Skip to content Skip to footer

Apple Inc. (AAPL)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Apple se zabývá návrhem, výrobou a prodejem chytrých telefonů, osobních počítačů, tabletů, nositelných zařízení, příslušenství a dalšími různými souvisejícími službami. Mezi produkty společnosti patří iPhone, Mac, iPad, nositelná elektronika, domácnost a příslušenství. iPhone je řada chytrých telefonů společnosti založených na operačním systému iOS. Mac je řada osobních počítačů společnosti založených na operačním systému macOS. iPad je řada víceúčelových tabletů založených na operačním systému iPadOS. Domácnost a příslušenství zahrnuje AirPods, Apple TV, Apple Watch, produkty Beats, HomePod, iPod touch a další příslušenství značky Apple a také třetích stran. Společnost sídlí v Cupertinu v Kalifornii.

Sektor:

Odvětví:

Zaměstnanci:

CEO:

Založeno:

Země:

Web:

Dokumenty:

Technology

Consumer Electronics

164 000

Tim Cook

1977

USA

IPO:

Dividenda:

Burza:

Ticker:

Rating S&P:

Moody’s:

Portfolio GP:

12.12.1980

Ano (čtvrtletně)

NASDAQ

AAPL

Aaa

AA+

Ano

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1985 rostou a i když občas dojde k poklesu, trend vývoje je tam velmi znatelný a značka Apple je mezi lidmi stále oblíbená. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Apple končí v měsíci září, činily tržby 383.3 miliardy dolarů, což znamenalo pokles o zhruba 2.8 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 11 miliard dolarů více.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby. Společnost zaznamenala ztrátu pouze ve dvou letech, a to 1996 a 1997. Od té doby jejich zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 15.8 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 6.13$, což představuje zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 43.3 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že se tato marže stabilizovala a v posledních 20 letech se pohybuje v průměru kolem 36.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2022 byla tato hodnota 60.09 %, což je velmi vysoké číslo a Apple dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Hlavním zdrojem těchto příjmů jsou výnosy ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Apple 28 %, což představuje velmi nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2022 činily u společnosti Apple 10.7 miliardy dolarů, kdy dlouhodobý průměr za posledních deset let je na hodnotě 10.8 miliardy dolarů.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2012, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, protože má stále ještě spousty jiných příležitostí kam svůj generovaný kapitál použít tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné strany co nejefektivnější. Každopádně i tak tyto dividendy pravidelně navyšují a v roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 0.91$ na akcii, což představovalo o 380 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2012.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 5.2 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 9 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 15 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Apple byl tento výnos za rok 2022 0.70 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2012 se pohybuje lehce nad 1.3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2012 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 4.8 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 15.8 miliardy kusů, což představuje za posledních 10 let pokles o více než 40 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2023 došlo k menší redukci, a to zhruba o 3 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Apple byl 161 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 150 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Apple ve finančním roce 2023 dosáhl tržeb z prodeje iPhonů ve výši 200.6 miliardy dolarů a stále je to jejich hlavní produkt. Od svého uvedení na trh v roce 2007 získal iPhone společnosti Apple prostor na trhu. Úspěch společnosti Apple v průběhu let lze vysvětlit silnou loajalitou ke značce a neustálým vydáváním inovativních produktů, aktualizací a funkcí. Druhý nejvýdělečnější segment byly služby, které dosáhly v roce 2023 lehce nad hranici 85 miliard dolarů.

Tržby: regiony

Severní a Jižní Amerika je největším regionálním trhem společnosti Apple, který ve fiskálním roce 2023 dosáhl čistých tržeb ve výši 162.5 miliardy dolarů. Společnost Apple má v USA s velkým náskokem největší podíl na trhu mezi prodejci chytrých telefonů. Ačkoli mezinárodní prodeje mají na celkových tržbách společnosti Apple stále větší podíl, Spojené státy stále tvoří více než 44 % čistých tržeb společnosti.

Adopce iPhone 14

Řada iPhone 14 byla vydána v září 2022. Od té doby míra jejího přijetí roste, přičemž k lednu 2023 zaznamenal iPhone 14 Pro Max míru přijetí 3.5 % a iPhone 14 Pro 3.14 %. První generace iPhonu způsobily revoluci v odvětví mobilních telefonů a zpopularizovaly používání chytrých telefonů.

Výzkum a vývoj

Apple vynaložila ve svém fiskálním roce 2022 na výzkum a vývoj rekordních 26.25 miliardy dolarů, což je přibližně o čtyři miliardy více než v roce 2021. Obrovský rozpočet společnosti na výzkum a vývoj v průběhu let vedl k vydání různých slavných produktů včetně iPhonu, iPodu, MacBooku a iPadu.

Investiční aktivity: použitá hotovost

Největší část investic společnosti Apple v posledních letech připadala na nákup obchodovatelných cenných papírů. Ve finančním roce 2022 činily tyto investice 76.92 miliardy dolarů. Obchodovatelné cenné papíry jsou dluhy, které mají být prodány nebo splaceny během jednoho roku. Neobchodovatelné cenné papíry jsou dluhové nástroje emitované státem.

Investiční aktivity: generovaná hotovost

Nejvíce hotovosti vygenerovala společnost Apple ve finančním roce 2022 z výnosů ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů. Společnost z této investiční činnosti vygenerovala přes 29,92 miliardy amerických dolarů. Splatnost neboli datum splatnosti označuje datum konečné splátky půjčky nebo jiného finančního nástroje.

Top 10 technologických značek

Z 10 největších technologických společností v roce 2022 podle hodnoty jejich značky se Apple umístil jako nejhodnotnější technologická společnost na světě s hodnotou značky přibližně 950 miliard dolarů.

Výhled: chytré telefony

Celosvětové tržby v segmentu chytrých telefonů na trhu se spotřební elektronikou se podle prognóz zvýší v letech 2023 – 2028 celkem o 64 miliard dolarů (+13.36 %). V roce 2028 se odhadují tržby ve výši 543 miliardy dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst ze 383.3 miliardy dolarů na 538.6 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to o 10.2 %. Podle odhadů zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 9.95$ oproti 6.13$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 158 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 7.3 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 1.21$ na akcii oproti 0.93$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Apple za rok 2023 zhruba 27.79. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 22.77. Median sektoru do kterého je Apple zařazen je lehce nad hodnotou 24. Forward P/E se odhaduje na 27.05.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.91%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.63%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 116.38$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Apple 151.05$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 133.72$. (výpočty jsou ke dni 05.11.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Apple se zabývá návrhem, výrobou a prodejem chytrých telefonů, osobních počítačů, tabletů, nositelných zařízení, příslušenství a dalšími různými souvisejícími službami. Mezi produkty společnosti patří iPhone, Mac, iPad, nositelná elektronika, domácnost a příslušenství. iPhone je řada chytrých telefonů společnosti založených na operačním systému iOS. Mac je řada osobních počítačů společnosti založených na operačním systému macOS. iPad je řada víceúčelových tabletů založených na operačním systému iPadOS. Domácnost a příslušenství zahrnuje AirPods, Apple TV, Apple Watch, produkty Beats, HomePod, iPod touch a další příslušenství značky Apple a také třetích stran. Společnost sídlí v Cupertinu v Kalifornii.

Sektor:Technology
Odvětví:Consumer Electronics
Zaměstnanci:164 000
CEO:Tim Cook
Založeno:1977
Země:USA
IPO:12.12.1980
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:AAPL
Rating S&P:Aaa
Rating Moody’s:AA+
  
Portfolio GP: ANO 
Web: apple.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1985 rostou a i když občas dojde k poklesu, trend vývoje je tam velmi znatelný a značka Apple je mezi lidmi stále oblíbená. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Apple končí v měsíci září, činily tržby 383.3 miliardy dolarů, což znamenalo pokles o zhruba 2.8 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 11 miliard dolarů více.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby. Společnost zaznamenala ztrátu pouze ve dvou letech, a to 1996 a 1997. Od té doby jejich zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 15.8 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 6.13$, což představuje zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, neboli rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2022 byla 43.3 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že se tato marže stabilizovala a v posledních 20 letech se pohybuje v průměru kolem 36.2 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2022 byla tato hodnota 60.09 %, což je velmi vysoké číslo a Apple dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Hlavním zdrojem těchto příjmů jsou výnosy ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Apple 28 %, což představuje velmi nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2022 činily u společnosti Apple 10.7 miliardy dolarů, kdy dlouhodobý průměr za posledních deset let je na hodnotě 10.8 miliardy dolarů.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2012, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, protože má stále ještě spousty jiných příležitostí kam svůj generovaný kapitál použít tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné strany co nejefektivnější. Každopádně i tak tyto dividendy pravidelně navyšují a v roce 2022 vyplatilo vedení společnosti 0.91$ na akcii, což představovalo o 380 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2012.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2022 bylo o 5.2 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 9 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 15 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveného trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Apple byl tento výnos za rok 2022 0.70 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2012 se pohybuje lehce nad 1.3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2012 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 4.8 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 15.8 miliardy kusů, což představuje za posledních 10 let pokles o více než 40 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2023 došlo k menší redukci, a to zhruba o 3 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Apple byl 161 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 150 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Apple ve finančním roce 2023 dosáhl tržeb z prodeje iPhonů ve výši 200.6 miliardy dolarů a stále je to jejich hlavní produkt. Od svého uvedení na trh v roce 2007 získal iPhone společnosti Apple prostor na trhu. Úspěch společnosti Apple v průběhu let lze vysvětlit silnou loajalitou ke značce a neustálým vydáváním inovativních produktů, aktualizací a funkcí. Druhý nejvýdělečnější segment byly služby, které dosáhly v roce 2023 lehce nad hranici 85 miliard dolarů.

Tržby: regiony

Severní a Jižní Amerika je největším regionálním trhem společnosti Apple, který ve fiskálním roce 2023 dosáhl čistých tržeb ve výši 162.5 miliardy dolarů. Společnost Apple má v USA s velkým náskokem největší podíl na trhu mezi prodejci chytrých telefonů. Ačkoli mezinárodní prodeje mají na celkových tržbách společnosti Apple stále větší podíl, Spojené státy stále tvoří více než 44 % čistých tržeb společnosti.

Adopce iPhone 14

Řada iPhone 14 byla vydána v září 2022. Od té doby míra jejího přijetí roste, přičemž k lednu 2023 zaznamenal iPhone 14 Pro Max míru přijetí 3.5 % a iPhone 14 Pro 3.14 %. První generace iPhonu způsobily revoluci v odvětví mobilních telefonů a zpopularizovaly používání chytrých telefonů.

Výzkum a vývoj

Apple vynaložila ve svém fiskálním roce 2022 na výzkum a vývoj rekordních 26.25 miliardy dolarů, což je přibližně o čtyři miliardy více než v roce 2021. Obrovský rozpočet společnosti na výzkum a vývoj v průběhu let vedl k vydání různých slavných produktů včetně iPhonu, iPodu, MacBooku a iPadu.

Investiční aktivity: použitá hotovost

Největší část investic společnosti Apple v posledních letech připadala na nákup obchodovatelných cenných papírů. Ve finančním roce 2022 činily tyto investice 76.92 miliardy dolarů. Obchodovatelné cenné papíry jsou dluhy, které mají být prodány nebo splaceny během jednoho roku. Neobchodovatelné cenné papíry jsou dluhové nástroje emitované státem.

Investiční aktivity: generovaná hotovost

Nejvíce hotovosti vygenerovala společnost Apple ve finančním roce 2022 z výnosů ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů. Společnost z této investiční činnosti vygenerovala přes 29,92 miliardy amerických dolarů. Splatnost neboli datum splatnosti označuje datum konečné splátky půjčky nebo jiného finančního nástroje.

Top 10 technologických značek

Z 10 největších technologických společností v roce 2022 podle hodnoty jejich značky se Apple umístil jako nejhodnotnější technologická společnost na světě s hodnotou značky přibližně 950 miliard dolarů.

Výhled: chytré telefony

Celosvětové tržby v segmentu chytrých telefonů na trhu se spotřební elektronikou se podle prognóz zvýší v letech 2023 – 2028 celkem o 64 miliard dolarů (+13.36 %). V roce 2028 se odhadují tržby ve výši 543 miliardy dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby měly vzrůst ze 383.3 miliardy dolarů na 538.6 miliardy dolarů v roce 2028.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je od roku 2023 pokračující růst, a to o 10.2 %. Podle odhadů zisk na akcii v roce 2028 dosáhne hodnoty 9.95$ oproti 6.13$ v roce 2023.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 růst, a to na 158 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 7.3 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 1.21$ na akcii oproti 0.93$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Apple za rok 2023 zhruba 27.79. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 22.77. Median sektoru do kterého je Apple zařazen je lehce nad hodnotou 24. Forward P/E se odhaduje na 27.05.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
8.91%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.63%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 116.38$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Apple 151.05$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 133.72$. (výpočty jsou ke dni 05.11.2023)

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2023 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika