Skip to content Skip to footer

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

PROFIL SPOLEČNOSTI

JPMorgan Chase je finanční holdingová společnost, sídlící v New Yorku a v současné době zaměstnává 309 926 zaměstnanců na plný úvazek. Společnost působí ve čtyřech segmentech a také v korporátním segmentu. Segmenty firmy jsou Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking a Asset Management. Segment Consumer & Community Banking nabízí služby spotřebitelům a podnikům prostřednictvím bankovních poboček, bankomatů, online, mobilního a telefonního bankovnictví. Segment Corporate & Investment Bank, zahrnující segment Banking and Markets a segment Investor Services, nabízí investiční bankovnictví, tvorbu trhu, prime brokerage a produkty a služby v oblasti treasury a cenných papírů pro podniky, investory, finanční instituce a státní a municipální subjekty. Segment komerčního bankovnictví poskytuje finanční řešení, včetně úvěrů, pokladních služeb, investičního bankovnictví a správy aktiv. Segment správy aktiv zahrnuje investice a správu majetku.

Sektor
Financial

Odvětví

Banks-Diversified

CEO

James Diomon

Zaměstnanci

309 926

Založeno

1799

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

05.03.1969

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NYSE

Ticker

JPM

Rating S&P

A

Rating Moody’s

A1

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti JPMorgan v dlouhodobém horizontu rostou, samozřejmě na grafu je zpomalení po finanční krizi, ale od roku 2016 už zase pravidelně stoupají. V roce 2023 dosáhly necelých 155 miliard dolarů, což je nárůst o necelých 20.5 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend, i když více volatilní v porovnání s příjmy, které jsou více stabilní. Růst zisku na akcii v roce 2018 zrychlil a v roce 2023 dosáhl 16.23$ na akcii, což znamenalo nárůst o 32.6 %, oproti předchozímu slabšímu roku 2022.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 35 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 3.88 bilionu dolarů, oproti tomu úvěry 1.35 bilionu dolarů. A obě tyto hodnoty mají stále stoupající trend.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE JPMorgan se pohybuje v průměru za posledních 20 let kolem 10.8 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u JPMorgan vidíme pokles a hodnotu necelých 57 %, což zde znamená, že banka poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady přes 1.5 bilionu dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2023 zhruba 670 miliard dolarů, což je zhruba stejná hodnota jako v předchozím roce 2022.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr lehce nad 7.5 %. Celkově si JPMorgan drží tento poměr pod úrovní 10 už více jak dvě dekády.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj začne stoupat. JPMorgan mají za rok 2023 0.51 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2023 banka vyplatila 4.10$ na akcii při výplatním poměru lehce přes 27 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 2.5 %, což představuje podprůměr, který se pohybuje kolem 13.8 % ročně za posledních 10 let. Na druhou stranu je banka závislá na rozhodnutí FEDu, který pokud „doporučí“ bankám nenavyšovat dividendy a šetřit peníze, pak s tím banka nemůže nic dělat a musí toto doporučení i plnit.

Dividendový výnos

Na grafu je vidět dividendový výnos v jednotlivých letech, který se v současnosti pohybuje lehce pod úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 2.7 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 2.40 %, což ovlivnila stoupající cena akcií v tomto roce.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií každé čtyři roky. V roce 2010 svoji politiku změnila a naopak začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 4 miliard kusů na dnešních méně než 3 miliardy. Navíc aktuálně vedení společnosti potvrdilo pravidelné odkupy akcií v hodnotě 2 miliard dolarů.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců JPMorgan po celém světě se v letech 2003 až 2023 celkově zvýšil a to i přes určité výkyvy. V roce 2023 měla banka něco málo přes 309 tisíc zaměstnanců a spolu s Wells Fargo je jedním z největších amerických zaměstnavatelů v bankovním sektoru a dle vyjádření vedení, můžeme i v budoucnu očekávat zvyšující se počet zaměstnanců s tím, jak poroste celá banka a jejich interní sektory.

Kapitálový poměr

Kapitálový poměr Tier 1 banky JPMorgan Chase v roce 2023 činil 16.6 %, což byl jeden z nejvyšších poměrů ve sledovaném období od roku 2009. Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 je měřítkem poměru základního kapitálu banky k jejím celkovým rizikově váženým aktivům. Podle dohody Basel III (primární bankovní předpis) musí být hodnota kapitálu Tier 1 banky vyšší než 6 % jejích rizikově vážených aktiv.

Příjmy: segmenty

V letech 2013 až 2022 generovala JPMorgan většinu svých celosvětových čistých příjmů ze spotřebitelského a komunitního bankovnictví. Navíc v roce 2022 divize korporátního a investičního bankovnictví společnosti vygenerovala čisté příjmy ve výši 47.9 miliardy dolarů, což je méně než v sektoru spotřebitelského a komunitního bankovnictví.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je spíše stabilita než nějaký závratný růst. Odhaduje se, že by se měly příjmy držet v průměru kolem 160 miliard dolarů. Samozřejmě u bank je náročnější odhadnout jejich budoucí vývoj vzhledem k tomu, že jsou závislé na ostatních jejich klientech.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je mírný růst až do roku 2026, kdy by měl tento zisk dosáhnout zhruba 16.9$ a poté přijít mírný pokles v následujících dvou letech až na 14.8$ v roce 2028. I zde se bude tento odhad a reálná čísla měnit podle kroků, které banka v průběhu let podnikne.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 lehce pod 1.6, kdy dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1989 se pohybuje na 1.30. Median sektoru je kolem 1.25. Z tohoto pohledu se zdá být banka trochu nadhodnocená vzhledem k jejímu ohodnocení v minulosti a průměru celého finančního sektoru.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.31%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 241.13$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti JPMorgan Chase 171.22$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 206.18$. (výpočty jsou ke dni 24.02.2024)

ZPRÁVY

JPMorgan CEO Jamie Dimon on state of the US economy, commercial real estate risks and AI hype

CNBC Television

Jamie Dimon, JP Morgan Chairman and CEO, joins Halftime Report live to discuss the market, real estate, lending and more.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. James Dimon

President & COO

Mr. Daniel Eduardo Pinto

Executive VP & CFO

Mr. Jeremy Barnum

Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management

Ms. Mary Callahan Erdoes

MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer

Ms. Elena A. Korablina

Managing Director of the Investment Bank Division

Mr. David Roland Hansson

Head of Corporate Client Banking Energy Group & Southwest Region

Mr. Mike Lister

MD and Segment Head of Midwest & Canada Middle Market

Mr. Tony Maggiore

Senior Country Officer & Location Head of Saudi Arabia

Mr. Bader A. Alamoudi

Senior Country Officer & Location Head of Austria

Mr. Anton J. Ulmer

Earnings Call Transcript 2023-Q4

Operator

Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to JPMorgan Chase’s Fourth Quarter 2023 Earnings Call. This call is being recorded. [Operator Instructions] We will now go to the live presentation. Please stand by. At this time, I would like to turn the call over to JPMorgan Chase’s Chairman and CEO, Jamie Dimon; and Chief Financial Officer, Jeremy Barnum. Mr. Barnum, please go ahead.

Jeremy Barnum (executive)

Thank you, and good morning, everyone. The presentation is available on our website, and please refer to the disclaimer in the back.

Starting on Page 1. The firm reported net income of $9.3 billion, EPS of $3.04 on revenue of $39.9 billion and delivered an ROTCE of 15%. These results included the $2.9 billion FDIC special assessment and $743 million of net investment securities losses in corporate.

On Page 2, we have more on our fourth quarter results. Similar to prior quarters, we have called out the impact of First Republic where relevant. You’ll also note that we have now allocated certain deposits, which were previously in CCB to the appropriate lines of business. For the quarter, First Republic contributed $1.9 billion of revenue, $890 million of expense and $647 million of net income.

Now focusing on the firm-wide fourth quarter results excluding First Republic, revenue of $38.1 billion was up $2.5 billion or 7% year-on-year. NII ex Markets was up $2.2 billion or 11% predominantly driven by higher rates. And NIR ex markets was up $139 million or 1%, and Markets revenue was up $141 million or 2%.

Expenses of $23.6 billion were up $4.6 billion or 24% year-on-year predominantly driven by the FDIC special assessment and higher compensation, including… číst více…

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

JPMorgan Chase je finanční holdingová společnost působící ve čtyřech segmentech a také v korporátním segmentu. Segmenty jsou Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking a Asset Management. Consumer & Community Banking nabízí služby spotřebitelům a podnikům prostřednictvím bankovních poboček, bankomatů, online, mobilního a telefonního bankovnictví. Corporate & Investment Bank, zahrnující segment Banking and Markets a segment Investor Services, nabízí investiční bankovnictví, tvorbu trhu, prime brokerage a produkty a služby v oblasti dluhopisů a cenných papírů pro podniky, investory, finanční instituce a státní a municipální subjekty. Segment Commercial Banking poskytuje finanční řešení, včetně úvěrů, pokladních služeb, investičního bankovnictví a správy aktiv. Segment Asset Management zahrnuje správu investic a majetku. Společnost sídlí v New Yorku.

Sektor: Financial
Odvětví: Banks-Diversified
Zaměstnanci: 309 926
CEO: James Dimon
Založeno: 1799
Země: USA
IPO: 05.03.1969
Dividenda: Ano (čtvrtletně)
Burza: NYSE
Ticker: JPM
Rating S&P: A+
Rating Moody’s: A1
  
Portfolio GP: ANO 
Web: jpmorganchase.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Příjmy

Příjmy společnosti JPMorgan v dlouhodobém horizontu rostou, samozřejmě na grafu je zpomalení po finanční krizi, ale od roku 2016 už zase pravidelně stoupají. V roce 2023 dosáhly necelých 155 miliard dolarů, což je nárůst o necelých 20.5 % oproti předchozímu roku 2022.

Zisk na akcii

Zisk na akci má také rostoucí trend, i když více volatilní v porovnání s příjmy, které jsou více stabilní. Růst zisku na akcii v roce 2018 zrychlil a v roce 2023 dosáhl 16.23$ na akcii, což znamenalo nárůst o 32.6 %, oproti předchozímu slabšímu roku 2022.

Úrokové a neúrokové výnosy

Dva hlavní bankovní příjmy jsou úrokové a neúrokové příjmy, které nám říkají, jak banka vydělává peníze. Úrokové příjmy tvoří komerční a osobní půjčky, hypotéky, stavební úvěry a investiční cenné papíry. Neúrokové příjmy tvoří především poplatky jako jsou poplatky za vklady a transakce, poplatky za nedostatečné prostředky (NSF), roční poplatky, měsíční poplatky za obsluhu účtu, poplatky za nečinnost, apod. Na grafu je patrné, že tyto příjmy v čase rostou, i když řekněme v cyklech, ale stále ve stoupajícím trendu.

Aktiva vs. Úvěry

Srdcem banky jsou úvěry. Čím větší je podíl úvěrů na aktivech banky, tím blíže má banka k tradiční spořitelně. Na grafu vidíme, že zhruba 35 % aktiv banky tvoří úvěry, což znamená, že se více zaměřuje na investiční bankovnictví. Aktiva v roce 2023 činila 3.88 bilionu dolarů, oproti tomu úvěry 1.35 bilionu dolarů. A obě tyto hodnoty mají stále stoupající trend.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje, jak dobře banka proměňuje svůj vlastní kapitál v zisk. Obecně platí, že návratnost vlastního kapitálu vyšší než 10 % je považována za dobrou a čím vyšší, tím lepší. Navíc vyšší hodnoty ROE mohou ospravedlnit vyšší ocenění v poměru k účetní ceně. Na grafu vidíme, že ROE JPMorgan se pohybuje v průměru za posledních 20 let kolem 10.8 %.

Poměr úvěrů ke vkladům

Poměr úvěrů ke vkladům se používá k posouzení likvidity a ukazuje schopnost banky pokrýt ztráty z úvěrů a výběrů od klientů v případě hospodářského poklesu, který by vedl k nesplácení úvěrů. Obvykle je ideální poměr úvěrů ke vkladům 80 až 90 %. Na grafu u JPMorgan vidíme pokles a hodnotu necelých 57 %, což zde znamená, že banka poskytuje méně úvěrů.

Úročené vklady klientů

Úročený účet je typ bankovního účtu, který klientovi vyplácí úrokovou sazbu výměnou za to, že si do banky uloží své peníze. Tato úroková sazba se vyplácí ze zůstatku na účtu po určitou dobu a může být fixní, variabilní nebo vázaná na index a také může být rozložená nebo platná pouze po omezenou dobu. Podmínky vždy určuje banka. V roce 2023 dosáhly tyto vklady přes 1.5 bilionu dolarů.

Neúročené vklady klientů

Neúročené účty jsou obvykle běžné účty s nízkými požadavky na vedení. Mezi nejběžnější typy patří základní, studentské, seniorské a společné účty. Pokud banka dokáže přilákat velké množství neúročených vkladů, může to znamenat velkou nákladovou výhodu oproti jiným bankám. Tyto vklady dosáhly v roce 2023 zhruba 670 miliard dolarů, což je zhruba stejná hodnota jako v předchozím roce 2022.

Aktiva k vlastnímu kapitálu

Poměr aktiv k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr celkových aktiv firmy k části vlastněné akcionáři a je ukazatelem úrovně zadlužení společnosti. U bank platí obecné pravidlo, že je třeba hledat poměr, který je na úrovni 10 nebo nižší. V roce 2023 byl tento poměr lehce nad 7.5 %. Celkově si JPMorgan drží tento poměr pod úrovní 10 už více jak dvě dekády.

Procento špatných úvěrů

Nevýkonný úvěr je úvěr, který je v selhání z důvodu, že dlužník po určitou dobu neplatil plánované splátky. Komerční úvěry se považují za nevýkonné, pokud je dlužník 90 dní po splatnosti. Není zde žádný údaj, který by byl správný, ale samozřejmě čím nižší, tím lepší. Na grafu můžeme vidět, jak v krizích tento údaj začne stoupat. JPMorgan mají za rok 2023 0.51 % nevýkonných úvěrů z celkového počtu poskytnutých.

Dividendy

Graf výplaty dividend je takový jaký je, jelikož je banka závislá na rozhodnutí Federálního bankovního systému (FED), který bankám ve Spojených státech „doporučuje“ hlavně v období krize, jestli je vhodné dividendy vyplácet nebo nikoliv. V roce 2023 banka vyplatila 4.10$ na akcii při výplatním poměru lehce přes 27 %.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení bylo o 2.5 %, což představuje podprůměr, který se pohybuje kolem 13.8 % ročně za posledních 10 let. Na druhou stranu je banka závislá na rozhodnutí FEDu, který pokud „doporučí“ bankám nenavyšovat dividendy a šetřit peníze, pak s tím banka nemůže nic dělat a musí toto doporučení i plnit.

Dividendový výnos

Na grafu je vidět dividendový výnos v jednotlivých letech, který se v současnosti pohybuje lehce pod úrovní dlouhodobého průměru, který je zhruba 2.7 %. Dividendový výnos za rok 2023 byl 2.40 %, což ovlivnila stoupající cena akcií v tomto roce.

Yield on Cost

Graf znázorňující vývoj Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na tomto grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech.

Počet akcií v oběhu

Počet akcií v oběhu v minulosti velmi rostl, můžeme vidět, že banka navyšovala svůj počet akcií každé čtyři roky. V roce 2010 svoji politiku změnila a naopak začala své akcie odkupovat zpět a snížila tak jejich celkový počet ze 4 miliard kusů na dnešních méně než 3 miliardy. Navíc aktuálně vedení společnosti potvrdilo pravidelné odkupy akcií v hodnotě 2 miliard dolarů.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců JPMorgan po celém světě se v letech 2003 až 2023 celkově zvýšil a to i přes určité výkyvy. V roce 2023 měla banka něco málo přes 309 tisíc zaměstnanců a spolu s Wells Fargo je jedním z největších amerických zaměstnavatelů v bankovním sektoru a dle vyjádření vedení, můžeme i v budoucnu očekávat zvyšující se počet zaměstnanců s tím, jak poroste celá banka a jejich interní sektory.

Kapitálový poměr

Kapitálový poměr Tier 1 banky JPMorgan Chase v roce 2023 činil 16.6 %, což byl jeden z nejvyšších poměrů ve sledovaném období od roku 2009. Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 je měřítkem poměru základního kapitálu banky k jejím celkovým rizikově váženým aktivům. Podle dohody Basel III (primární bankovní předpis) musí být hodnota kapitálu Tier 1 banky vyšší než 6 % jejích rizikově vážených aktiv.

Příjmy: segmenty

V letech 2013 až 2022 generovala JPMorgan většinu svých celosvětových čistých příjmů ze spotřebitelského a komunitního bankovnictví. Navíc v roce 2022 divize korporátního a investičního bankovnictví společnosti vygenerovala čisté příjmy ve výši 47.9 miliardy dolarů, což je méně než v sektoru spotřebitelského a komunitního bankovnictví.

ODHADY ANALYTIKŮ

Příjmy

Odhady analytiků na budoucí vývoj příjmů, je spíše stabilita než nějaký závratný růst. Odhaduje se, že by se měly příjmy držet v průměru kolem 160 miliard dolarů. Samozřejmě u bank je náročnější odhadnout jejich budoucí vývoj vzhledem k tomu, že jsou závislé na ostatních jejich klientech.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je mírný růst až do roku 2026, kdy by měl tento zisk dosáhnout zhruba 16.9$ a poté přijít mírný pokles v následujících dvou letech až na 14.8$ v roce 2028. I zde se bude tento odhad a reálná čísla měnit podle kroků, které banka v průběhu let podnikne.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Příjmy

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B) byl v roce 2023 lehce pod 1.6, kdy dlouhodobý průměr za sledované období, tedy od roku 1989 se pohybuje na 1.30. Median sektoru je kolem 1.25. Z tohoto pohledu se zdá být banka trochu nadhodnocená vzhledem k jejímu ohodnocení v minulosti a průměru celého finančního sektoru.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
7.31%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
– – -%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 241.13$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti JPMorgan Chase 171.22$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 206.18$. (výpočty jsou ke dni 24.02.2024)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Chairman & CEO

Mr. James Dimon

President & COO

Mr. Daniel Eduardo Pinto

Executive VP & CFO

Mr. Jeremy Barnum

Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management

Ms. Mary Callahan Erdoes

MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer

Ms. Elena A. Korablina

Managing Director of the Investment Bank Division

Mr. David Roland Hansson

Head of Corporate Client Banking Energy Group & Southwest Region

Mr. Mike Lister

MD and Segment Head of Midwest & Canada Middle Market

Mr. Tony Maggiore

Senior Country Officer & Location Head of Saudi Arabia

Mr. Bader A. Alamoudi

Senior Country Officer & Location Head of Austria

Mr. Anton J. Ulmer

Earnings Call Transcript 2023-Q4

ENGCZE

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika