapacita.

Dále k pokynům pro jednotlivé segmenty. V segmentu Produktivita a podnikové procesy očekáváme růst tržeb o 9 až 11 % při konstantní měně, tj. 19,9 až 20,2 miliardy USD. V oblasti Office Commercial bude růst tržeb opět tažen Office 365 s růstem počtu míst napříč zákaznickými segmenty a růstem ARPU především díky E5. Očekáváme, že růst příjmů z Office 365 bude činit přibližně 14 % při konstantní měně. Nadále pokračujeme v zavádění systému Copilot pro Microsoft 365 a nadále se těšíme na příležitost k dlouhodobému růstu.

V našem on-premises byznysu očekáváme pokles tržeb ve středních až vysokých desítkách procent. V oblasti Office Consumer očekáváme růst tržeb v nízkých až středních jednociferných číslech, a to díky předplatnému Microsoft 365. V případě společnosti LinkedIn očekáváme růst tržeb ve středních až vysokých jednociferných číslech díky pokračujícímu růstu ve všech oblastech podnikání. V oblasti Dynamics očekáváme růst tržeb v řádu nízkých až středních desítek, a to díky Dynamics 365. Jak u LinkedIn, tak u Dynamics je pokračující zmírnění růstu rezervací, o kterém jsme se zmínili dříve, protivětrem pro růst tržeb ve 4. čtvrtletí.

V případě Intelligent Cloud očekáváme růst tržeb v rozmezí 19 % až 20 % při konstantní měně, tj. 28,4 až 28,7 miliardy USD. Tržby budou i nadále taženy službou Azure, která, jak připomínáme, může mít čtvrtletní variabilitu především z našeho obchodu na uživatele a z uznání tržeb v období v závislosti na skladbě smluv.

V oblasti Azure očekáváme ve 4. čtvrtletí růst tržeb o 30 % až 31 % v konstantní měně, neboli podobně jako v případě silnějších než očekávaných výsledků za 3. čtvrtletí. Růst bude tažen naším podnikáním v oblasti spotřeby Azure a pokračujícím příspěvkem AI s určitým dopadem dříve zmíněné dostupnosti kapacity AI. Náš byznys v přepočtu na uživatele by měl těžit z dynamiky balíčku Microsoft 365. I když vzhledem k velikosti instalované základny očekáváme pokračující zmírnění tempa růstu počtu míst.

V našem podnikání v oblasti lokálních serverů očekáváme růst tržeb v nízkých až středních jednociferných číslech s pokračující poptávkou po hybridních řešeních, včetně licencí provozovaných ve vícecloudových prostředích. A v oblasti podnikových a partnerských služeb by měly tržby klesnout ve středních až vysokých jednociferných číslech na základě vysokých srovnatelných hodnot z předchozího roku u podpůrných služeb pro podniky.

V oblasti More Personal Computing očekáváme růst tržeb v rozmezí 10 % až 13 % při konstantní měně, tj. 15,2 až 15,6 miliardy USD. Růst tržeb OEM výrobců Windows by se měl pohybovat v nízkých až středních jednociferných číslech, protože objemy jednotek na trhu osobních počítačů budou i nadále na předpandemické úrovni. V oblasti komerčních produktů Windows a cloudových služeb by poptávka zákazníků po službě Microsoft 365 a našich pokročilých bezpečnostních řešeních měla podpořit růst tržeb ve středních jednociferných číslech.

Připomínáme, že náš čtvrtletní růst tržeb může být proměnlivý především v důsledku uznání tržeb v daném období v závislosti na skladbě smluv. V případě zařízení by měly tržby klesat v řádu středních desítek, protože se nadále soustředíme na naše prémiové produkty s vyšší marží. Růst příjmů z vyhledávání a zpravodajské reklamy bez TAC by se měl pohybovat v rozmezí od nízkých do středních desítek, a to díky pokračujícímu posilování objemu. To bude vyšší než celkový růst příjmů z vyhledávání a zpravodajské reklamy, který očekáváme relativně stabilní.

A v oblasti her očekáváme růst tržeb v rozmezí od nízkých do středních 40 %, včetně přibližně 50 bodů čistého dopadu akvizice společnosti Activision. U obsahu a služeb pro Xbox očekáváme růst tržeb na úrovni 50 %, k čemuž přispěje přibližně 60 bodů čistého dopadu akvizice společnosti Activision. Tržby z hardwaru budou meziročně opět klesat.

Nyní zpět k výhledům společnosti. Očekáváme náklady na provozní náklady v rozmezí 19,6 až 19,8 miliardy USD, včetně přibližně 700 milionů USD z účetnictví nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí v důsledku akvizice společnosti Activision. Provozní náklady očekáváme ve výši 17,15 až 17,25 miliardy USD, včetně přibližně 300 milionů USD z titulu účtování nákupu, integrace a nákladů souvisejících s transakcí po akvizici společnosti Activision.

Proto nyní očekáváme, že celoroční provozní marže za rok 24 vzrostou meziročně o více než 2 procentní body, a to i s ohledem na naše investice do cloudu a umělé inteligence, dopad akvizice společnosti Activision a nepříznivý vliv změny životnosti v minulém roce. Toto rozšíření provozní marže odráží tvrdou práci všech týmů na zvyšování efektivity a udržování disciplinovaného řízení nákladů s vědomím, že v příštím roce budeme pokračovat v růstu našich investic do cloudu a AI. Ostatní výnosy a náklady by měly být zhruba záporné ve výši 850 milionů USD, protože úrokové výnosy budou více než kompenzovány úrokovými náklady a ztrátami z investic účtovaných ekvivalenční metodou.

Připomínáme, že jsme povinni vykazovat zisky nebo ztráty z našich investic do vlastního kapitálu, což může zvýšit čtvrtletní volatilitu. Očekáváme, že naše efektivní daňová sazba za 4. čtvrtletí bude přibližně 18 %.

Nyní bych se s vámi rád podělil o několik závěrečných myšlenek při pohledu na příští fiskální rok. Nadále se soustředíme na budování podniků, které vytvářejí smysluplnou hodnotu pro naše zákazníky, a tedy i významné příležitosti k růstu v příštích letech. Ve finančním roce 25 by toto zaměření na realizaci mělo opět vést k dvoucifernému růstu tržeb a provozního zisku. Abychom mohli škálovat a uspokojit rostoucí signál poptávky po našich produktech v oblasti cloudu a umělé inteligence, očekáváme, že kapitálové výdaje v roce 25 budou vyšší než v roce 24. Tyto výdaje v průběhu příštího roku závisí na signálech poptávky a přijetí našich služeb, takže tento signál budeme v průběhu roku řídit.

Budeme také nadále upřednostňovat provozní pákový efekt. A proto očekáváme, že provozní marže v roce 25 budou meziročně nižší jen asi o 1 bod, a to i s ohledem na naše významné investice do cloudu a umělé inteligence a také celoroční dopad akvizice společnosti Activision. Vedeme vlnu platforem AI a jsme odhodláni přinášet tuto hodnotu našim globálním zákazníkům i v posledním čtvrtletí našeho fiskálního roku.

Nyní přejděme k otázkám a odpovědím, Brette.

Brett Iversen (executive)

Díky, Amy. Nyní přejdeme k otázkám a odpovědím.

Operator

První otázku pokládá Keith Weiss ze společnosti Morgan Stanley.

Keith Weiss (analyst)

Gratulujeme k fantastickému čtvrtletí. Na trhu panuje velké vzrušení kolem generativní umělé inteligence a potenciálu těchto technologií, ale také se za nimi skrývá spousta investic. Vypadá to, že Microsoft je na dobré cestě zvýšit letos kapitálové výdaje meziročně o více než 50 % na více než 50 miliard dolarů. A v médiích se spekuluje o dalších výdajích, které nás čekají, přičemž některé zprávy hovoří o datových centrech v hodnotě například 100 miliard dolarů. Je tedy zřejmé, že investice přicházejí s velkým předstihem před přínosem příjmů, ale doufal jsem, že byste nám mohl přiblížit, jak se jako manažerský tým snažíte vyčíslit potenciální příležitosti, které jsou základem těchto investic, protože ty začínají být velmi velké. A možná kdybyste nám mohl naznačit, zda je něco pravdy na potenciálu datových center v hodnotě 100 miliard dolarů.

Satya Nadella (executive)

Děkuji ti, Keithe, za otázku. Dovolte mi začít a Amy, vy můžete přidat. Na vysoké úrovni o tom jako manažerský tým mluvíme tak, že to má dvě strany, že? Je tu školení a je tu odvozování. Co - vzhledem k tomu, že chceme být lídrem v této velké generační změně a změně paradigmatu v oblasti technologií, je to na straně školení. Chceme být schopni alokovat kapitál potřebný k tomu, abychom v podstatě školili tyto velké nadační modely a udrželi si zde vedoucí pozici. A to se nám dnes úspěšně daří po celou dobu a vidíte, jak to plyne do našeho hospodářského výsledku, a můžete to vidět i nadále.

Amy pak zmínila to, co děláme také na straně inference, což je zaprvé, že nejprve inovujeme a vytváříme produkty. A samozřejmě máme infrastrukturní byznys, který je také závislý na mnoha ISV, kteří vytvářejí produkty běžící na naší infrastruktuře. A to vše se bude řídit poptávkou. Jinými slovy, velmi pečlivě sledujeme, co se děje s poptávkou po inferencích, a to je něco, co budeme řídit, jak řekla Amy ve svých poznámkách, velmi, velmi pečlivě.

Takže máme pocit, že - a samozřejmě to děláme, upřímně řečeno, Keithe, už několik let. Takže tohle není čtvrtletí. Uvědomuji si, že ve zprávách je to dnes mnohem více ve čtvrtletí. Ale když se na to podíváte, děláme to, co je v podstatě alokace kapitálu, abychom byli lídrem v oblasti umělé inteligence již několik let, a plánujeme to tak nějak v podstatě dále rozvíjet.

Amy Hood (executive)

A Keithe, myslím si, že je důležité skutečně přemýšlet o našich plánovacích cyklech, a my mluvíme o postupném zvyšování výdajů. A těšíme se, že budeme moci pokračovat v budování infrastruktury potřebné k uspokojení poptávky. Další věc, na kterou jste se na začátku opravdu ptal, byla příležitost a její velikost. A myslím, že v určitém ohledu je důležité přemýšlet o každém obchodním procesu, který může být ovlivněn, a o příležitosti, kterou představuje každý obchodní proces.

A tak když o tom přemýšlíte tímto způsobem, myslím, že příležitost je významná. Příležitost pohánět tuto další vlnu „cloudové infrastruktury“ je důležitá. Je důležitá, protože jsme byli lídrem tohoto desetiletí přechodu na cloud a je pro nás důležité, abychom sebevědomě investovali do této druhé vlny a navázali tak na náš úspěch v té první. A myslím, že to je opravdu nejlepší způsob, jak přemýšlet o tom, jak budeme utrácet, je stejný způsob, jakým jsme k tomu přistupovali po celé desetiletí. Sledujte signál. Investovat, abychom se stali lídrem v oblasti technického základu, a pak důsledně realizovat přidanou hodnotu pro zákazníky. Příležitost představuje množství hodnoty, kterou přidáváme. A já se těším, že ji budeme moci i nadále poskytovat.

Operator

Další otázku pokládá Brent Thill z Jefferies.

Brent Thill (analyst)

Satyo, jak byste charakterizoval poptávkové prostředí? Na jedné straně máte rezervace v Azure, které se v tomto čtvrtletí meziročně zrychlily, ale vidíme mnoho obav z budoucnosti a váhání ze strany ostatních dodavatelů, které všichni pokrýváme. Takže si myslím, že by každý rád získal váš pocit z letošního stavu rozpočtu zákazníků.

Satya Nadella (executive)

Skvělá otázka, Brente. Řekl bych několik věcí. Pokud jde o Azure, na který jste se myslím konkrétně ptal, máme z něj velmi, velmi dobrý pocit - v zásadě jsme podílníkem, protože pokud se na to podíváte z našeho pohledu, Azure se v tomto okamžiku stal přístavem pro téměř každého, kdo dělá projekt v oblasti umělé inteligence.

A to nám tak nějak významně pomáhá při získávání i nových zákazníků. Některá loga, na která jsem dokonce odkazoval ve svých poznámkách, jsou novými zákazníky Azure. Takže to je jeden z nich. Druhá věc, kterou také vidíme, je, že AI prostě nesedí sama o sobě. Takže projekty AI samozřejmě začínají voláním modelů AI, ale používají také vektorovou databázi. Ve skutečnosti je Azure Search, který skutečně využívá i ChatGPT, pro nás jednou z nejrychleji rostoucích služeb.

Máme integraci Fabric do Azure AI a tak -- integraci Cosmos DB. Takže datová vrstva, nástroje pro vývojáře jsou dalším místem, kde vidíme velkou trakci. Takže vidíme přilehlé služby v Azure, které se připojují k AI.

A nakonec bych řekl, že také migrace do Azure. Takže to není jen příběh AI. Díváme se také na zákazníky - chci říct, že to je něco, o čem jsme mluvili v minulosti, a to, že vždy existuje optimalizační cyklus. Ale je tu také -- jak lidé optimalizují, utrácejí peníze za nové projekty, které se rozrostou, a pak budou optimalizovat. Takže je to kontinuální stránka věci. To jsou tedy tři trendy, které se odehrávají na Azure, pokud jde o to, co alespoň vidíme na straně poptávky.

Operator

Další otázku pokládá Mark Moerdler ze společnosti Bernstein Research.

Mark Moerdler (analyst)

Gratuluji k výsledkům za 3. čtvrtletí. Chci se samozřejmě vrátit k umělé inteligenci. Jsme svědky toho, že společnosti přesouvají své výdaje na IT, aby investovaly do AI a učily se o ní, spíše než aby dostávaly další rozpočty na AI. V určitém okamžiku, aby se AI stala transformativní, jak všichni očekávají, musí být akreční ve výdajích. Satyo, kdy podle vás AI dosáhne úrovně vyspělosti? Bude to čistý nárůst výdajů na IT nebo mimo IT? A jaké budou hlavní ukazatele této vyspělosti? A Amy, charakterizuji to správně, pokud jde o Azure? Některé projekty se odkládají, takže by se výdaje mohly přesunout z jádra Azure na Azure AI?

Satya Nadella (executive)

Ano. Skvělá sada otázek, Marku. Dovolte mi, abych začal tím, že dobré místo pro začátek je sledovat, co se děje v oblasti standardních otázek pro softwarové týmy, že? Když se nad tím zamyslíte, v minulosti se nakupovaly nástroje. Nyní se v podstatě kupují nástroje plus Copilot, že? Takže byste dokonce mohli říci, že je to charakterizováno jako možná přesun toho, co jsou OpEx dolary, do efektivního utrácení nástrojů, protože to dává provozní páku všem OpEx dolarům, které dnes utrácíte, že?

To je opravdu dobrý příklad toho, co se podle mého názoru bude dít napříč celým systémem. Vidíme to v oblasti služeb zákazníkům. Vidíme to v prodeji. Vidíme to v marketingu, všude tam, kde je provoz. Proto jsem to popsal jako obrat znalostí. Můžete o tom dokonce přemýšlet jako o štíhlé [ znalostní ] práci, správně, protože to prostě snižuje plýtvání, zvyšuje rychlost a hodnotu pro zákazníka.

A tak jedním ze zajímavých omezovačů rychlosti je změna kultury uvnitř organizací. Když říkám změna kultury, znamená to změnu procesů. A Amy na to odkazovala i ve své odpovědi na první otázku, protože nakonec budou muset společnosti vzít proces, zjednodušit proces, automatizovat proces a aplikovat tato řešení.

A to tedy vyžaduje nejen technologii, ale ve skutečnosti společnosti musí jít udělat tvrdou práci na kulturní změně způsobu, jakým přijímají technologii, aby dosáhly tohoto provozního pákového efektu. A právě zde uvidíme rozdíly ve výkonnosti na úrovni firem. Takže jedna z věcí, kterou vidíme, je nasazení jakéhokoli zákazníka, který s námi úzce spolupracuje. Interně ve společnosti Microsoft to vidíme, že? Také my si bereme vlastní lék, abychom to aplikovali napříč všemi procesy. A víme, že to není jen o technologii. Jde o to, abychom byli schopni mít metodiku, která s tím souvisí.

A tak to vidíme ve vývoji softwaru. Vidíme to v zákaznickém servisu. Vidíme to dnes dokonce i v horizontálním využití systému Copilot, kde lidé každý den objevují nové pracovní postupy, které mohou optimalizovat. A tak je to jako s PC, když se stalo standardní záležitostí na začátku 90. let. To je nejbližší analogie, která mě napadá.

A tak ano, bude trvat nějakou dobu, než... než to pronikne do ekonomiky. Ale toto je rychlejší šíření, rychlejší míra přijetí než cokoli, co jsme viděli v minulosti. Jak dokazuje i Copilot, je to rychlejší než jakýkoli balík, který jsme v minulosti prodávali. A - i když bude vyžadovat změnu pracovních postupů a procesů.

Amy Hood (executive)

A Marku, možná bychom mohli odpovědět na vaši otázku, zda vidíme, že se projekty začínají měnit z něčeho, co bylo možná hlavní spotřebou, na projekt umělé inteligence. V našich výsledcích jsme to nezaznamenali. Viděli jsme spíše to, o čem předtím mluvil Satya, tedy že možná opět vidíte nárůst migrací. Opět vidíte práci v oblasti dat a vidíte zahájení projektů AI.

A myslím si, že proto možná vidíte náš růst jinak, než vidíte výdaje na IT rozpočet. Je to proto, že je to podíl, myslím, zlepšení plus také opravdu zaměření na to, co řekl Satya. Jde o výdaje možná v jiných oblastech, o kterých tradičně neuvažujeme jako o výdajích v rámci rozpočtu IT pod vedením CIO. Jsou to výdaje, které má na starosti vedoucí oddělení služeb zákazníkům. Jsou to výdaje, které vynakládá vedoucí marketingu. A myslím si, že to bude důležité, když budeme přemýšlet o budoucích příležitostech.

Operator

Další otázku pokládá Karl Keirstead ze společnosti UBS.

Karl Keirstead (analyst)

Satyo a Amy, blahopřejeme k těmto vynikajícím výsledkům Azure. Rád bych se trochu zaměřil na zvýšení růstu Azure o 7 bodů z AI, což je vynikající číslo, ale trochu se vyrovnává z prosincových 6 bodů. Zajímalo by mě, zda byste to mohl trochu rozvést. Do jaké míry ovlivnily toto číslo problémy s kapacitou, na které jste Amy upozorňoval během hovoru. Existuje nějaká sezónnost? To bych si nemyslel. Nebo nějaký jiný faktor, který může ovlivnit toto číslo a který byste nám doporučil mít na paměti?

Amy Hood (executive)

Díky, Karle. Čísla nemají sezónní charakter. Takže máš naprostou pravdu, když začínáš tam, a je to dobrá otázka. Způsob, jak o tom přemýšlet, je trochu více podle... jde o to, kolik kapacity máme ve hře a kolik kapacity musíme prodat zejména na straně inferencí. A to je částečně důvod, proč vidíte kapitálové investice v takové podobě, v jaké jsou, protože právě v tuto chvíli máme poptávku, která trochu převyšuje naši nabídku. Takže je spravedlivé říci, že to mohlo mít vliv na číslo za čtvrtletí a trochu to ovlivňuje číslo ve čtvrtém čtvrtletí.

Operator

Další otázku pokládá Raimo Lenschow ze společnosti Barclays.

Raimo Lenschow (analyst)

Mám na Satyu koncepčnější otázku. Když se zamyslíte nad kopiloty a tím, co tam děláte, máte tak trochu vliv na mnoho z toho ve firmách a příležitosti se zdají být velmi široké. Jak si myslíte, že se to projeví v průmyslu mezi vámi, kteří nabízíte určité kopiloty, a jakoby zbytkem průmyslu, který je následuje, a zdá se, že každý teď má kopilota a zdá se, že o tom mluví? Jak to ovlivní to, co chcete dělat, vaši partnerskou strategii do budoucna?

Satya Nadella (executive)

Ano, to je skvělá otázka. Když se nad tím zamyslíte, tak způsob, jakým byl Office široce používán pro práci se znalostmi, byl v kontextu obchodních procesů, že? Takže to není jako - když lidé dělají znalostní práci, nedělají znalostní práci. Dělají znalostní práci na podporu pokroku v kontextu podpory prodeje, zákaznického servisu příjmů, dodavatelského řetězce nebo čehokoli jiného, že? Takže to je první věc, kterou je třeba si uvědomit. A dělají to v rámci e-mailu. Dělají to v rámci Teams. Dělají to v Excelu, PowerPointu, Wordu a podobně.

Nyní máme možnost v podstatě propojit práci a pracovní artefakty uvnitř těchto nástrojů pro znalostní pracovníky s pracovními postupy a podnikovými procesy a daty podnikových procesů. Takže když přemýšlíme o našem Copilotu, náš Copilot má tuto schopnost integrace, ať už se ServiceNow. Má schopnost integrace se SAP, se Salesforce, samozřejmě s Dynamics. To je to, co vidíme.

Ve skutečnosti nás o tom hodně uslyšíte mluvit na naší vývojářské konferenci, což je rozšiřitelnost - a Copilot Studio je opravdu na startu, pokud jde o produkt, ze kterého je většina lidí nadšená, protože jednou z věcí v podniku je, že chcete uzemnit svůj copilot s podnikovými daty, která jsou ve všech těchto aplikacích SaaS, a Copilot Studio je nástroj, který tam lze použít, aby se to stalo.

A to je to, co vidíme, tedy že vytváříme kopilota, který je také orchestrátorem všech těchto dalších kopilotů, které se nám jeví jako rozšíření. A net-net se stane, že některé z těchto nástrojů pro znalostní pracovníky, které lidé celou dobu používali, že ano, protože když se zamyslíte nad Teams, když máte schůzku, neděláte náhodnou schůzku. Schůzka probíhá v kontextu nějakého obchodního procesu. Může to být schůzka dodavatelského řetězce, kde se snažíte pochopit, na které dodavatele vsadit nebo jaké podmínky udělat. A tak nyní máte přístup ke všem těmto datům přímo v kontextu týmu.

Takže to je, myslím, to, co je pro nás vzrušující, že jsme vytvořili všechny tyto horizontální nástroje, které bych řekl, že jsme nedoceněni pro množství práce - jak... lidé používají tyto nástroje, aby pokročili v obchodních procesech, ale nyní máme možnost propojit to mezi obchodními aplikacemi a nástroji pro znalostní pracovníky více horizontálně.

Operator

Další otázku pokládá Michael Turrin ze společnosti Wells Fargo.

Michael Turrin (analyst)

Oceňuji, že jste se na otázku zeptal. Chtěl jsem se vrátit k Azure. V posledních několika čtvrtletích jste naznačovali stabilizaci, ale stále je velmi dobré vidět rovnováhu. Možná byste mohl rozšířit právě to číslo komerčních rezervací, ocenit variabilitu, kterou tam dělá z hlediska viditelnosti. A jakákoli charakteristika, kterou nám můžete poskytnout v souvislosti s tím, co vidíte v oblastech, jako je optimalizace nákladů a návrat k růstu základního pracovního zatížení, je pro nás užitečným kontextem při rozbalování těchto čísel.

Amy Hood (executive)

Díky, Michaele. Možná... Možná je vezmu trochu obráceně. Je trochu snazší se jimi zabývat. Když se zamyslíte nad... mluvili jsme o jakési stabilizaci a co jste viděli v tomto čtvrtletí, když rozdělíte číslo Azure, jak jste viděli, o kterém jsem myslím trochu mluvil s Karlem, bylo 7 bodů příspěvku z AI a mohli byste je nazvat rozdílem [ 24 ] od našeho hlavního opravdu Azure byznysu. A v rámci toho aktivita, kterou jsme viděli na straně spotřeby, byla opravdu taková rovnováha, na kterou jsme byli docela zvyklí a kterou jsme viděli po celou dobu přechodu na cloud. Viděli jsme spouštění nových pracovních zátěží a viděli jsme optimalizace.

A tyto optimalizace pak vytvářejí nový rozpočet a vy jej použijete. A tento cyklus, který je vlastně zcela normální, jsme v tomto čtvrtletí opět viděli ve vyvážené míře. A myslím, že když mluvíme o stabilizaci, nebo dokonce o tom, co jsme viděli mezi druhým a třetím čtvrtletím, což je určité zrychlení v tomto jádru, bylo mnoho novějších zahájení projektů týkajících se nejen zahájení AI, ale spousty dalších pracovních postupů. Společnosti stále přecházejí z on-prem na cloud. Proto Satya zmínil migrace. A některé z nich, které, jak vím, nejsou tak vzrušující, jako když mluvíme o všech projektech AI, jsou stále skutečně základními pracemi, které umožňují společnostem využívat úspory nákladů. A celkové TCO je stále opravdu dobré.

A tak si myslím, že tato rovnováha je opravdu to, co jste viděli v tomto čtvrtletí, a mám pocit, že opravdu nebyl velký rozdíl, Michaele, napříč odvětvími nebo napříč geografickými oblastmi. Takže bych řekl, že to bylo vlastně docela konzistentní, to je další možná textura, kterou bych ti mohl dát na tuto otázku.

A pak tedy, když říkáš, jestli stále tak nějak poukazujeme na stabilizaci, opravdu se dívám tak nějak na pracovní vytížení, co vidíme, kde to začíná. A tahle mi přišla vlastně docela vyrovnaná a optimalizace vypadají tak, jak by normálně vypadaly, což je mimochodem super důležité. Je to něco, k čemu zákazníky vybízíme. Chcete provozovat své pracovní zátěže co nejefektivněji. Je to zásadní pro to, aby zákazníci mohli růst a získávat z toho hodnotu. Takže si někdy myslím, že my - všichni možná kladete otázku spíše jako negativní, a pro nás je to jen o zdravém cyklu na úrovni zákaznického účtu.

Michael Turrin (analyst)

Stálý růst jádra cloudu je pro nás také stále docela vzrušující.

Operator

Další otázku pokládá Kirk Materne ze společnosti Evercore ISI.

S. Kirk Materne (analyst)

Přidám své gratulace za 3. čtvrtletí. Satyo, zajímalo by mě, jestli by ses mohl vyjádřit k diskusi, která se často objevuje mezi investory, a sice jestli je na trhu nějaký problém s kvalitou dat, pokud jde o schopnost využít všechny tyto nové možnosti GenAI? A zajímalo by mě, jestli byste se mohl vyjádřit k tomu, zda vidíte, že společnosti dělají pokroky v řešení tohoto problému. A vnímáte to v tuto chvíli jako určitou brzdu růstu AI?

Satya Nadella (executive)

Ano, to je skvělá otázka, protože pro úspěšné nasazení těchto nových schopností umělé inteligence existují dvě skupiny věcí. Myslím tím, že když se řekne, co je to ta umělá inteligence, tak dělá dvě věci, že? Je to nová uživatelská zkušenost. Je to rozhraní přirozeného jazyka a druhá věc je, že je to argumentační engine. A ten argumentační motor vyžaduje dobrá data a to je dobré... vyžaduje dobrá data pro uzemnění, že?

Takže lidé mluví o něčem, čemu se říká vyhledávání rozšířené generování. A v tomto kontextu si myslím, že je užitečné mít dobrá podkladová data, která pak pomáhají s uvažováním. A pak se samozřejmě lidé také snaží o jakési doladění nebo RLHF nebo v podstatě o to, aby vzali velký model a dále ho podložili.

Takže všechny tyto nástroje jsou nyní k dispozici, sofistikovanost toho, jak lidé mohou nasadit tyto modely v různých podnikových procesech, kde jsou data a kde je ladění těchto modelů, se také stále více rozšiřuje, a to i u systémových integrátorů a dalších vývojářů, kteří jsou tu proto, aby podnikům pomohli.

Takže to všechno dozrává. Takže máme dobrý pocit. A to je to, co si myslím, na komerční straně. Jsou to jedny z těžších problémů, které se řeší široce spotřebitelsky, že? Myslím, že to je několik řádů zlepšení, nazvu to, našich modelů, než budeme moci mít tak nějak sofistikovanější otevřené spotřebitelské scénáře. Zatímco v podnikové sféře jsou to všechno věci, které můžeme začít řešit. Opět bych poukázal na GitHub. Když se zamyslíte nad tím, jak má celý systém, správně, není to prostě model umělé inteligence. Je to AI - nebo uživatelské prostředí, scaffolding, editor, chat, interpret a debugger, pracují spolu s pokračováním modelu, aby v podstatě pomohly vytvořit tyto rozumové stopy, které pomáhají celé věci fungovat.

A efektivně to, co děláme s Copilotem, Copilot Studiem a konektory ke všem těmto podnikovým systémům, berte tak, že vytváříme scénáře podobné GitHub Copilotu pro každý podnikový systém. To je to, co si myslím, že bude mít jak to, co Amy odkazovala jako obchodní hodnotu, tak lepší uzemnění. Ale máte naprostou pravdu v tom, že spousta práce, kterou děláme s Fabricem nebo Cosmosem nebo PostgreS nebo SQL, se týká přípravy těchto dat tak, aby je bylo možné integrovat s těmito projekty umělé inteligence.

Operator

Poslední otázku nám položí Alex Zukin ze společnosti Wolfe Research.

Aleksandr Zukin (analyst)

Chtěl jsem se zeptat na umělou inteligenci, ale z pohledu Microsoft 365 Copilot. Myslím, že jste trochu mluvil o tom, že v tomto čtvrtletí začínáte pozitivně vnímat některé z těchto dopadů na oblast Office. Chtěl jsem se zeptat šířeji na to kapacitní omezení, na které jste narážela ve svých připravených poznámkách, Amy. A jak se projevuje zmírnění - jak jsme na tom s investicemi do investičních výdajů a s uvedením dalších kapacit do provozu? Jak moc to uvolní nebo uvolní schopnost poskytovat vyšší počet Azure AI i vyšší počet Microsoft 365 Copilot?

Amy Hood (executive)

Děkuji za otázku. Je to dobrá příležitost k objasnění. My - a já bych neřekl, že je kapacita kopilotů omezená. Je pro nás skutečnou prioritou zajistit, abychom optimalizovali přidělování naší kapacity a zajistili, že tyto podniky na uživatele budou moci nadále růst. A tak o tom uvažujte jako o naší prioritě 1. A to znamená, že kapacitní omezení, pokud je máme, jsou vidět spíše na straně infrastruktury Azure. Lepší je o tom přemýšlet na straně spotřeby.

Brett Iversen (executive)

Díky, Alexi. Tím jsme ukončili dnešní hovor s otázkami a odpověďmi. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, a těšíme se na brzký rozhovor s vámi všemi.

Satya Nadella (executive)

Děkuji všem.

Amy Hood (analyst)

Děkuji

Operator

Tím dnešní konference končí. Nyní se můžete odpojit. Užijte si zbytek dne.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika