Skip to content Skip to footer

Apple Inc. (AAPL)

PROFIL SPOLEČNOSTI

Apple se zabývá návrhem, výrobou a prodejem chytrých telefonů, osobních počítačů, tabletů, nositelných zařízení, příslušenství a dalšími různými souvisejícími službami. Společnost sídlí v kalifornském Cupertinu a v současné době zaměstnává 161 000 zaměstnanců na plný úvazek. Mezi produkty společnosti patří iPhone, Mac, iPad, nositelná elektronika, domácnost a příslušenství. iPhone je řada chytrých telefonů společnosti založených na operačním systému iOS. Mac je řada osobních počítačů společnosti založených na operačním systému macOS. iPad je řada víceúčelových tabletů založených na operačním systému iPadOS. Domácnost a příslušenství zahrnuje AirPods, Apple TV, Apple Watch, produkty Beats, HomePod, iPod touch a další příslušenství značky Apple a také třetích stran.

Sektor
Technology

Odvětví

Consumer Electronics

CEO

Tim Cook

Zaměstnanci

161 000

Založeno

1977

Země

USA

Sídlo společnosti

IPO

12.12.1980

Dividenda

Čtvrtletně

Burza

NASDAQ

Ticker

AAPL

Rating S&P

Aaa

Rating Moody’s

AA+

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1985 rostou a i když občas dojde k poklesu, trend vývoje je tam velmi znatelný a značka Apple je mezi lidmi stále oblíbená. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Apple končí v měsíci září, činily tržby 383.3 miliardy dolarů, což znamenalo pokles o zhruba 2.8 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 11 miliard dolarů více.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby. Společnost zaznamenala ztrátu pouze ve dvou letech, a to 1996 a 1997. Od té doby jejich zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 15.8 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 6.13$, což představuje zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 44.1 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že se tato marže stabilizovala a v posledních 20 letech se pohybuje v průměru na 37 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 55.14 %, což je velmi vysoké číslo a Apple dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Hlavním zdrojem těchto příjmů jsou výnosy ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Apple 30.2 %, což představuje velmi nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Apple necelých 11 miliard dolarů, kdy dlouhodobý průměr za posledních deset let je na hodnotě 10.9 miliardy dolarů.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2012, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, protože má stále ještě spousty jiných příležitostí kam svůj generovaný kapitál použít tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné strany co nejefektivnější. Každopádně i tak tyto dividendy pravidelně navyšují a v roce 2023 vyplatilo vedení společnosti 0.94$ na akcii, což představovalo o 394 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2012.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 3.3 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 8.5 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 15 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveném trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Apple byl tento výnos za rok 2023 nízkých 0.49 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2012 se pohybuje lehce pod 1.3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2012 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 4.8 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 15.8 miliardy kusů, což představuje za posledních 10 let pokles o více než 40 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2023 došlo k menší redukci, a to zhruba o 3 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Apple byl 161 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 150 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Apple ve finančním roce 2023 dosáhl tržeb z prodeje iPhonů ve výši 200.6 miliardy dolarů a stále je to jejich hlavní produkt. Od svého uvedení na trh v roce 2007 získal iPhone společnosti Apple prostor na trhu. Úspěch společnosti Apple v průběhu let lze vysvětlit silnou loajalitou ke značce a neustálým vydáváním inovativních produktů, aktualizací a funkcí. Druhý nejvýdělečnější segment byly služby, které dosáhly v roce 2023 lehce nad hranici 85 miliard dolarů.

Tržby: regiony

Severní a Jižní Amerika je největším regionálním trhem společnosti Apple, který ve fiskálním roce 2023 dosáhl čistých tržeb ve výši 162.5 miliardy dolarů. Společnost Apple má v USA s velkým náskokem největší podíl na trhu mezi prodejci chytrých telefonů. Ačkoli mezinárodní prodeje mají na celkových tržbách společnosti Apple stále větší podíl, Spojené státy stále tvoří více než 44 % čistých tržeb společnosti.

Adopce iPhone 15

Řada iPhone 15 byla vydána v září 2023. Od té doby míra jejího přijetí roste, přičemž k lednu 2024 zaznamenal iPhone 15 Pro Max míru přijetí 3.6 % a iPhone 15 Pro 2.3 %. První generace iPhonu způsobily revoluci v odvětví mobilních telefonů a zpopularizovaly používání chytrých telefonů.

Výzkum a vývoj

Apple vynaložil ve svém fiskálním roce 2023 na výzkum a vývoj rekordních 29.92 miliardy dolarů, což je přibližně o 3.5 miliardy více než v roce 2022. Obrovský rozpočet společnosti na výzkum a vývoj v průběhu let vedl k vydání různých slavných produktů včetně iPhonu, iPodu nebo MacBooku.

Investiční aktivity: použitá hotovost

Největší část investic společnosti Apple v posledních letech připadala na nákup obchodovatelných cenných papírů. Ve finančním roce 2023 činily tyto investice 29.5 miliardy dolarů. Obchodovatelné cenné papíry jsou dluhy, které mají být prodány nebo splaceny během jednoho roku. Neobchodovatelné cenné papíry jsou dluhové nástroje emitované státem.

Investiční aktivity: generovaná hotovost

Nejvíce hotovosti vygenerovala společnost Apple ve finančním roce 2023 z výnosů ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů. Společnost z této investiční činnosti vygenerovala přes 39.7 miliardy dolarů. Splatnost neboli datum splatnosti označuje datum konečné splátky půjčky nebo jiného finančního nástroje.

Top 10 technologických značek

Z 10 největších technologických společností v roce 2023 podle hodnoty jejich značky se Apple umístil jako nejhodnotnější technologická společnost na světě s hodnotou značky přibližně 881 miliard dolarů. Na druhém místě byl Google s hodnotou značky přes 577 miliard dolarů.

Výhled: chytré telefony

Celosvětové tržby v segmentu chytrých telefonů na trhu se spotřební elektronikou se podle prognóz zvýší v letech 2023 – 2028 celkem o 64 miliard dolarů (+13.36 %). V roce 2028 se odhadují tržby ve výši 543 miliardy dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby po mírném zpomalení v letech 2022 – 2024 měly znovu začít výrazněji růst, a to až na 508 miliard dolarů v roce 2028 z původních 383 miliard dolarů v roce 2023.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je velmi podobný tržbám, a to po lehké stagnaci opětovný růst. Odhaduje se, že měl zisk na akcii růst v průměru o zhruba 15 % v příštích 5 letech, a to z 6.15$ v roce 2023 až na 10.77$ v roce 2028.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to na necelých 160 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 5.3 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 1.19$ na akcii oproti 0.94$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Apple za rok 2023 zhruba 27.79. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 22.77. Median sektoru do kterého je Apple zařazen je lehce nad hodnotou 24. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Apple mírně nadhodnocena.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Apple a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 11.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 29.80. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Apple valuačně lehce podhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentů.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Apple by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 148 % za poslední 4 roky. Samozřejmě je velmi složité nakoupit akcie takto výrazně podhodnocené, protože se díky očekávanému růstu společnosti pohybují po většinu času nad svoji férovou hodnotou. Podle toho je tedy potřeba trochu upravit požadavky na koupi akcií společnosti Apple.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.02%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.89%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 109.52$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Apple 163.63$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 136.56$. (výpočty jsou ke dni 11.05.2024)

ZPRÁVY

Apple is working on its own AI chip for data center servers: Report

Yahoo Finance

Apple (AAPL) is reportedly working on creating its own artificial intelligence chips for the company’s data centers in a new project called „ACDC.“ Maxim Group Managing Director Tom Forte joins Catalysts to discuss what the latest move could mean for the tech giant and investors.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

CEO & Director

Mr. Timothy D. Cook

CFO & Senior VP

Mr. Luca Maestri

Chief Operating Officer

Mr. Jeffrey E. Williams

Senior VP, General Counsel & Secretary

Ms. Katherine L. Adams

Senior Vice President of Retail

Ms. Deirdre O’Brien

Senior Director of Corporate Accounting

Mr. Chris Kondo

Chief Technology Officer

Mr. James Wilson

Director of Investor Relations

Ms. Suhasini Chandramouli

Head of Corporate Development

Mr. Adrian Perica

Earnings Call Transcript 2024-Q2

Suhasini Chandramouli (executive)

Dobré odpoledne a vítejte u konferenčního hovoru k výsledkům společnosti Apple za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2024. Jmenuji se Suhasini Chandramouli, ředitelka pro vztahy s investory. Dnešní hovor je nahráván. Jako první dnes promluví generální ředitel společnosti Apple Tim Cook, po něm bude následovat finanční ředitel Luca Maestri. Poté bude hovor otevřen pro dotazy analytiků.

Vezměte prosím na vědomí, že některé informace, které uslyšíte během dnešní diskuse, se budou skládat z výhledových tvrzení, mimo jiné včetně tvrzení týkajících se tržeb, hrubé marže, provozních nákladů, ostatních příjmů a výdajů, daní, alokace kapitálu a budoucího výhledu podnikání včetně možného dopadu makroekonomických podmínek na podnikání a výsledky hospodaření společnosti. Tato prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky nebo trendy budou podstatně lišit od našich prognóz. Další informace naleznete v rizikových faktorech uvedených v poslední výroční zprávě společnosti Apple na formuláři 10-K a ve formuláři 8-K, které byly dnes předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy, spolu s příslušnou tiskovou zprávou. Společnost Apple nepřebírá žádný závazek aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna.

Nyní bych ráda předala slovo Timovi k úvodním poznámkám.

Timothy Cook (executive)

Děkuji, Suhasini. Dobré odpoledne všem a děkuji, že jste se připojili k hovoru. Společnost Apple dnes oznamuje tržby za březnové čtvrtletí ve výši 90,8 miliardy dolarů a rekordní zisk na akcii ve výši 1,53 dolaru. Rekordy v tržbách jsme zaznamenali ve více než desítce zemí a regionů. Patří mezi ně mimo jiné rekordy za březnové čtvrtletí v Latinské Americe a na Blízkém východě a také v Kanadě, Indii, Španělsku a Turecku. Dosáhli jsme také rekordních tržeb v Indonésii, jednom z mnoha trhů, kde stále vidíme velký potenciál.

V oblasti služeb jsme dosáhli historického rekordu v tržbách, které za poslední rok vzrostly o 14 %. Mějte na paměti, že jak jsme popsali v minulém hovoru, v březnovém čtvrtletí před rokem se nám podařilo doplnit zásoby v kanálu iPhone a uspokojit značnou odloženou poptávku po přerušení dodávek iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max v souvislosti s COVID v prosinci. Odhadujeme, že tento jednorázový dopad zvýšil tržby za březnové čtvrtletí loňského roku o téměř 5 miliard dolarů. Pokud bychom tento vliv z loňských výsledků odstranili, naše celkové tržby společnosti za březnové čtvrtletí letošního roku by vzrostly. I přes tento dopad se nám podařilo dosáhnout mnou popsaných rekordů.

V uplynulém čtvrtletí jsme samozřejmě s nadšením uvedli na trh Apple Vision Pro a bylo úžasné slyšet od lidí, kteří si nyní mohou vyzkoušet kouzlo prostorových počítačů. Popisovali, jak se jim nemožné stává možným přímo před očima, a sdíleli svůj úžas a emoce z toho, co všechno teď mohou dělat, ať už jde o oživení jejich nejcennějších vzpomínek nebo o zážitek z kina přímo v jejich obývacím pokoji.

Je také skvělé vidět nadšení z podnikového trhu. Například více než polovina společností z žebříčku Fortune 100 si již zakoupila jednotky Apple Vision Pro a zkoumá inovativní způsoby, jak je využít k věcem, které dříve nebyly možné. A to je teprve začátek.

Když se podíváme dopředu, chystáme se na příští týden oznámit zajímavý produkt, který si podle nás naši zákazníci zamilují. A příští měsíc nás čeká celosvětová vývojářská konference, která u našich vývojářů vyvolala obrovské nadšení. Nemůžeme se dočkat, až odhalíme, co všechno máme v plánu.

Nadále se cítíme velmi optimisticky, pokud jde o naši příležitost v oblasti generativní umělé inteligence. Provádíme významné investice a těšíme se, že se s našimi zákazníky brzy podělíme o velmi zajímavé věci. Věříme v transformační sílu a příslib umělé inteligence a jsme přesvědčeni, že máme výhody, které nás v této nové éře odliší, včetně jedinečné kombinace bezproblémové integrace hardwaru, softwaru a služeb společnosti Apple, průlomového křemíku Apple s našimi špičkovými neuronovými motory a našeho neochvějného zaměření na ochranu soukromí, které je základem všeho, co vytváříme. Při prosazování inovací pokračujeme v promyšleném a uvážlivém řízení nerovného makroekonomického prostředí a nadále se soustředíme na to, aby naši uživatelé byli středem všeho, co děláme.

Nyní přejděme k našim výsledkům za březnové čtvrtletí v jednotlivých kategoriích produktů, počínaje iPhonem. Tržby za iPhone v březnovém čtvrtletí činily 46 miliard dolarů, což je meziroční pokles o 10 %. V porovnání s předchozím rokem jsme se potýkali s obtížným srovnáním kvůli dopadu 5 miliard dolarů, o kterém jsem se zmínil dříve. Na některých trzích včetně pevninské Číny jsme však stále zaznamenali růst prodeje iPhonů a podle společnosti Kantar byly během čtvrtletí 2 nejprodávanějšími smartphony v městské Číně iPhone 15 a iPhone 15 Pro Max.

Nedávno jsem byl v Číně, kde jsem měl možnost setkat se s vývojáři a tvůrci, kteří s iPhonem dělají pozoruhodné věci. A před pár týdny jsem navštívil Vietnam, Indonésii a Singapur, kde bylo neuvěřitelné vidět, jakým způsobem zákazníci a komunity využívají naše produkty a služby k úžasným věcem. Všude, kam cestuju, mají lidé ke společnosti Apple obrovský vztah, a to je jeden z mnoha důvodů, proč jsem tak optimistický ohledně budoucnosti.

Obracíme se k Macu. Tržby za březnové čtvrtletí činily 7,5 miliardy dolarů, což je o 4 % více než před rokem. Na začátku března jsme měli úžasné uvedení nových 13- a 15palcových MacBooků Air. Nejoblíbenější notebook na světě je díky průlomovému výkonu čipu M3 a jeho ještě výkonnějšímu neuronovému jádru nejlepším spotřebitelským notebookem pro umělou inteligenci. Ať už jde o podnikatele rozjíždějícího nový byznys, nebo vysokoškolského studenta dokončujícího studium, uživatelé spoléhají na výkon a přenosnost MacBooku Air, který je zavede tam, kam by se bez něj nedostali.

V případě iPadu činily tržby za březnové čtvrtletí 5,6 miliardy dolarů, což je meziročně o 17 % méně kvůli obtížnému srovnávání s dynamikou po uvedení M2 iPadu Pro a iPadu 10. generace v minulém fiskálním roce. iPad nadále vyniká svou všestranností, výkonem a kvalitou. Střihačům videa, tvůrcům hudby a kreativcům všeho druhu umožňuje iPad uživatelům dělat více, než kdy dokázali s tabletem.

V oblasti nositelné elektroniky, domácích spotřebičů a příslušenství dosáhly tržby za březen 7,9 miliardy dolarů, což je o 10 % méně než před rokem kvůli obtížnému srovnání uvedení hodinek Watch a sluchátek AirPods na trh. Apple Watch pomáhají běžcům na jejich wellness cestách, turistům udržují směr díky nejnovějším navigačním funkcím ve watchOS 10 a uživatelům všech úrovní kondice umožňují žít zdravěji. Napříč celou řadou hodinek Watch využíváme umělou inteligenci a strojové učení, abychom poháněli život zachraňující funkce, jako jsou upozornění na nepravidelný rytmus nebo detekce pádu. Často slýchám, jak moc tyto funkce znamenají pro uživatele a jejich blízké, a jsem vděčný, že tolika lidem dokáží pomoci v době, kdy to nejvíce potřebují.

Jak jsem se již dříve podělil, v oblasti služeb jsme dosáhli historického rekordu v příjmech - 23,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 14 %. Dosáhli jsme také rekordních příjmů v několika kategoriích a geografických segmentech. Diváci se naladí na velkých, malých i prostorových obrazovkách a vychutnají si originály Apple TV+, jako jsou Palm Royale a Sugar. A letos nás čeká několik neuvěřitelných filmů v kinech, včetně filmu Vlci, ve kterém se znovu setkávají George Clooney a Brad Pitt. Produkce Apple TV+ je i nadále oslavována jako hlavní uchazeč o ocenění. Od svého uvedení na trh si produkce Apple TV+ vysloužila více než 2 100 nominací na ceny a 480 vítězství.

Mezitím vylepšujeme zážitek z živých sportovních přenosů novou aplikací pro iPhone, Apple Sports. Tato bezplatná aplikace umožňuje fanouškům sledovat oblíbené týmy a ligy s výsledky v reálném čase, statistikami a dalšími informacemi. Apple Sports je dokonalým společníkem pro předplatitele MLS Season Pass.

Přechod na maloobchodní prodej. Naše prodejny jsou i nadále důležitým prostorem pro spojení a inovace. S potěšením jsem se zúčastnil otevření naší nejnovější vlajkové prodejny v Šanghaji. Energie a nadšení našich zákazníků bylo opravdu něco, na co se dalo dívat. A po celých Spojených státech naše neuvěřitelné maloobchodní týmy sdílely se zákazníky ukázky Vision Pro a potěšily je hlubokým a emotivním zážitkem z jeho prvního použití.

Všude, kde působíme, a ve všem, co děláme, se řídíme naším posláním obohacovat životy uživatelů a zanechávat svět lepší, než jsme ho našli, ať už zpřístupňujeme Apple Podcasts pomocí nové funkce přepisů, nebo pomáháme chránit soukromí uživatelů iMessage pomocí nových ochran, které se dokáží bránit proti pokroku v oblasti kvantových počítačů.

Naše práce v oblasti životního prostředí je dalším skvělým příkladem toho, jak se inovace a naše hodnoty snoubí. Vzhledem k tomu, že pracujeme na dosažení našeho cíle, kterým je uhlíkově neutrální výroba všech našich produktů do roku 2030, jsme hrdí na to, jak se nám daří inovovat a dělat více pro naše zákazníky a zároveň méně zatěžovat planetu. Od roku 2015 se společnosti Apple podařilo snížit celkové emise o více než polovinu, zatímco tržby za stejné období vzrostly o téměř 65 %. A v našich produktech nyní používáme více recyklovaných materiálů než kdykoli předtím.

Na začátku letošního jara jsme v novém MacBooku Air s motorem M3 uvedli na trh vůbec první produkt, který využívá 50 % recyklovaných materiálů. Investujeme také do nových solárních a větrných elektráren v USA a v Evropě, abychom mohli napájet naše rostoucí provozy i zařízení našich uživatelů. A ve spolupráci s partnery v Indii a USA se snažíme doplnit 100 % vody, kterou používáme, na místech, která ji nejvíce potřebují, s cílem zajistit v příštích dvou desetiletích miliardy galonů vody.

Prostřednictvím našeho fondu Restore Fund věnovala společnost Apple 200 milionů dolarů na projekty odstraňování uhlíku v přírodě. A minulý měsíc jsme přivítali 2 partnery z řad dodavatelů jako nové investory, kteří do fondu společně investují dalších až 80 milionů dolarů. Ať už obohacujeme životy uživatelů po celém světě, nebo se snažíme být silou dobra ve světě, ve společnosti Apple děláme vše s hlubokým smyslem pro věc. A já jsem hrdý na to, jakého vlivu jsme dosáhli už v polovině roku nebývalých inovací. Nemohu se víc těšit na budoucnost, kterou máme před sebou, poháněnou představivostí a inovacemi našich týmů a trvalým významem našich produktů a služeb v životě lidí.

S tímto předávám slovo Lucovi.

Luca Maestri (executive)

Děkuji, Time, a přeji všem dobré odpoledne. Tržby za březnové čtvrtletí činily 90,8 miliardy dolarů, což je o 4 % méně než loni. Měnové kurzy měly na naše výsledky negativní meziroční dopad ve výši 140 bazických bodů. Tržby z produktů dosáhly 66,9 miliardy USD, což je meziroční pokles o 10 % v důsledku náročného srovnání s iPhonem, které Tim popsal dříve a které bylo částečně kompenzováno silným postavením Maců. A díky bezkonkurenční spokojenosti a loajalitě našich zákazníků a vysokému počtu zákazníků, kteří si naše produkty nově pořídili, dosáhla naše instalovaná základna aktivních zařízení historického maxima ve všech produktech a všech geografických segmentech.

Tržby ze služeb dosáhly historického rekordu 23,9 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 14 %, přičemž rekordní výkony jsme zaznamenali jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Hrubá marže společnosti dosáhla 46,6 %, což je o 70 bazických bodů více než v předchozím období, a to díky úsporám nákladů a příznivému mixu služeb, které byly částečně kompenzovány pákovým efektem. Hrubá marže u produktů dosáhla 36,6 %, což představuje sekvenční pokles o 280 bazických bodů, především v důsledku sezónní ztráty pákového efektu a mixu, částečně kompenzované příznivými náklady. Hrubá marže služeb dosáhla 74,6 %, což je o 180 bazických bodů více než v minulém čtvrtletí, a to v důsledku příznivějšího mixu. Provozní náklady ve výši 14,4 miliardy USD byly na úrovni středu námi stanoveného orientačního rozpětí a meziročně vzrostly o 5 %. Čistý zisk činil 23,6 mld. USD a zředěný zisk na akcii činil 1,53 USD, což je rekordní hodnota za březnové čtvrtletí. A provozní cash flow bylo silné a dosáhlo 22,7 miliardy USD.

Nyní mi dovolte, abych poskytl podrobnější informace o jednotlivých kategoriích našich příjmů. Příjmy z prodeje iPhonů činily 46 miliard USD, což je meziroční pokles o 10 % v důsledku dopadu téměř 5 miliard USD z doby před rokem, který Tim popsal dříve. Po očištění o tento jednorázový dopad by tržby z prodeje iPhonů byly zhruba stejné jako v loňském roce. Naše aktivní instalovaná základna iPhonů vzrostla na nové historické maximum celkově i ve všech geografických segmentech. A během březnového čtvrtletí jsme zaznamenali mnoho modelů iPhone jako nejprodávanější chytré telefony na celém světě. Podle průzkumu společnosti Kantar byl iPhone nejprodávanějším modelem v USA, městské Číně, Austrálii, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. A řada iPhone 15 je u zákazníků stále velmi oblíbená. Společnost 451 Research nedávno změřila spokojenost zákazníků v USA na 99 %.

Tržby z prodeje počítačů Mac dosáhly 7,5 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 4 %, a to díky silnému postavení našeho nového MacBooku Air s čipem M3. Zákazníkům se líbí neuvěřitelný výkon nejnovějších modelů MacBook Air a MacBook Pro s umělou inteligencí. A naše instalovaná základna Maců dosáhla historického maxima, protože polovina kupujících MacBooků Air byla v tomto čtvrtletí nováčky. Také spokojenost zákazníků s Macem byla nedávno v USA zaznamenána na úrovni 96 %.

Tržby za iPad dosáhly 5,6 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 17 %. iPad se nadále potýkal s náročným srovnáním s uvedením iPadu M2 Pro a iPadu 10. generace z loňského roku. Současně pokračoval růst instalované základny iPadu, která je na historicky nejvyšší úrovni, neboť více než polovina zákazníků, kteří si iPad v tomto čtvrtletí zakoupili, byla nováčky. Nejnovější zpráva společnosti 451 Research navíc uvádí, že spokojenost zákazníků s iPadem v USA dosahuje 96 %.

Tržby z prodeje nositelných zařízení, domácích spotřebičů a příslušenství dosáhly 7,9 miliardy dolarů, což je meziročně o 10 % méně v důsledku obtížného srovnání s uvedením na trh. V loňském roce jsme měli nadále prospěch z uvedení AirPods Pro druhé generace, hodinek Watch SE a prvních hodinek Watch Ultra. Hodinky Apple Watch nadále přitahují nové zákazníky - téměř 2/3 zákazníků, kteří si v průběhu čtvrtletí zakoupili hodinky Apple Watch, byli noví zákazníci, čímž se instalovaná základna hodinek Apple Watch dostala na nové historické maximum. A spokojenost zákazníků byla nedávno v USA naměřena na úrovni 95 %.

V oblasti služeb, jak jsem již zmínil, dosáhly celkové tržby historického rekordu 23,9 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 14 %, přičemž naše instalovaná základna aktivních zařízení nadále roste pěkným tempem. To poskytuje silný základ pro budoucí růst podnikání v oblasti služeb, protože i nadále zaznamenáváme větší zapojení zákazníků do našeho ekosystému.

Transakční účty i placené účty dosáhly nového historického maxima, přičemž placené účty meziročně rostly dvouciferným tempem. A placené předplatné vykázalo silný dvouciferný růst. V rámci všech služeb na naší platformě máme více než 1 miliardu placených předplatných, což je více než dvojnásobek počtu, který jsme měli ještě před 4 lety. Pokračujeme ve zlepšování rozsahu a kvality našich současných služeb, od vytváření nových her na Arcade a skvělých nových pořadů na TV+ až po spouštění dalších zemí a partnerů pro Apple Pay.

Přechod k podnikům. Naši zákazníci nadále investují do produktů Apple, aby zvýšili produktivitu a inovace. Vidíme, že MAC přijímá stále více podnikových zákazníků. V oblasti zdravotnictví Epic Systems, největší světový poskytovatel elektronických lékařských záznamů, nedávno spustil nativní aplikaci pro Mac, což zdravotnickým organizacím, jako je Emory Health, usnadňuje přechod tisíců počítačů na Mac pro klinické použití.

A od uvedení Vision Pro v minulém čtvrtletí investuje do tohoto úžasného nového produktu mnoho předních podnikových zákazníků, aby uvedli do života prostorové počítačové aplikace a zážitky. Vidíme mnoho zajímavých případů použití od školení údržby leteckých motorů u KLM Airlines přes týmovou spolupráci v reálném čase při závodech Porsche až po pohlcující návrh kuchyně u Lowe's. Nemohli bychom být více nadšeni příležitostí pro speciální výpočetní techniku v podnicích.

Krátký krok zpět. Když se podíváme na naši výkonnost v první polovině fiskálního roku, celkové tržby společnosti byly zhruba stejné jako v předchozím roce, a to navzdory tomu, že jsme v tomto období měli o jeden týden prodeje méně a že se objevily určité kurzové vlivy. Potěšila nás zejména silná dynamika na rozvíjejících se trzích. Jak jsme již uvedli, v prvním pololetí jsme zaznamenali rekordní tržby v několika zemích a regionech, včetně Latinské Ameriky, Blízkého východu, Indie, Indonésie, Filipín a Turecka. Tyto výsledky spolu s dvouciferným růstem v oblasti služeb a vysokou úrovní hrubé marže vedly k rekordnímu zředěnému zisku na akcii v prvním pololetí ve výši 3,71 USD, což je o 9 % více než v loňském roce.

Nyní mi dovolte, abych se věnoval naší hotovostní pozici a programu navracení kapitálu. Čtvrtletí jsme zakončili se 162 miliardami dolarů v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech. Splatili jsme splatný dluh ve výši 3,2 miliardy dolarů a hodnota komerčních cenných papírů se meziročně nezměnila, takže náš celkový dluh činil 105 miliard dolarů. V důsledku toho činila čistá hotovost na konci čtvrtletí 58 miliard USD. Během čtvrtletí jsme akcionářům vrátili přes 27 miliard USD, z toho 3,7 miliardy USD ve formě dividend a ekvivalentů a 23,5 miliardy USD prostřednictvím odkupu 130 milionů akcií Apple na volném trhu.

Vzhledem k trvalé důvěře v naše podnikání v současnosti i do budoucna dnes naše představenstvo schválilo dalších 110 miliard dolarů na zpětný odkup akcií, protože si i nadále klademe za cíl dostat se časem na čistou hotovostní neutralitu. Zvyšujeme také naši dividendu o 4 % na 0,25 dolaru na akcii kmenových akcií a i nadále plánujeme každoroční zvyšování dividendy do budoucna, jak jsme to dělali posledních 12 let. Tato peněžní dividenda bude vyplacena 16. května 2024 akcionářům, kteří budou mít k 13. květnu 2024 zápis v obchodním rejstříku.

V souvislosti s červnovým čtvrtletím bych rád zhodnotil náš výhled, který zahrnuje typy výhledových informací, o nichž se Suhasini zmínil na začátku hovoru. Barva, kterou dnes uvádíme, předpokládá, že se makroekonomický výhled nezhorší oproti tomu, co dnes předpokládáme pro aktuální čtvrtletí. Očekáváme, že naše celkové tržby společnosti v červnu meziročně porostou nízkými jednocifernými čísly, a to navzdory kurzovému protivětru ve výši přibližně 2,5 procentního bodu. Očekáváme, že naše služby porostou dvouciferným tempem podobným růstu, který jsme vykázali za první pololetí fiskálního roku. A očekáváme dvouciferný růst příjmů z prodeje iPadů.

Očekáváme, že hrubá marže se bude pohybovat mezi 45,5 % a 46,5 %. Očekáváme, že provozní náklady se budou pohybovat mezi 14,3 a 14,5 miliardy USD. Očekáváme, že OI&E se budou pohybovat kolem 50 milionů dolarů, bez případného dopadu tržního ocenění menšinových investic, a že naše daňová sazba se bude pohybovat kolem 16 %.

Tímto otevíráme hovor pro dotazy.

Suhasini Chandramouli (executive)

Děkuji ti, Luco. Operátore, můžeme dostat první otázku?

Operator

První otázku pokládá Mike Ng ze společnosti Goldman Sachs.

Michael Ng (analyst)

Mám 2. Nejprve se zeptám na výhled na červnové čtvrtletí, výhled tržeb na nízký jednociferný růst. Zajímalo by mě, jestli byste mohli projít některé předpoklady týkající se produktů. iPhone, jako co vám dává jistotu ohledně toho? A pak pokud jde o dynamiku služeb, co bylo ve čtvrtletí lepší, než se očekávalo? A pak mám jen krátkou doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Miku, tady Luca. Co se týče výhledu, řekli jsme, že očekáváme nízký jednociferný celkový růst společnosti. Očekáváme, že služby porostou dvouciferným tempem, které bude podobné tomu, jakého jsme dosáhli v první polovině našeho fiskálního roku. A také jsme zmínili, že iPad by měl růst dvouciferně. To jsou barvy, které poskytujeme pro červnové čtvrtletí.

V oblasti služeb jsme zaznamenali velmi dobré výsledky v celé řadě oblastí. Zmínili jsme, že jsme dosáhli rekordů v několika kategoriích, v několika geografických segmentech. Je to velmi široce založené. Daří se nám v oblasti předplatného. Rostou transakční účty i placené účty. Placené účty rostou dvouciferným tempem. A také jsme zaznamenali opravdu dobré výsledky jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích, takže jsme velmi spokojeni s tím, jak se daří podnikání v oblasti služeb.

Michael Ng (analyst)

Skvělé. A chtěl jsem se zeptat na to, jestli bychom s tím, jak se Apple více zaměřuje na umělou inteligenci a generativní umělou inteligenci, měli očekávat nějaké změny v historické kadenci investičních výdajů, kterou jsme viděli v posledních několika letech ve výši zhruba 10 až 11 miliard dolarů ročně? Nebo nějaké změny v tom, jak jsme možná historicky uvažovali o rozdělení mezi nástroje, datová centra a zařízení?

Luca Maestri (executive)

Ano. Z příležitosti s GenAI jsme samozřejmě velmi nadšeni. Samozřejmě se velmi snažíme o inovace na všech frontách a děláme to už mnoho, mnoho let. Jen za posledních pět let jsme do výzkumu a vývoje investovali více než 100 miliard dolarů.

Jak víte, pokud jde o kapitálové výdaje, máme trochu hybridní model, kdy některé investice realizujeme sami. V jiných případech se o ně dělíme s našimi dodavateli a partnery. Na straně výroby nakupujeme některé nástroje a výrobní zařízení. V některých případech investují naši dodavatelé.

A něco podobného děláme i na straně datových center. Máme vlastní kapacity datových center a pak využíváme kapacity třetích stran. Je to model, který se nám historicky osvědčil, a plánujeme v něm pokračovat i nadále.

Operator

Další otázku pokládá Wamsi Mohan z Bank of America.

Wamsi Mohan (analyst)

Time, můžete se zmínit o důsledcích změn, které pro společnost Apple vyplývají ze směrnice EU DMA? Museli jste otevřít obchody s aplikacemi třetích stran. Je jasné, že to na jedné straně představuje určitá bezpečnostní rizika, která mohou rozmělnit zážitek, ale také snížit platby od vývojářů společnosti Apple. Co podle vás v těchto prvních dnech volí vývojáři a co spotřebitelé, pokud jde o tyto obchody s aplikacemi třetích stran? A pak mám ještě doplňující otázku.

Timothy Cook (executive)

Na odpověď na tuto otázku je opravdu příliš brzy. Jak asi víte, v březnu jsme v Evropské unii zavedli alternativní obchody s aplikacemi a alternativní účtování atd. Zaměřujeme se tedy na dodržování předpisů a zároveň na zmírnění dopadů na soukromí a bezpečnost uživatelů, které jste zmínil. A na to se zaměřujeme.

Wamsi Mohan (analyst)

Dobře. A Luco, zajímalo by mě, jestli bys mohl trochu okomentovat hrubé marže z produktů, postupný pokles. Zmínil jsi mix a pákový efekt. Mohl by ses podělit o nějaké další informace o mixu, jestli se zákazníci vůbec začínají snižovat napříč produktovými řadami? Nebo se jedná spíše o mix napříč produktovými řadami? Jen se snažím získat nějaké informace o chování zákazníků vzhledem k některým širším inflačním tlakům.

Luca Maestri (executive)

Na sekvenční bázi ano, klesli jsme. Je to především tím, že jsme měli trochu jiný mix produktů než v předchozím období. Je zřejmé, že pákový efekt hraje velkou roli, když přecházíme z prázdninového čtvrtletí do typičtějšího čtvrtletí. Takže bych řekl, že především pákový efekt a jiný mix produktů. Chci říct, že jsme nezaznamenali nic jiného, pokud jde o... v rámci kategorií produktů jsme nezaznamenali nic zvláštního.

Operator

Další otázku pokládá Erik Woodring ze společnosti Morgan Stanley.

Erik Woodring (analyst)

Možná jako první, Time, zřejmě jsi už několikrát zmínil své nadšení z generativní umělé inteligence. Jen by mě zajímalo, jak Apple přemýšlí o různých způsobech, jak tuto technologii zpeněžit, protože v minulosti nebyly aktualizace softwaru velkým faktorem při řízení produktových cyklů. A mohla by tedy být AI potenciálně jiná? Jak by to mohlo ovlivnit cykly výměny? Existuje nějaký úhel pohledu na služby, o kterém byste přemýšleli? Nějaké první informace, které byste k tomu mohli sdělit? A pak mám ještě jednu otázku, prosím.

Timothy Cook (executive)

Zřejmě nechci předbíhat našim oznámením. Chtěl bych jen říci, že generativní umělou inteligenci vnímáme jako velmi klíčovou příležitost napříč našimi produkty a věříme, že máme výhody, které nás v této oblasti odlišují. A budeme o tom mluvit více v průběhu následujících týdnů.

Erik Woodring (analyst)

Dobře. To je spravedlivé. A pak, Luco, možná jen v návaznosti na komentáře nebo otázku Wamsiho, panují všeobecné obavy z nepříznivého vlivu rostoucích nákladů na komodity na hrubé marže vašich produktů. Zajímalo by mě, jestli bys nám mohl objasnit, když se podíváme zpět na všechny komponenty a komodity, které jsou součástí vašich výrobků, tak nějak souhrnně, vidíte, že tyto náklady rostou? Klesají? Jaké máte nástroje, abyste se pokusili zmírnit některé rostoucí náklady, pokud vůbec - rostoucí náklady na vstupy?

Luca Maestri (executive)

Ano. Myslel jsem tím, že v posledním čtvrtletí se náklady na komodity a obecně náklady na komponenty vyvíjely pro nás příznivě. Co se týče pamětí, ceny začínají stoupat. Během březnového čtvrtletí mírně vzrostly. Ale obecně si myslím, že to bylo období, nejen v tomto čtvrtletí, ale v několika posledních čtvrtletích, kdy se pro nás komodity chovaly dobře.

Komodity se pohybují v cyklech, a tak je tu samozřejmě vždy tato možnost. Mějte na paměti, že vycházíme z velmi vysoké úrovně hrubých marží. Vykázali jsme 46,6 %, což je něco, co jsme v naší společnosti nezažili už desítky let. A tak začínáme z dobrého bodu. Jak víte, snažíme se nakupovat dopředu, když jsou pro nás cykly příznivé. Takže bychom se snažili zmírnit, kdyby se objevily protivětry, ale obecně máme pocit, že zejména pro tento cyklus jsme v dobré kondici.

Operator

Další otázku pokládá Ben Reitzes ze společnosti Melius.

Benjamin Reitzes (analyst)

Time, chtěl jsem se zeptat, jestli bych se mohl znovu zeptat na Čínu. Je nějaký další poznatek z tvé návštěvy, který ti dává jistotu, že jsi tam dosáhl dna a že se to obrací? Vím, že jsi... že jsi si tam byl i nadále jistý z dlouhodobého hlediska. Jen by mě zajímalo, jestli jsi se dozvěděl něco o tom, kdy se tam podle vás příliv otočí. A ještě mám doplňující otázku.

Timothy Cook (executive)

Bene, když se podíváš na naše výsledky za 2. čtvrtletí ve Velké Číně, zaznamenali jsme pokles o 8. To je zrychlení oproti předchozímu 1. čtvrtletí. A hlavním faktorem tohoto zrychlení byl iPhone. A když se pak podíváte na iPhone v rámci pevninské Číny, rostli jsme na základě vykazovaných údajů. To je před jakoukoli normalizací kvůli narušení dodávek, o kterém jsme se zmínili dříve.

A pokud se podíváte na nejprodávanější chytré telefony, na prvních dvou místech v městské Číně jsou iPhony. A když jsem tam byl, byla to skvělá návštěva, otevřeli jsme novou prodejnu v Šanghaji a přijetí bylo velmi vřelé a vysoce energické. A tak jsem odtamtud odjížděl s fantastickým zážitkem a užil jsem si to tam. A tak si z dlouhodobého hlediska zachovávám skvělý pohled na Čínu. Nevím, jak se daří každé čtvrtletí a každý týden, ale z dlouhodobého hlediska mám velmi pozitivní pohled.

Benjamin Reitzes (analyst)

Dobře. A pak se chci zeptat opatrně. Existuje obava, že byste mohli přijít o část příjmů z akvizice návštěvnosti. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že AI z širšího pohledu - a nemusí to být dlouhodobě, myslím z širšího pohledu, jestli je AI pro vás příležitost, jak dál zpeněžit mobilní nemovitosti, prostě jak... jak o tom možná mohou investoři přemýšlet z širšího pohledu právě vzhledem k tomu, že to byla jedna z obav. To byl samozřejmě potenciální převis kvůli mnoha zprávám v médiích kolem některých právních případů. A mě by zajímalo, jestli byste nám mohl dát nějaký celkový obrázek, který by nám pomohl lépe o tom přemýšlet a o vaší schopnosti pokračovat ve zpeněžování těchto nemovitostí.

Timothy Cook (executive)

Myslím, že AI, generativní AI i AI jsou pro nás velkou příležitostí napříč našimi produkty. A v příštích týdnech o tom budeme mluvit více. Ale myslím, že je tam řada cest, které jsou pro nás skvělé, a myslíme si, že máme dobrou pozici.

Operator

Další otázku pokládá Krish Sankar z TD Cowen.

Sreekrishnan Sankarnarayanan (analyst)

Omlouvám se, že budu mlátit do koně AI, ale Time, vím, že se ti nechce moc odhalovat. Ale jen mě to trochu zajímá, protože v minulém čtvrtletí jsi mluvil o tom, jak se prosazujete v podnikové sféře. Bude se strategie AI týkat jak spotřebitelů, tak podniků? Nebo to bude jedna polovina nebo druhá? Hodilo by se mi jakékoliv přiblížení. A pak mám doplňující otázku pro Lucu.

Timothy Cook (executive)

V tomto a předchozích čtvrtletích jsme se zaměřili na prodej iPhonů, iPadů a Maců. Nedávno jsme k tomu přidali Vision Pro a jsme nadšeni tím, co vidíme, pokud jde o zájem velkých společností, které si je kupují, aby prozkoumaly možnosti jejich využití. A tak vidím obrovskou příležitost v podnikové sféře. Nechtěl bych to omezovat pouze na umělou inteligenci. Myslím, že v podnikové sféře máme po celém světě velkou příležitost.

Sreekrishnan Sankarnarayanan (analyst)

Chápu. Velmi užitečné. A pak pro Lucu, zajímalo by mě, zda vzhledem k makro prostředí vidíte na straně hardwaru příklon ke standardnímu iPhonu oproti modelu Pro? Ptám se proto, že je tu slabší prostředí spotřebitelských výdajů, ale vaše podnikání v oblasti služeb stále roste a má úžasné růstové marže. Takže se to snažím jen srovnat.

Luca Maestri (executive)

Nejsem si jistý, jestli otázce úplně rozumím. Obecně ale vidíme, že na straně produktů je stále velký zájem o nejvyšší řadu našich produktů. A myslím, že je to kombinace toho, že spotřebitelé chtějí kupovat nejlepší produkty, které nabízíme v různých kategoriích, a naší schopnosti učinit tyto nákupy časem cenově dostupnějšími.

Zavedli jsme několik finančních řešení od splátkových programů až po programy trade-in, které snižují práh cenové dostupnosti, a proto mají zákazníci tendenci kupovat - chtějí kupovat v nejvyšší řadě. To je pro nás velmi cenné na vyspělých trzích, ale zejména na rozvíjejících se trzích, kde jsou problémy s dostupností výraznější. Obecně však v posledních několika letech - a to se odráží i v našich hrubých maržích. V posledních několika letech pozorujeme tento trend, který je podle našeho názoru docela udržitelný.

Operator

Další otázku pokládá Amit Daryanani ze společnosti Evercore.

Amit Daryanani (analyst)

Mám také 2. Nejprve asi k alokaci kapitálu. V současné době máte asi 58 miliard dolarů čisté hotovosti. Když přemýšlíte o tom, jak se nakonec dostat k tomuto neutrálnímu cíli v oblasti čisté hotovosti, myslíte si, že by v určitém okamžiku byl Apple otevřen tomu, aby využil pákový efekt v rozvaze a pokračoval v programu zpětného odkupu? Nebo je to spíše tak, že jakmile se dostanete do této neutrální pozice, půjde o návrat volného cash flow zpět akcionářům? Jen mě zajímá, jak uvažujete o pákovém efektu v rozvaze v čase? A jaký druh pákového efektu si myslíte, že byste byli ochotni přijmout?

Luca Maestri (executive)

Amite, tady Luca. Řekl bych, že postupně. Před několika lety jsme si stanovili cíl dosáhnout čisté hotovostní neutrality a velmi tvrdě na tom pracujeme. Naše tvorba volného peněžního toku byla v posledních letech velmi silná, zejména v posledních několika letech. A tak, jak jste viděli v letošním roce, jsme zvýšili částku, kterou přidělujeme na zpětný odkup.

V posledních několika letech jsme vynakládali 90 miliard dolarů. Nyní dáváme 110 miliard dolarů. Takže se k tomu dostaneme. Ještě to nějakou dobu potrvá. A až tam budeme, přehodnotíme to a zjistíme, jaká je v daném okamžiku optimální kapitálová struktura společnosti. Je zřejmé, že až se tam dostaneme, budeme muset zvážit řadu aspektů.

Amit Daryanani (analyst)

To je fér. Řekl jsem si, že to stejně stojí za pokus. Když se trochu vrátím k té diskusi o Číně a k Timovi, myslím, že tvé připomínky k růstu počtu iPhonů v pevninské Číně jsou opravdu pozoruhodné. Mohl bys ustoupit? Chci říct, že tato čísla stále klesají, přinejmenším ve Velké Číně, v souhrnu za celý rok. Možná bychom se mohli zmínit o tom, co vidíte v Číně na makroúrovni. A pak alespoň ten meziroční pokles... nebo meziroční pokles, který vidíme, myslíte si, že je tam více ovlivněn makrem nebo konkurencí? To by bylo užitečné.

Timothy Cook (executive)

Ano, mohu vám říct jen to, co vidíme. A proto se nechci prezentovat jako ekonom, takže se tomu vyhnu. To, co jsme viděli, bylo zrychlení oproti 1. čtvrtletí, a to díky iPhonu, a iPhone v pevninské Číně, před úpravou o tento 5miliardový dopad, o kterém jsme mluvili dříve, rostl. To znamená, že ostatním produktům se nedařilo tak dobře, a tak je zřejmé, že tam máme co dělat.

Myslím, že to byl a je v posledním čtvrtletí nejkonkurenčnější trh na světě. Říkal jsem to už dříve a věřím, že tomu tak bylo i v minulém čtvrtletí. A -- ale když se oprostíte od 90denního cyklu, vidím, že se spousta lidí přesouvá do střední třídy. Tam se snažíme zákazníkům velmi dobře sloužit a máme spoustu spokojených zákazníků. A je to vidět i na posledním otevřeném obchodě. A tak se i nadále cítím velmi optimisticky.

Operator

Další otázku pokládá David Vogt ze společnosti UBS.

David Vogt (analyst)

Zabalím obě otázky do jedné. Takže Luco, samozřejmě se snažím rozebrat výhled na červnové čtvrtletí. A jen na základě rychlých výpočtů to vypadá, že při zachování všech podmínek, které jsi uvedl, bude obchod s iPhony v červnovém čtvrtletí opět klesat o střední jednociferná čísla. A pokud je to tak, a možná je to pro Tima, jak přemýšlíte o konkurenčním prostředí v kontextu toho, co jste právě řekl, možná mimo Čínu?

A jak se změní poptávka spotřebitelů nebo jejich vnímavost k novým zařízením, protože už nějakou dobu jsme v tomto útlumu? Je to opravdu ta iniciativa v oblasti umělé inteligence, kterou se zabývá mnoho společností? A myslíte si, že to změní nějak faktory poptávky do budoucna? Nebo je to opravdu spíše otázka načasování, pokud jde o to, že cyklus obměny je již trochu zaběhnutý a v určitém okamžiku, možná ještě letos nebo příští rok, uvidíme cyklus modernizace?

Timothy Cook (executive)

Jak jsem již zmínil, klíčovou příležitost vidím v generativní umělé inteligenci, a to u všech našich zařízení nebo u naprosté většiny našich zařízení. A tak si myslím, že když se podíváte do budoucna, není to během příštího čtvrtletí nebo tak nějak, a my se neřídíme na úrovni produktů, ale jsem nesmírně optimistický. A tak nějak to vidím já. Pokud jde o... nechám Lucu, aby se vyjádřil k části týkající se výhledu. Myslím si však, že pokud se vrátíme k iPhonu a provedeme tuto úpravu z předchozího roku, naše výsledky za 2. čtvrtletí by byly u iPhonu vyrovnané. A tak jsme ve 2. čtvrtletí dosáhli těchto výsledků.

Luca Maestri (executive)

Ano, Davide, pokud jde o výhled, zopakuji jen to, co jsme řekli dříve, a to je barva, kterou poskytujeme pro toto čtvrtletí. Očekáváme celkový růst v nízkých jednociferných číslech. Očekáváme dvouciferný růst služeb a dvouciferný růst iPadu. Ohledně zbytku vás nechám, abyste si udělali předpoklady, a pak budeme reportovat za 3 měsíce.

Operator

Další otázku pokládá Samik Chatterjee z JPMorgan.

Samik Chatterjee (analyst)

Mám jich taky pár. Možná u prvního z nich se růst vašich služeb zrychlil z 11 % na 14 %. Pokud byste mohli tak trochu proniknout do faktorů, kde nebo v kterých částech služeb jste skutečně zaznamenali toto zrychlení a proč je to trochu udržitelnější, když uvažujeme o dalším čtvrtletí? Protože se domnívám, že pro příští čtvrtletí směřujete spíše k jakémusi zprůměrování první poloviny roku. Takže by mě jen zajímalo, co bylo příčinou. A proč se to trochu udržitelněji nezlepšuje, jak budeme pokračovat ve zbytku roku? A pak mám rychlou doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Takže řada věcí v oblasti služeb. Za prvé, celkový výkon byl velmi dobrý. Jak jsem již řekl, rekordní výsledky jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích, takže se našim službám daří po celém světě. Rekordy v mnoha kategoriích našich Služeb, jsou kategorie, které rostou velmi rychle i proto, že jsou ve schématu našeho podnikání v oblasti Služeb relativně menší, jako je cloud, video, platební služby. Ty všechny zaznamenaly rekordní tržby. Máme tedy velmi dobrý pocit z pokroku, kterého v oblasti služeb dosahujeme.

Pokud jde o naše další kroky, chci jen upozornit, že pokud se podíváte na naše tempa růstu před rokem, v průběhu loňského fiskálního roku se zlepšila. Takže srovnávací ukazatele pro oblast služeb se v průběhu roku stávají o něco náročnějšími. Ale obecně, jak jsem již zmínil, stále očekáváme, že v červnovém čtvrtletí poroste dvouciferným tempem, které je velmi podobné tomu, jakého jsme dosáhli v prvním pololetí.

Samik Chatterjee (analyst)

Chápu. Chápu. A pokud se mohu zeptat konkrétněji na indický trh. Je zřejmé, že na tomto trhu stále dosahujete nových rekordů, pokud jde o tržby. Jak velkou část tohoto rozmachu byste spojoval s vaší maloobchodní strategií na tomto trhu, s expanzí maloobchodu v porovnání s některými změnami v dodávkách nebo ve výrobě nebo se strategií, kterou jste na tomto trhu provedli nebo přijali? Bylo by užitečné se nad tím zamyslet.

Timothy Cook (executive)

Jistě. Zaznamenali jsme silný dvouciferný růst, takže nás to velmi, velmi potěšilo. Byl to pro nás nový rekord v tržbách za březnové čtvrtletí. Jak jsem již řekl, vnímám tento trh jako neuvěřitelně vzrušující a je pro nás hlavním cílem. Co se týče provozní stránky nebo stránky dodavatelského řetězce, tam vyrábíme.

Z pragmatického hlediska tam musíte vyrábět, abyste byli konkurenceschopní. A tak ano, z tohoto pohledu jsou tyto dvě věci propojeny. Ale máme jak provozní záležitosti, tak i iniciativy, které se týkají vstupu na trh. Právě jsme otevřeli několik obchodů, jak víte, v loňském roce, a vidíme v tom obrovskou příležitost. Pokračujeme v rozšiřování našich kanálů a také pracujeme na vývojářském ekosystému. A velmi nás potěšilo, že zde rychle roste základna vývojářů. A tak pracujeme na celém ekosystému od vývojářů přes trh až po provoz, prostě na všem. A já prostě... nemůžu být nadšenější a nadšenější.

Operator

Další otázku pokládá Aaron Rakers ze společnosti Wells Fargo.

Aaron Rakers (analyst)

Myslím, že mám také 2 jako všichni ostatní. Asi se vrátím k otázce o Číně. Myslím, že na vysoké úrovni je jednoduchá otázka, když se podíváme na údaje, které byly v průběhu tohoto čtvrtletí opakovaně uváděny, zajímalo by mě, Time, co nám chybí? Kde si myslíš, že lidé postrádají přitažlivost iPhonu Apple na čínském trhu jen na vysoké úrovni vzhledem k údajům, které byly hlášeny v průběhu minulého čtvrtletí?

Timothy Cook (executive)

Nemohu se zabývat datovými body. Můžu se zabývat pouze tím, jaké jsou naše výsledky. A my jsme v minulém čtvrtletí zrychlili a iPhone v pevninské Číně rostl. Takže takové byly výsledky. Nemohu pracovat s čísly, které nemám.

Aaron Rakers (analyst)

Dobře. A pak ještě krátká poznámka. Vím, že jste o tom už nějakou dobu nemluvili a nekvantifikovali to, ale zajímalo by mě, jak byste charakterizovali dynamiku zásob v kanálech pro iPhone.

Timothy Cook (executive)

Jistě. V březnovém čtvrtletí jsme v průběhu čtvrtletí snížili zásoby. Obvykle snižujeme zásoby v kanálech během druhého čtvrtletí, takže to není nic neobvyklého. A s celkovými zásobami v kanále jsme velmi spokojeni.

Operator

Další otázku pokládá Richard Kramer ze společnosti Arete Research.

Richard Kramer (analyst)

Nebudu se ptát na Čínu, ale pravidelně upozorňujete na rychlý růst mnoha dalších rozvíjejících se trhů. Blíží se tedy Apple k bodu, kdy by se všechny tyto další rozvíjející se trhy v souhrnu mohly překročit a stát se většími než vaše současné segmenty Velké Číny s obratem 70 miliard dolarů? A možná by se na to investoři mohli dívat jako na hnací sílu růstu širšího podnikání. A ještě mám doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Myslím, Richarde, že se ptáš na opravdu zajímavou otázku. Nedávno jsme se zabývali něčím podobným. Čína je samozřejmě zdaleka největším rozvíjejícím se trhem, který máme. Ale když se začneme dívat na místa, jako je Indie, Saúdská Arábie, Mexiko, Turecko, samozřejmě Brazílie a Mexiko a Indonésie, čísla začínají být velká a my jsme velmi rádi, protože to jsou trhy, kde je náš podíl na trhu nízký. Počet obyvatel je velký a roste a naše výrobky na těchto trzích opravdu dělají velké pokroky.

Míra nadšení pro značku je velmi vysoká. Tim byl nedávno v jihovýchodní Asii a úroveň nadšení je neuvěřitelně vysoká. Takže je to pro nás velmi dobré. A pak... a určitě, čísla se neustále zvyšují, takže rozdíl, když to porovnáte s čísly v Číně, se zmenšuje. A doufejme, že tato trajektorie bude ještě dlouho pokračovat.

Richard Kramer (analyst)

Dobře. A pak ještě jedna poznámka, možná pro každého z vás, chci říct, že se blížíte ke čtyřem letům od neuvěřitelně populárního cyklu iPhone 12. A vzhledem k tomu, že se snažíte snížit svou čistou... svou... dosáhnout čisté neutrální hotovostní pozice a vaše marže jsou tak nějak blízko nejvyšších hodnot, vidíte způsoby, jak více nasadit kapitál, abyste podpořili náhradní poptávku ve vaší instalované základně, ať už větším financováním zařízení, většími investicemi do marketingu, většími propagačními akcemi? Chci říct, máte pocit, že potřebujete vytvářet takové marže? Nebo je důležitější podpořit růst prostřednictvím náhrady?

Timothy Cook (executive)

Myslím, že inovace podporují cyklus aktualizace, a samozřejmě v tom hrají roli i ekonomické faktory a nabídka našich partnerů z řad operátorů a tak dále. Je zde tedy řada proměnných. Všechny tyto faktory však zohledňujeme a naše produkty oceňujeme podle hodnoty, kterou poskytujeme. A tak se na to díváme.

Luca Maestri (executive)

A jestli mohu doplnit Timovy poznámky, Richarde, jedna z věcí, která při pohledu na dlouhý časový oblouk možná není zcela pochopena, je, že jsme prošli dlouhým obdobím velmi silného dolaru. A to znamená, že vzhledem k tomu, že naše společnost prodává více než 60 % svých příjmů mimo Spojené státy, je poptávka po našich produktech na těchto trzích silnější než výsledky, které vykazujeme, právě kvůli přepočtu těchto místních měn na dolary, že?

A to je něco, co je třeba mít na paměti, když se díváte na naše výsledky, že? A tak provádíme všechny potřebné investice a Tim mluvil o inovacích. Samozřejmě jsme udělali velký pokrok v oblasti finančních řešení, obchodních programů a tak dále, a ve všech těchto investicích budeme pokračovat.

Operator

Další otázku pokládá Atif Malik ze společnosti Citi.

Atif Malik (analyst)

Mám také 2 otázky. Za prvé, pro Tima, konkrétně pro podniky, jaké jsou dva nebo tři hlavní případy použití Vision Pro, které vás nejvíce vzrušují? A pak mám doplňující otázku pro Lucu.

Timothy Cook (executive)

Ano, skvělé je, že o tolika z nich slyším. Neřekl bych, že se teď nějaký z nich objevil jako top. Nejpůsobivější je, že podobně jako lidé používají Mac, používáte ho na všechno. Lidé ho používají k mnoha různým věcem v podnicích, a to od služeb v terénu přes školení až po věci související se zdravotnictvím, jako je příprava lékaře na předoperační operaci nebo pokročilé zobrazování. A také příkazy řídicích center.

A tak je to obrovské množství různých vertikál. A my se zaměřujeme na... na růst tohoto ekosystému a na zapojování stále většího počtu aplikací a podniků. A na nedávné akci, kterou jsme pořádali, nemohu přecenit nadšení v místnosti. Bylo to mimořádné. Myslím, že v oblasti podniků jsme začali dobře.

Atif Malik (analyst)

Skvělé. A pak, Luco, myslím, že jsi zmínil, že v březnovém čtvrtletí bylo prostředí cen komodit příznivé. Můžeš mluvit o tom, co předpokládáš pro ceny komodit v oblasti pamětí atd. pro červnové čtvrtletí a možná i pro celý rok?

Luca Maestri (executive)

Ano. Poskytujeme výhled pouze na aktuální čtvrtletí, takže vám řeknu o výhledovém období. Znovu opakuji, že směřujeme k velmi vysoké úrovni hrubé marže, 45,5 % až 46,5 %. V rámci tohoto výhledu očekáváme, že paměť bude mírně negativní, ne příliš velká, ale mírně negativní. Totéž platí pro směnný kurz. Směnné relace budou mít negativní dopad v řádu 30 bazických bodů.

Suhasini Chandramouli (executive)

Záznam dnešního hovoru bude po dobu dvou týdnů k dispozici na Apple Podcasts, jako webcast na apple.com/investor a telefonicky. Telefonní číslo pro opakování je (866) 583-1035. Zadejte prosím potvrzovací kód 0467138 následovaný znakem libry. Tyto reprízy budou k dispozici dnes přibližně do 17:00 hodin pacifického času.

Zástupci tisku se mohou s dalšími dotazy obrátit na Joshe Rosenstocka na telefonním čísle (408) 862-1142 a finanční analytici se mohou s dalšími dotazy obrátit na mě, Suhasini Chandramouli, na telefonním čísle (408) 974-3123. Ještě jednou vám děkuji, že jste se k nám připojili.

Operator

Tím dnešní konference končí. Vážíme si vaší účasti.

TECHNICKÁ ANALÝZA

PROFIL SPOLEČNOSTI

Apple se zabývá návrhem, výrobou a prodejem chytrých telefonů, osobních počítačů, tabletů, nositelných zařízení, příslušenství a dalšími různými souvisejícími službami. Mezi produkty společnosti patří iPhone, Mac, iPad, nositelná elektronika, domácnost a příslušenství. iPhone je řada chytrých telefonů společnosti založených na operačním systému iOS. Mac je řada osobních počítačů společnosti založených na operačním systému macOS. iPad je řada víceúčelových tabletů založených na operačním systému iPadOS. Domácnost a příslušenství zahrnuje AirPods, Apple TV, Apple Watch, produkty Beats, HomePod, iPod touch a další příslušenství značky Apple a také třetích stran. Společnost sídlí v Cupertinu v Kalifornii.

Sektor:Technology
Odvětví:Consumer Electronics
Zaměstnanci:161 000
CEO:Tim Cook
Založeno:1977
Země:USA
IPO:12.12.1980
Dividenda:Ano (čtvrtletně)
Burza:NASDAQ
Ticker:AAPL
Rating S&P:Aaa
Rating Moody’s:AA+
  
Portfolio GP: ANO 
Web: apple.com 
Dokumenty: Tiskové zprávy 

ANALÝZA SPOLEČNOSTI

Tržby

Tržby společnosti stabilně od roku 1985 rostou a i když občas dojde k poklesu, trend vývoje je tam velmi znatelný a značka Apple je mezi lidmi stále oblíbená. Za ukončený fiskální rok 2023, který u společnosti Apple končí v měsíci září, činily tržby 383.3 miliardy dolarů, což znamenalo pokles o zhruba 2.8 % oproti předchozímu roku 2022, kdy společnost vygenerovala o 11 miliard dolarů více.

Zisk na akcii

Zisk na akcii má velmi podobný vývoj jako tržby. Společnost zaznamenala ztrátu pouze ve dvou letech, a to 1996 a 1997. Od té doby jejich zisk na akcii velmi znatelně roste. Za poslední dekádu představuje tento růst v průměru 15.8 % ročně a v ukončeném fiskálním roce činil tento zisk 6.13$, což představuje zhruba stejnou hodnotu vygenerovanou i v předchozím roce 2022.

Hrubá marže

Hrubá marže, rozdíl mezi příjmem a náklady na prodané zboží nebo služby v roce 2023 byla 44.1 %. Neexistuje žádné správné číslo, ale všeobecně platí, že odvětví založená na službách mají obvykle vyšší hrubou marži a hrubé ziskové rozpětí, protože nemají velké množství COGS. Naopak hrubé marže výrobních podniků budou nižší, protože mají větší náklady na vlastní výrobu. Na grafu je patrné, že se tato marže stabilizovala a v posledních 20 letech se pohybuje v průměru na 37 %.

ROIC

Návratnost investovaného kapitálu je výpočet, který slouží k určení toho, jak dobře společnost alokuje svůj kapitál do ziskových projektů nebo investic. Předpokládá se, že společnost vytváří hodnotu, pokud její ROIC převyšuje její vážené průměrné náklady na kapitál (WACC). Za rok 2023 byla tato hodnota 55.14 %, což je velmi vysoké číslo a Apple dokáže svými investicemi vydělat velké množství peněz. Hlavním zdrojem těchto příjmů jsou výnosy ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů.

Aktiva vs. Pasiva

Poměr dlouhodobého dluhu k celkovým aktivům je ukazatel krytí nebo solventnosti, který se používá k výpočtu výše zadlužení společnosti. Pokud má podnik vysoký poměr dlouhodobého dluhu k aktivům, naznačuje to, že podnik je poměrně vysoce rizikový a nakonec nemusí být schopen své dluhy splatit. To způsobuje, že věřitelé jsou skeptičtější k půjčování peněz podniku a investoři jsou nedůvěřivější k nákupu akcií. Tento poměr byl u společnosti Apple 30.2 %, což představuje velmi nízké číslo.

CAPEX

Kapitálové výdaje jsou prostředky, které společnost používá na pořízení, modernizaci a údržbu hmotného majetku, jako je nákup pozemků, vozidel, budov, technologií, zařízení a nebo patentů. Pokud má položka životnost kratší než jeden rok, musí být ve výkazu zisku a ztráty zaúčtována do nákladů, nikoli kapitalizována, což znamená, že není považována za CapEx. Kapitálové výdaje za rok 2023 činily u společnosti Apple necelých 11 miliard dolarů, kdy dlouhodobý průměr za posledních deset let je na hodnotě 10.9 miliardy dolarů.

Volný penežní tok a Akciové odměny

Volný peněžní tok (FCF) jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení běžných provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné a daně a kapitálových výdajů, kde je zahrnuta modernizace a údržba hmotného majetku. Znalost volného peněžního toku společnosti může poskytnout přehled o jejím finančním zdraví. Akciové odměny (SBC) jsou způsob, jakým společnosti využívají akciové opce k odměňování zaměstnanců namísto hotovosti. Některé společnosti udělují manažerům a vedoucím pracovníkům akcie, pokud jsou splněny určité výkonnostní ukazatele, například zisk na akcii (EPS) nebo návratnost vlastního kapitálu (ROE).

Volný peněžní tok na akcii

Volný peněžní tok na akcii je nejkomplexnější ukazatel finanční kondice společnosti, protože jde o peněžní tok, který je k dispozici k rozdělení mezi dluhové i kapitálové akcionáře. Tento ukazatel signalizuje schopnost společnosti splácet dluhy, vyplácet dividendy, odkupovat akcie a umožňovat růst podniku. Lze ho také použít k předběžné předpovědi budoucích cen akcií, jelikož když je cena akcií firmy nízká a volný peněžní tok roste, je velká pravděpodobnost, že zisk a hodnota akcií brzy porostou, protože vysoká hodnota peněžního toku na akcii znamená, že by měl být potenciálně vysoký i zisk na akcii.

Dividendy

Společnost vyplácí dividendy od roku 2012, a to ve velmi nízkém výplatním poměru, protože má stále ještě spousty jiných příležitostí kam svůj generovaný kapitál použít tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné strany co nejefektivnější. Každopádně i tak tyto dividendy pravidelně navyšují a v roce 2023 vyplatilo vedení společnosti 0.94$ na akcii, což představovalo o 394 % vyšší částku, než kterou vyplatilo na začátku spuštění těchto výplat dividend v roce 2012.

Dividendový růst %

Poslední dividendové navýšení v roce 2023 bylo o 3.3 %. Průměrné roční navýšení za období po které společnost dividendy vyplácí se pohybuje kolem 8.5 %. Na druhou stranu díky velkému množství generovaného kapitálu a oproti tomu velmi nízkému výplatnímu poměru, který je zhruba 15 %, má společnost spoustu prostoru k dalšímu navyšování a pokračování v jejich nastaveném trendu a možná v budoucnu i k jeho výraznějšímu zrychlení.

Dividendový výnos

Dividendový výnos vyjádřený v procentech je finanční ukazatel, který ukazuje, kolik společnost každoročně vyplatí na dividendách v poměru k ceně svých akcií. U společnosti Apple byl tento výnos za rok 2023 nízkých 0.49 %. Dlouhodobý průměr za celé výplatní období od roku 2012 se pohybuje lehce pod 1.3 %.

Yield on Cost

Na grafu můžeme vidět vývoj takzvaného Yield on Cost, což je aktuální vyplacená částka formou dividendy děleno pořizovací cena akcií. Na grafu je možné vidět, jaký je dnešní dividendový výnos oproti nákupu akcií v jednotlivých letech. Při nákupu akcií v roce 2012 by pro investora znamenal dnešní dividendový výnos necelých 4.9 %.

Počet akcií v oběhu

Pojem akcie v oběhu označuje akcie společnosti, které jsou v současné době v držení všech akcionářů. Nesplacené akcie zahrnují balíky akcií v držení institucionálních investorů a akcie s omezeným přístupem, které vlastní vedoucí pracovníci společnosti a osoby s důvěrnými informacemi. Společnost může také tyto akcie odkupovat a zvyšovat tak podíl každého akcionáře ve společnosti. Počet akcií v roce 2023 byl 15.8 miliardy kusů, což představuje za posledních 10 let pokles o více než 40 %.

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců je statistika, která ukazuje kolik zaměstnanců na plný úvazek společnost zaměstnává po celém světě. Zde je znatelné, že s růstem společnosti, rostou nároky i na množství zaměstnanců a i když v roce 2023 došlo k menší redukci, a to zhruba o 3 tisíce lidí, stále je trend vývoje velmi znatelný a počet lidí pracujících ve společnosti Apple byl 161 tisíc, což představovalo nárůst o více než 120 % za posledních 10 let. Za sledované období se tento počet navýšil o více než 150 tisíc zaměstnanců.

Tržby: segmenty

Apple ve finančním roce 2023 dosáhl tržeb z prodeje iPhonů ve výši 200.6 miliardy dolarů a stále je to jejich hlavní produkt. Od svého uvedení na trh v roce 2007 získal iPhone společnosti Apple prostor na trhu. Úspěch společnosti Apple v průběhu let lze vysvětlit silnou loajalitou ke značce a neustálým vydáváním inovativních produktů, aktualizací a funkcí. Druhý nejvýdělečnější segment byly služby, které dosáhly v roce 2023 lehce nad hranici 85 miliard dolarů.

Tržby: regiony

Severní a Jižní Amerika je největším regionálním trhem společnosti Apple, který ve fiskálním roce 2023 dosáhl čistých tržeb ve výši 162.5 miliardy dolarů. Společnost Apple má v USA s velkým náskokem největší podíl na trhu mezi prodejci chytrých telefonů. Ačkoli mezinárodní prodeje mají na celkových tržbách společnosti Apple stále větší podíl, Spojené státy stále tvoří více než 44 % čistých tržeb společnosti.

Adopce iPhone 15

Řada iPhone 15 byla vydána v září 2023. Od té doby míra jejího přijetí roste, přičemž k lednu 2024 zaznamenal iPhone 15 Pro Max míru přijetí 3.6 % a iPhone 15 Pro 2.3 %. První generace iPhonu způsobily revoluci v odvětví mobilních telefonů a zpopularizovaly používání chytrých telefonů.

Výzkum a vývoj

Apple vynaložil ve svém fiskálním roce 2023 na výzkum a vývoj rekordních 29.92 miliardy dolarů, což je přibližně o 3.5 miliardy více než v roce 2022. Obrovský rozpočet společnosti na výzkum a vývoj v průběhu let vedl k vydání různých slavných produktů včetně iPhonu, iPodu nebo MacBooku.

Investiční aktivity: použitá hotovost

Největší část investic společnosti Apple v posledních letech připadala na nákup obchodovatelných cenných papírů. Ve finančním roce 2023 činily tyto investice 29.5 miliardy dolarů. Obchodovatelné cenné papíry jsou dluhy, které mají být prodány nebo splaceny během jednoho roku. Neobchodovatelné cenné papíry jsou dluhové nástroje emitované státem.

Investiční aktivity: generovaná hotovost

Nejvíce hotovosti vygenerovala společnost Apple ve finančním roce 2023 z výnosů ze splatnosti obchodovatelných cenných papírů. Společnost z této investiční činnosti vygenerovala přes 39.7 miliardy dolarů. Splatnost neboli datum splatnosti označuje datum konečné splátky půjčky nebo jiného finančního nástroje.

Top 10 technologických značek

Z 10 největších technologických společností v roce 2023 podle hodnoty jejich značky se Apple umístil jako nejhodnotnější technologická společnost na světě s hodnotou značky přibližně 881 miliard dolarů. Na druhém místě byl Google s hodnotou značky přes 577 miliard dolarů.

Výhled: chytré telefony

Celosvětové tržby v segmentu chytrých telefonů na trhu se spotřební elektronikou se podle prognóz zvýší v letech 2023 – 2028 celkem o 64 miliard dolarů (+13.36 %). V roce 2028 se odhadují tržby ve výši 543 miliardy dolarů.

ODHADY ANALYTIKŮ

Tržby

Odhady analytiků na budoucí vývoj tržeb, je průměrný meziroční růst o zhruba 7 %. Odhaduje se, že by tržby po mírném zpomalení v letech 2022 – 2024 měly znovu začít výrazněji růst, a to až na 508 miliard dolarů v roce 2028 z původních 383 miliard dolarů v roce 2023.

Zisk na akcii

Odhady analytiků na budoucí vývoj zisku na akcii je velmi podobný tržbám, a to po lehké stagnaci opětovný růst. Odhaduje se, že měl zisk na akcii růst v průměru o zhruba 15 % v příštích 5 letech, a to z 6.15$ v roce 2023 až na 10.77$ v roce 2028.

Free Cash Flow (FCF)

Volný peněžní tok, který představuje peněžní prostředky, které společnost generuje po zaúčtování peněžních výdajů na podporu provozu a údržbu svých kapitálových aktiv by měl od roku 2023 také růst, a to na necelých 160 miliard dolarů v roce 2028.

Dividendy

Odhaduje se, že částka vyplacená akcionářům ve formě dividendy, by měla i nadále růst, a to v průměru o zhruba 5.3 % ročně. Akcionářům by tak mělo být v roce 2028 vyplaceno 1.19$ na akcii oproti 0.94$ vyplaceným v roce 2023.

KVARTÁLNÍ VÝSLEDKY

Tržby

Zisk na akcii

VALUACE

Poměr ceny k zisku (P/E)

Poměr ceny k zisku (P/E) byl u společnosti Apple za rok 2023 zhruba 27.79. Průměr společnosti za sledované období, tedy od roku 1985 činí 22.77. Median sektoru do kterého je Apple zařazen je lehce nad hodnotou 24. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Apple mírně nadhodnocena.

Konkurence (P/E)

Na grafu níže vidíme hlavní konkurenty společnosti Apple a jejich poměry ceny k zisku (P/E) ke dni 11.května 2024. Těchto 6 společností má průměrné P/E zhruba 29.80. Z tohoto pohledu se zdá být společnost Apple valuačně lehce podhodnocena oproti průměru svých dalších šesti konkurentů.

VNITŘNÍ HODNOTA

Cena akcie vs. Vnitřní hodnota

V případě vývoje ceny akcií společnosti Apple by strategie nákupu při podhodnocení o zhruba 20 % a prodeji při nadhodnocení o více než 10 % vedla k potenciálnímu zisku 148 % za poslední 4 roky. Samozřejmě je velmi složité nakoupit akcie takto výrazně podhodnocené, protože se díky očekávanému růstu společnosti pohybují po většinu času nad svoji férovou hodnotou. Podle toho je tedy potřeba trochu upravit požadavky na koupi akcií společnosti Apple.

Cost of Capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
9.02%

WACC
Weighted Average Cost of Capital
8.89%

Dle výpočtu DCF, kde se bere v potaz odhad budoucího volného peněžního toku, který se následně diskontuje diskontní sazbou odpovídající riziku, nám vychází výsledná hodnota současné hodnoty volného peněžního toku zhruba 109.52$ za akcii.

Dle Relativního ocenění, kde se používají poměry jako jsou EV/tržby, EV/EBITDA a P/E, algoritmy vezmou v úvahu všechny informace o násobcích ocenění a konsoliduje je do jediného čísla, a to je u společnosti Apple 163.63$ za akcii.

Pokud vezmeme průměr těchto dvou výpočtů, vyjde nám vnitřní hodnota akcie zhruba na 136.56$. (výpočty jsou ke dni 11.05.2024)

ZPRÁVY

Apple is working on its own AI chip for data center servers: Report

 Yahoo Finance

Apple (AAPL) is reportedly working on creating its own artificial intelligence chips for the company’s data centers in a new project called „ACDC.“ Maxim Group Managing Director Tom Forte joins Catalysts to discuss what the latest move could mean for the tech giant and investors.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

CEO & Director

Mr. Timothy D. Cook

CFO & Senior VP

Mr. Luca Maestri

Chief Operating Officer

Mr. Jeffrey E. Williams

Senior VP, General Counsel & Secretary

Ms. Katherine L. Adams

Senior Vice President of Retail

Ms. Deirdre O’Brien

Senior Director of Corporate Accounting

Mr. Chris Kondo

Chief Technology Officer

Mr. James Wilson

Director of Investor Relations

Ms. Suhasini Chandramouli

Head of Corporate Development

Mr. Adrian Perica

Earnings Call

(Transcript 2024-Q2)

Suhasini Chandramouli (executive)

Dobré odpoledne a vítejte u konferenčního hovoru k výsledkům společnosti Apple za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2024. Jmenuji se Suhasini Chandramouli, ředitelka pro vztahy s investory. Dnešní hovor je nahráván. Jako první dnes promluví generální ředitel společnosti Apple Tim Cook, po něm bude následovat finanční ředitel Luca Maestri. Poté bude hovor otevřen pro dotazy analytiků.

Vezměte prosím na vědomí, že některé informace, které uslyšíte během dnešní diskuse, se budou skládat z výhledových tvrzení, mimo jiné včetně tvrzení týkajících se tržeb, hrubé marže, provozních nákladů, ostatních příjmů a výdajů, daní, alokace kapitálu a budoucího výhledu podnikání včetně možného dopadu makroekonomických podmínek na podnikání a výsledky hospodaření společnosti. Tato prohlášení zahrnují rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky nebo trendy budou podstatně lišit od našich prognóz. Další informace naleznete v rizikových faktorech uvedených v poslední výroční zprávě společnosti Apple na formuláři 10-K a ve formuláři 8-K, které byly dnes předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy, spolu s příslušnou tiskovou zprávou. Společnost Apple nepřebírá žádný závazek aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna.

Nyní bych ráda předala slovo Timovi k úvodním poznámkám.

Timothy Cook (executive)

Děkuji, Suhasini. Dobré odpoledne všem a děkuji, že jste se připojili k hovoru. Společnost Apple dnes oznamuje tržby za březnové čtvrtletí ve výši 90,8 miliardy dolarů a rekordní zisk na akcii ve výši 1,53 dolaru. Rekordy v tržbách jsme zaznamenali ve více než desítce zemí a regionů. Patří mezi ně mimo jiné rekordy za březnové čtvrtletí v Latinské Americe a na Blízkém východě a také v Kanadě, Indii, Španělsku a Turecku. Dosáhli jsme také rekordních tržeb v Indonésii, jednom z mnoha trhů, kde stále vidíme velký potenciál.

V oblasti služeb jsme dosáhli historického rekordu v tržbách, které za poslední rok vzrostly o 14 %. Mějte na paměti, že jak jsme popsali v minulém hovoru, v březnovém čtvrtletí před rokem se nám podařilo doplnit zásoby v kanálu iPhone a uspokojit značnou odloženou poptávku po přerušení dodávek iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max v souvislosti s COVID v prosinci. Odhadujeme, že tento jednorázový dopad zvýšil tržby za březnové čtvrtletí loňského roku o téměř 5 miliard dolarů. Pokud bychom tento vliv z loňských výsledků odstranili, naše celkové tržby společnosti za březnové čtvrtletí letošního roku by vzrostly. I přes tento dopad se nám podařilo dosáhnout mnou popsaných rekordů.

V uplynulém čtvrtletí jsme samozřejmě s nadšením uvedli na trh Apple Vision Pro a bylo úžasné slyšet od lidí, kteří si nyní mohou vyzkoušet kouzlo prostorových počítačů. Popisovali, jak se jim nemožné stává možným přímo před očima, a sdíleli svůj úžas a emoce z toho, co všechno teď mohou dělat, ať už jde o oživení jejich nejcennějších vzpomínek nebo o zážitek z kina přímo v jejich obývacím pokoji.

Je také skvělé vidět nadšení z podnikového trhu. Například více než polovina společností z žebříčku Fortune 100 si již zakoupila jednotky Apple Vision Pro a zkoumá inovativní způsoby, jak je využít k věcem, které dříve nebyly možné. A to je teprve začátek.

Když se podíváme dopředu, chystáme se na příští týden oznámit zajímavý produkt, který si podle nás naši zákazníci zamilují. A příští měsíc nás čeká celosvětová vývojářská konference, která u našich vývojářů vyvolala obrovské nadšení. Nemůžeme se dočkat, až odhalíme, co všechno máme v plánu.

Nadále se cítíme velmi optimisticky, pokud jde o naši příležitost v oblasti generativní umělé inteligence. Provádíme významné investice a těšíme se, že se s našimi zákazníky brzy podělíme o velmi zajímavé věci. Věříme v transformační sílu a příslib umělé inteligence a jsme přesvědčeni, že máme výhody, které nás v této nové éře odliší, včetně jedinečné kombinace bezproblémové integrace hardwaru, softwaru a služeb společnosti Apple, průlomového křemíku Apple s našimi špičkovými neuronovými motory a našeho neochvějného zaměření na ochranu soukromí, které je základem všeho, co vytváříme. Při prosazování inovací pokračujeme v promyšleném a uvážlivém řízení nerovného makroekonomického prostředí a nadále se soustředíme na to, aby naši uživatelé byli středem všeho, co děláme.

Nyní přejděme k našim výsledkům za březnové čtvrtletí v jednotlivých kategoriích produktů, počínaje iPhonem. Tržby za iPhone v březnovém čtvrtletí činily 46 miliard dolarů, což je meziroční pokles o 10 %. V porovnání s předchozím rokem jsme se potýkali s obtížným srovnáním kvůli dopadu 5 miliard dolarů, o kterém jsem se zmínil dříve. Na některých trzích včetně pevninské Číny jsme však stále zaznamenali růst prodeje iPhonů a podle společnosti Kantar byly během čtvrtletí 2 nejprodávanějšími smartphony v městské Číně iPhone 15 a iPhone 15 Pro Max.

Nedávno jsem byl v Číně, kde jsem měl možnost setkat se s vývojáři a tvůrci, kteří s iPhonem dělají pozoruhodné věci. A před pár týdny jsem navštívil Vietnam, Indonésii a Singapur, kde bylo neuvěřitelné vidět, jakým způsobem zákazníci a komunity využívají naše produkty a služby k úžasným věcem. Všude, kam cestuju, mají lidé ke společnosti Apple obrovský vztah, a to je jeden z mnoha důvodů, proč jsem tak optimistický ohledně budoucnosti.

Obracíme se k Macu. Tržby za březnové čtvrtletí činily 7,5 miliardy dolarů, což je o 4 % více než před rokem. Na začátku března jsme měli úžasné uvedení nových 13- a 15palcových MacBooků Air. Nejoblíbenější notebook na světě je díky průlomovému výkonu čipu M3 a jeho ještě výkonnějšímu neuronovému jádru nejlepším spotřebitelským notebookem pro umělou inteligenci. Ať už jde o podnikatele rozjíždějícího nový byznys, nebo vysokoškolského studenta dokončujícího studium, uživatelé spoléhají na výkon a přenosnost MacBooku Air, který je zavede tam, kam by se bez něj nedostali.

V případě iPadu činily tržby za březnové čtvrtletí 5,6 miliardy dolarů, což je meziročně o 17 % méně kvůli obtížnému srovnávání s dynamikou po uvedení M2 iPadu Pro a iPadu 10. generace v minulém fiskálním roce. iPad nadále vyniká svou všestranností, výkonem a kvalitou. Střihačům videa, tvůrcům hudby a kreativcům všeho druhu umožňuje iPad uživatelům dělat více, než kdy dokázali s tabletem.

V oblasti nositelné elektroniky, domácích spotřebičů a příslušenství dosáhly tržby za březen 7,9 miliardy dolarů, což je o 10 % méně než před rokem kvůli obtížnému srovnání uvedení hodinek Watch a sluchátek AirPods na trh. Apple Watch pomáhají běžcům na jejich wellness cestách, turistům udržují směr díky nejnovějším navigačním funkcím ve watchOS 10 a uživatelům všech úrovní kondice umožňují žít zdravěji. Napříč celou řadou hodinek Watch využíváme umělou inteligenci a strojové učení, abychom poháněli život zachraňující funkce, jako jsou upozornění na nepravidelný rytmus nebo detekce pádu. Často slýchám, jak moc tyto funkce znamenají pro uživatele a jejich blízké, a jsem vděčný, že tolika lidem dokáží pomoci v době, kdy to nejvíce potřebují.

Jak jsem se již dříve podělil, v oblasti služeb jsme dosáhli historického rekordu v příjmech - 23,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 14 %. Dosáhli jsme také rekordních příjmů v několika kategoriích a geografických segmentech. Diváci se naladí na velkých, malých i prostorových obrazovkách a vychutnají si originály Apple TV+, jako jsou Palm Royale a Sugar. A letos nás čeká několik neuvěřitelných filmů v kinech, včetně filmu Vlci, ve kterém se znovu setkávají George Clooney a Brad Pitt. Produkce Apple TV+ je i nadále oslavována jako hlavní uchazeč o ocenění. Od svého uvedení na trh si produkce Apple TV+ vysloužila více než 2 100 nominací na ceny a 480 vítězství.

Mezitím vylepšujeme zážitek z živých sportovních přenosů novou aplikací pro iPhone, Apple Sports. Tato bezplatná aplikace umožňuje fanouškům sledovat oblíbené týmy a ligy s výsledky v reálném čase, statistikami a dalšími informacemi. Apple Sports je dokonalým společníkem pro předplatitele MLS Season Pass.

Přechod na maloobchodní prodej. Naše prodejny jsou i nadále důležitým prostorem pro spojení a inovace. S potěšením jsem se zúčastnil otevření naší nejnovější vlajkové prodejny v Šanghaji. Energie a nadšení našich zákazníků bylo opravdu něco, na co se dalo dívat. A po celých Spojených státech naše neuvěřitelné maloobchodní týmy sdílely se zákazníky ukázky Vision Pro a potěšily je hlubokým a emotivním zážitkem z jeho prvního použití.

Všude, kde působíme, a ve všem, co děláme, se řídíme naším posláním obohacovat životy uživatelů a zanechávat svět lepší, než jsme ho našli, ať už zpřístupňujeme Apple Podcasts pomocí nové funkce přepisů, nebo pomáháme chránit soukromí uživatelů iMessage pomocí nových ochran, které se dokáží bránit proti pokroku v oblasti kvantových počítačů.

Naše práce v oblasti životního prostředí je dalším skvělým příkladem toho, jak se inovace a naše hodnoty snoubí. Vzhledem k tomu, že pracujeme na dosažení našeho cíle, kterým je uhlíkově neutrální výroba všech našich produktů do roku 2030, jsme hrdí na to, jak se nám daří inovovat a dělat více pro naše zákazníky a zároveň méně zatěžovat planetu. Od roku 2015 se společnosti Apple podařilo snížit celkové emise o více než polovinu, zatímco tržby za stejné období vzrostly o téměř 65 %. A v našich produktech nyní používáme více recyklovaných materiálů než kdykoli předtím.

Na začátku letošního jara jsme v novém MacBooku Air s motorem M3 uvedli na trh vůbec první produkt, který využívá 50 % recyklovaných materiálů. Investujeme také do nových solárních a větrných elektráren v USA a v Evropě, abychom mohli napájet naše rostoucí provozy i zařízení našich uživatelů. A ve spolupráci s partnery v Indii a USA se snažíme doplnit 100 % vody, kterou používáme, na místech, která ji nejvíce potřebují, s cílem zajistit v příštích dvou desetiletích miliardy galonů vody.

Prostřednictvím našeho fondu Restore Fund věnovala společnost Apple 200 milionů dolarů na projekty odstraňování uhlíku v přírodě. A minulý měsíc jsme přivítali 2 partnery z řad dodavatelů jako nové investory, kteří do fondu společně investují dalších až 80 milionů dolarů. Ať už obohacujeme životy uživatelů po celém světě, nebo se snažíme být silou dobra ve světě, ve společnosti Apple děláme vše s hlubokým smyslem pro věc. A já jsem hrdý na to, jakého vlivu jsme dosáhli už v polovině roku nebývalých inovací. Nemohu se víc těšit na budoucnost, kterou máme před sebou, poháněnou představivostí a inovacemi našich týmů a trvalým významem našich produktů a služeb v životě lidí.

S tímto předávám slovo Lucovi.

Luca Maestri (executive)

Děkuji, Time, a přeji všem dobré odpoledne. Tržby za březnové čtvrtletí činily 90,8 miliardy dolarů, což je o 4 % méně než loni. Měnové kurzy měly na naše výsledky negativní meziroční dopad ve výši 140 bazických bodů. Tržby z produktů dosáhly 66,9 miliardy USD, což je meziroční pokles o 10 % v důsledku náročného srovnání s iPhonem, které Tim popsal dříve a které bylo částečně kompenzováno silným postavením Maců. A díky bezkonkurenční spokojenosti a loajalitě našich zákazníků a vysokému počtu zákazníků, kteří si naše produkty nově pořídili, dosáhla naše instalovaná základna aktivních zařízení historického maxima ve všech produktech a všech geografických segmentech.

Tržby ze služeb dosáhly historického rekordu 23,9 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 14 %, přičemž rekordní výkony jsme zaznamenali jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích. Hrubá marže společnosti dosáhla 46,6 %, což je o 70 bazických bodů více než v předchozím období, a to díky úsporám nákladů a příznivému mixu služeb, které byly částečně kompenzovány pákovým efektem. Hrubá marže u produktů dosáhla 36,6 %, což představuje sekvenční pokles o 280 bazických bodů, především v důsledku sezónní ztráty pákového efektu a mixu, částečně kompenzované příznivými náklady. Hrubá marže služeb dosáhla 74,6 %, což je o 180 bazických bodů více než v minulém čtvrtletí, a to v důsledku příznivějšího mixu. Provozní náklady ve výši 14,4 miliardy USD byly na úrovni středu námi stanoveného orientačního rozpětí a meziročně vzrostly o 5 %. Čistý zisk činil 23,6 mld. USD a zředěný zisk na akcii činil 1,53 USD, což je rekordní hodnota za březnové čtvrtletí. A provozní cash flow bylo silné a dosáhlo 22,7 miliardy USD.

Nyní mi dovolte, abych poskytl podrobnější informace o jednotlivých kategoriích našich příjmů. Příjmy z prodeje iPhonů činily 46 miliard USD, což je meziroční pokles o 10 % v důsledku dopadu téměř 5 miliard USD z doby před rokem, který Tim popsal dříve. Po očištění o tento jednorázový dopad by tržby z prodeje iPhonů byly zhruba stejné jako v loňském roce. Naše aktivní instalovaná základna iPhonů vzrostla na nové historické maximum celkově i ve všech geografických segmentech. A během březnového čtvrtletí jsme zaznamenali mnoho modelů iPhone jako nejprodávanější chytré telefony na celém světě. Podle průzkumu společnosti Kantar byl iPhone nejprodávanějším modelem v USA, městské Číně, Austrálii, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. A řada iPhone 15 je u zákazníků stále velmi oblíbená. Společnost 451 Research nedávno změřila spokojenost zákazníků v USA na 99 %.

Tržby z prodeje počítačů Mac dosáhly 7,5 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 4 %, a to díky silnému postavení našeho nového MacBooku Air s čipem M3. Zákazníkům se líbí neuvěřitelný výkon nejnovějších modelů MacBook Air a MacBook Pro s umělou inteligencí. A naše instalovaná základna Maců dosáhla historického maxima, protože polovina kupujících MacBooků Air byla v tomto čtvrtletí nováčky. Také spokojenost zákazníků s Macem byla nedávno v USA zaznamenána na úrovni 96 %.

Tržby za iPad dosáhly 5,6 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 17 %. iPad se nadále potýkal s náročným srovnáním s uvedením iPadu M2 Pro a iPadu 10. generace z loňského roku. Současně pokračoval růst instalované základny iPadu, která je na historicky nejvyšší úrovni, neboť více než polovina zákazníků, kteří si iPad v tomto čtvrtletí zakoupili, byla nováčky. Nejnovější zpráva společnosti 451 Research navíc uvádí, že spokojenost zákazníků s iPadem v USA dosahuje 96 %.

Tržby z prodeje nositelných zařízení, domácích spotřebičů a příslušenství dosáhly 7,9 miliardy dolarů, což je meziročně o 10 % méně v důsledku obtížného srovnání s uvedením na trh. V loňském roce jsme měli nadále prospěch z uvedení AirPods Pro druhé generace, hodinek Watch SE a prvních hodinek Watch Ultra. Hodinky Apple Watch nadále přitahují nové zákazníky - téměř 2/3 zákazníků, kteří si v průběhu čtvrtletí zakoupili hodinky Apple Watch, byli noví zákazníci, čímž se instalovaná základna hodinek Apple Watch dostala na nové historické maximum. A spokojenost zákazníků byla nedávno v USA naměřena na úrovni 95 %.

V oblasti služeb, jak jsem již zmínil, dosáhly celkové tržby historického rekordu 23,9 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 14 %, přičemž naše instalovaná základna aktivních zařízení nadále roste pěkným tempem. To poskytuje silný základ pro budoucí růst podnikání v oblasti služeb, protože i nadále zaznamenáváme větší zapojení zákazníků do našeho ekosystému.

Transakční účty i placené účty dosáhly nového historického maxima, přičemž placené účty meziročně rostly dvouciferným tempem. A placené předplatné vykázalo silný dvouciferný růst. V rámci všech služeb na naší platformě máme více než 1 miliardu placených předplatných, což je více než dvojnásobek počtu, který jsme měli ještě před 4 lety. Pokračujeme ve zlepšování rozsahu a kvality našich současných služeb, od vytváření nových her na Arcade a skvělých nových pořadů na TV+ až po spouštění dalších zemí a partnerů pro Apple Pay.

Přechod k podnikům. Naši zákazníci nadále investují do produktů Apple, aby zvýšili produktivitu a inovace. Vidíme, že MAC přijímá stále více podnikových zákazníků. V oblasti zdravotnictví Epic Systems, největší světový poskytovatel elektronických lékařských záznamů, nedávno spustil nativní aplikaci pro Mac, což zdravotnickým organizacím, jako je Emory Health, usnadňuje přechod tisíců počítačů na Mac pro klinické použití.

A od uvedení Vision Pro v minulém čtvrtletí investuje do tohoto úžasného nového produktu mnoho předních podnikových zákazníků, aby uvedli do života prostorové počítačové aplikace a zážitky. Vidíme mnoho zajímavých případů použití od školení údržby leteckých motorů u KLM Airlines přes týmovou spolupráci v reálném čase při závodech Porsche až po pohlcující návrh kuchyně u Lowe's. Nemohli bychom být více nadšeni příležitostí pro speciální výpočetní techniku v podnicích.

>Krátký krok zpět. Když se podíváme na naši výkonnost v první polovině fiskálního roku, celkové tržby společnosti byly zhruba stejné jako v předchozím roce, a to navzdory tomu, že jsme v tomto období měli o jeden týden prodeje méně a že se objevily určité kurzové vlivy. Potěšila nás zejména silná dynamika na rozvíjejících se trzích. Jak jsme již uvedli, v prvním pololetí jsme zaznamenali rekordní tržby v několika zemích a regionech, včetně Latinské Ameriky, Blízkého východu, Indie, Indonésie, Filipín a Turecka. Tyto výsledky spolu s dvouciferným růstem v oblasti služeb a vysokou úrovní hrubé marže vedly k rekordnímu zředěnému zisku na akcii v prvním pololetí ve výši 3,71 USD, což je o 9 % více než v loňském roce.

Nyní mi dovolte, abych se věnoval naší hotovostní pozici a programu navracení kapitálu. Čtvrtletí jsme zakončili se 162 miliardami dolarů v hotovosti a obchodovatelných cenných papírech. Splatili jsme splatný dluh ve výši 3,2 miliardy dolarů a hodnota komerčních cenných papírů se meziročně nezměnila, takže náš celkový dluh činil 105 miliard dolarů. V důsledku toho činila čistá hotovost na konci čtvrtletí 58 miliard USD. Během čtvrtletí jsme akcionářům vrátili přes 27 miliard USD, z toho 3,7 miliardy USD ve formě dividend a ekvivalentů a 23,5 miliardy USD prostřednictvím odkupu 130 milionů akcií Apple na volném trhu.

Vzhledem k trvalé důvěře v naše podnikání v současnosti i do budoucna dnes naše představenstvo schválilo dalších 110 miliard dolarů na zpětný odkup akcií, protože si i nadále klademe za cíl dostat se časem na čistou hotovostní neutralitu. Zvyšujeme také naši dividendu o 4 % na 0,25 dolaru na akcii kmenových akcií a i nadále plánujeme každoroční zvyšování dividendy do budoucna, jak jsme to dělali posledních 12 let. Tato peněžní dividenda bude vyplacena 16. května 2024 akcionářům, kteří budou mít k 13. květnu 2024 zápis v obchodním rejstříku.

V souvislosti s červnovým čtvrtletím bych rád zhodnotil náš výhled, který zahrnuje typy výhledových informací, o nichž se Suhasini zmínil na začátku hovoru. Barva, kterou dnes uvádíme, předpokládá, že se makroekonomický výhled nezhorší oproti tomu, co dnes předpokládáme pro aktuální čtvrtletí. Očekáváme, že naše celkové tržby společnosti v červnu meziročně porostou nízkými jednocifernými čísly, a to navzdory kurzovému protivětru ve výši přibližně 2,5 procentního bodu. Očekáváme, že naše služby porostou dvouciferným tempem podobným růstu, který jsme vykázali za první pololetí fiskálního roku. A očekáváme dvouciferný růst příjmů z prodeje iPadů.

Očekáváme, že hrubá marže se bude pohybovat mezi 45,5 % a 46,5 %. Očekáváme, že provozní náklady se budou pohybovat mezi 14,3 a 14,5 miliardy USD. Očekáváme, že OI&E se budou pohybovat kolem 50 milionů dolarů, bez případného dopadu tržního ocenění menšinových investic, a že naše daňová sazba se bude pohybovat kolem 16 %.

Tímto otevíráme hovor pro dotazy.

Suhasini Chandramouli (executive)

Děkuji ti, Luco. Operátore, můžeme dostat první otázku?

Operator

První otázku pokládá Mike Ng ze společnosti Goldman Sachs.

Michael Ng (analyst)

Mám 2. Nejprve se zeptám na výhled na červnové čtvrtletí, výhled tržeb na nízký jednociferný růst. Zajímalo by mě, jestli byste mohli projít některé předpoklady týkající se produktů. iPhone, jako co vám dává jistotu ohledně toho? A pak pokud jde o dynamiku služeb, co bylo ve čtvrtletí lepší, než se očekávalo? A pak mám jen krátkou doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Miku, tady Luca. Co se týče výhledu, řekli jsme, že očekáváme nízký jednociferný celkový růst společnosti. Očekáváme, že služby porostou dvouciferným tempem, které bude podobné tomu, jakého jsme dosáhli v první polovině našeho fiskálního roku. A také jsme zmínili, že iPad by měl růst dvouciferně. To jsou barvy, které poskytujeme pro červnové čtvrtletí.

V oblasti služeb jsme zaznamenali velmi dobré výsledky v celé řadě oblastí. Zmínili jsme, že jsme dosáhli rekordů v několika kategoriích, v několika geografických segmentech. Je to velmi široce založené. Daří se nám v oblasti předplatného. Rostou transakční účty i placené účty. Placené účty rostou dvouciferným tempem. A také jsme zaznamenali opravdu dobré výsledky jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích, takže jsme velmi spokojeni s tím, jak se daří podnikání v oblasti služeb.

Michael Ng (analyst)

Skvělé. A chtěl jsem se zeptat na to, jestli bychom s tím, jak se Apple více zaměřuje na umělou inteligenci a generativní umělou inteligenci, měli očekávat nějaké změny v historické kadenci investičních výdajů, kterou jsme viděli v posledních několika letech ve výši zhruba 10 až 11 miliard dolarů ročně? Nebo nějaké změny v tom, jak jsme možná historicky uvažovali o rozdělení mezi nástroje, datová centra a zařízení?

Luca Maestri (executive)

Ano. Z příležitosti s GenAI jsme samozřejmě velmi nadšeni. Samozřejmě se velmi snažíme o inovace na všech frontách a děláme to už mnoho, mnoho let. Jen za posledních pět let jsme do výzkumu a vývoje investovali více než 100 miliard dolarů.

Jak víte, pokud jde o kapitálové výdaje, máme trochu hybridní model, kdy některé investice realizujeme sami. V jiných případech se o ně dělíme s našimi dodavateli a partnery. Na straně výroby nakupujeme některé nástroje a výrobní zařízení. V některých případech investují naši dodavatelé.

A něco podobného děláme i na straně datových center. Máme vlastní kapacity datových center a pak využíváme kapacity třetích stran. Je to model, který se nám historicky osvědčil, a plánujeme v něm pokračovat i nadále.

Operator

Další otázku pokládá Wamsi Mohan z Bank of America.

Wamsi Mohan (analyst)

Time, můžete se zmínit o důsledcích změn, které pro společnost Apple vyplývají ze směrnice EU DMA? Museli jste otevřít obchody s aplikacemi třetích stran. Je jasné, že to na jedné straně představuje určitá bezpečnostní rizika, která mohou rozmělnit zážitek, ale také snížit platby od vývojářů společnosti Apple. Co podle vás v těchto prvních dnech volí vývojáři a co spotřebitelé, pokud jde o tyto obchody s aplikacemi třetích stran? A pak mám ještě doplňující otázku.

Timothy Cook (executive)

Na odpověď na tuto otázku je opravdu příliš brzy. Jak asi víte, v březnu jsme v Evropské unii zavedli alternativní obchody s aplikacemi a alternativní účtování atd. Zaměřujeme se tedy na dodržování předpisů a zároveň na zmírnění dopadů na soukromí a bezpečnost uživatelů, které jste zmínil. A na to se zaměřujeme.

Wamsi Mohan (analyst)

Dobře. A Luco, zajímalo by mě, jestli bys mohl trochu okomentovat hrubé marže z produktů, postupný pokles. Zmínil jsi mix a pákový efekt. Mohl by ses podělit o nějaké další informace o mixu, jestli se zákazníci vůbec začínají snižovat napříč produktovými řadami? Nebo se jedná spíše o mix napříč produktovými řadami? Jen se snažím získat nějaké informace o chování zákazníků vzhledem k některým širším inflačním tlakům.

Luca Maestri (executive)

Na sekvenční bázi ano, klesli jsme. Je to především tím, že jsme měli trochu jiný mix produktů než v předchozím období. Je zřejmé, že pákový efekt hraje velkou roli, když přecházíme z prázdninového čtvrtletí do typičtějšího čtvrtletí. Takže bych řekl, že především pákový efekt a jiný mix produktů. Chci říct, že jsme nezaznamenali nic jiného, pokud jde o... v rámci kategorií produktů jsme nezaznamenali nic zvláštního.

Operator

Další otázku pokládá Erik Woodring ze společnosti Morgan Stanley.

Erik Woodring (analyst)

Možná jako první, Time, zřejmě jsi už několikrát zmínil své nadšení z generativní umělé inteligence. Jen by mě zajímalo, jak Apple přemýšlí o různých způsobech, jak tuto technologii zpeněžit, protože v minulosti nebyly aktualizace softwaru velkým faktorem při řízení produktových cyklů. A mohla by tedy být AI potenciálně jiná? Jak by to mohlo ovlivnit cykly výměny? Existuje nějaký úhel pohledu na služby, o kterém byste přemýšleli? Nějaké první informace, které byste k tomu mohli sdělit? A pak mám ještě jednu otázku, prosím.

Timothy Cook (executive)

Zřejmě nechci předbíhat našim oznámením. Chtěl bych jen říci, že generativní umělou inteligenci vnímáme jako velmi klíčovou příležitost napříč našimi produkty a věříme, že máme výhody, které nás v této oblasti odlišují. A budeme o tom mluvit více v průběhu následujících týdnů.

Erik Woodring (analyst)

Dobře. To je spravedlivé. A pak, Luco, možná jen v návaznosti na komentáře nebo otázku Wamsiho, panují všeobecné obavy z nepříznivého vlivu rostoucích nákladů na komodity na hrubé marže vašich produktů. Zajímalo by mě, jestli bys nám mohl objasnit, když se podíváme zpět na všechny komponenty a komodity, které jsou součástí vašich výrobků, tak nějak souhrnně, vidíte, že tyto náklady rostou? Klesají? Jaké máte nástroje, abyste se pokusili zmírnit některé rostoucí náklady, pokud vůbec - rostoucí náklady na vstupy?

Luca Maestri (executive)

Ano. Myslel jsem tím, že v posledním čtvrtletí se náklady na komodity a obecně náklady na komponenty vyvíjely pro nás příznivě. Co se týče pamětí, ceny začínají stoupat. Během březnového čtvrtletí mírně vzrostly. Ale obecně si myslím, že to bylo období, nejen v tomto čtvrtletí, ale v několika posledních čtvrtletích, kdy se pro nás komodity chovaly dobře.

Komodity se pohybují v cyklech, a tak je tu samozřejmě vždy tato možnost. Mějte na paměti, že vycházíme z velmi vysoké úrovně hrubých marží. Vykázali jsme 46,6 %, což je něco, co jsme v naší společnosti nezažili už desítky let. A tak začínáme z dobrého bodu. Jak víte, snažíme se nakupovat dopředu, když jsou pro nás cykly příznivé. Takže bychom se snažili zmírnit, kdyby se objevily protivětry, ale obecně máme pocit, že zejména pro tento cyklus jsme v dobré kondici.

Operator

Další otázku pokládá Ben Reitzes ze společnosti Melius.

Benjamin Reitzes (analyst)

Time, chtěl jsem se zeptat, jestli bych se mohl znovu zeptat na Čínu. Je nějaký další poznatek z tvé návštěvy, který ti dává jistotu, že jsi tam dosáhl dna a že se to obrací? Vím, že jsi... že jsi si tam byl i nadále jistý z dlouhodobého hlediska. Jen by mě zajímalo, jestli jsi se dozvěděl něco o tom, kdy se tam podle vás příliv otočí. A ještě mám doplňující otázku.

Timothy Cook (executive)

Bene, když se podíváš na naše výsledky za 2. čtvrtletí ve Velké Číně, zaznamenali jsme pokles o 8. To je zrychlení oproti předchozímu 1. čtvrtletí. A hlavním faktorem tohoto zrychlení byl iPhone. A když se pak podíváte na iPhone v rámci pevninské Číny, rostli jsme na základě vykazovaných údajů. To je před jakoukoli normalizací kvůli narušení dodávek, o kterém jsme se zmínili dříve.

A pokud se podíváte na nejprodávanější chytré telefony, na prvních dvou místech v městské Číně jsou iPhony. A když jsem tam byl, byla to skvělá návštěva, otevřeli jsme novou prodejnu v Šanghaji a přijetí bylo velmi vřelé a vysoce energické. A tak jsem odtamtud odjížděl s fantastickým zážitkem a užil jsem si to tam. A tak si z dlouhodobého hlediska zachovávám skvělý pohled na Čínu. Nevím, jak se daří každé čtvrtletí a každý týden, ale z dlouhodobého hlediska mám velmi pozitivní pohled.

Benjamin Reitzes (analyst)

Dobře. A pak se chci zeptat opatrně. Existuje obava, že byste mohli přijít o část příjmů z akvizice návštěvnosti. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že AI z širšího pohledu - a nemusí to být dlouhodobě, myslím z širšího pohledu, jestli je AI pro vás příležitost, jak dál zpeněžit mobilní nemovitosti, prostě jak... jak o tom možná mohou investoři přemýšlet z širšího pohledu právě vzhledem k tomu, že to byla jedna z obav. To byl samozřejmě potenciální převis kvůli mnoha zprávám v médiích kolem některých právních případů. A mě by zajímalo, jestli byste nám mohl dát nějaký celkový obrázek, který by nám pomohl lépe o tom přemýšlet a o vaší schopnosti pokračovat ve zpeněžování těchto nemovitostí.

Timothy Cook (executive)

Myslím, že AI, generativní AI i AI jsou pro nás velkou příležitostí napříč našimi produkty. A v příštích týdnech o tom budeme mluvit více. Ale myslím, že je tam řada cest, které jsou pro nás skvělé, a myslíme si, že máme dobrou pozici.

Operator

Další otázku pokládá Krish Sankar z TD Cowen.

Sreekrishnan Sankarnarayanan (analyst)

Omlouvám se, že budu mlátit do koně AI, ale Time, vím, že se ti nechce moc odhalovat. Ale jen mě to trochu zajímá, protože v minulém čtvrtletí jsi mluvil o tom, jak se prosazujete v podnikové sféře. Bude se strategie AI týkat jak spotřebitelů, tak podniků? Nebo to bude jedna polovina nebo druhá? Hodilo by se mi jakékoliv přiblížení. A pak mám doplňující otázku pro Lucu.

Timothy Cook (executive)

V tomto a předchozích čtvrtletích jsme se zaměřili na prodej iPhonů, iPadů a Maců. Nedávno jsme k tomu přidali Vision Pro a jsme nadšeni tím, co vidíme, pokud jde o zájem velkých společností, které si je kupují, aby prozkoumaly možnosti jejich využití. A tak vidím obrovskou příležitost v podnikové sféře. Nechtěl bych to omezovat pouze na umělou inteligenci. Myslím, že v podnikové sféře máme po celém světě velkou příležitost.

Sreekrishnan Sankarnarayanan (analyst)

Chápu. Velmi užitečné. A pak pro Lucu, zajímalo by mě, zda vzhledem k makro prostředí vidíte na straně hardwaru příklon ke standardnímu iPhonu oproti modelu Pro? Ptám se proto, že je tu slabší prostředí spotřebitelských výdajů, ale vaše podnikání v oblasti služeb stále roste a má úžasné růstové marže. Takže se to snažím jen srovnat.

Luca Maestri (executive)

Nejsem si jistý, jestli otázce úplně rozumím. Obecně ale vidíme, že na straně produktů je stále velký zájem o nejvyšší řadu našich produktů. A myslím, že je to kombinace toho, že spotřebitelé chtějí kupovat nejlepší produkty, které nabízíme v různých kategoriích, a naší schopnosti učinit tyto nákupy časem cenově dostupnějšími.

Zavedli jsme několik finančních řešení od splátkových programů až po programy trade-in, které snižují práh cenové dostupnosti, a proto mají zákazníci tendenci kupovat - chtějí kupovat v nejvyšší řadě. To je pro nás velmi cenné na vyspělých trzích, ale zejména na rozvíjejících se trzích, kde jsou problémy s dostupností výraznější. Obecně však v posledních několika letech - a to se odráží i v našich hrubých maržích. V posledních několika letech pozorujeme tento trend, který je podle našeho názoru docela udržitelný.

Operator

Další otázku pokládá Amit Daryanani ze společnosti Evercore.

Amit Daryanani (analyst)

Mám také 2. Nejprve asi k alokaci kapitálu. V současné době máte asi 58 miliard dolarů čisté hotovosti. Když přemýšlíte o tom, jak se nakonec dostat k tomuto neutrálnímu cíli v oblasti čisté hotovosti, myslíte si, že by v určitém okamžiku byl Apple otevřen tomu, aby využil pákový efekt v rozvaze a pokračoval v programu zpětného odkupu? Nebo je to spíše tak, že jakmile se dostanete do této neutrální pozice, půjde o návrat volného cash flow zpět akcionářům? Jen mě zajímá, jak uvažujete o pákovém efektu v rozvaze v čase? A jaký druh pákového efektu si myslíte, že byste byli ochotni přijmout?

Luca Maestri (executive)

Amite, tady Luca. Řekl bych, že postupně. Před několika lety jsme si stanovili cíl dosáhnout čisté hotovostní neutrality a velmi tvrdě na tom pracujeme. Naše tvorba volného peněžního toku byla v posledních letech velmi silná, zejména v posledních několika letech. A tak, jak jste viděli v letošním roce, jsme zvýšili částku, kterou přidělujeme na zpětný odkup.

V posledních několika letech jsme vynakládali 90 miliard dolarů. Nyní dáváme 110 miliard dolarů. Takže se k tomu dostaneme. Ještě to nějakou dobu potrvá. A až tam budeme, přehodnotíme to a zjistíme, jaká je v daném okamžiku optimální kapitálová struktura společnosti. Je zřejmé, že až se tam dostaneme, budeme muset zvážit řadu aspektů.

Amit Daryanani (analyst)

To je fér. Řekl jsem si, že to stejně stojí za pokus. Když se trochu vrátím k té diskusi o Číně a k Timovi, myslím, že tvé připomínky k růstu počtu iPhonů v pevninské Číně jsou opravdu pozoruhodné. Mohl bys ustoupit? Chci říct, že tato čísla stále klesají, přinejmenším ve Velké Číně, v souhrnu za celý rok. Možná bychom se mohli zmínit o tom, co vidíte v Číně na makroúrovni. A pak alespoň ten meziroční pokles... nebo meziroční pokles, který vidíme, myslíte si, že je tam více ovlivněn makrem nebo konkurencí? To by bylo užitečné.

Timothy Cook (executive)

Ano, mohu vám říct jen to, co vidíme. A proto se nechci prezentovat jako ekonom, takže se tomu vyhnu. To, co jsme viděli, bylo zrychlení oproti 1. čtvrtletí, a to díky iPhonu, a iPhone v pevninské Číně, před úpravou o tento 5miliardový dopad, o kterém jsme mluvili dříve, rostl. To znamená, že ostatním produktům se nedařilo tak dobře, a tak je zřejmé, že tam máme co dělat.

Myslím, že to byl a je v posledním čtvrtletí nejkonkurenčnější trh na světě. Říkal jsem to už dříve a věřím, že tomu tak bylo i v minulém čtvrtletí. A -- ale když se oprostíte od 90denního cyklu, vidím, že se spousta lidí přesouvá do střední třídy. Tam se snažíme zákazníkům velmi dobře sloužit a máme spoustu spokojených zákazníků. A je to vidět i na posledním otevřeném obchodě. A tak se i nadále cítím velmi optimisticky.

Operator

Další otázku pokládá David Vogt ze společnosti UBS.

David Vogt (analyst)

Zabalím obě otázky do jedné. Takže Luco, samozřejmě se snažím rozebrat výhled na červnové čtvrtletí. A jen na základě rychlých výpočtů to vypadá, že při zachování všech podmínek, které jsi uvedl, bude obchod s iPhony v červnovém čtvrtletí opět klesat o střední jednociferná čísla. A pokud je to tak, a možná je to pro Tima, jak přemýšlíte o konkurenčním prostředí v kontextu toho, co jste právě řekl, možná mimo Čínu?

A jak se změní poptávka spotřebitelů nebo jejich vnímavost k novým zařízením, protože už nějakou dobu jsme v tomto útlumu? Je to opravdu ta iniciativa v oblasti umělé inteligence, kterou se zabývá mnoho společností? A myslíte si, že to změní nějak faktory poptávky do budoucna? Nebo je to opravdu spíše otázka načasování, pokud jde o to, že cyklus obměny je již trochu zaběhnutý a v určitém okamžiku, možná ještě letos nebo příští rok, uvidíme cyklus modernizace?

Timothy Cook (executive)

Jak jsem již zmínil, klíčovou příležitost vidím v generativní umělé inteligenci, a to u všech našich zařízení nebo u naprosté většiny našich zařízení. A tak si myslím, že když se podíváte do budoucna, není to během příštího čtvrtletí nebo tak nějak, a my se neřídíme na úrovni produktů, ale jsem nesmírně optimistický. A tak nějak to vidím já. Pokud jde o... nechám Lucu, aby se vyjádřil k části týkající se výhledu. Myslím si však, že pokud se vrátíme k iPhonu a provedeme tuto úpravu z předchozího roku, naše výsledky za 2. čtvrtletí by byly u iPhonu vyrovnané. A tak jsme ve 2. čtvrtletí dosáhli těchto výsledků.

Luca Maestri (executive)

Ano, Davide, pokud jde o výhled, zopakuji jen to, co jsme řekli dříve, a to je barva, kterou poskytujeme pro toto čtvrtletí. Očekáváme celkový růst v nízkých jednociferných číslech. Očekáváme dvouciferný růst služeb a dvouciferný růst iPadu. Ohledně zbytku vás nechám, abyste si udělali předpoklady, a pak budeme reportovat za 3 měsíce.

Operator

Další otázku pokládá Samik Chatterjee z JPMorgan.

Samik Chatterjee (analyst)

Mám jich taky pár. Možná u prvního z nich se růst vašich služeb zrychlil z 11 % na 14 %. Pokud byste mohli tak trochu proniknout do faktorů, kde nebo v kterých částech služeb jste skutečně zaznamenali toto zrychlení a proč je to trochu udržitelnější, když uvažujeme o dalším čtvrtletí? Protože se domnívám, že pro příští čtvrtletí směřujete spíše k jakémusi zprůměrování první poloviny roku. Takže by mě jen zajímalo, co bylo příčinou. A proč se to trochu udržitelněji nezlepšuje, jak budeme pokračovat ve zbytku roku? A pak mám rychlou doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Takže řada věcí v oblasti služeb. Za prvé, celkový výkon byl velmi dobrý. Jak jsem již řekl, rekordní výsledky jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích, takže se našim službám daří po celém světě. Rekordy v mnoha kategoriích našich Služeb, jsou kategorie, které rostou velmi rychle i proto, že jsou ve schématu našeho podnikání v oblasti Služeb relativně menší, jako je cloud, video, platební služby. Ty všechny zaznamenaly rekordní tržby. Máme tedy velmi dobrý pocit z pokroku, kterého v oblasti služeb dosahujeme.

Pokud jde o naše další kroky, chci jen upozornit, že pokud se podíváte na naše tempa růstu před rokem, v průběhu loňského fiskálního roku se zlepšila. Takže srovnávací ukazatele pro oblast služeb se v průběhu roku stávají o něco náročnějšími. Ale obecně, jak jsem již zmínil, stále očekáváme, že v červnovém čtvrtletí poroste dvouciferným tempem, které je velmi podobné tomu, jakého jsme dosáhli v prvním pololetí.

Samik Chatterjee (analyst)

Chápu. Chápu. A pokud se mohu zeptat konkrétněji na indický trh. Je zřejmé, že na tomto trhu stále dosahujete nových rekordů, pokud jde o tržby. Jak velkou část tohoto rozmachu byste spojoval s vaší maloobchodní strategií na tomto trhu, s expanzí maloobchodu v porovnání s některými změnami v dodávkách nebo ve výrobě nebo se strategií, kterou jste na tomto trhu provedli nebo přijali? Bylo by užitečné se nad tím zamyslet.

Timothy Cook (executive)

Jistě. Zaznamenali jsme silný dvouciferný růst, takže nás to velmi, velmi potěšilo. Byl to pro nás nový rekord v tržbách za březnové čtvrtletí. Jak jsem již řekl, vnímám tento trh jako neuvěřitelně vzrušující a je pro nás hlavním cílem. Co se týče provozní stránky nebo stránky dodavatelského řetězce, tam vyrábíme.

Z pragmatického hlediska tam musíte vyrábět, abyste byli konkurenceschopní. A tak ano, z tohoto pohledu jsou tyto dvě věci propojeny. Ale máme jak provozní záležitosti, tak i iniciativy, které se týkají vstupu na trh. Právě jsme otevřeli několik obchodů, jak víte, v loňském roce, a vidíme v tom obrovskou příležitost. Pokračujeme v rozšiřování našich kanálů a také pracujeme na vývojářském ekosystému. A velmi nás potěšilo, že zde rychle roste základna vývojářů. A tak pracujeme na celém ekosystému od vývojářů přes trh až po provoz, prostě na všem. A já prostě... nemůžu být nadšenější a nadšenější.

Operator

Další otázku pokládá Aaron Rakers ze společnosti Wells Fargo.

Aaron Rakers (analyst)

Myslím, že mám také 2 jako všichni ostatní. Asi se vrátím k otázce o Číně. Myslím, že na vysoké úrovni je jednoduchá otázka, když se podíváme na údaje, které byly v průběhu tohoto čtvrtletí opakovaně uváděny, zajímalo by mě, Time, co nám chybí? Kde si myslíš, že lidé postrádají přitažlivost iPhonu Apple na čínském trhu jen na vysoké úrovni vzhledem k údajům, které byly hlášeny v průběhu minulého čtvrtletí?

Timothy Cook (executive)

Nemohu se zabývat datovými body. Můžu se zabývat pouze tím, jaké jsou naše výsledky. A my jsme v minulém čtvrtletí zrychlili a iPhone v pevninské Číně rostl. Takže takové byly výsledky. Nemohu pracovat s čísly, které nemám.

Aaron Rakers (analyst)

Dobře. A pak ještě krátká poznámka. Vím, že jste o tom už nějakou dobu nemluvili a nekvantifikovali to, ale zajímalo by mě, jak byste charakterizovali dynamiku zásob v kanálech pro iPhone.

Timothy Cook (executive)

Jistě. V březnovém čtvrtletí jsme v průběhu čtvrtletí snížili zásoby. Obvykle snižujeme zásoby v kanálech během druhého čtvrtletí, takže to není nic neobvyklého. A s celkovými zásobami v kanále jsme velmi spokojeni.

Operator

Další otázku pokládá Richard Kramer ze společnosti Arete Research.

Richard Kramer (analyst)

Nebudu se ptát na Čínu, ale pravidelně upozorňujete na rychlý růst mnoha dalších rozvíjejících se trhů. Blíží se tedy Apple k bodu, kdy by se všechny tyto další rozvíjející se trhy v souhrnu mohly překročit a stát se většími než vaše současné segmenty Velké Číny s obratem 70 miliard dolarů? A možná by se na to investoři mohli dívat jako na hnací sílu růstu širšího podnikání. A ještě mám doplňující otázku.

Luca Maestri (executive)

Myslím, Richarde, že se ptáš na opravdu zajímavou otázku. Nedávno jsme se zabývali něčím podobným. Čína je samozřejmě zdaleka největším rozvíjejícím se trhem, který máme. Ale když se začneme dívat na místa, jako je Indie, Saúdská Arábie, Mexiko, Turecko, samozřejmě Brazílie a Mexiko a Indonésie, čísla začínají být velká a my jsme velmi rádi, protože to jsou trhy, kde je náš podíl na trhu nízký. Počet obyvatel je velký a roste a naše výrobky na těchto trzích opravdu dělají velké pokroky.

Míra nadšení pro značku je velmi vysoká. Tim byl nedávno v jihovýchodní Asii a úroveň nadšení je neuvěřitelně vysoká. Takže je to pro nás velmi dobré. A pak... a určitě, čísla se neustále zvyšují, takže rozdíl, když to porovnáte s čísly v Číně, se zmenšuje. A doufejme, že tato trajektorie bude ještě dlouho pokračovat.

Richard Kramer (analyst)

Dobře. A pak ještě jedna poznámka, možná pro každého z vás, chci říct, že se blížíte ke čtyřem letům od neuvěřitelně populárního cyklu iPhone 12. A vzhledem k tomu, že se snažíte snížit svou čistou... svou... dosáhnout čisté neutrální hotovostní pozice a vaše marže jsou tak nějak blízko nejvyšších hodnot, vidíte způsoby, jak více nasadit kapitál, abyste podpořili náhradní poptávku ve vaší instalované základně, ať už větším financováním zařízení, většími investicemi do marketingu, většími propagačními akcemi? Chci říct, máte pocit, že potřebujete vytvářet takové marže? Nebo je důležitější podpořit růst prostřednictvím náhrady?

Timothy Cook (executive)

Myslím, že inovace podporují cyklus aktualizace, a samozřejmě v tom hrají roli i ekonomické faktory a nabídka našich partnerů z řad operátorů a tak dále. Je zde tedy řada proměnných. Všechny tyto faktory však zohledňujeme a naše produkty oceňujeme podle hodnoty, kterou poskytujeme. A tak se na to díváme.

Luca Maestri (executive)

A jestli mohu doplnit Timovy poznámky, Richarde, jedna z věcí, která při pohledu na dlouhý časový oblouk možná není zcela pochopena, je, že jsme prošli dlouhým obdobím velmi silného dolaru. A to znamená, že vzhledem k tomu, že naše společnost prodává více než 60 % svých příjmů mimo Spojené státy, je poptávka po našich produktech na těchto trzích silnější než výsledky, které vykazujeme, právě kvůli přepočtu těchto místních měn na dolary, že?

A to je něco, co je třeba mít na paměti, když se díváte na naše výsledky, že? A tak provádíme všechny potřebné investice a Tim mluvil o inovacích. Samozřejmě jsme udělali velký pokrok v oblasti finančních řešení, obchodních programů a tak dále, a ve všech těchto investicích budeme pokračovat.

Operator

Další otázku pokládá Atif Malik ze společnosti Citi.

Atif Malik (analyst)

Mám také 2 otázky. Za prvé, pro Tima, konkrétně pro podniky, jaké jsou dva nebo tři hlavní případy použití Vision Pro, které vás nejvíce vzrušují? A pak mám doplňující otázku pro Lucu.

Timothy Cook (executive)

Ano, skvělé je, že o tolika z nich slyším. Neřekl bych, že se teď nějaký z nich objevil jako top. Nejpůsobivější je, že podobně jako lidé používají Mac, používáte ho na všechno. Lidé ho používají k mnoha různým věcem v podnicích, a to od služeb v terénu přes školení až po věci související se zdravotnictvím, jako je příprava lékaře na předoperační operaci nebo pokročilé zobrazování. A také příkazy řídicích center.

A tak je to obrovské množství různých vertikál. A my se zaměřujeme na... na růst tohoto ekosystému a na zapojování stále většího počtu aplikací a podniků. A na nedávné akci, kterou jsme pořádali, nemohu přecenit nadšení v místnosti. Bylo to mimořádné. Myslím, že v oblasti podniků jsme začali dobře.

Atif Malik (analyst)

Skvělé. A pak, Luco, myslím, že jsi zmínil, že v březnovém čtvrtletí bylo prostředí cen komodit příznivé. Můžeš mluvit o tom, co předpokládáš pro ceny komodit v oblasti pamětí atd. pro červnové čtvrtletí a možná i pro celý rok?

Luca Maestri (executive)

Ano. Poskytujeme výhled pouze na aktuální čtvrtletí, takže vám řeknu o výhledovém období. Znovu opakuji, že směřujeme k velmi vysoké úrovni hrubé marže, 45,5 % až 46,5 %. V rámci tohoto výhledu očekáváme, že paměť bude mírně negativní, ne příliš velká, ale mírně negativní. Totéž platí pro směnný kurz. Směnné relace budou mít negativní dopad v řádu 30 bazických bodů.

Suhasini Chandramouli (executive)

Záznam dnešního hovoru bude po dobu dvou týdnů k dispozici na Apple Podcasts, jako webcast na apple.com/investor a telefonicky. Telefonní číslo pro opakování je (866) 583-1035. Zadejte prosím potvrzovací kód 0467138 následovaný znakem libry. Tyto reprízy budou k dispozici dnes přibližně do 17:00 hodin pacifického času.

Zástupci tisku se mohou s dalšími dotazy obrátit na Joshe Rosenstocka na telefonním čísle (408) 862-1142 a finanční analytici se mohou s dalšími dotazy obrátit na mě, Suhasini Chandramouli, na telefonním čísle (408) 974-3123. Ještě jednou vám děkuji, že jste se k nám připojili.

Operator

Tím dnešní konference končí. Vážíme si vaší účasti.

TECHNICKÁ ANALÝZA

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika